ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ನೆಲ್ಲು ಆಯ್ಲಾ ಘೆವ್ನ್ ನವೊ ನಾಟಕ್ - SBG ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-04-05 21:38:18
  |     |   

ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ನೆವಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ 'ಮನೋರಂಜನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಾಂವಾಚೊ ನವೊಚ್ ಪಂಗಡ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ 'ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಶಿಂಗಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, 'ಬಾಬ್ ಬದ್ಲಾನಾ', 'ನಿರ್ಧಾರ್, 'ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ', 'ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಕಳ್ಚೆಂ' ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ನವೊ ನಾಟಕ್ ' SBG ಟ್ರಾವಲ್ಸ್' ಕಲಾರಸಿಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಫುಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾ. ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಾಮದ್ಲೊ ಸಂಘರ್ಶ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಆಸಾ, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಸಾ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆತುರಾಯೆಚಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಆಸಾ.

 

SBG ಟ್ರಾವಲ್ಸ್ - ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ನಾಂವಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನೆಲ್ಲು ಮ್ಹಣ್ಟಾ- "ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾವಿಶಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಭಿತರ್ ಎಕ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತಲೊ ಆಸಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್-'ಬಾಬ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ'. ಹಾಂತುಂಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಲೊಯ್ ಆಸಾ, ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್-'ಸಗ್ಳೆಂ ಭಿತರ್ ಘಾಲೆಂ'. ಅಶೆಂ ಭಾರಿಚ್ ವಿಶೇಶತಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆಂ ಫುಲ್‌ಫೊರ್ಮ್, SBG ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಸಗ್ಳೆಂ ಭಿತರ್ ಘಾಲೆಂ'. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಸ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಬಸ್ ಥೊಡೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಿಸ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ 'SBG ಟ್ರಾವಲ್ಸ್'. ಹಾಂಗಾ 'SBG ' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್- 'ಸೈಮನ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಗೋಮ್ಸ್', ಹೊ ಹ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಚೊ ಧನಿ.

 

  

    

 

 

     

 

 

 

 

 

ಎಪ್ರಿಲ್ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ 'SBG ಟ್ರಾವಲ್ಸ್' ನಾಟಕಾಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾಲಾಗಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಟ್ವೆ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.

 

► 'ಮನೋರಂಜನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ನಾಟಕ್ 'ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಕಳ್ಚೆಂ' ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರಾಲಿಂ, ಆತಾಂ 'SBG ಟ್ರಾವಲ್ಸ್' ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ದೋನ್ ನಾಟಕಾಂಮದೆಂ ಇತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಅಂತರ್ ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್?

 

ಹಾಂವ್ ನಾಟಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಪಂಗಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ವೋಡ್ ವಾ ಉರ್ಬಾ ಸಾಂಡುನ್ ವಚಾನಾ. ತಿ ಕಲೆಥಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಚ್.

 

► ಮನೋರಂಜನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಕೋಣ್?

 

ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ಪಂಗಡ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮೆಮೊರಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮೆಲ್ಲು, ಮೊರಾಸ್, ರಿಚ್ಚ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ತರ್, ಬಾಕಿಚಿಂ ಪೂರಾ ನವಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂ.

 

► ತುಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಕವಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಜೆಭಿತರ್‍ಲೊ ಕವಿಚ್ ದಿಸಾನಾ ಮೂ...

 

ಹಾಂವ್ ಮನ್ ಯೆತಾನಾ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ 'ಮಸ್ತಿ' ಕೊವ್ಳೆಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.

 

► ಕವಿ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್- ಹ್ಯಾ ದೊನಾಮದೆಂ ತುಕಾ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ಕೊಣಾಚೆರ್?

 

ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರಾಸ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಂತ್. ಕವಿತೆಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚಿ ವಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚಿ ಸಾಂಧ್ರತಾ ಪ್ರಮುಖ್. ಪುಣ್ ನಾಟಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತುಂ ವಿವರ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದೊನೀ ಶೆತಾಂನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ.

 

► ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ?

 

ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸೆವಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್‍ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಚೆ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್ ನಾಟಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ. 'ಈ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ಸೈಕ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 'ಲಕುಮಿ' ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಮದೆಂ 'ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.

 

► ತುಳು ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಆತಾಂ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವೆಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತುಂ ಪರತ್ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾ ಗೀ?

 

ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಆಸಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಬರೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಕಾಣಿಯ್ ಬೋವ್ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದೆಗೆಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ.

 

► ಕಾವ್ಯೆಂ, ನಾಟಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್‌ಯೀ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಗೀ...

 

ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್ತೇ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್. ಕೆಮೆರಾ ಶಿಕ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶಿಕಜೆ ಪಡ್ತಾ. JUSTILLS ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಸುರು ಕರ್‍ನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಪೆಂಯ್ಟಿಂಗಾಬರಿಚ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಯ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಕಲಾ.

 

 

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪಾಂಚ್ ’ಬೊ’

 

ಕಿಶೋರ್ ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಚ್ಯಾ 'ಲಕುಮಿ' ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ, ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಾನ್ "ತುಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಟಕ್ ಕರಿನಾಂಯ್? ಚಾಫ್ರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಾಕಾಂಕ್ ತುಕಾ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ ನೇ" ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ ಖಂಯ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ನವೆ ನಾಟಕ್ ರಚುನ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನೆಲ್ಲುನ್, 'ಅಸಲ್ ಕಲಾಕಾರ್’ ನಾಂವಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್, 'ಬೊಂಗೊ' ನಾಂವಾಚೊ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ರಚ್ಲೊ. ಕುಲ್ಶೇಕರಾಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ; ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆದಿಂನಿ 21 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ 'ಬೊ' ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆಚ್, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ನೆಲ್ಲು. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 'ಬೊಂಗೊ' ನಾಟಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಬೊಂಗ್ಲೊ, 'ಬೊಕ್ರೊ, 'ಬೊಲ್ಪೊ, 'ಬೊಸ್ತು'-ಹೆ ನಾಟಕ್ ತಾಣೆಂ ರಚನ್ ಕರುನ್, ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 'ಬೊಲ್ಪೊ ನಾಟಕ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಆನಿ ದುಬಂಯ್ತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಸವೆಂ ನೆಲ್ಲುನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರೇತನ್‌ಯೀ ಕೆಲಾಂ; ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೇಕಾ ನಾಟಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಎಕೇಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲಾ. 'ಬೊಂಗೊ' ನಾಟಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕುಲ್ಶೇಕರಾಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ತರ್, 'ಬೊಂಗ್ಲೊ ನಾಟಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ವೇಗಸ್, 'ಬೊಕ್ರೊ ಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ, 'ಬೊಲ್ಪೊ ನಾಟಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶಾನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ 'ಬೊಸ್ತು' ಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಖುದ್ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTS

Ronson , Permannur Apr 08, 2016

All the best for SBG