ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ದೇಕ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2017-03-11 16:52:34
  |     |   

ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಶೆಂತಾಂತ್ ಪರತ್ ’ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ವಾ ನಾಕಾ’ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ಥೊಡೆ ಹೀರೋ “ಸಿನೆಮಾ ತಿಯೇಟರಾಕ್ ಉಜೊ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.  ಹೊ ಉಜೊ, ಸೊರ್ಮುಣ್, ಕೆಂಡಾಂ ಪೂರಾ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ವಿಚಾರಾಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ವಾ ನಾಕಾ , ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನಶ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಶ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವರವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

 

ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಭಾಶೆಂತ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಡಯ್ಲೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಿಲೀಸ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ರಾತ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕೆ ಭಾಶೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆಂ, ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚಿ ಹಾಲವ್ಣಿ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ರಿಮೇಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಘೆವ್ನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ನಟಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಶೂಂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ರೀಮೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಲಾಭ್ ಕೆಲಾ ವಾ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಅಸೊ ಪುಣ್ ಯೀ ಆಪ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಚೊ ’ಅಭಿಮಾನ್’ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಲಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಕಡೆ ರವಿಚಂದ್ರನಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೂಳ್ ಸಿನೆಮಾಪ್ರಾಸ್ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ರೀಮೇಕ್ ಕೆಲಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾವನಾಶೆಂ ಗಲೀಜ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮೂಳ್ ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಅರ್ಥ್ ಸಯ್ತ್ ತೊಚ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ವೊರಾಂಗಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೂಳ್ ಟ್ಯೂನ್ ದುಸ್ರೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಸಯ್ತ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಪೂರಾ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಬರಿ ಗಜಾಲಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊಯ್ ದೆಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಣಾಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸಂಬ್ರಮ್ಚೆತಸಲೊ ಪೊಕೊಳ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಹೊ.   

 

 

ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಮಟ್ಟಾರ್ ಚ್ ಪಳವ್ನ್,  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ತಾಣಿಂ ಮೂಳ್ ಸಿನೆಮಾಂಪ್ರಾಸ್ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಹಾಂಚಿಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಯ್ಜೆ! ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೀ ಲೊಕಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನೆಮಾ ನಾಕಾತ್, ಆಮಿ ತೆಂ ಪಳಯ್ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್, ರಿಮೇಕ್ ಕರ್ಚೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೀರೋಂನಿಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫರ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್. ಹೊ ಕಸ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್?

 

ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್, ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಬರೆಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮನಾ. ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ಧೊಶಿನಾತ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾ? ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೀರೋ ಆನಿ ನಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಶಿಕಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಡಬ್ಬಿಂಗಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಂಚ್ ಲೋಕ್ ಪಳಯ್ನಾ, ಆಪ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಪಾಟ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕೊಣ್ ಯೀ ಪಳಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಣಿಂಚ್ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ತಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಶೆಂ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್: ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಂಮಾಂಬರಿ ಲೊಕಾನ್ ಪಳಂವ್ಚಿಂ ಬರಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಚ್ ಒಪ್ತಾತ್ ಗಿ? ವಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೆರ್ ಚ್ ದುಬಾವ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಹೆ. ಸಿನೆಮಾ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಸ್ ಪುರ್ತಿ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ಪಳಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಯ್ಚೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವತ್? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಶಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್.

 

“ರಂಗನತಿಟ್ಟುಂತ್ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಉಬ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಬನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾತ್ ಗಿ?” ಮ್ಹಣ್ ಡಬ್ಬಿಂಗಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯ್ಜೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಆನಿಕೀ ಸಿನೆಮಾಪಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಹೀರೋಗಿರಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್, ತೆ ಆಜೂನ್ “ಉಜೊ ದಿತಾಂ, ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಚ್ ಡಯ್ಲೋಗ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಉಲಯ್ನಾಂತ್.

 

ತಶೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕನ್ನಡಾಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್, ನವೆಂಸಾಂವಾಕ್ ಹಾಣಿ ಕಾಟ್ ಬಾಂದ್ಲಾ. ಡಬ್ಬಿಂಗಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭಾಸೆಂತ್ ಪಳಯ್ತೊ, ಸಮ್ಜತೊ. ನವೆಸಾಂವಾಕ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾತೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸೆಜಾರಿ ರಾಜ್ಯಾಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂಯ್ ಕನ್ನಡೀಕರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ ಪಳಯ್ತೊ. ತಶೆಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಆಜ್ ಕನ್ನಡ ಲೋಕ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಯುವಜಣಾಂ ಶೀದಾ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಚಿಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿ ಭಾಸ್ ಸಂಮ್ಜೊಂಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೀ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್! ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡಾಪ್ರಾಸ್ ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಬರ್ಯೊ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್?

 

ಡಬ್ಬಿಂಗಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಣಾಕ್ ಕಾಮ್ ನಾ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ವಾದ್. ತರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಕನ್ನಡಾಚೆ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಗಿ ಕಿತೆಂ?. ಪರ್ಕ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ಲೆಂಚ್ ರೀಮೇಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಗಾರಾಂಕ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಉಗ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಧೊಸನಾ ಹಾಂಕಾಂ?

 

ಕಮಲ್ ಹಾಸನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ರೀಮೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೀರೋಕ್ “ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಾತ್ ಜ್ನಾನಪೀಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಣಿಯೆಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಬೊರ್ಗೊಳ್?” ಮ್ಹಣ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸಣಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆಂ ಅಶೆಂ ಖಂಯ್ಗೀ ವಾಚ್ ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

 

ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೀ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಹೀರೋಂಚೊ ಫುಡಾರ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ ಲ್ಲೆಕೂಡ್ಲೆ ತೆಂ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಚೆ ಹೆ ಹೀರೋ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟಿ,ವಿ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಸಾರ್ವಜಣಿಕ್ ವೆದಿರ್ ಜಾಂವ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಪುಟ್ ಕನ್ನಡ ಉಲಯ್ತಾತ್?. ಉತ್ರಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಸಾತ್ ಕರೊಡ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಹೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ್ ಕೆಲಾಂ? “ತಾಣಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಕರ್ತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ಚೆಂ ಮಂಡ್ಯ ತಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತಾಂಚಿಚ್ ಭಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ವ್ ಕನ್ನಡ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ತಾ. ಹೆರ್ ಬೊಲಿಚ್ಯಾಂಕ್, ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ತರ್ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್” ಅಶೆಂ ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳಾಂತ್ ಎಕಾ ಉಲವ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲಿ ಖೊಡ್ ಬೋವ್ ವಾಜ್ಬಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಶಿರ್ ಚಿಂತ್ಪಾದ್ವಾರಿಂ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾನ್ ಜೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾ. ತಾಂಕಾ ಪುರಾ ಪೊಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ. ಹೆಂ ಖುದ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ನ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ.

 

ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಡ್ತಾ, ಆಮ್ಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ಶಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನೆಮಾಶೆತಾತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಬರಿ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾತಿತ್ಲೆಂಯ್ ನಾ. ತರೀ ತಾಂಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಆಜ್ ದೇಶಾಕ್ ಚ್ ದೇಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂ, ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ತಮಿಳ್ ಸಿನೆಮಾಬರಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಖರ್ಚ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತಿಂ. ತಾಣಿಂ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ಪ್ರಯೋಗ್ ಶೀಳತಾ. ಎಕೇಕ್ ಸಿನೆಮಾಂಯ್ ಎಕೇಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಲೆಕ್ತಾತ್ ತಿಂ. ತಿತ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ. ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಸಿನೆಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಳ್ ಜಾತಾತ್, ಆನಿ ಥಂಯ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಯೀ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ದೊದೋನ್ ಸಿನೆಮಾ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ಬರಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳಯ್ತಾ. 1986 ವ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ 21 ಸಿನೆಮಾಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಸಿನೆಮಾಶೆತಾಚಿ ತಾಂಕ್!

 

ತಾಳವಟ್ಟಮ್, ಕಾಬೂಲಿವಾಲಾ, ನಿವ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಡಿಕಮ್, ಒರು ಯಾತ್ರಾಮೊಳಿ, ಮಣಿಚಿತ್ರತ್ತಾಳ್, ಸಂದೇಶಮ್, ನಾಡೋಡಿಕಾಟ್ಟು ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಚ್ ದುಸ್ರೊ.; ಸತ್ಯನ್ ಅಂತಿಕಾಡ್, ಸಿಬಿ ಮಲಯಿಲ್, ಕಮಲ್, ಭದ್ರನ್, ಲಾಲ್ ಜೋಸ್, ರಂಜಿತ್, ಫಾಸಿಲ್, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ತಸಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಚ್ ಸಮ್ಜಜೆ. ತಿಲಗನ್, ನೆಡುಮುಡಿ ವೇಣು ತಸಲ್ಯಾ ನಟಾಂನಿ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶಯ್ಲಿಚ್ ವೆಗ್ಳಿ! ಕೊಮೆಡಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಕೊಮಿಡಿ ಸವಾಯೆಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.

 

 

 

 

ಆದ್ಲಿಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಡೇಸ್, ಒಪ್ಪಮ್, ದೃಶ್ಯಮ್, ಚಾರ್ಲಿ, ಉಸ್ತಾದ್ ಹೋಟೆಲ್, ಪುಲಿಮುರುಗನ್- ಅಸಲಿಂ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಸಿನೆಮಾ ಹಿಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಚೊ ಪೂತ್ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರ್ನಾಟೊ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನೆಮಾ ದಿತಾನಾ, ಯೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲಾಚಿಂಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಹಿಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಒಪ್ಪಮ್, ಪುಲಿಮುರುಗನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಮುಂದಿರಿವಲ್ಲಿಕಲ್ ತಳಿರ್ಕುಂಬೋಳ್’ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಮೋಹನ್ ಲಾಲಾಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ!. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಕರ್ತೇ ನಾ. ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಆನಿಕೀ ಹಾತಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಧರ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ ವೆಚೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್.

 

ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಮಲಯಾಳಮಾಂತ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಥೊಡಿಂ ಚಾನೆಲಾಂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಯ್ತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಂಚ್ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಮಿಳ್ ಭಾಸೆಂತ್ ಚ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್! ತಾಂಕಾಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ ಲ್ಲಿ ನಾ, ಡಬ್ಬಿಂಗಾಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಧೊಸ್ ಲ್ಲೊ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಕ್ಶಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಟ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಫೊರ್ಮುಲಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಹೀರೋನ್ ಹಾತಿಂ ತಲ್ವಾರ್ ಧರ್ನ್ ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ತಿ ತಲ್ವಾರ್ ಬಡ್ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ತ್ರಾಂತ್ ಯೀ  ಹೆರ್ ಯೀ ತಿಚ್ ಧರ್ನ್ ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮಲಯಾಳಮಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶೀಳತಾ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಕ್  ಹೀರೋತಿತ್ಲೊಚ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ತಸಲೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್, ನಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನೆಮಾಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ಥಿಕ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಲೊಕಾಜಿಣಿ, ರಾಜಕೀಯ್ ಪೂರಾಯ್ ಧರ್ಮಾಬೇದ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಜಾತಾ. ತಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ನವಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಮ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆನಿಕ್ ಯೀ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಶೆತಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್.

 

 

 

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಸಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್? ಅಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚ್ ನಾ, ಎದೊಳ್ ಚ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಖರ್ಚ್ ಪ್ರತಿಭಾಚೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಕ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಮಲಯಾಳಮ್, ತಮಿಳ್ ಭಾಶೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸಾ. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗೀ ವಾ, ಕಾಣಿ, ವಾ ಸಂಭಾಶಣ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಸ್ತಾ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ. ಮಲಯಾಳಮಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆನ್ನಾಗೀ ಸೊಡ್ನ್ ಜಾಲಾಂ.

 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೀ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತೇ ಆಸಾ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಿನೆಮಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೇಕ್ ಘೆಜೆ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಮ್ ಶೆತಾಥಾವ್ನ್ ಘೆಜೆ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಸ್ಪೂರ್ಥಿ ಜೊಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆನಿ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ಏಕ್ ಕಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾರ್ ಫುಡಾರ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ಜಾತಾ. ಬರಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಯೇಜೆ. ಲೊಕಾಕ್ ವೊಡ್ಚೆತಸಲಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಯೇಜೆ. ತ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಥಂಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಪ್ರತಿಭಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಥಯ್ ಯೀ ಧಯ್ರ್ ಉಬ್ಜಶೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಗರ್ಜ್. ಅಶಿ ಜರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾನ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ತರ್ ಆಜ್ ಕನ್ನಡ ಶೆತಾನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭೊಲ್ಚೆಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಫುಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾ.

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ತುಳು ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಶೆತಾಕ್ ಯೀ ದೇಕ್ ದಿಂವ್ಚೆತಸಲೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಶೆತಾಕ್ ಆಸಾ. ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಗಳ್ಸುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಮೊಗಿಂಚಿ ಆಶಾ!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್  █  ಆರ್ಸೊ  

 

COMMENTS