ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ಗಾಂಧಿ, ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2017-10-01 20:32:18
  |     |   

ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ, ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲನ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ನಜ್ರೆತಾಚೊ 'Gandhi's Outstanding Leadership' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ತಾಂಕಿ ವಯ್ರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಹಜ್. ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಭಾರತೀಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ, ವಾಚುಂಕ್ ನಾ? ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಐಯಂಗಾರನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತರ್ಜಿಲ್ಲೊ 'ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ' ತೊ ಫಕತ್ ವೀಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ? ಥೊಡೊ ವಾಚುನ್ ತಸೊಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೊ. 'ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್ ಪಣ್' ಹಾಂವೆ ತರ್ಜಿಲ್ಲೊ ತರೀ ತೊ ವಾಚುಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಛಾಪ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜಿ ಲಕ್ಷಾ ಫಕತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಭಿತೆರ್ ತರ್ಜುನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್ಲೊ.

 

  

 

ಗಾಂಧಿ ಹ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಕಿತ್ಲೊ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಿ ಕೋಣ್ ಉಚಾರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ನಿರ್ಬರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಜಣಾಂತ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ಕಸಲೊ ಅಂಶ್ ತುಕಾ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾ ಆನಿ ತೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಸಬಾವಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನಂಚ್ ಎಕ್ದಂ ಭಿಂವ್ಕುರೊ, ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಗಾಂಧಿ, ಫಕತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಅಹಿಂಸಾ ಹಾತೆರಾನ್ ಎಕ್ಲೊ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಝಳಕ್ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ...

 

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 

ಗಾಂಧಿ ಜಲ್ಮಾನ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ತಶೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ತೊ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚೊರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲೊ. ಭಿಂಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ 'ರಾಮ' ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಿಂಯಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಚಿ ಆಯಾ ರಂಭಾನ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತೊ ಸರ್ವ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ, ಖೆಳಾನಿಂ ಸಯ್ತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹೊ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಚಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.

 

1893 ತ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಲಂಡನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ವಕಾಲತ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಭ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ತಾಚಾ ಜಿವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನಿಕೀ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತಾಂತ್ ಲಿಖ್ತಾ - 'ಹಾಂವ್ ಉಭಿ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ವ್ಯಾಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡೊನ್ ಮ್ಹಜಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೊಣಾ ಸವೆಂ ಗಿರ್ಗಿಟೆ ಬರಿಂ ಘುಂವ್ತೇ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ನಾತ್ಲೆಂ! ನಿತಿದಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಾಲತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ತುಜೊ ವ್ಯಾಜ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ನಿಮ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ಕಕ್ಷಿದಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಕಕ್ಷಿದಾರ್ ತಾಚೊ ವ್ಯಾಜ್ ಜಿಕ್ಲೊಗಿ ವ ಹಾರ್ಲೊಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಕೋರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಂ. ಹಾಂವ್ ಲಜೆನ್ ಕುಬ್ಜೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ವ್ಯಾಜ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೊ ವ್ಯಾಜ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜಾ ನಿಚೆವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಥಿರ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಪ್ರಿಕಾಕ್ ವೆಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ದುಸ್ರೊ ವ್ಯಾಜ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ.'

 

ಗುಜ್ರಾತಾಚಾ ರಾಜ್‌ಕೋಟಾಂತ್, 1892 ತ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜ್ವಾಟ್ಕಾಯೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಒಲಿವೆಂತ್ ಹಾಚಾ ಧಪ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ತಾನಾ ಗಾಂಧಿ ಥೈಂ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಉದೆಲೆಂ. ಗಾಂಧಿಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಒಲಿವೆಂತಾಚಿ ಲಂಡನಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಳಕ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ಭಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದಾಸ್ ಹಾಚೆ ವಯ್ರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಗಾಂಧಿ ತಾಚಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಶಿಲಾಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಥೈಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ 'ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಘಾತ್' ತಾಚಿ 'ಜಿಣ್ಯೆ ದಿಶಾ ಬದ್ಲುಂಚಿ' ಘಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತೊ ಒಲಿವೆಂತಾ ವಯ್ರ್ 'ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ' ಲಾಗೊನ್ ಕಾನೂನಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಫಿರೋಜ್‌ಶ್ಹಾ ಮೆಹ್ತಾನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಸಮರ್ಪಕ್ ಸಂಗ್ತೆನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್, 'ಕಸೆಂ ಪುಣಿ ಭಾರತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾಜೆ' ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಪ್ರಿಕಾಚಾ ಡರ್ಬನಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಧಿಕ್ 'ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿ' ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ವ್ಯಾಜ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅಪವ್ಣೆ ಆಯ್ಲೆಂ. 'ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಘಾತಾ' ವಿಶಿಂ ಕೋಪ್ಲಿ ಅಸೆಂ ಬರಯ್ತಾ : 'ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂಧಿ - ಕುಟಾಮ್, ಜಾತ್, ಆನಿ ಸಮುದಾಯ್ ಹಾಂಚೆ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಂ ವರ್ನಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ನಾತಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ನೀತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಮೌಲ್ಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆಂ.'

 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಪ್ರಿಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಗಾಂಧಿ ಥೈಂ ದುಸ್ರೊ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡ್ಲೊ. ತೊ ಡರ್ಬನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಧಿಕೃತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ರೈಲಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತೊ ಸೂಟಾರ್ ಆಸೊನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಉಪದ್ರ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪೀಟರ್‌ಮಾರಿಟ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್, ತಾಚಾ ಲಗೇಜಿ ಸವೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ 'ಗೊರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್' ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ 'ಸಾಮಾನ್ಯ್' ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಫಕತ್ ಚೊವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ತಾಚಾ 'ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಘಾತಾ' ಕ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಆನಿ, ತಾಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಾ, ಫುಡಾರ್‍ಪಣಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಂಕೇತ್ ದಾಕಾಯ್ತಾಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾ; ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡೊಂಗಿ, ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂ?... ಕರ್ತವ್ಯ್ ವಿಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಫಕತ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಕಾತಿಚಾ ಬಣಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಟಾತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಪಿಡೆಚೆಂ ಏಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಲಕ್ಷಣ್. ಹಿ ಪಿಡಾ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ವರ್ಣಾಭೇಧಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಟತಾಯ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜೆ.'

 

 

ಗಾಂಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 'ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಘಾತಾಂತ್' ಒಲಿವೆಂತಾನ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕರ್ಚೊ ತಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ, ತರ್, ಯ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಅಕ್ಮನಾಚಾಕೀ, 'ಗೂಂಡಾಯೆಕ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬಾಯಿಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಭೇಧಾಚಿ ಪಿಡಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ತಾಳ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ ತರೀ, ತಿಚೆರ್ ತಾಣೆ ಜೈತ್ ವೆಲೆಂ. ಹೆಂ 'ಭಿಂವ್ಕುರೆಪಣ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಜೊನ್ ಮೊಟ್ ಹಾಣೆ ತುಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬೋವ್ 'ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಅನ್ಬೋಗ್' ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಗಾಂಧಿನ್ 'ಪೀಟರ್‍ಮಾರಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಚೆಂ ಘಡಿತ್' ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಮುಂದರುನ್, 'ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಅಹಿಂಸೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಖೂಬ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ 'ಅಘಾತಾನಿಂ' ಗಾಂಧಿಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಪಥಾಚ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. 'ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಘಾತಾಂತ್' ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ ತರ್, 'ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅಘಾತಾಂತ್' ವರ್ಣಾ ಭೇದಾಚಾ ಕರಾಳ್ ಪಿಡೆಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತರೀ, 'ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಚಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಪಾಕ್ ಅನಿಕೀ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

 

ರೈಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ತಾಣೆ ರೈಲ್ವೇ ಜೆರಾಲ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಏಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅನಿಷ್ಟ್ ವರ್ಣಭೇದಾ ವಿರುಧ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾ ಅಪವ್ಣೆ ದಿಲೆಂ. ತೊ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ವರೇಗ್ ಸಬಾರ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ತಾಣೆ ಸೊಸ್ಲೆ. ತಾಣೆ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಅಪವ್ನ್, ಏಕ್ ಎಕ್ತಾರ್ ರಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ವಿನವ್ಣಿ ಪಾಟಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಲಹಾ ಮುಕಾರ್ ಧವರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ 'ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಸೆವಾ' ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ 'ನತಾಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್' 1894 ತ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಹಾಂಗಾಚಾ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆರ್ ವರ್ಸಾವರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೊ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪೌಂಡಾಂಚೊ ತಿರ್ವೊ ತೀನ್ ಪೌಂಡಾಂಕ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೊ, ಹ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ. 'ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿನ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲ್ಯಾ' ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ರೈಲಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ದುಸ್ರಿ ಜೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

 

ಭಿಂವ್ಕುರ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಗಾಂಧಿಚಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಿಕಾಸಾಂತ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಪುಟ್ ವೈಷ್ಣವ ಹಿಂದು ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಮಾಚೊ ಭಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತರೀ ಪುಣ್, ಲಂಡನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಾಣೆ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಎಡ್ವಿನ್ ಆರ್‍ನೋಲ್ಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ 'ಸರ್ಗಿಂಚೆ ಗಾಯನ್' ವ Song Celestial ತ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ 'ಥಿಯೊಸೊಫಿಸ್ಟಾಂ' ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತೆಂತ್ ಲಿಖ್ತಾ: 'ಎದೊಳ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಗುಜರಾತಿಂತ್ ಹಾಂವೆ ಸರ್ಗಿಂಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ...ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ಹಾಂವೆ ಗೀತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಲೋಕಾನಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಕೆಲೊ. ತೆ ಶ್ಲೋಕ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.'

 

'ಧ್ಯಾಯ ತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ

ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪ ಜಾಯತೇ

ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ

ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಭಿಯಾಯತೇ

ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಂಮೋಹಃ

ಸಂಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ

ಸೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾಃ

ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ.

 

(ಇಂದ್ರಿಯಾಂಚಾ ಸುಖಾಕ್ ಲಾಬ್ದೊಂಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾ. ಆಕರ್ಷಣ್ ಅಬ್ಳಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾ, ಅಬ್ಳಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೋಧ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆತಾ, ಕ್ರೋಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಮತಿ ವಿಭ್ರಾಂತ್ ವ ಚೂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್, ಮತಿ ವಿಭ್ರಾಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಸರ್, ವಿಸರ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ವಿನಾಶ್ ಜಾತಾ.)

 

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂದಿನ್, ಗುಜ್ರಾಥಿಂತ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತ್ ಗೀತಾ ವಾಚುನ್ ತೋಂಡ್ಪಾಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಗೀತಾ ತಾಚೊ ದಿಸ್ಪಟಿ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ವಾಕ್ಸರಿ, ಸತಾಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತ್ಮೊ ಅಮರ್, ಮರಣ್ ಅಂತ್ಯ್ ನ್ಹಯ್, ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್, ಫಟ್ ಆನಿ ಅನೀತ್ ಮುಕಾಮುಕಿ ಜಾತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಸ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್ ರಾವಾಜಾಯ್, ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಥ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ, ತಾಚಾ ಪರ್ವತಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾವಿಶಿಂಯ್ ತೊ ಲಂಡನಾಂತ್‌ಚ್ ಜಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಹಿಂಸಾ ವಯ್ರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಸತಾಚಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪರ್ವತ್ ಪ್ರಸಂಗ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಜಾಲೊ.

 

ಲಿಯೋ ಟೊಲ್‌ಸ್ತೊಯ್ ಹಾಚಿ 'ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ತುಜೆ ಭಿತೆರ್‌ಚ್ ಆಸಾ' ವ, The Kingdom of God is Within You.' ಕೃತಿ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೃತಿ. ರಸ್ಕಿನಾಚಿ 'Unto the Last’ ತಾಣೆ 1904 ತ್ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಡರ್ಬನಾಕ್ ವೆತಾನಾ ರಯ್ಲಾರ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತೆಂತ್ ಲಿಕ್ತಾ: '..ಹಿ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿಣಾನ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಕೃತಿ. ರಸ್ಕಿನಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಗೂಂಡಾಯೆನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.' ಗಾಂಧಿ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲೊ ಕೀ ತಾಣೆ ಹಿ ಕೃತಿ 'ಸರ್ವೋದಯ' (ಸರ್ವಾಂಚೆ ಬರೆಂಪಣ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಗುಜರಾತಿಕ್ ತರ್ಜಿಲಿ. ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ 'ಸರ್ವೋದಯ'ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಪಾಟ್‌ತಳ್ ಜಾಲೆ.

 

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್, 11, 1906 ವೆರ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಚಾ ಎಂಪಾಯರ್ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭಾ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಿ. ಗಾಂಧಿಚೊ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾಕಾರ್ ಲೂಯಿ ಫಿಶರ್ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಗಾಂಧಿಚೊ 'ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್' ಹಿಮಾಲಯಾಚಾ ಸ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆರ್, ಸಾರ್ವ್‌ಜನಿಕಾನಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಹಿಂಸಾಚಾ ಆಂಗೊವ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ನಾಂವ್ ಸುಚಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗಾಂಧಿಚೊ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್, ಮಗನ್‌ಲಾಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ 'ಸದಾಗ್ರಹ' (ಬರೆಂಪಣ್ಂಚ್ ಅಂತಿಮ್) ನಾಂವ್ ಸುಚಯ್ಲೆಂ. ಗಾಂಧಿನ್ ತಾಚಿ ತಿದ್ವಣ್ ಕೆಲಿ, 'ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ' ವ ಸತ್‌ಚ್ ಅಂತಿಮ್, ಪ್ರಧಾನ್. ಗಾಂಧಿಚಾ ವಿಚಾರಾಂಖಾಲ್ 'ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸತಾಚೆಂ ಜೈತ್. ಸತಾಚೆಂ ಜೈತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿವಾದಿಚೊ ನ್ಹಯ್, ಸ್ವತಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರ್ಥ್.' ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವತಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಧವರ್‍ಚೆಂ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ತಾಚೆ ಥೈಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ಶಾಂತಾತಾಯ್. ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಪರಿಶುದ್ಧತಾ, ಭೊಳೆಪಣ್, ವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭಿರ್ಮತಿನ್ ಜಿಕಾಜಾಯ್. ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ನವೆ ವಿಚಾರ್ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುನ್ ತುಂವೆ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್, ವ ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪುನ್ ನವೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜೊನ್ ಗಾಲ್ತುಂಗ್ ಹಾಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ, 'ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ. ಅಧಿಕಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್.'

 

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಒಫಿಸ್, ಘರ್ ಸಾಂಡುನ್ 'ಫೀನಿಕ್ಸ್' ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲೊ ಆದಾಯ್, ತಶಿ ಆಸ್ತ್ ಸರ್ವ್ ತಾಣೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಂ ಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿಲಿ. ದೇವ್ ಪಳೆತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲೆ ಜೀವ್ ವಿಮಾ ಕಂತ್ ಬಾಂಧ್ಚೆ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾ ಪಾಳುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ವರ್ಣಾಭೇದ್ ಪಾಳ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ತಾಣೆ ಮಜ್ಬೂತ್ ಪಂಚಾಂಗ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. 'ದೆವಾನ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ದೆವಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ!' ತೊ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ.

 

1907 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಜುಲಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಆಸ್ಯಾಗಾರಾಂಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ 'ಕಾಳೆಂ ಕಾನೂನ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 'ಆಸ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆ ನೋಂದಾವ್ಣಿ ಕಾನೂನ್' ಹಾಚೆ ವಿರುಧ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಖಾಲ್ ನೋಂದಾವ್ಣಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಸರೊಂಕ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಆಸ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌ವಾಲ್ ವಸಾಹತುಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನ್‌ರಲ್ ಸ್ಮಟ್ಸ್ ಹಾಣೆ, ಭಾರತೀಯಾಂನಿಂ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನೋಂದಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ. ಹಿ ಎಕ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ, ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲವ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂಲೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಪತ್ರ್ ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಚಾ ಹಮೀನಿಯ ಪಳ್ಳೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಜಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚಾ ಸುಟ್ಕೆ ನಂತರ್ ಗಾಂಧಿನ್, ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಚಾ ಭಾಯ್ರ್, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ 'ಟೊಲ್‌ಸ್ಟೊಯ್ ಆಶ್ರಮ್' ಬಾಂಧ್ಲೆಂ.

 

1908 ವ್ಯಾ ಅಕ್ತೊಬರಾಂತ್, ವೊಕ್‌ಸ್ರಸ್ಟ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಗಾಂಧಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಡೇವಿಡ್ ಥೊರೊ (Thoreaus) ಹಾಚೊ 'ಅಸಹಕಾರ್ ಚಳ್ವಳ್' ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಲೊ. ತೊ ಜಯ್ಲಾಚಾ ಲೈಬ್ರೇರಿಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಗಾಂಧಿಕ್ ತೊ ಏಕ್ 'ಉತ್ಕೃಷ್ಟ್ ಗ್ರಂಥ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಲೊ. 'ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ್‌ಯೀ ಅಪುಣ್ ಬಂಧಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಭಂವ್ತಿ ಉಭಾರ್‍ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾಂಚೆ ಫಾತೊರ್, ಗಾರೊ ಸರ್ವ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಚಾ ತಾಂಚಿ ಹತಾಶಾ ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಿಕ್ ದಗ್ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ..' ಅಸೆಂ ಥೊರೊನ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರೀಪುಣ್ 'ಭಾರತೀಯ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್' ಸಂಘಟಣಾಚಾ ಕೋದಂಡರಾವ್ ಹಾಕಾ ಲಿಖ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್, ಗಾಂಧಿ ಬರಯ್ತಾ: 'ಥೊರೊಚಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಅಸಹಕಾರ್ ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚೂಕ್. ಥೊರೊಚೆಂ ಪ್ರಬಂಧ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಕ್ ಪ್ರಬಲ್ ವಿರೋಧ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ವೊಗೊ ಸಂಘರ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಗುಜರಾತಿ ಬಾಷಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

 

 

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 1913 ತ್, ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಆನಿ ಪಾರ್ಸಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಅನಧಿಕೃತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ವಾಲ್ ಊಂಚ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಗಾಂಧಿನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಂ ಸಂಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ವಾಲಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ ಫಾತ್ರಾ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಕರಾರಾಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕುಲ್ಕಾರಾನಿಂಯ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಮ್ ರಾವಾಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಮಟ್ ಸಾಯ್ಬ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮೋವ್ ಪಡ್ಲೊ. 1914 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಮಟ್ ಆನಿ ಗಾಂಧಿ ಮಧೆಂ ಉಲೊಣೆ ಚಲೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಜೂನಾಂತ್ 'ಭಾರತೀಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕಾನೂನ್' ರಚನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆ ಸಬಾರ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಪರ್‍ಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ರಹಿತ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ತೀನ್ ಪೌಂಡಾಂಚೆ ಸುಂಕ್, ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಪಾರ್ಸಿಂಚಾ ಲಗ್ನಾಂಚೆರ್ ಆಧಿಕೃತ್ ಮ್ಹೊರ್ ಹೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ 'ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ. ಗಾಂಧಿಚಾ ಫುಡಾರ್‍ಪಣಾಚಾ ಶಾತೆಕ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

 

ಪೀಟರ್‌ಮಾರಿಟ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್ ಘಡಿತಾಚಾ ಪಂಚೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1918 ತ್ ಗಾಂಧಿ ಬರಯ್ತಾ: 'ಆಮಿಂ ಸಬಾವಾನ್ ಭಿಂವ್ಕುರೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಭಿತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್, ಲೊಕಾಕ್ ಭಿಂವ್ಕುರ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್‍ಲೆಂ. ಗಾಂಧಿ ಫರ್ಮಾಣೆ ಅಹಿಂಸಾ 'ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್.' 'ಭಿಂವ್ಕುರೊ ಖಂಡಿತ್ ಹಾರ್ವಾತೊಲೊ'. ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಝಜಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಕವಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಅಖಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸ್. ತೆದ್ನಾ ತೊ ಮರ್ಣಾಕೀ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ಮರಣ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಜಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ. 'ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿತ್ರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿವ್ಯೆತ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಪಿಟೊ ಕರ್‍ಯೆತ್, ಜಿವೆಶಿಂ ಸಯ್ತ್ ಮಾರ್‍ಯೆತ್. ತಾಂಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಲಾಬ್ತೆಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.'

 

ಧೈರಾಧಿಕ್ಪಣಾಚೆರ್ ಗಾಂಧಿಚೆ ದುಸ್ರೆ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ಅಸೆ ಆಸಾತ್: 'ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ಸತ್ ದೊನೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರುಧ್ ಸಬ್ದ್'. 'ಬೋವ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಿಂಯಾಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ'. 'ಆಪೆಂ ಮಾಂದ್ಚಾ ಸತಾ ಖಾತಿರ್ ಭಿಂಯಾವಿಣೆ ಚಲ್ಚೆಂಚ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ನೇಮ್'. 'ತುಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭ್ಯೆಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂಚ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಸಾಯ್'. 'ಹಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಂ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ಆಸ್ಲೊಂ ತೆಂ ತುಮಿ ನೆಣಾಂತ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಗುಣಾಕಾರ್ ಕರಾ. ಭಿಂಯಾವೀಣ್ ಎಕ್ ಸಗ್ಳೊ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಉಭೊ ಜಾತೊಲೊ'.

 

ಕುರ್ಪಾ : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್

 

COMMENTS