ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ನತಾಲಾಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2012-12-20 11:04:17
  |     |  ನತಾಲಾಂಚಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಾ ರಿವಾಜಿಕ್ ಜೆಜು ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೆಗಾಂ ರಾಯಾಂನಿ ಅರ‍್ಪಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್‌ಚ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನತಾಲಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ ಬೋವ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ, O Henry ಚಿ The Gift of Magi  ಕಾಣಿ ಅಜೂನೀ ಬೋವ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾನಿಂ ತರ‍್ಜಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತಿ ಜಾಲ್ಯಾ‌ಸ್ತೆಲಿ, ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಮಜೆಂಯ್ ಏಕ್ ತರ‍್ಜಣ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ತರ‍್ಜಣಾಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ.

 

ಜಿಮ್ ಆನಿ ಡೆಲ್ಲಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ತರ‍್ನೆಂ ಜೊಡೆಂ (ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಫಕತ್ ಬಾವಿಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ!). ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಮೋಗ್‌ಚ್ ತಸೊ. ಮೋಗ್‌ಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್, ಮೊಗಾ ಮುಕಾರ್ (ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್ ಸೈತ್) ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರ್ನಾಟ್ಪೊಣಾಚೊ ಮುಗ್ಧ್ ಆದರ್ಶ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ‍್ತಾ. ಕಸಲ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ತ್ಯಾಗಾಕೀ ತಿ ಪ್ರಾಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆನಿ ಜಿಮ್ಮಾನ್ ಅಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಕಾಂನಿಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಕಾಂಕ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್, ಆನಿ ತೊ ತ್ಯಾಗ್ ನಿರ‍್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ . . . ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಷಾದ್ ಆನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ.


ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಒ ಹೆನ್ರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಸಿಡ್ನಿ ವಿಲಿಯಂ ಪೋರ್ಟರ್ (೧೮೬೨), ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆಜ್ಯೆಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ವ್ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಡ್ನಿನ್ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಪಯ್ಶೆ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚಾ ಭವಿಶಾ ಲಾಗೊನ್ ಜಯ್ಲಾಂತೂನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಒ ಹೆನ್ರಿ ನಾಂವಾನ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ೬೦೦ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ಒ ಹೆನ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಛಾನಕ್ ಘುಂವ್ಣೆಚಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

- ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಏಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್, ಆಯ್ಶಿಂ ಆನಿ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸ್. ಬಸ್, ಇತ್ಲೆಚ್. ಹಾಂತು ಸಾಟ್ ಆನಿ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸಾ ಎಕಾ ಪೆನ್ನಿ ಲೆಕಾನ್! ಹಾಂತು ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ವ, ದೋನ್ ಪೆನ್ನಿ ದುಕಾನ್ದಾರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ, ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಲಗ್ಗಿಂ ಆನಿ ಕಸಾಯ್‌ಗಾರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವೆಳಾಚೊ ವೇಳ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಉರಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಲಜೆನ್ ಪೊಲೆ ಆತಾಂಯ್ ತಾಂಬ್ಶೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಸಿರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಜ್ಲೆ. ಏಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್, ಆಯ್ಶಿಂ ಆನಿ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸಾಂ. ಆನಿ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ನತಾಲಾಂಚೊ ದೀಸ್.


ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಗಳೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಶಿಬ್ ಚಿಂತುನ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡ್ಚೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ ನಾ, ಡೆಲ್ಲಾಕ್. ತೆಂ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ರಡ್ಲೆಂ. ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಕೆದ್ನಾ ದೂಕ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಸೊ. ಫರಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೀ, ದೂಕಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಚಡ್!


ಘರ್ಚಾ ಯೆಜ್ಮಾನೆನ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಅಶೆಂಚ್ ರಡೊನ್ ಬಸ್ಯೆತ್? ಡೆಲ್ಲಾ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಕಾಂ ಪುಸಿತ್ತ್ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ಎಕೊಡಿ ದೀಷ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫರ‍್ನಿಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲೆಟ್ ತಾಚೆಂ!


ಸಕಯ್ಲ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ವೊಣ್ತಿಚೆರ್ ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಲೆಟರ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಉಪೆಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಚೊ ಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಗಿ! ಲೆಟರ್ ಬೊಕ್ಸಾ ಬಗ್ಲೆನ್ಂಚ್ ವಾಜಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ಲಾಚೊ ಬುತಾಂವ್ ವೊಣ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಕೆಸೊಳಿ ಬರಿಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಥೈಂಚ್, ‘ಮಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಯಂಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಕ್ಷರಾಂ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾಂವಾಚೊ ಬೋರ‍್ಡ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಬೋರ್ಡಾಚಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ತೀಸ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ವರೇಗ್ ತೊ ಉಜಳ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಫಕತ್ ವೀಸ್ ಡೊಲ್ಲರಾಂಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ. ತರೀಪುಣ್, ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಕೊನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಾ, ಯಾನೆ ಮಿಸೆಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಯಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ‘ಜಿಮ್ ಡಿಯರ್!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಊಬ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.


ರಡೊನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ, ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಸಾರಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜನೆಲಾ’ರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಏಕ್ ಗೊಬ್ರಾಳೆಂ ಮಾಜಾರ್ ಎಕಾ ಚುನೊ ಧುವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಪಾಂವ್ಡಾಚೆರ್ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ನತಾಲಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಸಬಾರ್ ಮೊಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉರವ್ಣಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಶಿಂ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಜಿಮ್ಮ್, ಆಪ್ಲೊ ಜಿಮ್ಮ್! ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಕಸಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ. ಅಸಲಿ ಕಾಣಿಕ್, ಜಿ ಸುಂದರ್, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಜಿಮ್ಮಾಚೆಂ ಭರ್ಮ್ ಚಡಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಹರ್ ವಗ್ತಾ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲಿ.


ಘರ‍್ಚಾ ಜನೆಲಾಂ ಮಧೆಂ ವೊಣ್ತಿಚೆರ್ ಥೈಂ, ಥೈಂ ಲೇಪ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೊ. ತಾಂತುನ್ ಡೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಸುರ್ಪಾಯ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆಂ.


ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತೆಂ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ಗೊಮ್ಟೆ ವಯ್ರ್ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ತಾಣೆ ಸುಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಯ್‌ಗಿ ನ್ಹಯ್‌ಶೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ.


ದಿಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ದೋನ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ತಾಂಕಾ ಖೂಬ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಏಕ್, ಜಿಮ್ಮಿಚೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ವೋಚ್. ತೆಂ ತಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಆಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಾಚಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಕೆಸಾಂಚಿ ರಾಸ್. ಎಕಾದವೆಳಾ ಶೀಬಾಚಿ ರಾಣಿ ಡೆಲ್ಲಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್, ಹರ್ ದೀಸ್ ತಿಕಾ ಪೊಟಾ ಜಾಳ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತರೀ ಡೆಲ್ಲಾ ಮಾತೆಂ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೇಸ್ ಸುಕಯ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ?! ಎಕಾದವೆಳಾ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಸೊಲೊಮೊನ್ ರಾಯ್ ಸದಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತೊ, ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ವೋಚ್ ರಾಯಾಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ಪರಿಂ ವೊರಾಂ ಪಳೆತೊ ಆನಿ ರಾಯಾಕ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಕಾಳೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕರ‍್ತೊ!


ಡೆಲ್ಲಾನ್ ವ್ಹಯ್‌ಗಿ ನ್ಹಯ್‌ಶೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಾಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್, ಝಗ್ಮಗ್ಚಿ ಕೆಸಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಧರ್ಯಾಚಾ ತಡಿರ್ ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಚಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಬರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚಾ ಧೊಂಪ್ರಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಿ. ಕೆಸಾಂನಿ ವಿಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ಬರಿಂ ಡೆಲ್ಲಾಚೆರ್ ತೆ ಸೊಬ್ತಾಲೆ. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ತೆ ವಿಂಚುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂಟ್ ಬಾಂದ್ಲೆ. ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ತಿಚಾ ಪೊಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಳೊನ್ ಝರ್ಕಾಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಿಚೆರ್ ಜಿರ‍್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಿಣಾಂಕ್ ಡೆಲ್ಲಾಚಿ ಮತ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾಲಿ ತರೀ ತಿಣೆ ವೋಂಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಭಾವನಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ‍್ಲಿಂ.


ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚೊ ಪರ್ನೊ ಕೋಟ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೊ. ಮಾತ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಂಗಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ ಚಡಯ್ಲೆಂ. ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಿರ್ಗಿಟೆ ಬರಿಂ ಘುಂವೊನ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಾಳ್ಳೆಂ. ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಆದ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಜಳ್ತಾಲೊ.


ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಶೀದಾ ಮದಾಮ್ ಸೊಪ್ರೊನಿಚಾ ಕೆಸಾಂಚಾ ದುಕಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಖರ್ಶೆತ್ತ್ ದಾಟ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಮದಾಮ್ ಸೊಪ್ರೊನಿಚಾ ಕೌಂಟರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಉಭಿ ಜಾಲೆಂ.


“ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾಯ್ಗಿ?” ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮದಾಮ್ ಸೊಪ್ರೊನಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.


“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಕೇಸ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾಂ.” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.


ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಶೆಂಡೊ ಸುಟವ್ನ್ ಮದಾಮ್ ಸೊಪ್ರೊನಿಕ್ ದಾಕಾಯ್ಲೊ.


“ವೀಸ್ ಡೊಲ್ಲರಾಂ.” ಮದಾಮ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.


“ಜಾಯ್ತ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ದೀ.” ಡೆಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.


ಡೆಲ್ಲಾಚಿಂ ಮುಕ್ಲಿಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಕಶಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ? ತಾಕಾ ದೋನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಜಿಮ್ಮಿಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ವೊಮ್ತಿ ಉದಾರಿ ಕರಿನಾತ್ಲಿ ಅಂಗಡ್ ನಾ!


ತಾಣೆ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ನಿಮಾಣೆ ತರೀ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂತು ಡೆಲ್ಲಾಕ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ಉರ‍್ಲೊ ನಾ. ತಿ ಏಕ್ ಪ್ಲೇಟಿನಂ ಲೋಹಾಚಿ ಸರಳ್ ಸುಂದರ್ ಪೊಕೆಟ್‌ವಾಚಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಕಸಲಿಚ್ ಕೃತಕತಾ ನಾಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಚೇಯ್ನಿಚೆಂ ಮೌಲ್ಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರಳತೆನ್ಂಚ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಿಮ್ಮಿಚಾ ವೊಚಾಕ್ ತಿ ಚೇಯ್ನ್ ಸರಿಸಮಾನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ತಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಲಾಗೊನ್ಂಚ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜಿಮ್ಮಿಚಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ತಿ ಲಾಯೆಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಸಾದೆಂ, ಪುಣ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಖುಷೇನ್ ಎಕ್ಕೀಸ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್, ಫಕತ್ ಆಯ್ಶಿಂ ಆನಿ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸಾ ಸವೆಂ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ. ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಿಮ್ಮಿನ್ ಆನಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವೊರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ಭಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ವೋಚ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ತರೀ, ತಾಚಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಾ ನಾಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿಮ್ಮಿ  ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ವೊರಾಂ ಪಳೆತಾಲೊ!


ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಡೆಲ್ಲಾಚೊ ಜೋಶ್ ಥೊಡೊ ದೆಂವೊನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ತೆಂ ಕೇಸ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ‍್ಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮೋಗಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.


ಚಾಳಿಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ‍್ಲರಾನಿಂ ಭರೊನ್ ತೆಂ ಎಕಾ ಪೊಕ್ರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.


‘ಯ್ಯಾ ವೇಸಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಮ್ಮಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೆಂ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾ!’ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆ. ‘ಏಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಆನಿ ಅಯ್ಶಿಂ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸಾನಿ ಆಪ್ಣೆ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯೆತೆಂ?’ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.


ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ತಾಣೆ ಕೊಫಿ ಕೆಲಿ. ಸ್ಟವಾಚೆರ್ ಕಾಯ್ಲ್ ಚಡಯ್ಲಿ. ಜಿಮ್ಮ್ ಭಿತೆರ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ತಿ ಚೊಪ್ಸ್ ಬಾಜುಂಕ್ ತಾಪೊನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.


ಜಿಮ್ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಚೇಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಧವರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಭಿತೆರ್ ಸರ‍್ಚಾ ದಾರಾ ಬಗ್ಲೆನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಡೊಸಾಕ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಚಾ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಡೆಲ್ಲ್ಯಾ ದವ್ಶೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತೆಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಮಾಗ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಪುಸ್ಪುಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ: ‘ಸೊಮ್ಯಾ, ಜಿಮ್ಮಿಕ್ ಆಜ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕರ್..’


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ತೆಂ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಭಿತೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜಿವಾನ್ ತೊ ಬಾರಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಬಾವಾನ್ ಗಂಭೀರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಭಿರ‍್ಮತ್ ತಾಚಿ. ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್ ಬಾವಿಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ  ತರೀ ಅನ್ಬೊಗಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಎಕಾ ಓವರ್‌ಕೋಟಾಚಿ ಗರಜ್ ಜರೂರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಲುಂವಾಚಿಂ.


ಜಿಮ್ಮಿ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಎಕಾ ಕಿಣಾಕ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲೊ. ಶಿಕಾರಿ ಲಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಬರಿಂ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಡೆಲ್ಲಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಿಣಾಂಕ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ. ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಜಿಮ್ಮಾಚಾ ನದ್ರೆಂತ್ ರಾಗ್, ಅಜ್ಯಾಪ್. ಅಕ್ಲಾಸ್.. ಕಸಲೊಚ್ ಭಾವ್ ತಾಣೆ ದೆಕ್ಲೊ ನಾ. ತೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಮುನ್ಯಾನ್. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಎದೊಳ್ ದೆಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೊ.


ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ‍್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಡೆಲ್ಲಾ ಜಿಮ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ.


“ಜಿಮ್ಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್! ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಪಳೆನಾಕಾ! ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಕಾಪುನ್ ವ್ಹಿಕ್ಲೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಕೀ, ತುಕಾ ಏಕ್ ನತಾಲಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ನಾತ್ಲೊ, ಕೆಸಾಂಚೆ ಸೊಡ್, ತುಂ ತಶೆಂ ಪಳೆನಾಕಾ! ತೆ ಪರ್ತುನ್ ವ್ಹಾಡ್ತೆಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ತುಂ ಪಿಕಿರ್ ಕರುನಾಕಾಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ತುರಂತ್ ವ್ಹಾಡ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ನತಾಲಾಂಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮಾಗ್ ಜಿಮ್ಮ್! ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಕಸಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!”


“ತುಂವೆ ಕೇಸ್ ಕಾಪ್ಲೆಯ್?” ಜಿಮ್ಮ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾ ಬರಿಂ.


“ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಆನಿ ವಿಕ್ಲೆ. ಮ್ಹಜಾ ಕೆಸಾಂ ಬಗರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚೊ ನಾಂಯ್‌ಗಿ ಜಿಮ್?” ಡೆಲ್ಲಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.


ಜಿಮ್ಮ್ ಅಜೂನೀ ಸಯ್ರ್-ಭಯ್ರ್ ಮನೋಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ.


“ತುಜೆ ಕೇಸ್ ಕಾಪ್ಲೆಯ್?’ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ದಿಷ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಯಿತ್ತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಯಾಪೊನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.


“ತುಂವೆ ಭಂವ್ತಿ ಸೊದ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಹಾಂವೆ ತೆ ವಿಕ್ಲೆ. ಆಜ್ ನಾತಾಲಾಂಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಿಮ್! ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ತೆ ವಿಕ್ಲೆ. ಹಠ್ ಧರ‍್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ತರೀ ಮೆಜ್ಯೆತೆ ಕೊಣ್ಣಾ? ಪುಣ್, ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕೊಣಾಚಾನೀ ಮಾಪುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಆತಾಂ, ಚೊಪ್ಸ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಘಾಲುಂಗಿ ಜಿಮ್ಮ್?”


ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಡೆಲ್ಲಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಂಯಾ. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ವ, ವರ್ಸಾಕ್ ಧಾ ಲಾಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್. ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ?


ಜಿಮ್ಮಾನ್ ಓವರ್‌ಕೋಟಾಚಾ ಪೊಕೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ಉಡಯ್ಲಿ.


“ಮ್ಹಾಕಾ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ ಡೆಲ್ಲಾ ಮೊಗಾ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕೆಸಾಂವಿಣೆ ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ತುಂ ತಿ ಪೆಕೆಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಶಿ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಸಯ್ರ್-ಭಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ಕಳ್ತೆಲೆಂ.”


ಡೆಲ್ಲಾಚಾ ಚುರುಕ್ ಹಾತಾಂನಿ ಪೆಕೆಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಖುಷೆಚಿ ಬೋಬ್ ಉಟ್ಲಿ, ತಶೆಂಚ್, ಪಾಟಾಪಾಟ್ ವಿಳಾಪ್. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಘರ್ಚಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.


ಉಗ್ತ್ಯಾ ಪೆಕೆಟ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾಳ್ಚಾ ದಾಂತೊಣಿಂಚೆ ಸೆಟ್ಟ್, ಜೆಂ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಜಿಮ್ಮಾಚಾ ಕಾನಾಕ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾನಿಂ ಪಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸೆಟ್ಟ್ ತೆಂ. ಕಾಸ್ವಾಚಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂತವ್ನ್ ಸುಂದರ್ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ನೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಪ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಕೆಸಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚೆ ದಾಂತೊಣಿಂಚೆ ಸೆಟ್ಟ್. ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್ ತ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ತಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ಸಪಾಣ್ ಆಜ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಕೇಸ್ ನಾಂತ್!

 

ಡೆಲ್ಲಾನ್ ದಾಂತೊಣಿಂಕ್ ಎಕಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಬರಿಂ ಉಕಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ನಿಸ್ತೇಜ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಂಠಾಂಚೆರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡಿತ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ:


“ಜಿಮ್ಮ್, ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ವ್ಹಾಡ್ತಾತ್!”


ತೆಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಬಂದ್ ಹಾತಾಂತೀ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಜಿಮ್ಮಾನ್ ಡೆಲ್ಲಾಚಾ ಕಾಣಿಕೆ ವಿಶಿಂ ಗುಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಮೂಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಡೆಲ್ಲಾಚಾ ಖತ್ಕತ್ಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಚಾ ಊಭೆಕ್ ಮಂದ್ ಉಜಳ್ಚೆಂ ಪ್ಲೆಟಿನಂ ಲೋಹ್‌ಯೀ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.


“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಜಿಮ್? ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಂವ್ಲಿ ಜಣಾಂಯ್? ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಂವೆ ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಭರ್ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ ವೋಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವೊರಾಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ ತುಜೆಂ ವೋಚ್. ತಾಚೆರ್ ಹಿ ಚೇಯ್ನ್ ಕಶಿ ಸಜ್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”


ಜಿಮ್ಮ್ ಸೋಫಾರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಮಾತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ತೊ ಡೆಲ್ಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.


“ಡೆಲ್ಲಾ ಮೊಗಾ! ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತರೀ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ನತಾಲಾಂ ಕಾಣಿಕೊ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಧವರ‍್ಯಾಂ. ತ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ತ್ಯೊ ವಾಪಾರ‍್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾಂತ್! ತುಕಾ ದಾಂತೊಣಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ವೋಚ್ ವಿಕ್ಲೆಂ! ಮೊರೊಂದಿ. ತುಂ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಚೋಪ್ಸ್ ಚಡಯ್!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ , ಹಾಸನ್ ]

COMMENTS