ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಮೊಗಾಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್ - ಸಾಂ.ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-07-27 21:23:15
  |     |   

ಪೂನ್‌ಶೆತ್, ಸಾಂತಿಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಕೇರಳಾಂತ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್ ಭರಣಂಗಾನಮ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾರತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಸಾಂ. ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾನ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಕಶ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂತುಳ್ನ್, ತಿಣೆ ಉದಕ್ ಉಸ್ಪಾಲ್ಲಿ ಬಾಂಯ್, ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್ ತಿಣೆ ಜೆಜುಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ, ಸಾಂತಿಪಣ್ ಆನಿ ಪೂನ್‌ಶೆತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಚಡ್ ‌ಕರುನ್ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್ ಇರಾದೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಏಕ್ - ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊಂಕ್. ದೋನ್ - ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಕ್. ಬೋ‌ವ್‌ಶಾ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಇರಾದೊ ಮತಿಂತ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ಭರಣಂಗಾನಮ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂವ್ ಖರೆಂಚ್ ಭರಣಂಗಾನಮಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

 

ಜಶಿ ಸಾಂ. ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾಚಿ ಜಿಣಿ, ಸಾಧಿ, ಭೊಳಿ ತಶೆಂ ಭರಣಂಗಾನಮ್ ಪೂನ್‌ಶೆತ್. ಆಧುನಿಕತೆಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆಂ ನೀರವ್ ಮಾವ್ನಾಚೆಂ ಶಿಖರ್. ನಾ ಘಾಂಟಿಚೊ ನಾದ್, ನಾ ಕಾಂಪಿಣ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್, ನಾ ಪ್ರೇಯ್ಜ್ ದ ಲೋರ್ಡ್ , ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಬೊಬಾಟ್, ನಾ ವಾತಿ ಘೆಯಾ, ಆಂಗೊಣ್ಯೊ ಘೆಯಾ ವಿರಾರಾಯ್, ಸೊಧ್ಯಾರೀ ನಾ ಎಕ್ಲೊ ಭಿಕಾರಿ. ಯೆತೆಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ ಸಯ್ತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ತಬ್ಧ್. ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾತಿಂಚ್ಯಾ ಬಂಡಲಾಂಚಿ ರ‍್ಯಾಪರ‍್ಯಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಂಡಾವಳ್. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಧ್ಯಾರೀ ಪಿಕೊನ್ ಝಡ್ಲೆಲಿ ರುಕಾಚಿ ಖೊಲಿ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೊ ಕೋಯ್ರ್. ( ತಸ್ವೀರ್ ಪಳಯಾ) ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾತವರಣಾಂತ್, ಸಾಂ. ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಮಾದಿ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬಿ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಘಡ್ಯೆಭಿತರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅನುಸಂದಾನ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಥಳಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಲವ್ಕಿಕ್ ಅನ್ಬೊಗಾನ್ ಸಾಂ. ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕಥೆಚಿ ಕಡ್ತಿಲ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಹಾಂವೆ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಣೆ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಘಡ್ಲಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ, ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್, ಸರ್ವ್ ಸಂಸಾರಿ ಖುಶಾಲಾಯೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಸಾಂತ್ ವಾ ಸಾಂತಿಣ್ ಮಾತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತೀ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥರಾಚಿ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲೆಂ. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ವಾ ವ್ಹಡ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೊಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ 36 ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿತುಮೆರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ತರ್ನೊ ಜೀವ್ ಜರಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುರುಪಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಘಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್, ತ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಏಕ್ ದೈವಿಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್. ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಆನ್ನಾ ಕುಟ್ಟಿನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಜ್‌ಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ನೀರವ್ ಮಾವ್ನಾಂತ್ ಏಕಾಂತ್‌ಪಣಾನ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸಯ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಗೊಬೊರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉರ್ತಾ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಸಬ್ದಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಜಳ್ತೊ ಮೋಗ್.

 

ಕಸಲೆಚ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವೊಪಿಚೆ ಕೃತಕ್ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಕುಟ್ಟಿ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ತಶೆಂ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಮೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ :

 

ಏ ಮೊಗಾಳಾ ಜೆಜು, ತುಜ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಪಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕ್ತ್ ಕರ್. ನಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್. ತುಜ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಲ್ತೆಂ ಕರ್. ಸರ್ವ್ ಸಂಸಾರಿ ವಸ್ತು ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುರ್ಪಾ ದಿ. ಸಬ್ದಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜು, ಸರ್ವ್ ಸಂಸಾರಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಡ್ಸಾಣೆಂತ್ ಬದಲ್. ಮೊಗಾಳಾ ಜೆಜು, ನಿತಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾ, ತುಜ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಿತಳ್ ಕರ್. ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಹಾವೆಂ ಜಳಾಶೆಂ ಕರ್. ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕರ್. ಆಮೆನ್.

 

ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಬೂದ್ ದೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಲಹಾ ನಾ, ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಸೆತ್ ಸಾಂಬಾರ್ ದೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಶರ್ತಾಂ ನಾಂತ್, ದೇಶ್, ಸಮಾಜ್ ನಾಂಚ್ ನಾ. ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸಬ್ದಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ತಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಮೋಗ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಾಲ್ತೆಂ ಕರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ದೀನ್‌ಪಣ್.

 

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ದೀನ್‌ಪಣ್ ಜರಿ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್‌ಚೊವ್ಗಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್, ದೇಶಾಖಾತಿರ್, ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ನಾ.

 

ಜ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಆನ್ನಾಕುಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಡ್ಲೆಂ, ತೆ ಘಡ್ಯೆ ಪಾಸುನ್ ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ದಿಸ್ಪಟ್ತೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಫಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಸವೆಂ, ದೀಸ್ guilty ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಸುರು ಕರ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಜಳ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಲ್ತೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

 

ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಸ್ - ಆನ್ನಾ

 

ಭಾರತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಾಂತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮೀನಚಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಚ್ಯಾ ಅರ್ಪೂಕರ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆನ್ 1910 ಅಗೋಸ್ತಾಚಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲಿ. ತಿಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮುಟ್ಟತ್ತುಪಡತ್ತ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಮೇರಿ ಪುದುಕ್ಕರಿ. ತಿಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನ್ನಾ ತರೀ, ತಿಕಾ ಮೊಗಾನ್ 'ಆನ್ನಾ ಕುಟ್ಟಿ' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ. ತಿ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ತಿಚಿ ಆವಯ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚಿ ಮಾವೊಳ್ನ್ ಆನ್ನಮ್ಮ ಹಿಚೆ ಜತ್ನೆಖಾಲ್ ತಿ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಜ್ಮ್ ದಿಲೊ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ತಿಕಾ ಮಾವೊಳ್ನಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುರಿಕ್ಕಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

 

ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ನಾ ಕುಟ್ಟಿಕ್, ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಜಾತಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಯ್ರಿಕೊ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಫುಲ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಿಣೆ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತಿಚೆ ಆಶೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಇತ್ಲಿ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಕೀ ತಿ ಚುಕಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಎಕಾ ಆವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ತಿಚೆ ದೋನ್ ಪಾಂಯ್ ಹುಲ್ಪಾಲೆ. ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತಿಕಾ ವಳ್ವಳೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತಿಚಿ ಸೈರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಚುಕ್ಲಿ ಆನಿ ಲಗ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲೆಂ.

 

ಆನ್ನಾ ಜಾಲಿ ಸಿ| ಅಲ್ಪೋನ್ಸಾ

 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿಣೆಂ ಧಯ್ರಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. 1927 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭರಣಂಗಾನಮ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಕ್ಲಾರಾಚ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಮೆಳಾಕ್ ತಿ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. 1928 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪೊಸ್ಟುಲೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಲಾಭ್ಲಿ, ಆನಿ ತಿಣೆ ಸಾಂತ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಮರಿ ಲಿಗೊರಿಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ 'ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. 1929 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಿ ಚೆಂಗನಾಚೆರಿ ಗೆಲಿ. 1930 ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ತಿಕಾ ಭರಣಂಗಾನಮಾಂತ್ ಚೆಂಗನಾಚೆರಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಮಾರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಾಲಾಸ್ಸೆರಿ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನ್ಹೆಸವ್ಣ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ತಿಣೆ ವಾಕಕ್ಕಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲಿ. 1935 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿ ನೊವಿಶಿಯೆಟಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. 1936 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನೊವಿಶಿಯೆಟ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 12 ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಶಾಶ್ವತ್ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ.

 

ತಿಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಭೋವ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹೆ ಕಷ್ಟ್ ದೆವಾಚೆ ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಸೊಸ್ಲೆ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಬಲಿದಾನಾಚಿ ಶೆಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲಿ ಚಡ್ ತಿ ಕಷ್ಟಾಲಿ ತಿತ್ಲಿ ತಿ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲಿ. ವಾನಾಂತ್ ಗೋಂವ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿ ಪಿಟೊ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತಿಕಾ ಮೊಸ್ತು ಧಾರುಣ್ ರಿತಿನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸಗ್ಳೆ ತಿಚೆ ಕಷ್ಟ್ ವಳ್ವಳೆ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ತಿ ಸೊಸ್ತಾಲಿ.

 

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಆಚರ್ಯೆಂ

 

ತಿ ನೊವಿಶಿಯೆಟಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಆಚರ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್‌ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಸೀರಿಯನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕೂರಿಯಾಕೋಸ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಚಾವರ ಹಾಕಾ ನೊವೆನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತಿಕ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಮದರ್ ಉರ್ಸುಲಾ ಹಿಕಾ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ. ಭಯ್ಣ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಉಲಂವ್ಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಬಾಗ್ಲಾ ಭಿತರ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಭಯ್ಣ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾ ನಿದೆಂತ್ ಕೊಣಾಕಡೆನ್‌ಗೀ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ: "ಬಾಪ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಚಾವರ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಸಾನಾಂಗೀ? ಯೆಯಾ ತಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘೆವ್ಯಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಉಟಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಆತಾಂ ಚಲೊನ್ ಗೆಲಿ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಷ್ಟೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಣೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 1946 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 28 ತಾರ್ಕೆರ್ ತಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿ.

 

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾ ಏಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಿ ಫಕತ್ತ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಭಯ್ಣ್. ಪೂಣ್ ತಿಚೆಂ ಅತ್ಮಿಕ್ ಧೀರ್‌ಪಣ್ ತಿಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲಿ. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣಾಚಿ ಪರ್ಗಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವೆಳಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್. ಹೊ ಸಾಧೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ! ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರಸಂಗ್‌ದಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊಮುಲಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: "ಜರ್ ಭಯ್ಣ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾ ಚಿಂತ್ನೆನ್ ಆನಿ ಕರ್ನೆನ್ ಕಿತ್ಲಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ರಿತಿಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ." ಹಿಂ ಪ್ರವಾದ್‌ಪಣಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

 

ಮರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಭಾಗೆವೊಂತ್

 

ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಭಿತರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಉಜ್ಯಾಪರಿಂ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕಡೆ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಯಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ.

 

 

ಭರಣಂಗಾನಮಾಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಫುಲ್ ಸಾಂತ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಕೀ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದಾಯ್ಜ್. ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ. ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಗ್ರೇಕಾಂಕ್, ಜೆಂತಿಲಾಂಕ್ ಆನಿ ರೊಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನಾಚೊ ಆನಿ ಪಿಶೆಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖುರಿಸ್, ಬಚಾವೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಂತ್ ತಿಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಣೆಂಯಿ ಸೊಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್. ಆಮಿ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಚುಕಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಂತ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ದೈಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಪುರ್ಪುನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆ. ಕಷ್ಟಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾಗ್ಲೆ. ಕಷ್ಟ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ವಣೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂತ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

 

ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾಕ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ 2008 ಅಕ್ತೊಬರ್ 12 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜುಲಾಯ್ 28 ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

 

 

COMMENTS

ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್ Aug 10, 2016

ಥೊಡ್ಯಾ ಪೌವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿ ಪ್ರಮಾಣೆ ಘಡ್ತಾತ್ ಮುಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಿ.ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾ ವಯ್ರ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಹಾಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಎಕ್ ಉದಾಹರಣ್.ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ೪ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾಚ್ ಭಗ್ಣಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೊ ಆಯಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಹೊ.ಪುಣ್ ಮೊಜ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಗ್ಣಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚಿ ಘರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮುಣೊನ್ ದೆವಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮೊಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬಾಕಿಚ್ ಉರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.
ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿ.ಆಲ್ಫೋನ್ಸಾಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಹೆಂ ಆಮಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್.ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕಾಕ್ ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪೊಟ್ಟಾ ವೆತಾ.ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪೊಟ್ಟಾ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ರೆತಿರ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಘರಾ ಪೊರ್ತತಾ.ಥೊಡೆ ಸುಕ್ರಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ವೆತಾತ್ ತರೀ ಸಾರ್ಕೊ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾ.ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮೊಜೆಂ ಸೂಚನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪೊಟ್ಟಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾವಾ.ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಕರುನ್ ಶಿದಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾ.ವಾಹನ್ ಸೌಲಾತಾಯ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.ಹೊ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಪೊಟ್ಟಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಯೇತ್.ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಯಾತ್ರಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾತೊಲೊ.

Praveen Niddodi , Muscat Aug 04, 2016

ಜೆಜುಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ಸಾಂ ತೆರೆಜ್ ಆನಿಂ ಸಾಂ ಆಲ್ಪೋನ್ಸಾ ಹಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಏಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ. ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಭೋವ್ ಮಟ್ವಿ, ಚಾರ್ ವಣದಿ ಭಿತರ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ್ ಅಕ್ಮಾನೆನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಸಾದ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಖರೆಪಣಿಂ ಕಸೊ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಸಾಂ ಆಲ್ಪೊನ್ಸಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ಜೆಜುಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ಸಾಂ ತೆರೆಜ್ ಹಿಚಿ ಆತ್ಮ್ ಚರಿತ್ರಾ "ಏಕಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಕಥಾ " ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಕ್ ಜಾಣ್ತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ, ನೆಣ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾತಾ.

Joseph Mendonca , Udupi Aug 02, 2016

Very good article about the life and struggle of St. Alphonsa. The photos of the shrine speak about the holiness of the piligrimage centte. Thank you Mr. Pernal for your efforts. 

Preema D Souza , Bondel/Dubai Aug 02, 2016

Bov apurbhayechem magnem. St. Alphonsa hichya zinye vishim, poon shethavishim ani St Alphonsaan gadlyelya magnya vishim tumchem lekhan thithlemch apurbayechem. May St. Alphonsa bless you Kittal. 

James Fernandes , Barkur / Chicago Aug 02, 2016

Pernall, The ease with which you write about the declared saint, you are destined to write about a would be saint with fluency and enthusiasm. You will be enlightened. Did you take courses in theological complexities?

H J GOVEAS , Mumbai Jul 28, 2016

Heart touching article with  valuable information along with lots of pictures of St. Alphonsa's shrine. Very good article Mr. H.M. Thank you so much.