ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ : ಸರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-12-30 20:17:02
  |     |   

ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್ ರತ್ನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಮುಕೆಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸುಲಾಗಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್‍ಲಿ ಖಂಯ್. ತವಳ್ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ "ತಿ ಏದೊಳ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸಾಂತಿಣ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ?"

 

ಸಾಂತ್ ವಾ ಸಾಂತಿಣ್ಯೊ ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಂನಿ ವಾ ದೊಂಗ್ರಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸೊನ್, ತಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್, ವಳ್ವಳೆ, ದೂಕಿ, ಅಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೆ ಹಾಳೂ ಕರುಂಕ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಝರಯ್ತಾತ್. ಭಾರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂಚ್ - ದೆಕುನ್ ತಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಲಿ.

 

ಸಾಂ. ಲೂಕಾಚೊ ವಾಂಜೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೊಳ್ಕಾತೆಲೆ ನಾಂತ್. ಹೆಂ ಉತರ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಾವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಸತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 31 ತಾರಿಕೆಕ್ ವರ್ಸಾಂ 20 ಜಾತಾತ್.

 

ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಮೀನ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಜಾವ್ನ್, ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ತಶೆಂ ಆತ್ಮಿಕ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊನ್, ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಚೆಸವೆಂ, ಶಿಕ್ಪಾಸವೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಶಕ್ತ್ ಕರುನ್, ಜಾತ್ ಆನಿ ವರ್ಗ್ ಅಸಮಾನತಾ ಫಯ್ಸ್ ಕರುನ್, ಪವಿತ್ ಸಭೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಘಟ್ ಕರುನ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ.

 

ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಾವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಪಾಕೆಂ ಲಾಭ್ಲಾಂ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್, ವಸ್ತುರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಮಜತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಲೇಕ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ.

 

ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಕುರೊವಾಕ್, ಅಜಾಪ್ ನೋಂದ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಕೊಣಾಚಿ ತರೀ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್, ಜಿವಿತಾವ್ಧೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಭೊಗ್ತಾ.

 

’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಚೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ, ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಚಿ ಜಿಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಸಕತ್.

 

 ಪೆದ್ರು - ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜಾಲೊ

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ನಾಂವ್ ಪೀಟರ್ ವಾ ಪೆದ್ರು. ( ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಮೆಳಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ) ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮೂಡಾಡು ಕುದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಇಜಾಕ್ ರೋಚ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮಿನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 3, 1924 ವೆರ್ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮ್. ಇಜಾಕ್ ರೋಚ್ ಗಾದೆ ಆನಿ ಮಾಡಾಂಚೆ ತೋಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ತರೀ ವಿಶೇಸ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 6 ವೊರಾಂಕ್ ತೋ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಹಾಜರ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ಪೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾತಿಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪುರ್ತೆಂಯ್ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಜಮೊ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿನಾಕ್ ದವರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಯ್ಶಿಲಿ. ಪೂಣ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿನ್, ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ, ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕೀ ಕಶ್ಟ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಇಜಾಕ್ ರೋಚಾನ್ ಬರೊಬ್ಬರ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲಿ. ಸದಾಂ ನಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ತೋ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕುದ್ರೊ ಆವ್ರಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೀಸ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್ಲೊ. ಆನಿ ಭುರ್ಗೊ ಪೀಟರ್ ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಿರ್ಲಾಲೊ.

 

 

 

ಮೂಡಾಡುಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸಾಸ್ತಾನ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತೋ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಚಲೊನ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಕಾರಣ್ ತವಳ್ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ, ಸಾಂಕೊವ್ ನಾತ್ಲೆ ಆನಿ ದೋನ್ ನಂಯೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಪೀಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಫಿಲಿಫ್ ನೇರಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.

 

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಸುರು ಆನಿ ಕಾಫುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್. ಚಡಾವತ್ ಕಾಫುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಾಂಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಆಸ್ಲಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ರೊಂಭೊವ್ನ್ ದುಬ್ಳಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖರೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚ್ಯೊ ಖುರ್ಸಾಚೊ ವಾಟೊಯ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪ್ರಭಾವ್‌ಶಾಲಿ ಆಸ್ತೆಲೆ.

 

    

 

 

ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಾಂಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಗುಣಾಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪೀಟರಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಕ್ಸನ್ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ 1944 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫೆಭ್ರೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ತೋ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ 1945 ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ವಿಲೊನ್, ಕೇರಳಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೆಲಿ. 11 ಎಪ್ರಿಲ್ 1951 ವೆರ್ ತಾಕಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಕೋಟಗಿರಿ, ನೀಲಗಿರಿಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲಿ ಆನಿ ಪೀಟರ್ ರೋಚ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಜಾಲೊ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಸ್ತೂರೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಾಕ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ತಮಿಳ್‌ನಾಡಾಂತ್ ( ತವಳ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ್ ) ದಿಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಮೀಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂಚ್ ಯಾದ್‌ಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಮಾ| ಬಾ| ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನಜ್ರೆತ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ಚೆ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ಆನಿ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ದೊಗಾಂ ಭಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲೊ. ಭಯ್ಣಿಚೊ ಪೂತ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಭಾವಾಚೊ ಪೂತ್ ಎಡೊಲ್ಫ್ ರೋಚ್ ( ಹೆ ದೊಗೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೆ ) ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾರ್ಕೂರ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹೊಕ್ಲೆಪರಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ.


ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಂತೆ ಮಾರಿನೋ ಥಾವ್ನ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆ ವೈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ರದರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೊ ಸೆವೆಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಭರ್ಲೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ವಾಪರ್ನ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಥಂಯ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಜಿವಾಳಾಯ್ಲಿ. 1956 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗಾಂವಾರ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಅನ್ವಾಲ್ ಆನಿ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಜಮೊ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಕಾವ್ಜೆತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಫುಚಿನಾಂನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾನ್ ಝೂಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

 

  ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ - ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್

 

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಆಸ್ಲಿ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿ ಜಾಣ್ತೆ ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಫಾ| ರೋಚಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಥಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಭುಲ್ಲೆ. ಘಾಂಟಿಚ್ಯಾ ತೋರಿಲಾಗಿಂ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮೇಜ್ ಆನಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಹೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ 'ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲೊ.

 

 

 

  

 

     

 

ಲ್ಹಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೋ ಖಂಯ್ ವೆತಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಮ್ಟೆಪರಿಂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ’ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಾ| ರೋಚ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಬರಾಬರ್ ಸದಾಂಚ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಶೆಂ ಭರ್ಸಾಜಾಯ್, ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ಜಾಯ್, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೀಂಯ್ ತೊಟಾಚೆಂ, ಕುಜ್ನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಫಾ| ರೋಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ ಗಳ್ಸುನ್ ತಾಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫಕತ್ ತಾಚಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

 

ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪುರ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸರ್ತಿ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಮಾಗೊನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆ ಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಸಯ್ತ್ ಬಾಂದ್ಲಿ. ಫ್ರಾದ್ ಓಡ್ರಿಕ್ ದೇವಾನಂದ್ ಗೋವಿಯಸ್ ಆನಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ'ಸೊಜಾ ತವಳ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಪೇತ್ರಿಂತ್ ಆನಿ ನಿಲಾವರಾಂತ್ ಕೊಪೆಲಾಂ ಸುರು ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಫ್ ಚ್ಯಾರಿಟಿ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ತಾಣೆ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.

 

ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬುನ್ಯಾದಿ ಆನಿ ಫಳಾಭರಿತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಿಣಗ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರೀ ತಾಣೆ ಲೊಕಾಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಶಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಲಿತುರ್ಜೆಂತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ.

 

 ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ - ಕರ್ಮ್‌ಭುಂಯ್

 

ಭಿಣಗ ಥಾವ್ನ್ 1975 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾ| ರೋಚ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸರಕೋಡ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ತಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಸಮನ್ವಯಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಸುವಾತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ತಸಲೆ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ.

 

 

    

 

 

ಫಾ| ರೋಚ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್ ಕೋಡ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಚಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಲಿಗೀ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಡ್ ಆಸ್ಲಿ. ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಇಗರ್ಜ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಘರ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಫಾ| ರೋಚಾನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ಜಿಕುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ನೀಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ಲೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಕೆಲೊ. ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಏಕ್‌ಚ್ ಜಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಭರ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಭರ್ಲೆಂ. 1979 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಯಾಜಕಾಚೊ ನಿವಾಸ್ ತಾಣೆ ಉಬಾರ್ಲೊ. 12 ವರ್ಸಾಂ ಲೋವರ್ ಕಾಸರಕೋಡ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುನ್ ( 1975 ತೆ 1981 ಆನಿ 1987 ತೆ 1993 ಮಧ್ಲಿಂ 6 ವರ್ಸಾಂ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಮೊನೆಸ್ಟರಿಂತ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ) 1994 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಫ್ರಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

 

 

   

        

ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ, ನಿರಂತರ್ ಪಯ್ಣಾಂ, ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ - ಹೆ ವರ್ವಿಂ ಫಾ| ರೋಚಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ತರೀ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಬಾಪಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಆಚರುಂಚೆಂ ಭಾಗ್ ತಾಕಾ ಪಾವೊ ಜಾಲೆಂ. 1995 ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

 

1996 ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಭಿಗಡ್ಲಿ ಆನಿ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1996 ವೆರ್ ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಚಿ ತಾಣೆ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

 

 ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಪ್ರವಾದಿ

 

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ ’Religion cannot be taught to empty stomachs!’  ಫಾ| ರೋಚಾನ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೇಂಚ್. ತೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವೆತಾಲೊ - ಫಕತ್ ಎಕಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಲೊಕಾಕ್ ಸಶಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಭಾವಾಡ್ತಿ - ಅನ್‌ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಪಳಯ್ಲಿ ಲೊಕಾಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಮಾತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೆಸೊಂಕ್ ವಸ್ತುರ್, ವಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬೂಕ್, ಪಾಂಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಸಯ್ತ್ ತೋ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್ ತೋ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಚಡ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

  

 

ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಗೊವಾಯ್ ದರಬಸ್ತ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. 1997 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೇಕ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಜಮೊ ಆನಿ ತಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ 'ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ' ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ವಿದಾಯ್ ಗೀತ್!ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 'ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೊಳ್ಕಾತೆಲೆ ನಾಂತ್' ಮ್ಹಣ್ ? ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

 

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

 

COMMENTS