ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೆ!

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2017-05-14 11:02:09
  |     |   

ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಆಮಿಂ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂ 45 ಜಣಾಂ ಪೈಕಿ 12 ಜಣ್ ಪಯ್ಲೆ ದಿಸಾಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ‘... ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಭುಕ್ ಚಡೊನಂಚ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆಮಿಂ ಖಾಣ್ ಸೊದ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.  ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಣ್ ಸೊಧ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ಗಿರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಆಮ್ಚಿ ಭುಕ್ ಸಾಧಾರಣಾಚಿ ಭುಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಕೆದ್ನಾ ಆಮ್ಚಾ ಮತಿಕ್ ಕೂಡಿಂತ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಖಾಣ್ ನಾ, ಕೂಡ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಕಿಣಾ ಆಮ್ಚೆ ಥೈಂ ಸುಪ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ತಿ ರಾಕ್ಸಾ ಸಕತ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಖಾಣ್ ತಲಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರೆಪಿತ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂ, ಆಮಿ ಪಿಶ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ಖಾಣಾಚಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ಪೆಟೆಂ ವಯ್ರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕದೆಲಾಂಚೆ ಲುಗಾಟ್, ತಾಂತ್ಲೊ ಕಾಪುಸ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚಾ ಬೊಂವಾರಾಂತ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಣಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್: ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಏಕ್ ಜಡ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ಖಂಯ್ ಫಾತ್ರಾ ಪಂದಾ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ಜೀವಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ಪೈಲಟಾಚಾ ಬಸ್ಕಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ಕದೆಲಾಂ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣಿ ಖಾಣ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಶೆವ್ಟಾಲಾಂ? ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಂಕ್ ಹಿಮಾಂತ್ ಪುರ್ತಾನಾ ತಾಂಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ವ, ದುಸ್ರೆ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಖಾಣ್ ಉರ್ಲಾಂ? ಕಸ್ರ್ಯಾಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾನಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಉರ್ಲಾಂ?.. ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಅಲೊಚೆನೊಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ, ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ, ಉಭಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಸಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

 

ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಖಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಉರುಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಹಿಮ್ ಆನಿ ಕಾಳೆ ಫಾತ್ರಾ ಗುಡೆ!

 

‘ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ!’ ದೆದೆಸ್ಪರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ.

 

 

 

ಪುಣ್, ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್ ಖಾಣ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೆಂವೀ ಆಮ್ಚೆ ಬಗ್ಲೆನಂಚ್..  ಕಿತ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕೂಡಿ ಪುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್! ಬಗ್ಲೆನ್‍ಚ್ ಮಾಸಾ ಖಾಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ. ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂ ಲಗ್ತಿಂ ಮತಿಕ್ ವೋಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್ತಾಂವ್.. ತಿ ಉತ್ರೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಮಿ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಂವ್. ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮಾತ್    ಆಮಿ ತಿ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಿ ವಾಟ್ ಕಿತ್ಲಿಯ್ ಕ್ರೂರ್, ಅನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂದಿ, ಮರ್ಣಾಚಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಉಭೆ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

 

ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆಮಿ ನಿದ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜಾ ಕುಶಿಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಮುಂಗಾಯ್ ಕುಡ್ಕೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಪಾಜಾರುನ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಧೆಂ ಮಾಸಾಚೊ ಏಕ್ ಮಾಸಾಚೊ ಮುದೊ ತಾಂಬ್ಸೊ ತಾಂಬ್ಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಾ ವಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಭುಕೆನ್ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಚಾಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಭಂವ್ತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲಿ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಸಾ ಮುದ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ! ತೆಂ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ್ ಮಾತ್ರ್. ಆಮಿ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಉರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆನ್ ಲಾಬ್ಚೆಂ ಖಾಣ್! ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಬಚಾವಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್, ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ಅಸಲಿಂ ಕಸಾಪ್ಪಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತೆರ್ ಘುಸ್ಲೆಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಲಜೆಲೊಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತೆರ್‍ಚ್ ಘುಟಾನ್ ಧವರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರೀ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಏಕ್ದೀಸ್ ರಾತಿಂ ಆಮಿ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಲಿಟೊ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

 

‘ಕಾರ್ಲಿಟೊ ತುಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತೆತ್ ನಾ?’

 

‘ನಾ, ನಾ. ಪೋಟ್ ಭರ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಘಂಟೊ ಜಾಲೊ ಮಾತ್ರ್!’ ತೊ ವೆಂಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

‘ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಭುಕೆನಂಚ್ ಮೊರೊನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಕೊಣ್ಣಾ?. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತೊಲೊಂಚ್.’ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

 

‘ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ತೆಂಕ್ಚಿಂ ತಿಂ ಪರ್ವತಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ತುಂ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಯ್? ತುಂ ಬಾಗೊನ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾಗಿ ತುಕಾ ನ್ಯಾಂಡೊ?’

 

‘ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ತರೀ..’

 

‘ಖಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಖಾತಾಯ್ ತರ್?’ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

 

‘ಹಾಂಗಾ ಪುಷ್ಕಳ್ ಖಾಣ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಾ ಬಗ್ಲೆನಂಚ್. ನೆಣಾರ್ಯಾ ಬರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ.’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

 

ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ತೊ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕೂಸ್ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲಿ.

 

‘ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪೈಲಟಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಕಾತರ್ನ್ ಖಾತಾಂ! ತಾಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನಂಚ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ತಾಂ!.’ ಹಾಂವೆ ಖಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

 

‘ಹೆತ್ತ್ ತುಜಾ ಜಲ್ಮಾಕ್, ನ್ಯಾಂಡೊ!’ ತೊ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ.

 

‘ಪಳೆ ಕಾರ್ಲಿಟೊ, ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸಾ. ಮಾಸ್ ತೆಂ ಮಾಸ್. ತುಜಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೊ ಆತ್ಮೊ ಕೂಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಹ್ಯೊ ಹಾಂಗಾ ಫಕತ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿ. ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಕೂಡಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.’

 

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಲೆಂ. ‘ದೆವಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್.’ ನಿಮಾಣೆ ತೊ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ. ‘ಹಾಂವೀ ಸುಮಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಂ.’

 

ಆಮ್ಚಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂವಾದಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಲಿಟೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಮತಿ ಹೊಚ್ ವಿಚಾರ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆ. ನಂತರ್ ಏಕ್ದೀಸ್ ವಿಮಾನಾ ಭಿತೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಜುಂತ್ ಅಪಯ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ರೊಬಾರ್ಟೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್: ‘ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕೂಡಿ ಭುಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಸ್ವಭಕ್ಷಣ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಣ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಆಮಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಮರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯೊ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿ!’  

 

ಕೋಣ್ ಗಿ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ: ‘ಕಾ’ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?  ಆಮಿ ಮೊಡಿಂ ಖಾಯ್ಜೆಗಿ?’                                       

 

ರೊಬರ್ಟೊ ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಕೊಣಚ್ ನೆಣಾಂವ್. ಭುಕೆನ್ ಮೊರಾನಾಸ್ತಾಂ ಉರಾಜೆ ತರ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟಚ್ ನಾ.  ದೆವಾನ್, ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯುತನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ದಿಲಾಂ.’

 

‘ತ್ಯೊ ಕೂಡಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಈಷ್ಟ್ ನ್ಹಯ್. ಫಕತ್ ಮಾಸಾಚೆಂ ಖಾಣ್. ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಾ.’

 

‘ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಾ ಕೂಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ ಖಾತರ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕೊಣೆ?’ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ನಾರ್ಗಾತಾನಾ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ರೊಬರ್ಟೊಚಾ ಖಾಂದಾರಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರೆ ಥೊಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಗೆಚ್ ಬಸ್ಲೆಲೆ ನಿಮಾಣೆ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಕೊಣೀ ಮುಕಾರ್ ಮೊರ್ತಿತ್ ತರ್, ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾನಿ ಖಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಒಪ್ಪಿಗ್ ದಿಲಿ. ಮಾಸ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಯ್ದ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ರೊಬರ್ಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಎಕಾ ಗ್ಲಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಸೊದುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ತೆ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತಿಂ ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚೆ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೆ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಹಿಮಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೆ ಸುಕೊನ್ ಥಂಡ್ ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೆ ತೊಂಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ. ಪೊಟಾ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊರಾಡೆ ಯೆತಾಲೆ. ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಧೈರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ತರೀ, ದುಸ್ರೆಯ್ ಹಾತಾಂತಚ್ ಧರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವೆ ತೊ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೊ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಘೇತ್ತ್ ತೊಂಡಾ ಭಿತೆರ್ ಧವರ್ಲೊ. ರಟ್ಟಾ ಬರಿಂ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ರೂಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾಬೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವೆ ತೊ ಗಿಳ್ಳೊ. ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ನಿಷಿದ್ಧ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಆಧಾರುಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮೊಣ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

 

ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ ನಾ, ತರೀ ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೂಡಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಮಿ ಆದಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಚೆರ್ ಕಾಬೂ ಧವರ್ಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ತಿಮಿತಾ ಆಯ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಚೆಪುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಂಚೆರ್ ಪೋಂತ್  ಮಾರುನ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಧವರಲ್ಲೆಂ.

 

***

 

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜರೂರ್ ಮೊರ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಹರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಣಾ ತರೀ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತರೀ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಅದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಾನಾ. ಕಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆನಿಂಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂತುಲನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆನಾಸ್ತಾ, ವಾಂಚಾಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವಾನ್, ಅರ್ಗಾಂಟಾನ್ ತೊ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್, ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆನಿಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಬಂಧಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂಕ್ ತುಟವ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯಾಸ್ ತಾಣೆ ಕೆಲಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಮಸ್ತು ಆಸಾ. ಹಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಥಮ್ ಝಳಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ಬೋವ್ಶಾ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೊ ಸಾಹಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಛಾರೇರ್ ಹಾಚಾ ‘ಪ್ಯಾಪಿಲೊನ್’ ಥಾವ್ನ್. ಅಪ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ಲಾಗೊನ್ ಎಕಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕುದ್ರ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವಾವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭಗುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖಂಚಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ವೊ ರೊಮಾಂಚಿಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ನಿಟ್ಟ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸ್ಲಾವೊಮಿರ್ ರಾವಿಸ್ ಹಾಚೊ ‘ದಿ ಲೋಂಗ್ ವಾಕ್’ (ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ಮಹಾಪಲಾಯನ’ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ. ರಶ್ಯಾಚಾ ಸೈಬೀರಿಯಾಂತ್ ಝಜಾ ಕೈದಿನಿಂ ಪಲಾಯನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕತಾ), ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲ್ ಹಾಚೊ ‘ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫೊರ್ ಮೀನಿಂಗ್’ (ಹಿಟ್ಲರಾಚಾ ಆಶ್ವಿಟ್ಝ್ ಕೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲಿ ಕತಾ. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ವಾಚ್ಲೆಲೊ ‘ಅಲೈವ್’ ಬೂಕ್ ಸೊದುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಹೊ ಬೂಕ್ ಅಮೆಜಾನ್ ತಶೆಂ ಫ್ಲಿಪ್‍ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ತರೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಪಾಂಯ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಸುರಾತ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ’ಧಿಂ ಬುಕ್ ಶೊಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಜಾ ದಿಷ್ಟೆಕ್ ಪಡ್ಲೊ ‘ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ’. ಹೊ ಬೂಕ್ ನ್ಯಾಂಡೊ ಪೆರಾಡೊಚಾ Miracle in the Andes ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. (ಅನುವಾದ್: ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್, ಪ್ರಕಾಶಕ್: ಛಂದ ಪುಸ್ತಕ, ಮೋಲ್ 190.00) ‘Alive’ ವ, ‘ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ’ ಹಾಂತ್ಲಿ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಎಕಚ್. ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ 72 ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕತಾ. ಅಲೈವ್ ಕತಾ ಎಕಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ವಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂತು ಪ್ರಮುಕ್  ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಂಡೊ ಪೆರಾಡೊನ್ ಖುದ್ದ್ ಬರಯ್ಲಾ. ನ್ಯಾಂಡೊ ಸಂಗಿ ಪರ್ವತಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೊಬಟರ್ಟೊನ್ (ಆತಾಂ ವಯ್ಜ್) ಸಯ್ತ್ ‘I had to Survive’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೊ ಬೂಕ್ ಲಿಖ್ಲಾ.

 

 

ಅಕ್ಟೊಬರ್ 13, 1972. ಉರುಗ್ವೇಚಾ ಮಾಂಟೆವಿಡಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ Old Christian Bros ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ರಗ್ಬಿ ಟೀಮ್ ಏಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮೇಚ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಲಿಕ್ ಉಭೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ವಿಮಾನಾರ್ ಚೊವ್ಗ್ ಚಾಲಕ್ ಶಿಬಂಧಿ ಧರುನ್, ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ನ್ಯಾಂಡೊಚಿ ಅವಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್, ಆನಿ ಇತರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 45 ಜಣ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ವಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹವಮಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಪೈಲಟಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಾಂಚಾ ಮುಳಾಂತ್ ಮೆಂಡೊಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೆಂವಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹವಮಾನ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಿ ರಾತ್ ಥೈಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್‍ಯೀ ಹವಮಾನ್ ನಿತಳ್ಳೊ ನಾ. ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಭುರ್ಗೆ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಪುರ್ಪುರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಣ್ಕಣ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಪೈಲಟಾನ್ ಧನ್ಪರಾ ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ವಿಮಾನಾಕ್ ನಾಖುಶೆನ್ ಚಿಲಿ ಕುಶಿಕ್ ಉಭಯ್ಲೆಂ.

 

ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತ್ ಸಂಸಾರಾಂತಚ್ ಬೋವ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಪರ್ವತ್ ಶ್ರೇಣಿ: ಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಕಿ.ಮಿ., ಲಾಂಬಾಯ್, ದೊನ್ಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ಶಿಂ ಕಿ.ಮಿ., ರೂಂದ್ ಆಸಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಖಂಡಾಚಾ ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸೊನ್ ವೆನಿಜುಯೆಲಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೇಡಾರ್, ಪೆರು, ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಆನಿ ಚಿಲಿ ದೇಶಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾಂ.

 

ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ಪರ್ವತಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್, ಅಗಾಧತಾ ದೆಕೊನ್ ಸ್ಥಬ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಬಂಧ್ ಪಡಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವಿಮಾನಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಧಾಡಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಅವಾಜ್ ಯೆತಾಲೊ. ವಿಮಾನ್ ವಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾತಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತ್ರಾಣ್ ತ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ನಾತುಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಪರ್ವತಾಕ್ ಅಪ್ಟಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಅವಾಜಾಕ್ ಭಿತೆರ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ವಿಮಾನಾಚೆಂ ಪಾಕೆಂಚ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೊಳಾಬ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಅಪ್ಟಾಲೆಂ.

 

 

ರೋಬರ್ಟೊ ಆನಿ ನ್ಯಾಂಡೊ - ಆತಾಂ ...

 

ನ್ಯಾಂಡೊ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆ. ತಾಚೊ ಮಾಂಡೊ ಬೆತುನ್ ಭಿತೆರ್ಲೊ ಮೆಂದು ಥೊಡೊ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ವಿಮಾನ್ ದೋನ್ ಅರ್ಧಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಿಮಾನಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾರ್ ತಿಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿಮ್ಟೆಚೊ ಭಾಗ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಅವಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲಿ ತರ್, ಭಯ್ಣ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರುಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಹಿಮಾವೃತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಜಿವಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿಂ. ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಹಿಮಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್, ಹಾಡಾನಿಂ ರಿಗ್ಚೆಂ ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ, ಧಾ ಡಿಗ್ರಿ ಶೂನ್ಯ್ ಸಕಯ್ಲ್ ತಾಪಮಾನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ವಸ್ತೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ಅದೃಷ್ಟಾಕ್ ಥೊಡೆ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ರಿತಿನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮಾರ್, ಗಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಷಮ್ ಪರಿಗತಿಂತೀ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೂಡಿಕ್ ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಕಶೆಯ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್? ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರಾ ಹಜಾರ್ ಫುಟಿಂ ವಯ್ರ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಭಾರಾಯೆರ್ ಪ್ರಾಣ್ ವಾಯು ಮಸ್ತು ವಿರಳ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕೆಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೀ ಮಸ್ತು ತ್ರಾಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಕೂಡಿಂತ್ ತ್ರಾಣ್ ಆಸಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ವಿಮಾನಾರ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಉಂಡ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಖಾಣ್ ಬಾರಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಿತೆರ್ ಕಾಭಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ, ವಿಮಾನಾಚಿ ರೇಡಿಯೊ ಲಾಗಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್, ಚಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ಹವೊ ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಾರ್, ತೆಂವೀ ಚಿಲಿಚಾ ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿಕ್, ಮ್ಹನ್ಶಾನಿಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಧ್ನಾಂಚೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಬರ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ರೇಡಿಯೊ ಫುಕ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಧವರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ನ್ಯಾಂಡೊಚೆಂ ಭಯ್ಣ್, ಆನಿ ಇತರ್ ಸರೊನ್ ಹಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸತ್ತಾವೀಸಾಂಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ದೋನ್ ಮೊಯ್ನ್ಯಾಂ ನಂತರ್, ಸಗ್ಳೆ ಹತಾಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ನ್ಯಾಂಡೊ ರೊಬರ್ಟೊಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮೊಡಿಂ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್? ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊಡಿಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆ? ಅಶೆಂ, ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಖಂಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ತಾಣಿ ಉಡಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೆಂದು, ಅನ್ಕಿಟಿ ಸಮೇತ್!

 

ಹತಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೈಂಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬರ್ಟೊಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಬಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಸೊಕ್ಸಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ಏಕ್ ಕಂಪಾಸ್, ಏಕ್ ನಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಚಿಲಿ ಪಡ್ಲಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಧೆಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ಪರ್ವತ್ ದೆಕಾನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣಿ ದೊಗಾನಿಂ, ಧಾ ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ದೆಂವೊನ್ ಚಿಲಿಕ್ ಪಾಂವೊನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ಜಣಾಂಕ್ 72 ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಶಿಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ.

►  ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 

COMMENTS