ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ದುರಂತ್ ಕಾಣಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಂದಾಗರ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2011-09-27 16:43:08
  |     |  ಕಟೀಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ವ್ಯಾ ತೀನ್‍ಕಾದ್ರ್ಯಾಕಡೆ (ಮೂರುಕಾವೆರಿ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಂಕ್ಶ್ಯಾನಾಕ್‍ಯಿ  ಏಕ್ ದೋನ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಪಾಟಿಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೊ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ವೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಧುಳ್ ಭರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ವಿಂಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಘರ್; ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಬ್ಳಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಘರ್ ತೆಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆಚೆ ಮಂಗ್ಳುರೀ ನಳೆ ಮಾತೆಂಭರ್ ಮಾಳುನ್, ಪಾಟಿರ್ ಕಾಳೆ ಖುರಿಸ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಘರ್. ದೆಗೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಭಿತರ್ಲಿ ನಿಗೂಡತಾ ತಿಳುಂಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆತಸಲಿಂ ಗಾಂವ್ಟಿ ರುಕಾಡಾಚಿಂ ಜನೆಲಾಂ.

ಹಾಚೆಆದಿಂ ನತಾಲಾಂಫೆಸ್ತಾವೆಳಾರ್, ಕಲೆಕ್ಶನಾಖಾತಿರ್ ಘರಾಘರಾಂನಿ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ದಾರ್ ಠೊಕ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ದಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಗಡುಂಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ವೊಣೊದಿಕ್ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್, ದಾರಿ, ಜನೆಲಾಂನಿ ತಿಳುನ್  ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ನಿಗೂಡ್‍ಪಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೀರಿಯೋಂತ್ ಆವಾಜ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ಚೊ  ಉಡ್ತಾ ಚಾಲಿಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. . .
 
ಪೂಣ್ ಆಜ್...

ತ್ಯಾಚ್ ಘರಾತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಸಲಿಗೀ ಜಡಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸರ‍್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಖಾಂದಿ ಘೆವ್ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ; ಪಾವ್ಲಾಂನಿಯಿ ಗುಂಡಾಯ್, ಮನಾಂತ್  ಗಂಬೀರಾಯ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ಕಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಘಡಾಯ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದಾಟೊಮೊಟೊ ಕೆಂಳ್ಬೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಲೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಪಾಚ್ವ್ಯೊ ಶಿರೆತ್ಯೊ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಪೊಶೆತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸುಕಿಂ ಫಾಳೆತಾಂ ಮುಳಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶೆಪರ್ಮಾಣೆ ವಾಡೊನ್ ಪಾಂಯಾಂಪಂದಾ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ತಣಾಪಾಕ್ಳ್ಯೊ, ಭೊಂವ್ತಿಂ ಹರ್ದ್ಯಾಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಾಟ್ ಝಡಾಂ. ಜೀವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂರಾಂಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಭೊಂವ್ತಿಂ ವಾಡ್ಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಚೆರ್ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಮದೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಬಾಂಯ್. ತಾಂತು ದೊರಿಯೆಚೊ ಪಾಸ್ ಚುಕೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಶಿದಿಯೊ. ಹ್ಯಾ ಬಾಂಯೆತೆವ್ಶಿನ್ ವಾಟ್ ವರ್ಚೊ ಘರಾಮುಕ್ಲೊ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ಸೊಪೊ. ವಯ್ರ್ ದಾರಿ ಆನಿ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಏಕ್ ಲಾನ್ಶೆಂ ಜನೆಲ್. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಜನೆಲಾಚೆರ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಏಕ್ ಅನಾತ್ ತಸ್ವೀರ್!  ಫ್ರೇಮ್ ಕುಂಬು ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ಸೊಬಿತ್ ತರ್ನಾಟೊ-ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊ! ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಸಾಹಿತಿ!!

 

ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಚಿ ಒಳೊಕ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ರುಪ್ಣ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಗ್ಲೇಡೀಸ್ ರೇಗೊನ್; ತೇಂಯ್ ಪೋರ್ ಪೋರ‍್ಚ್.  ತಿಚೆಸವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖಂಯ್. ಅನಿ ತ್ಯಾಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ಬೋವ್ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತಿಚೆಕಡೆನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕಡೆ ಪತ್ರಾಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ತೊ. ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ತಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹಾತ್‌ಬರ್ಪಾಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.  ಪೂಣ್ ತಿಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹಾಚೆಭಾಯ್ರ್,  ತಾಚ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆವಿಶಿಂ ತಿಕಾಯ್ ಚಡಿತ್ ಖಬರ್ ನಾ.

ತೊ ಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕೀ  ಕಳಿತ್ ನಾ. ಗಾಂವಾಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊಯ್ ವಿಸಾರ್ ಕೆಲೊ ಪೂಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ.  ಜಾಯ್ತ್ಯಾಕಡೆ ವಿಸಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕೀ ತೊ ತಾಚೆಇತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಲೊ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವೆಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್. ತೊ ಬರೊ ಶಿಕ್ಪಿ, ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಭಾಶೆಚಿ ತಾಕಾ ಬರಿಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಭರುಂಕ್ ವಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಸ್ಕೋಲಾರ‍್ಶಿಪಾಚ್ಯೊ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಭರುಂಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿ ವೆತಾಲಿಂ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿತಲೊ. ಎಕ್ಸುರೊ ರಾವ್ತಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಗರ್ಜೆವಿಣೆ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಸಯ್ತ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೊ.  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾಂದಿನಾತ್ಲೊ. ಜೆವಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಹಾಡ್ತಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಕ್‍ಯಿ ವಚಾನಾತ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬೂಕ್ ಮಾತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ- ಅಶೆಂ ಭೊಂವಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಪಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ತರಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೊಣ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲಿಂ.

ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತೊ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮಾತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳನಾತ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ಗೀ ವಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಗಿ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತಲಿ ಖಂಯ್. ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ತೊ. ಘರಾಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸಾಗೀ ವಾ ನಾ ಗೀ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ- ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಉದಕ್ ವರುಂಕ್ ಸದಾನೀತ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಬೊಂವಾರ್ಚಿಂ ಹಿಂದು ಬಾಯ್ಲಾಂ.

 

ದೊರೊ

 

ಘರ್

 

ಮುಸಾಂಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜನೆಲ್

 

ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಭೊಂವ್ತಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘರಾಂ ಆಸೊನ್‍ಯಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಸವೆಂ ಉತ್ರಾಂ-ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ನಾತೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯಿ ಹಿಲರಿ ಪೊರ್ಬುಲ್ ವಾ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಸಾಹಿತಿ ಸರೊನ್, ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಘಾಣ್ ಪಡೊನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ದೀಸ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್!!

ಆಪ್ಲೊ ಪೊಕೊಳ್ ಪರ್ಮಳ್‍ಚ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂವಿರೋದ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಘಾಣ್ ವ್ಹಡ್ ಬಂಡಾಯ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಕೊಣೆಗಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜನೆಲಾಭೊಂವ್ತಿಂ ಮೂಸ್ ಉಬ್ಚೆ ಪಳವ್ನ್ ದುಬಾವಾನ್ ಭಿತರ್ ತಳ್ತಾನಾಂಚ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ!

ಆಜ್-ಕಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್; ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾದುರಂತಾಕ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಿರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್, ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಫಕತ್ ’ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಮೋರ್ನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್  ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಒಳ್ಕೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ಚಿನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಜ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಜಾವ್ನ್‍ಯಿ ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಅಪ್‍ವಾದ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಒಳ್ಕಿಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್. ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಚಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ತಾರೀಕ್ ನಾ! ಫಾಂಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾತೆಂ ತುಟ್ತಚ್ ಏಕ್ ಖೊಲಿ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಬರಿ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿಣೆಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆ ರಾಸ್ ಬೂಕ್, ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಚರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಾನಾಂ, ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಭರ‍್ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಕೊಣಾಕಿ ಖಬರ್ ನಾ.

 

ಬಂದ್ ಮೀಟರ್

 

ಬೀಗ್

 

ಅನಾಥ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಕದೆಲ್

 

ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಚಿ ತಾನ್ ಬಾಗಂವ್ಚಿ ಬಾಂಯ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ವಾವವ್ನ್ ಝರ‍್ಲ್ಲಿ ವಾಟ್

 

ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊದುನ್ ಆಮಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್, ಎಚ್ಚೆಮ್, ಗ್ಲೇಡೀಸ್ ರೇಗೊ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಸುನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹ್ಯಾ ಅಧುರ್‌ಯಾ ಘಾರ್ಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದಾರಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಸವೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಮಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಕೆಮೆರಾಚ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಸವೆಂ ದಾರಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಭಿತರ್ಲೊ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧೊಶಿನಾಕಾತ್  ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಚೆಬರಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‍ಯಿ ಏಕ್ ರುಕಾಚೆಂ ಕದೆಲ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶ್ಯಾಚಿ ಊಬ್ ಅಜೂನ್ ಆಸಾಗೀ ಖಬರ್ ನಾ. 

ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊ. ತೊ ಇಂಗ್ಳೊ ಪಾಲ್ವೊನ್ ವರ್ಸ್ ಸರ್ಲಾಂ. ಆಂಗ್ಣಾತ್ಲಿ ಬಾಂಯ್ ಆತಾಂಯ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತೇ ಆಸಾ.

► ► ಚಿತ್ರಾಂ: ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

 

 

ಪೂರಕ್ ಲೇಕನಾಂ   :  

ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಪಾಲ್ವಲ್ಲೊ ದಿವೊ : ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊ  

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಂವ್ಡೊ ಊಂಚ್ ಉಬಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೇಚ್ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಆನಿ ಫೆಡರೇಶನಾಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್.  ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ , ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಂಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಖರ್ಚುನ್ ಮೇಳ್ ಮ್ಹಾಮೇಳ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಶಾಂತಾರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಸಯ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳೆಯಾ . . .ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಸುನಂದ್  ತಸಾಲ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ರಜಿಸ್ತ್ರಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ ಛಾಪ್ಚಿ ಗತ್ ನಾ.

ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ. . .

ಪರಿಗತ್ ಆನಿ ಹಕೀಗತ್

ಹಿಲೆರಿ ಯಾನೆ, ಹಿಲ್ಲ ಪರ್ಬುಲು ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ಚ್ ವಳ್ಕೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ "ಆನಂದಾಗರಕ್" ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಣಾಂ! ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ  ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ! ದೆಕುನುಂಚ್ಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆಜೂನೀ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಕಿ ಆನಿ ಪರ್ಕಿಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೊ! ತಾಚಿ ಆವಯ್, ಮಾರ್ಗರಿತ್ ಬಾಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತೊ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಜಾಂಟೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ ತರ್ಜಣ್  ಕರ್ನ್  ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್  ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ,  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಹಿಲರಿಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ  ರೋನಿನ್.ಆಜ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಸ್ವೋನ್ಸರ್ಡ್ ಎವಾರ್ಡಾಂ ಫಕತ್ತ್  "ಆದಿಂ  ದಿಲಾಂ, ಆನಿಂ ಫರತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಆದ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ಚಾಲು ದವ್ರುಂಕ್‍ಚ್  ಆಸಾ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ  ಎಕಾಚ್  ದಿಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಅನ್ಯೆಕಾ ನವ್ಯಾ  ಪಯ್ಸಾದಿಶ್ಟಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಯಾನೆ "ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್" ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ಡ್ ಎವಾರ್ಡಾಂಕ್ ಕುಟ್ಟ್ಯಾಚೆಂ ತರೀ ಮೋಲ್ ಆಸತ್.  ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ. . .

 

COMMENTS