ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ರೋಶನ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ - ರೋಶನ್, ಬೆಳ್ಮಣ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-12-15 17:25:01
  |     |   

ನಶಿಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಕೊವ್ಳೆಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಏಕ್ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಮಾಜೆವಿಶಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಂವ್ಚೊ ತಾಲೆಂತ್ ವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆವಿಸಾವ್ಯಾ(23) ಪ್ರಾಯೆರ್ ’ನಶೀಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಂಚೆಕರ್ನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್, "ಯಾದ್- ಅಂತ್ಯಾಕ್ಶರಿ" ನಾಂವಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ಹಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಯ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ತಾಕಾಚ್ ವೆತಾ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೀ ತಾಣೆಂ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಮೋಗ್ ದೆವಾಚೊ’ ನಾಂವಾಚಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಿಯ್ ಕೊವ್ಳಿ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ "ತುಂಚ್ ತುಂ" ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಪದಾಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ಫಕತ್ ಸಂಗೀತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಖೆಳ್ ಆನಿ ನಾಚ್ಪಾಂತ್ ಯೀ ತಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಇನಾಮಾಂಯ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೆಥಂಯ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಯ್ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ. ಆಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಕವನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿತೆವ್ಶಿಂ ವೊಂದಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಥಂಯ್ ತಿ ಸಂವೇದನಾಶಿಲತಾ ಆಸ್ತಾ. ಸಮಾಜೆವಿಶಿಂಯ್ ಚಿಂತಾ ಆಟಯ್ತಾ. ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಯೀ ಧರ್ಮಾಚೊ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆನಿ ತಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪಾಳ್ಚಿ- ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗಜಾಲಿ ಯೆತಾಲ್ಯೊ., ಜೆಜುಚಿಂ ಜಿಣಿಯೆಮೊಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ಪೂರಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಫಕತ್ ದಾಕವ್ಣೆಚಿ, ಆಡಂಬರಾಚಿಂ ಆಚರಣಾಂ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ಶಿಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಶಿಣ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಮುಕ್ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ’ಮೊಗಾಕ್ ಆಶೆತಾಂ" ಹಾಂತುಂ. ಹಾಂತ್ಲೆಂ "ಪಯ್ಲೊ ಮನಿಸ್" ಪದ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪದ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್.

 

 

 

ಆಂಗ್ ಭರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಕೊಯೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ "ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದಿರ್ವೆಂ" ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಯೆರಾಂತ್ಚೆಂ ವಿಡಂಬನಾಸವೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗೀತ್ (ಸಂಗೀತ್, ಗಾಯನ್: ಡೋಲ್ವಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ) ನೀಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ದೆವಾಕ್ ದೆಕ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಯ್ಚಿ ಯುವ ಪಿಳ್ಗಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ "ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೋನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಿತೆಂ? ಆನಿ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ತಾಂತುಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.


ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣಾನ್ ದೋನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪದಾಂ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ತಾಚೆಂ ’ಉಜ್ವಾಡ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಚೊ’ ವೀಡಿಯೋ ಪದ್ ಸಂಗೀತ್ ಮೊಗಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಬದ್ಲಾಕ್, ಸಂಗೀತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ನವ್ಯಾ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಾಂಬದ್ಲಾಕ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಟಕೀಯತಾ, ಪೊಕೊಳ್ ಆಚರಣಾಂ, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ವಿಸರ್ ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಝಳ್ಕಾತಾಲಿ.

 

 

 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಚ್ ಸಬಾರ್ ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ತಾಣಿ ಮಾದ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಚ್ ತರೀ ತಾಂಚೆಮದೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬೇದ್ ಆಸಾಚ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣೆವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾಂಟೆ-ಫಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ದೀವ್ನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂಕ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ತಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಿ, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಖರಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಶಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ವಡ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಿತ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ತಾಂತುಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಉಲಯ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದುಬಾವಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣಾನ್ ಹೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಕಥೊಲೊಕ್, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂತ್, ಓರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಸಿರಿಯನ್, ನಿವ್ ಲೈಫ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್- ಅಸಲ್ಯಾ ಮೆಳಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲಿಂಕ್ ಎಕಾ ವೆದಿರ್ ಬಸವ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ತಾಂತುಂ ಮುಕೆಲಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ, ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲ್ಯಾ. ಫಕತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ವೆತೊಂ ನಾ. ಅಶಿ ಚರ್ಚಾ, ಉಲವ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ರೋಶನಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ವಾಂಟೊಚ್ ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ,

 

 

 

 

ಹೊ ಯೂ ಟ್ಯೂಬಾರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ತಾಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ, ಈಶ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ತರೀ ನತಾಲಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್, ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಕಾಂಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಎಕೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೋನ್ ಹಜಾರಾಲೆಕಾನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರಂವ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಹಿ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಕಿತೇಂಯ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ವಸ್ತ್, ಕುಸ್ವಾರ್, ಖಾಣ್, ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾಸ್.. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೆಕ್ಚಿ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಮೇಟ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

 

ಜಾಯ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿಚ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದುಬ್ಳೆ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್, ಸಾಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಬಾಂದ್ಪಾಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲೊಕಾಕಡ್ಚೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಿಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಇತ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಇತ್ಲೆ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ ತುಮ್ಚಿ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂಚ್ ಥೊಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಲೊಕಾ ಹುಜ್ರಿಂ ದವರ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ. ಕಾಂಯ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸವ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸವ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ತಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಯೇತ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೀ ದೆಡ್ಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪಾವಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್.

 

 

ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್, ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ಚಡುಣೆಂ ಕಾಲ್ದೆಂ ವೋರ್ ಗಜಾಲಿ ಕಾಡ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ಮದೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಪುಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಉದೆತಿತ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಯೀ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕೂಡ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಸಾಮಾಜೆಕ್ ಯೀ ಅಸಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಚಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

 

ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾನ್, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿರ್ಮತೆನ್, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಶಿರೆಕ್ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂಪಿಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್?!

►  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS