ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಚ್ - EAEN

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2015-11-27 10:53:43
  |     |  
ಸಿನೆಮಾ!
ಹೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಸಾರ್. ಕಲೆಚೆಂ ಏಕ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ರೂಪ್. ಆಜ್ ಸಿನೆಮಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಶ್ಟಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್, ಫೋಟ್ ಭರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಮೊಗಾನ್ ತೊವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಾಣಾಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ - ’ಫಿಲ್ಮ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ‌ಚ್ ಬೋವ್ ರಂಗೀನ್. ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗಜಾಲಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವಾ ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಗಜಾಲೀಯ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಮದೆಂ ಘುಸೊನ್, ಯಾದಿಂಕ್ ರಂಗ್ ವೊಡ್ತಾತ್. ಥಿಯೇಟರಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಕಡೆ ವೊರಾಂಗಟ್ಳ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಫೆವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಯೆತಾನಾ ವಿಜಿಲ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲೆಂ, ಖಂಯ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಸ್ತಿಲ್ಲಿಂ- ಅಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಯಾದಿಂತ್ ಆಸ್ತಿತ್. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ವಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಚಿಂ! ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕೀ ನಾಂತ್! ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ಗೆಲಿಂ.

 

ಆಜ್ - ಭಂವ್ತಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂ ಸವೆಂ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂಯ್ ದರಬಸ್ತ್ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡನಾಂತ್. ಹೊ ಊಣ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್, ಆತಾಂ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾತೆ ಆಸಾ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ - EAEN ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’!

 

EAEN - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ :

 

EAEN ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಸವೆಂ ರಾಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಆಮಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಳ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉರ್ಭೆವೊಂತ್ ಪಂಗ್ಡಾಸವೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಸಂಪೊನ್ ಅಕೇರಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ’ಐಟಮ್ ಸೋಂಗ್’ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಂಗ್ಡಾಸಂಗಿ ಆಮಿ ಅರ್ಧಿ ದೀಸ್ ಖರ್ಚಿಲೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕೆಲ್ಯೊ.

 

"ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಯ್ಕಿಂ ’ಚಂಡಿಕೋರಿ’ ಊಂಚ್ ಮಟ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಕಾಣಿ, ಪದಾಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ರಾವ್ತಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂನಿ ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತೀ ಸೊದ್ ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಆಮಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ’ಫೈಟ್ಸ್’ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪಾರುನ್ ಆಮಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ರೋಪ್, ಕ್ರೇನ್, ಬೆಡ್ಡಾಂ ವಾಪಾರುನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲಿಂ ’ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯಾಂ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. " ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಸಿನೆಮಾಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್, ಕುಡ್ಲ. ರಾಜೇಶಾನ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

 

"ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲೆಥಂಯ್ ಅಬಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮನಾಸ್ತಿತೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಮಟ್ಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುಂಕ್ ದಾಕ್ಶೆತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂನಿ ಘಾಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ EAEN ಫಿಲ್ಮ್ ತಸಲೆ ಊಣ್ ಪೂರಾಯ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. " ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಹೀರೋ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ,

 

ಮುಕಾರುನ್ ತೋ ಮ್ಹಣ್ತಾ - "ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟಿಂ, ವ್ಹಡಾಂ, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿಂ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಬಸೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ಖಿಣಾ ಖಿಣಾಕ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕೊಮೆಡಿ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ. ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕಾಣಿ ವೆಗ್ಳಿ, ಕೊಮೆಡಿ ವೆಗ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾ. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ನೆಗಾರುನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್. ಆಮಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಕೊಮಿಡಿಖಾತಿರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮೆಮೊರಿ’ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ನಟನ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ವಾಪಾರ್ ಲ್ಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಸರ್ವ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಆನಿ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಅಸೊನ್ ಬರೆಚ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಚ್ಯಾಲೆಂಜಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನಾಕ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಯ್ತ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್- ಲೂಸ್ ಮಾದ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರಾಚಿಂ ಫೈಟ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಮೆನ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಿನೆಮಾವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ವಾಪಾರ್ ಲ್ಲೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮೆನ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಹೆಳ್ ಲ್ಲೊ. ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತಮಿಳ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂಕ್ ಆಮಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಊಂಚ್ ಆಸಾ"

 

 "ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ನಾಟಕಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಂ ಏಕ್ ಶೊಟ್ ಬರೊ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೀಟೇಕ್ ಕೆಲಾ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಂಗಡ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ತಾಲೆಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಆಮಿ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಗಳ್ಸಿಲಾ" ಮ್ಹಣಾಲೆ ’ಮೆಮೊರಿ’ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ರಿಚ್ಚ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲು.

 

"ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಕಾಣಿ ಬಾರಿಚ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಿ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಹೀರೋಂಚಿ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಿಶೇಶತಾ ಆಸಾ, ಆತುರಾಯ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ಸರೀ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್  ಅವಾಸ್ತವಿಕತಾ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಚೆಆದಿಂ ಪ್ರದೀಪಾಸವೆಂ "ಆಮಿ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ" ನಾಟಕಾಂತ್ ವಿಲನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಚಿತ್ರ್-ಕಥಾ ಲಿಕ್ತಾನಾ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ‌ಚ್ ವಿಲನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಲಿಕ್ ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಒಪ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂಯ್ ಖೂಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂವಡ್ಲಿಂ. ಕಾಣಿ ಬರಿ ಆಸಾ, ಪದಾಂ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್, ಕಾಮಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ನವೊ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ "  ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಿಲನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ ಲ್ಲೊ  ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಡಿ ’ ಸೊಜಾ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

 


  

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

  

     

 

     

 

  

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಮಿ ಭ್ರಮಿದೆಚೊ ಸಂಸಾರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್, ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಡ್ಪಿ, ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ, ಕೆಮ್ಮಾಣ್, ಬಂಟ್ವಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಸಾಹಿತಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ.

 

"ಗಲ್ಫಾಂತ್, ಗೊಯಾಂತ್, ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮ್ಚೆಂ. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂಚ್ ರುಚ್ತೆಲೆಂ- ಮ್ಹಳ್ಳೊ ’ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಆಶಯ್" ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ.

 

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸುರಾತ್ ನಾ " - ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

 

 

 

"EAEN ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆರ್ನ್ಸ್ ಮೂವಿ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬ್ಯಾನರಾಚೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಶೆಂ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಎಕಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕಾನಾಂತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಡೊನ್ ಚ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಜೊ ಕೋಣ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾ, ತೋ ಮಾತ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಶೆತಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಫಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಬಾಲ್ಳ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಬಜೆಟಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸುರಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕೆಶನಾಂನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ ಆನಿ ಖುದ್ದ್ ಹಾಂವ್ ಲೊಕೆಶನಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಾಂ. EAEN - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್." ಮ್ಹಣ್ತಾ EAEN ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಫೆರ್ನ್ ಮೂವೀ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್.

 

 

 

 

 

"ಲೆಕಾವರ್ತೊ ದುಡು ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಖಾತಿರ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಖಾತಿರ್, ಕಲೆಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಭಿಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಶೆಥಂಯ್, ಕಲೆಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ವೋಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ನ್ಹಯ್. ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾನಾ ಅಪಾಪಿಂ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ, ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ."

 

"ಮೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಳ್ಚಿಂ ಮುಕೆಲ್ ತತ್ವಾಂ ತೀನ್ - Transpeareany, Accontability and Trust. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಾಂವೆ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲಾ. 10 ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಘೊಳ್ಳಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 38 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ಆಸಾ. ದುಬಂಯ್ತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸುರ್ವಾತಿಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮಿನತೆಚೊ ಆನಿ ಖರ‍್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ಫಳ್ ಖಂಯ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 26 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಗತೆಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಚಡೊನ್ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ."

 

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಕಾಜಾರ್’. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣಾವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾನೆರಾಖಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್- ’ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ’. ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಳು ಭಾಶೆಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮದೆಂ ’ಕಾರ್ಕಳದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಲೊಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು-’ಜೈ ತುಳುನಾಡ್’. ಹೆಂಯ್ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಹ್ಯಾಚ್ ದಶಂಬರಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ರಿಲೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ"

 

"ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾನೆರಾಚೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಚ್ ’ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’. ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ದೋನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕನಾಶೆಂ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಣಿಯೆವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪ್ರದೀಪ್ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್ ವಂತ್ ನಟ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ನಾಟಾಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಭುಲೊನ್, ತಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಪಣ್ ’ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಆಸಾ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕೊಮೆಡಿ ಆಸೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಪಳವ್ನ್ ದಾದೊಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ಪದಾಂ ಎಕ್ದಮ್ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಪ್ರತಿಭೆಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾರ್ಕುನ್‍ಚ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ."

 

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾಂವ್ಟಿನ್ ಆನಿ ಮಿನತೆನ್ ಹಾಂವೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್, ಹಾಂವೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ. ಪುರಂದರ ದಾಸ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಲೇಸು. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಂದ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಯೇವ್ನ್ ದೀನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಮುಕೇಲ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ರಚುನ್ ದಿಂವ್ಚೊ."

 

"ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉರಜೆ. ಥೊಡಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳಯಾ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ವಾ ಹೆರ್. ತಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಅಶಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ ಪುಣ್ ಪದಾಂ ? ಪದಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಆಸಾತ್. EAEN ಫಿಲ್ಮಾಚಿಂ ಪದಾಂಯ್ ಬೋವ್ ಬರಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್."

 

"ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ವಾ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೊ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾತಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆನಡಾಂತ್, ಆಸ್ಟ್ರ‍ೇಲಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಥಿಯೆಟರಾಂನಿ, ಗೊಂಯಾಂತ್ , ಮುಂಬಯ್ತ್ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ EAEN ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಬರೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂತುಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ"

 

 

 ಸಹಕಾರ್ : ಸಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ / ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS

Monica Mathias , Dublin/ Ireland Dec 08, 2015

Congratulations EAEN Team. All the very best Frank Uncle and EAEN Team. I am sure this movie will make history in Konkani. I can't wait six months to watch it on big screen in Dublin. Please make it fast. 

Melwin , Kolalgiri Dec 03, 2015

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಫಿಲ್ಮಿಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಫರ್ಜಳುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತರ್,ಫಿಲ್ಮಿಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಸೀಮಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತುಳು ಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾನಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ ವಾರ್, ಗೊಂಯಾಂ, ಮುಂಬಯಿ ಆನಿ ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಾಂನಿ ಫರ್ಜಳ್ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್,ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಫಾನ್ ಫರ್ಜಳುಂದಿ. ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಿಂ ಆಭಿಮಾನಿಚ್ಯಾ ಮೆಚ್ವೊಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಆಭಿನಂದನ್.

Romel , London Nov 28, 2015

Wonderful pre production coverage. Thank you Kittall Team. Wish Frank Fernandes, Pradeep Barboza and entire team all the very best. I am sure the story, music and total will be a treat for konkani lovers.  

Ronald Sabi , Moodubelle Nov 28, 2015
All the best Frank. Also wishing great success to the EAEN team!! I liked your quote:ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಲೇಸು

Philip Mudartha , Nerul Nov 28, 2015
It is an exhaustive pre-production promo write-up for EAEN, with the ensemble of well-known artistes. I am particularly pleased that Wilson, Kateel is lyrics writer and Priya is the heroine. Something missing though: the producer does not disclose the investment, despite transparency being his motto.