ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಸ್ಖಲನ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2015-01-28 10:31:43
  |     |  [ಆರ್ಸೊ ಯುವ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ  ಕಥಾ]

 

ದಿವಾಳಿ ಪರ್‍ಬೆಕ್ ಧನಿಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಂತ್ ಶಿಂವಯಿಲ್ಲೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಆನಿ ಚಲ್ಲಣ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್, ಗಳಾನಾಶೆಂ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂರ್‍ದುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ಆಸಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್. ಹೀಂಯ್ ಲುಗ್ಟಾಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘಾಲುಂಕ್ ನೆಗಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕಬಾಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ದಿತಾನಾಂಚ್ ಜರ್‍ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಘಾಣ್ಟಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ ಆಜ್, ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಚೆಪುನ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗತ್ತಿಕಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಟಯ್ಲರಾನ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಂವ್ಲಾಂಗೀ; ಚಲ್ಲಣ್ ಪೊಟ್ರೆಕಡೆ ವೋಡ್ನ್ ಧರ್‍ತೇ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆ ಕಾತಿಕ್ ಹೆಂ ವಸ್ತುರ್ ವೊಂಬತೇ ನಾ. ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚಿ ಬಾರ್ ಬೊಟಾಂಕ್ ಚಾಬ್ತೇ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಚೊಯ್ತೇ ಆಸಾಂ.


  ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಗೆಟಿ. ಭಿತರ್‍ಲೆ ಪೆಟೆ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತೆ ಗೆಟಿಕ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆ ಪೆಟೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಬೋರ್ಡ್‌ಚ್ ಭೊಂಕ್ಚೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಘರಾಂ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್‌ವಂತಾಂಚಿಂ, ಸುಟ್‌ಬೂಟ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂಚೆ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜನೆಲಾಂದೊಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೆಸಾಕ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್‍ತಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ. ಮೊಡ್ಯಾಚೊ ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ವೆತಾನಾ ಖಂತಿನ್ ದೊರ್‍ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರುನ್ ತಿಳ್ಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಬರಿ ಹಿಂ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದೆಕ್ತೆ ಆಸಾತ್‌ಮೂ... ಬಿರ್ಮತೆನ್.


   ವೋ ಥಂಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಆಕ್ರೆಕ್ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಏಕ್ ಆಂಗಡ್ ದಿಸ್ತೇ ಆಸಾ. ದೆಗೆನ್ ಏಕ್ ಬಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಸಾ ಬಸೊಂಕ್. ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸರಾರಾಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್, ಥಂಯ್ ಪಾವೊನ್ ಹಳೂ ಏಕ್ ಲೋಕಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಘೆತ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ವಯ್ರ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ಆರ್‍ಶ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಕೊಂಡೊಮಾಚ್ಯೊ ಪೆಕೆಟಿ.  ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಬಸೊನ್ ಬಿಡಿ ವೊಡ್ತೇ ಆಸಾ. ತೊ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಮೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಕೋಲ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಎದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಪೆಟವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ! ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಹಿಚ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ. ಹಳೂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಖೊವವ್ನ್ ಕಾಡಿ ವೊಡ್ಲಿ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಡಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ವೊಂಟಾಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ...


***
 

ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಕಾಡಿ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಪೆಟವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹುಶಾರ್. ತಾಂಣಿ ದಿಲ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜೆಯ್ ಜಿಣಿಯೆ ವಾಟೆರ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಚೊ ತರೀ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್. ನಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಹಲ್ಕಟ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಧೊಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್? ತೆಂ ಏಕ್ ನಾಂವಾ ತೆಕಿದ್ ಬಾರ್; ನ್ಹಾಣಿಯೆಪ್ರಾಸ್ ಪಾಶ್ಟ್. ತಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಪಿಟ್ಟಾಶಿ ಧನಿ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚೆಂ ಮುಟಿತ್ರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಗಿಲಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡೊನ್ ಖೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಚೊ ಧುಂವೊರ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಚೆಡಿಯಾಂಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾ. ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆಧಾ ವೊರಾಂ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾರೀ, ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಹ್ಯಾ ಬಾರಾಚೆಂ ದಾರ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ಲೆ ಬರಿ, ಪುಣ್ ಭಿತರ್ ದಿಸಾಚೊಚ್ ವೆಪಾರ್ ಬರೋಬ್ಬರ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.


   ಗಿರಾಯ್ಕಾಂನಿ ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವೊಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್! ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕೀ ಫೆಸ್ತ್. ತಾಂಣಿ ವೊಂಕೊನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಧುವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವೊಂಕೊನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ದೀಜೆ. ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಧನಿಂಚ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್‍ತಾ. ತಾಂತುಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ತಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂನಿ ವೊಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಪಯ್ಶೆ; ಪುಣ್ ಧನಿಯಾಕ್ ತಾಂಣಿ ಘೊಟ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಶೆ ವೊಂಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಶೆ!


  ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ಸೊ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಬ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಮಾತ್ರ್. ತೊಯ್ ತತ್ಕಾಳಿಕ್. ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್, ಗಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಅಟ್ಟಿ ಬಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಧನಿ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಚೆ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ವಾ ಘರಾ ರಾವ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ದೀಸ್‌ಭರ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ಕರ್‍ಯಾಂನಿ, ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಾಳಿಯೆಂನಿ, ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಲಾಸಾಚೊ ವಾ ಬೊಶಿಯಾಂಚೆ ಆವಾಜ್ ಸೊಸುನ್ ಸೊಸುನ್ ಪುರೊ ಜಾತಾತ್. ರಿಪೆರಿಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟಿರಿಯೋಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಕರ್ಕಶ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪುಣ್ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಕರಂದಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಶಾಂತ್. ಧರ್ಣಿರ್ ಶಿಂಪ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಹಾಡಾಂ, ನೆಪ್ಕಿನಾಚೆ ಮುದೆ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಬಿಡಿಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುತಿಯೊ, ಬೊತ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ಗುಡ್ಡ್ಯೊ ಆನಿ ಕಾಲೆಂ ಮಾತ್ತಿಗೊಬೊರ್ ಪೂರಾಯ್ ಝಾಡುನ್, ಮೆಜಾಂ, ಧರ್ಣ್ ಪುಸುನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಸಂಸಾರ್. ತೆನ್ನಾ ಹಳೂ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರ್ ಬದ್ಲತಾ. ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಬೊಶಿ, ಏಕ್ ಗಿಲಾಸ್ ಉದಕ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರುನ್ ಕದೆಲಾಕ್ ಕುಲೆ ತೆಂಕ್ತಾನಾ. ಹಾಂವೀ ಮಾನಾಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕಿಚ್.


   ಹಳೂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಬರಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಲೊಟೊ ವೊಂಟಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಚೊ. ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಬೊಟಾಂ ವೊಂಟಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹರ್‍ಚಿಂ ಆನಿ ಧುಂವೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟಾಯ್ಲಾರ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡ್ಚೊ! ಮ್ಹಜೆಚ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ತೆಂ ಹಾಡ್ ಹೆಂ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ! ಕಡಿಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಿಟೊ ಹಾಡ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ ಕೊಂಬಿಯೆಚಿ ಮಾಸಾಳ್ ಪೊಟ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಚಾಬ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಘಾಮ್ಶೆಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ಬೊಶಿಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೊ. ಜೇವ್ನ್ ಗತ್ತಾರ್ ನೆಪ್ಕಿನಾಂತ್ ಬೊಟಾಂ ಪುಸ್ಚೆಬರಿ ನಟನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಲೆಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ಚ್ ಘಾಸ್ಚಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಶಿ ಧುವ್ನ್ ದೋನ್ ಮೆಜಾಂ ಏಕ್ ಕರುನ್ ಉದಾರೊಂಚ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಚೆಂ. ದಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್‌ಲ್ಲೆ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಜಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಯ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲಿ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲೆ ಲೆಪಿಬರಿ ದಿಸ್ತಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕುಲೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಂದೂರಿ ಕೊಂಬಿಯೆಚೆಂ ಒಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ತಾತ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಜಾಗೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯೀ ಯ್ ಆಸಾ. ಪಂಕೊ ಚಾಲು ದವರುನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಧನಿಯಾಚಿ ಖಡಕ್ ತಾಕೀದ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ರಗತ್ ಚಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಳಾರಿಂಕ್ ಸೊಸ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ? ತೊ ಘುಂವ್ಚೊ ಪಂಕೊ ಜಳಾರಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಳ್ಜಾ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊಯ್ ಫುಂಕ್ತಾ...


***

 

ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಉಜೊ ಬೊಟಾಂಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಬಾಕಿ. ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಧಮ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಂಯಾಪಾಂದಾ ಮುಳ್ಕಾಟ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ತೊಚ್ ರಸ್ತೊ ಜಾಯ್ಜೆ... ತಾಂಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಚಿಂಚೆರೂಕ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾಯ್ ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಡೊಮ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ರಾವೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸೊನ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ.


   ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಶೆವೊಟ್ ಸೊದುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಗಾಟ್ಣೊ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮೂ. ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಉಜ್ವೆ ಒಣಿಕ್ ಘುಂವೊನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಚಲಜೆ ಹಾಂವೆಂ. ತೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಜಯಣ್ಣ ಆನಿ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಜೆನಿ. ಸುರ್ಯಾಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ವೋತ್. ಆಸೊಂದಿ, ತ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಿ ಜಯಣ್ಣ ಆನಿ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಜೆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹರ್ದೆಂ ಫುಲೊನ್ ರಾವಜೆ, ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವೀ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಸಿಜೆಚ್.


  ಹೊ ಬಾರಾಚೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಜಯಣ್ಣ ಅನಿ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಜೆನಿನ್, ರಾಂದಪ್ ಜಾತಚ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಚೆಂ ಕೊಲಿತ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಚೆಬರಿ, ಮಿಶಿಯೊ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ನಿಂವಯ್ನಾತ್ಲಿ ತರ್ ಹೆಂ ಕಠಿಣ್ ವೋತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಸ್ತೊಂ ನಾ ಹಾಂವ್. ಆನಿ ತೆಂ ಘರ್ ಸೊದುನ್ ವೆತೊಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮೊಡ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೆಕ್ಸಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡಿನಾತ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ತೊ ದಾದ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹಿಜ್ಡೆ ಸಯ್ತ್ ಸೆಕ್ಸಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ಪೂರಾಯ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಾರಾಚೆ ಮೊರಿಯೆಂತ್ ಉಶ್ಟಾಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೊ ಧುತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಖಾತಾತ್ ತೆ.


  ತುವೆಂ ಎದೊಳ್ ಜೆಂಬರ್ ಕೆಲಾಯೆ ರೆ?, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪುಣಿ ಮೊಮ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾಯೆ ರೆ ಅಶಿಂ ತಶಿಂ ಪೊಜ್ಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಗಲೀಜ್ ಭೊಗುನ್ ತೋಂಡ್ ಹಿಂವ್ಳಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ. ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಫುಂಕ್ತಾನಾ ಜಯಣ್ಣಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಲ್ಕ್ ಕರುನ್, ಹಿ ಶಿತಾಚಿ ಮೊಡ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ಉಜೊ ಫುಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾಲಿ ಲೊಟುನ್ ವೊತ್ತಾ ರೆ... ತುಂ ಎದೊಳ್ ವೊತುಂಕ್‌ಚ್‌ನಾಂಯ್ ಮೂ ರೆ... ಕಿತೆಂ ಜಿವಾಂತ್ ಊಬ್ ನಾಂಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುನ್ ಕಿಡ್ಕಿಡೊನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಿಣ್ಸುನ್ ಹಾಂಣಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಪೊಜ್ಡೆ ಜೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್.


   ಹೊ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಜೆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಂಬಯ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್‍ಚೆ ಸವೆಂ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂಯ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಹಾಂತುಂ ಕಮಾಯ್ ಚಡ್ ಖಂಯ್. ತಾಕಾ ಪೂರಾ ಥಂಯ್ಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ ಖಂಯ್. ಅಶ್ಯೊ ಪೂರಾ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಚಡ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ತರೀ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಸೆಜಾರಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘರ್ ಖಂಯ್ ತಿಚೆಂ. ತಿಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾರ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ತಾಣೆ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಜೆನಿಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ ಮಾತ್ರ್‌ನ್ಹಯ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಕಾಯ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿತಾಂ, ವಚೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಘೆತಾ ಎಕಾ ವೊರಾಕ್, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹಾಂವ್ ಬಾರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಆನಿ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಬರೆ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹೆ ದೊಗೀ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವರ್‍ಸ್ ಜಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪದ್ರ್ ನಾತ್ಲೆ ಹಾಂಚೆ. ಪುಣ್ ಆತಾ’ತಾಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.


  ಹಾಂಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾ’ತಾಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಘಾಸ್ಚಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮಾಯ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾರ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಹೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಜಯಣ್ಣ ಹಿಚೆ ಕುಲೆ ಪೊಶೆತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಲುಬುಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್; ಬಗಾರ್ ಹಾಸೊನ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಮುಕಾರಿಲಿ ತಾಂಣಿ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಣೆ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಮಾತ್ರ್‌ನ್ಹಯ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಆನಿ ಜೆನಿ ಮುಕಾರ್, ತೆಂ ಕಾಲೆಂ ಎದಿಶಿ ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಕೊಸಳ್ಚೆಬರಿ ಕಿಡ್ಕಿಡೊನ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ ರಡ್ಲೊಂ ಸಯ್ತ್. ಹಾಂವ್ ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ ಚೆಡೊಗೀ? ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತೀವ್ರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾನೀ ಸೆಕ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಊಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ.


   ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಜಯಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಘರ್ ಸೊದುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾಂ ಹಾಂವ್; ರಜಾ ಕಾಡುನ್, ತಾಂಚೆಕಡೆ ಖಂಯ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್. ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ತಮಾಶೆ ಕರ್‍ತಾನಾ ಗತ್ತಾನ್ ಸಾಂಗಜೆ, `ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾಚಿ ತಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ವಿಚಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ’ ಮ್ಹಣ್. ತೆದಾಳಾ ತಾಕಾಚ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭೊಗಜೆ! ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ತಾಣೆ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾಯ್ಜೆ, ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚಿ ತಿಕ್ಸಾಣ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಜೆ ತಾಕಾ! ತೊ ಸರ್‍ವಾಂ ಮುಕಾರ್ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಪುಸ್ಚೊ ತೀರ್ ಗತ್ತಾನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಬಿಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹಾಸಜೆ!


***

 

ಉಂಬಳ್ನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ನಿತಳ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಸರಿಯೆರ್ ಖೆಳ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಶೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸಾಧಾರ್ಣಾಚೆಂ ನಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್. ವ್ಹಯ್ ತಾಂಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹೆಂಚ್ ತಿಚೆಂ ಘರ್. ಸರಿಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಪ್ಡಾನ್ ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಾಲ್ವಾ ಹಾತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಕ್ಕಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಒಪ್ಪತ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವೀ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಒಪ್ಪನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ತೆದಾಳಾ ಖಂಡಿತ್ ಒಪ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ದಾರ್ ಠೊಕ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ, ತೆ ಕಾಂಪಿಣೆಕ್ ದಿವ್ಳಾಚೆ ಘಾಂಟಿಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಆಸ್ಲೊ.


  ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪಿರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ತರೀ ಲಕ್ಶಣ್ ಮುಕಮಳಾಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಬಾಯ್ಲ್‌ಮನ್ಶೆನ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ. `ಜಯಣ್ಣಾನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ...’ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ ಹಾಂವೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್, ತಿಣೆ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತ್ ಧರ್‍ನ್ ಭಿತರ್ ವೊಡುನ್ ದಾರಾಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ. ಕದೆಲಾರ್ ಬಸವ್ನ್, ಏಕ್ ಗಿಲಾಸ್ ಶರ್ಬತ್ ದಿಲೆಂ. `ಪಿಯೆ ಆತ್ತಾಂ ಯೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಶರ್ಬತ್ ಪಿಯೆತಚ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಚರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.


  ಸಾಧಾರಣ್ ತರೀ ನಿರ್ಮಳ್ ಘರ್. ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಶೆ ಬೊತ್ಲೆಂತ್ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ವಣದಿರ್ ಸಬಾರ್ ದೆವಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ. ತಾಂಕಾಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫುಲಾಂಚೆ ಝೆಲೆ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಬಾವೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತೆನ್ನಾ ಬೋವ್ ವಿಶೇಸ್ ಪರ್ಮಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ್‍ಲೊ;  ಪಾವ್ಡರ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್! ದೆಕ್ತಾಂ ದೆಕ್ತಾಂ ಆಯ್ಲಿಚ್ ತಿ. ಅರೆ ಆತ್ತಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಹಿಚ್‌ಗಿ... ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮು! ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಾಪಡ್, ವೊಂಟಾಂಕ್ ರಂಗ್... ಕಸ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಬರಿಚ್ ಹಳೂ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್, `ಯೇ ರಾಯಾ... ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ಲಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲಿ. ಆನಿ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಬಸ್ತಾನಾ ಖಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಖಿಳಿಂಚೊ ಸಯ್ತ್ ಕಿರ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಬೋವ್‌ಶಾ ತೆ ಖಾಟಿಯೆಕೀ ಕಾಂಯ್ ಪೆಂಕಡ್ ದೂಕ್ ಕೊಣ್ಣಾ.


   ಹಾಂವೆಂ ಹಜಾರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ. `ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಂತ್‌ಗೀ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ `ತುಕಾಚ್ ಆಸೊಂದಿ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್, ತಿಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಹಳ್ಟಾಚೊ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ವೋಂಟ್ ಸುಕ್ಲೆ. `ಕಿತೆಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂಗೀ...’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಹಳೂ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ರಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಹಾಂವ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ಪೊಲಿಸ್ ಜಿಪಾಚೆಂ `ಸೈರನ್’ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಬರಿ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ. ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್, `ರಾವ್ ಬಾಳಾ... ಆತ್ತಾಂ  ಆಯ್ಲಿಂ...’ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ.


***

 

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟ್ತಾನಾಂಯ್ ಘರ್‍ಚೆಂ ದಾರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಬಾರಾ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಟಾನಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ವಸ್ತುರಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೆಂಟೆ ಮತಿಕ್ ಕಸ್ಲೊಗೀ ದುಬಾವ್ ಆಯ್ಲೊ; ಆನಿ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಆವಯ್ ರಾತ್ಚೆರಾತಿಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯೊ ಸರ್‍ವ್ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್, ತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಿಚ್ಯೊ ಪರ್ನ್ಯೊ ಏಕ್ ಜೋಡ್ ವ್ಹಾಣೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್.


  ಹಾಂವ್ ಆಕಾಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಘೊರೆತಾಲೊ. ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಕೆನ್ನಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಲ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ದಾರಿಯೆರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಸಕಯ್ಲ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಿಡಿಯೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಆನಿ ಗೊಬೊರ್.


  ಹಾಂವೆಂ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್! ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ-`ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊವ್ನಾಯೆ ರೆ... ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಧಾಂವ್ಲಾಂ ತೆಂ ಚೂಡ್...’


 ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಪಿಂವ್ಡೊ ಬಾಪುಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾಚ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆವಯ್ ಕಡೆ ಗಲಾಟೊ. ತಿಕಾ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್ಗೀ ಮೀಂಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್. ತೊ ರಾಗ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ತೊ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಾಂವೀ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣೀ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೊ ಘರಾ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಆಸ್ಲೆಚ್. ಹಾಂವ್ ದೊಗಾಂಕೀ ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ.


  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಾಂಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸದಾಂ ಘೊಟುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆಡವ್ ದವರ್‍ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಥಂಯ್. ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಯೀ ಜಾತಾ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಯ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಪೂರಾ ತಾಕಾಚ್ ವೆತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬಾರಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್ತಾಲೊಂ. ಅಶೆಂಚ್ ಸುಮಾರ್ ತೇಂಪ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾ ಜಾಲೊ. ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಸಯ್ತ್ ಬಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ನಾತ್ಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ನಿರಾಳ್ ಚಿಂತಪ್. ಪುಣ್ ಧನಿಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾಖುಶೆನ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟೀ ದಿಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದಾಟ್ ಚೇಯ್ನಿರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊದುನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮನಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಮೆಳ್ಚೊಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಲೊಂ. ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಸಯ್ತ್. ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾಂ ಪೂರಾ ಸೊಸುನ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ದಾರ್ ಆತಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬಂದ್‌ಚ್...


***

 

ದಾರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲಿ ತಿ... ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ತ್ಯೊಚ್ ಹಾಸೊ. ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್‌ಶೆಂ, `ಭಿತರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ರಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ...’  `ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಚೆರ್ಕೊ. ವರ್‍ಸ್ ಉತರ್‍ಲೆಂ. ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ. ನಿದಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ...’ ತಿಚಿ ಜಾಪ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊತ್ಲೆಖೊಂವ್ಚೆರ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಅನ್ಭೊಗ್. ಆಂಗ್ ಥರ್ಥರೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ.


`ಹಾಂವ್... ಹಾಂವ್... ಫಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ನಿದೊನ್ ವಚಜೆಗೀ...’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಥಾವ್ನ್ ಗಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಲಿ. ತಿ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರುನ್ ಹಳೂ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ... ಅಸಲೆಂ ಭೊಗಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ ಮೂ . ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರೀ... ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಕರ್‍ಗೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂಚೆಂ ಸ್ಖಲನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹುನೊನಿ ದುಕಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಟ್ರೆಂಕೀ ಊಬ್ ದಿಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹಾಂವ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ `ವೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತಿಣೆ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಹಜಾರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಪಾಟಿಂ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್‍ಲೊಂ. ತೆನ್ನಾ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, `ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚೊ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದಿನಾಕಾ ಬಾಳಾ.’ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ.


  ನೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆಂಗೊಟಿ ಮ್ಹಜಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಚೆಬರಿ ಗಾಲಾಂಕ್ ಪೊಶೆಲಾಗ್ಲಿ!

 

-  ವಿಲ್ಸನ್ , ಕಟೀಲ್

 

[ ನತಾಲ್ 2014 ಸಂದರ್ಭಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾನ್ 35  ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಥಾಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶಾಂಪಯ್ಕಿ ಉತ್ತೀಮ್ 10  ಕಾಣಿಯೊ ವರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ತಶೆಂ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ - ಕವಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಕವಿ, ಲೇಖಕ್ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ತಾಕೊಡೆ ಹೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಅನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ಆನಿ ವರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಣಿಯೊ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. ಇನಾಮಾಂ ಕಿಟಾಳ್ / ಆರ್ಸೊ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ - ಸಂಪಾದಕ್ ]

 

COMMENTS

Vanitha Crasta , Kundapur Jun 06, 2015
Nice story and also nice ending. Keep writing on Kitall

Eugene DSouza , Moodubelle Feb 27, 2015
Realistic story, beautifully narrated by Wilson...

Shikeram,Surathkal , Surathkal, Mangalore Feb 23, 2015
Touching story, wonderful presentation. Crude aspects of social life giving a refined and thoughtful feeling. Keep it up Wilson. Keep writing

Gladson , Brahmavar Feb 18, 2015
Wilson apurbai! You have given a masterpiece to Konkani literature! I m sure the generation after us, would place this short story as one of the greatest of the bygone era just not for literary brilliance but for being ahead of times. What is contemporary in other languages is becoming ahead of times in Konkani. It requires not just guts but conviction to conceive these masterpieces. Hats off Wilson...way to go...as Kishoo said, your prose is as good as your poetry....class apart...head and shoulders above others...

Edwin J F D , Mangalore / Highlands Feb 17, 2015
Now my own "Hanv Xietaum" is pinching me in the wrong places! 1972 is showing signs of a return. Good show Wilson, you are lucky enough to have a much softer censorship as many have stepped into "Hanv Xietaum and beyond" school of thought!

Diana , Bangalore Feb 17, 2015
Wonderful story, mind blowing. Hats up to Kittal.com. Laamb jiyon Amche Kittall.com

Ivan D ’ Souza, Dubai , Belman Feb 15, 2015
Super Wilson. Apporbayechi Sundar Katha....Mundas Voilya Paka bori.

Arun , Palimar / Riyadh Feb 05, 2015
Hi Wilson, wow athee uttam! Tujee liknnie zoroi, Tujee thee talent loka mukar dovor. Tukan sorve boren makatam...

Kevin , Dubai Feb 03, 2015
Excellent Wilson!! Liked it very much..

Maxim , Bangalore Feb 01, 2015
Wilson, beautiful...............

Victor Castelino , Boliye / Dubai Jan 31, 2015
It is a short story which highlights many social evils in the society. Starting from child abuse it slowly moves further into child bonded labour, a teenager exposed to bad company which leads to child pornography. Moreover it also highlights abuse against women; abuse of alcohol and finally in spite of having a mother’s heart loneliness of a woman that leads her to live a double life. I had to read the story a couple of times to feel the agony, shame and aspirations of the nameless young man who is ready to shell out even a thousand rupees just to feel the embrace of a “mother” albeit for a few minutes. Kudos Wilson. You well deserved the first prize.

Andrew L D Cunha , Mangalore Jan 31, 2015
ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್....ಹಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್!

Philip Mudartha , Egypt Jan 31, 2015
Right choice for first place

Pramod Rodrigues , Bengaluru Jan 30, 2015
ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರ‍್ಯೊ ಅಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ’ಕಾಣಿ’ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಲೋಕಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ತಿ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸಾನಾ. ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ , ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹುಣ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಮ್ಹುಣಾನಾ. ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕತಾ, ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ , ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಬುತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ , ತ್ಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ , ಅದ್ಬುತ್ ..ಅದ್ಬುತ್ ... ! ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ , ಐಫೋನ್ , ಐಪ್ಯಾಡ್ ವಾಪಾರ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಬಾವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡಾಂಚಾ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪುರಾ, ತ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡಾಚಾ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯಾರಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚಿ... ! ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬಾವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡಾಂತ್ , ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯಾರ್ ಯೀ ವಿಲ್ಸನಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹುಳ್ಳೆ ಖಂಡಿತ್ ..!

James Fernandes , Barkur / Chicago Jan 30, 2015
In other words, some of us are saying, that writing in Konkany (songs, articles, even prayer books) is financially not beneficial! Yes, how big is the market or audience? How many people are buying Konkany books, or CDs? How many people have access to internet? I too am enjoying Free Konkany music typing Konkani.com! I can watch on Youtube. Let us encourage these budding writers who find a mike in this forum, to keep the emaciating language alive!

Alphonse Mendonsa , Pangla Jan 29, 2015
I thought Wilson is only good in writing poems but he has surprised every one with this wonderful story... ya as Jeffry Hill said: I feel this young writer is ahead of his time as far as Konkani is concerned. If he translates the same stuff in other languages I m sure he ll go places. Wilson, please write more stories and every one said...ending is Supperrrr.

G.W.Carlo , Hassan Jan 29, 2015
ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ತಶಿ ಅಮಾನುಶ್ ಕಾಣಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥೈಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ ಜಾಗೃತ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ದೆಕೊನ್ ಹಾಸ್ಚಾ ವ್ಹಡಾಂಚಿ ಕ್ರೂರ್ ಕಾಣಿ. ಬಗ್ಲೆಚಾ ಕೂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ರಡಾನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಘುಂವ್ತಿಗಾಯ್? ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಡೆಲ್ಲಿಚಾ ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಂಧ್ಯಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ವಾಬಾವಿಕ್ ಕಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ.

Geoffrey , Hat hill Jan 29, 2015
I feel this young writer is ahead of his time as far as Konkani is concerned. If he translates the same stuff in other languages I m sure he ll go places.

Kishoo , Barkur Jan 29, 2015
Wilson, your prose too reads like poetry. Wonderful narration, unexpected ending. Keep it up.

Melwin , Kolalgiri Jan 29, 2015
ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ.

Wilma , Bantwal Jan 28, 2015
ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್. ಸುಂದರ್ ಅಂತ್ಯ್.

Kiran , Nirkan Jan 28, 2015
Another master piece Wils..

Robin , Neerude Jan 28, 2015
Fantastic story it s showing reality and u explained very nicely. Hats off to you Wilson. We are expecting more stories from u... After reading your story me really inspired... to write.