ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ತಾನ್

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2017-10-29 08:53:45
  |     |   

ಮೂಳ್: ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್   ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

 

ದಾಂಚೆ ಬರಿಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಭಂವ್ಡೆರ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗೀ ದೂಕಿಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ. ತಾಣೆ ಆಕಾಂತೊನ್ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಬಗ್ಲೆಚಾ ಗಟಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಿಂಜುನ್ ತೀರ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ರಗ್ತಾನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊ ರಡ್ತಾಲೊ, ಪಿಂರ್ಗಾತಾಲೊ, ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ: "ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರಾ.. ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಾಕುತ್ ಕರಾ.. ಹಾಂವ್ ಮರ್ತೇ ಆಸಾಂ."


ಯಾಜಕಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಲಫ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. "ಕೊಣೀ ಪಿಂವ್ಡೊ ಆಸ್ತೊಲೊ? ಮಾದಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಸೆವ್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ? ಚೋರ್-ಲುಟ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತೊಲೊ? ಕೊಣಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಝಗ್ಡೊನ್ ಗಟಾರಾಂತ್ ಶೆವ್ಟಾಲಾಗಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ?’ ಯಾಜಕಾಚಿಂ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಶಿಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಲಫ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ.


ಯಾಜಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಭಾವನಾಂನಿ ಗುಟ್ಲೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲೊನಂಚ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ: "ಹಾಂವ್ ಮರ್ತೇ ಆಸಾಂ, ದಯಾಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾನಾಕಾ!" ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ : ಅರೇ, ಹ್ವೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಪಿಸೊ ನ್ಹಯ್ಮೂ? ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳುನಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೊ.


"ಭಾವಾ, ಇತ್ಲೊ ಕಠೊರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೇ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ವಿಸ್ರಲೋಯ್ಗಿ? ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಯಾಜಕ್.. ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ನ್ಹಯ್, ನಾ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಸೊ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಳ್ಕಾತಾಯ್. ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೇ. ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ."


ಯಾಜಕಾನ್ ನಾಖುಶೇನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಗಟಾರಾಂತ್ ತಿಳ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಕೋಣ್ ತುಂ? ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ನೆಣಾ."


ತ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಉಸಾಳ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಾಗ್ಲೊ.


"ಮ್ಹಜೊ ತುಂ ದಿಸಾಕ್ ಹಜಾರೋಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಯ್, ಉಲಯ್ತಾಯ್! ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ವರ್ನಿ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ತುಜಾ ಮೊಗಾಚೊ!"


"ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಫಟ್ಕಿರೊ! ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಬೋವ್ ವಳ್ಕಿಚೊ! ತುಜೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ತೋಂಡ್ ಹಾಂವೆ ಯ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ.’


ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕೂಸ್ ಪರ್ತಿಲಿ. ತಾಣೆ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಳ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಏಕ್ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯೊ ವೆಂಗ್ಯ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ:
"ಹಾಂವ್ ಸಯ್ತಾನ್!"


ಯಾಜಕಾನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಖುರ್ಸಾ ಕುರು ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಕಾಳ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಉದೆಲೊ. ‘ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಸುರೂಪ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. ದೆವಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ತುಜೆರ್ ಭೆಜೊಂದಿ. ವೊಸೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಶೆಳಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಭ್ರಷ್ಠ್ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ.’


"ದೆವಾಚಾ ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾ, ಮ್ಹಜೆರ್ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಇತ್ಲೊ ದರ್ವಡ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾ! ಮ್ಹಜಾ ಕೂಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಉಬೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಘಾಯಾಂಚಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕರ್." ಸಯ್ತಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.


ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: " ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ! ಹರ್ ದೀಸ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಬಲಿ ಸಮರ್ಪುಂಚೆ ಹೆ ಹಾತ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆ ನಾಂತ್. ತುಂ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಕುಳಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಪಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ತುಜೊ ಶೆವಟ್. ತುಂವೆ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ಆನಿ ತುಂವೆ ಮೊರಾಜೆಚ್!"

 

ಸಯ್ತಾನಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೊಂಪಾರ್ ತೆಂಕುನ್ ಉಟ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. " ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್. ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಆದಾರ್ತೆತ್ ಆಸಾಯ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕೀ ಉಪದ್ರ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಾ’ತ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೀ ಏಕ್ ಆಂಜಾಂಚಾ ಹಿಂಡಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಎಕಾನೆಕಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಗಟಾರಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಾಯೆಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಫುಡ್ ಕರ್ತೊಂ ಮೂ, ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದೊಡ್ಯಾ ಧಾರಿಂಚಿ ಉಜಳ್ಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತಲ್ವಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ." ಸಯ್ತಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ಲೊ. ದುಕಿನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಮುರ್ಗಟ್ಲೆಂ.

 

ಮುಂದರುನ್: "ಹಾತಾಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಆಂಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ತಲ್ವಾರ್ ಝಜಾರಿ ಮೈಕಲ್. ಹಾಂವೆ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೆಸಾಂ ಕರ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ?!"


ಯಾಜಕ್ ಸರ್ಗಿಂಕ್ ದೊಳೆ ಉಭಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: "ಹ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಚಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಂಜ್ ಮೈಕಲಾ!"


ಸಯ್ತಾನ್ ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಯಾಜಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ದುರ್ಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ " ತುಂ, ಎದೊಳ್ ತುಜಾ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಂಜ್ ಮೈಕಲಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತೇ ಆಸಾಯ್ ಆನಿ ತುಜಾ ಎದೊಳ್ಚಾ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ್, ಸಮಧಾನೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ನಿಂದಾ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್! ತುಜಿ ಕಾಕುತ್ ಜಾಂವ್ ಹುಸ್ಕೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ದಾಕಯ್ನಾಂಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಜಾ ನಾಂವಾನ್ ತುಜೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾಯ್! ತುಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ, ತುಜಾ ಭೆಸಾಚೊ ಮೂಳ್ ಆಧಾರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್. ತುಜಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ದಿತಾಯ್! ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಭವಿಷ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗನಾಂಗೀ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಯಾಜಕಾ? ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಡಾವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸುನ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಯಾಜಕಾ? ಧನ್, ಸಂಪತ್ತ್ ಜೊಡ್ಚೊ ತುಜೊ ಶೆವಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲೊಗೀ? ಆನಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ತುಜಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್, ರುಪೆಂ ಲುಟುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಗೀ? ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾ, ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಉಪಾಶಿಂ ಮೊರ್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಧವರ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಶಿ ತರ್ ತುಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೊಲೊಯ್? ಹಾಂವ್‍ಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಭೆಸಾಕ್ ಕಸಲೊ ಅರ್ಥ್, ಉದ್ದೇಶ್ ಉರ್ತಲೊ? ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊ ಭೆಸ್ ವಿಂಚ್ತಲೊಯ್? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ನಾಡಾಂನಿ ಭಂವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊಯ್! ತುಜಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತೆ ತುಕಾ ಡೊಲ್ಲರಾನಿಂ, ತಾಂಚಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಪಿಕ್ಚಾ ಫಸಲಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ದಿತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಬೆಕಾರ್ ಜಾತೊಲೊಯ್. ಮ್ಹಜಾ ನಾಸಾ ನಂತರ್ ಫಾತ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾ ತುಜಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್? ಭಾವಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ತೂಂಯ್ ನಾಸ್ ಜಾತೊಲೊಯ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ! ತುಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಣಾಂಯ್ ಭಾವಾ, ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗೊನಂಚ್ ಎದಿ ವ್ಹಡ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯ್‍ಪ್ರವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ! ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಭಾವಾ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ! ತುಜಿ ಘನತಾ, ತುಜಿ ಇಗರ್ಜ್, ತುಜೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ನಿರ್ಬರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಟೆರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್? ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಫಾತ್ಕಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ವಗ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಫಾತಕಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಚೆ ವಿರುಧ್ ಝಜ್ಚೆ ತುಮಿಂಯ್, ತ್ಯಾ ಲಾಗುನ್ ತುಮಿಂ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಭವ್ಯ್ ಮಾರ್ಬಲಾಂಚಿ ಕಟ್ಟೋಣಾಂಯ್ ಪಾಡಾವ್ ಜಾತೆಲಿಂ, ಉಡಾಸ್ ಧವರ್!"


ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಯ್ತಾನನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಭ್ ದುಕಿಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧೊವ್ಸೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯಾಜಕಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ತುಂ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ವಿಷಯ್‌ಚ್ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವೆ ತ್ರಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಕರ್. ಎಕ್‍ಚ್ ತುಜಾ ಘರಾ ವರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಶುಶ್ರೂಷ ಕರ್, ನಾ ತರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್."

 

ಯಾಜಕ್ ಅಸಹಾಯಕತೆನ್ ಹಾತ್ ಮುರ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: "ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲೊಂ. ಮ್ಹಜಾ ಅಗ್ಯಾನಾ ಲಾಗೊನ್ ಭೊಗ್ಸಿ ಭಾವಾ! ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಳ್ಣಿ ಯೆಂವ್ಚಿ. ತಾಳ್ಣಿಚ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಎಕಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ತರೀ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ? ನಾ, ನಾ! ತುಂವೆ ವಾಂಚಾಜಾಯಿಚ್. ತುಂ ಮೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕಾದವೆಳಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಖಂಚೆಯ್ ಫಾತಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ದೆವಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ರಾವಾಯ್ತೆಲೆ! ತುಂ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಕುಳಾಚಿ ಸೊಡ್ವೊಣ್, ವಾಯ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಫಾತ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಸಾಧ್ಯ್!’


ಸಯ್ತಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಭಾವಾ, ವ್ಹಾಹ್! ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಬದ್ವಂತ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ತುಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಖಣ್ಚೆ ತಸಲಿ! ತುಜಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಾ ಬಳಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ದಾಕಾವ್ನ್ ದಿಲೊಯ್! ಖರೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೆ ಭಾವಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅರ್ವಾಸ್ ರಗತ್ ವಾಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಂವ್ತಿ ಕಾಳೊಕ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ತುಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ತುರಂತ್ ಮಜತ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೊರ್ತೊಲೊಂ.’

 


‘ನಾ, ನಾ! ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೊಂ ನಾ!’ ಯಾಜಕಾನ್ ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಚಡಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿಕ್ ಸರಾಂರಾ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಸಯ್ತಾನಾಚೆ ಜಡಾಯೆನ್ ಯಾಜಕಾಚಿ ಪಾಟ್ ಬಾಗ್ವಾಲಿ. ತಾಚೊ ಲೋಬ್, ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ರಗ್ತಾನ್ ಭಿಜೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ತರೀ ತಾಣೆ ಗಣ್ಣೆ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ವೋಂಠ್ ಮರ್ಣಾಚಾ ತಣಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ತಾನಾಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಮೌನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ.


The Pastor and the Satan ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ತರ್ಜುಮೊ

 

COMMENTS