ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2016-09-22 19:50:18
  |     |   

 

ನಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ತಿರ್ಸುಂಕ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ರಿಗ್ತಾಚ್ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಚಿ ಸವೊಯಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ನಾತಾನಾ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವೊ ನಳ್. ತ್ಯಾ ನಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಹಿತಾಲ್. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಮಾಡ್, ಪೊಪಾಯ್ - ಪೆರಾಂಚೆ ರೂಕ್, ಸಾತಾಟ್ ಕೆಂಳ್ಬೆ ಆನಿ ನಾಣ್ಯೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಕಿಚಡ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಸೊಭ್ತಾಲೆ ರೊಸಾಳ್ ದಾಟೆಮೊಟೆ ಕಾಳೆ ಕೊಬು.

 

ಘೊಡ್ಸಾಣೆಚಾ ಘಾಸಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕಾಳೊ ಕೊಬು. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಸಕಾಳಿಂ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಬಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾಚ್ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್. ಕೋಣ್‍ಯಿಂ ಚೊರ್ತಿತ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಬಾವೀಸ್ ಘರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಚಡಾವತ್ ಹಿಂದು ಸಮೊಡ್ತೆಚೆ ಆನಿ ತೆ ಸರ್ವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಬು ಚೊರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮಣ್ ನರಹರಿ ಭೊಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಪಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಲೋಕ್ ಭಿಯೆತಾಲೊ.

 

ಹೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಹೆರ್ ಸಮೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನಾ ಮಣ್ಚೆಂ ಅಪಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ತೀನ್ ಘರಾಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಲಿಚೆಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟಾಮ್, ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತ್ಯಾ ವಠಾರ‍ಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಿನಿ. ಆಲಿಚೆ ದೋಗ್ ಪುತ್ ಹೈದರ್ ಆನಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಡಾರಿ ಭಂವ್ತಾಲೆ. ತೆ ಬೊಂಡೆ ಚೊರ್ತಾತ್ ಮಣ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.

 

ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯ್ ದೆವೊತ್ ಆನಿ ನೈತಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸ್ಚಿ ಮನಿಸ್. ತಿಚೊ ಪತಿ ಮಿಲಿಟರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಿಚೊ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಪೂತ್ ತಿಮೊತಿ ಉಪ್ರಾಟಿ ಕಾಸ್ತಾಚೊ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಏಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾತಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಬಸ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪ್ಲಿಂ ವಾಹನಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಲೆ. ಸಕಾಳಿಂ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಭಂವ್ಡೆಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀಸಾಕ್ ತೊ ಜಾಗೊ ಮೈದಾನಾ ಪರಿಂ ಖಾಲಿ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಮೊತಿಚೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆಂ.

 

ತಿಮೊತಿಚೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚಾ ಜನೆಲಾಂಕ್ ಆನಿ ದಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ಟಾಲ್ಲೆ. ಭೊಟಾನ್ ರಾಗಾನ್ ತಿಮೊತಿಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಿಮೊತಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೆಪರ‍್ವಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆಕ್‍ಯಿ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಚಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಸಮೇತ್ ತಿಮೊತಿನ್ ಪಾಳೊ ದಿಲ್ಲೊನಾ. ತಾಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ್ ಭೊಟಾಕ್ ವಿರಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆ ದಾರಾ ಮುಕ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ವಾಟ್ ವಾಪರ‍್ತೆಲಿ. ತಿಚೆ ಸವೆಂ ತಿಮೊತಿಯಿ ಉದಾಕ್ ವಾವಯ್ತೊಲೊ. ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಭೊಟಾಚಾ ನಾಣ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಕೊಬು ಖಂಡಿತ್ ತಿಮೊತಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಖಂಚಾಯಿ ಏಕಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಚೆ ಪುಶ್ಟಿ ಕೊಬು ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರ‍್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ತಿಮೊತಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

 

ತಿಸ್ರಿ ಅಪತ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಮಿನಿ. ಕಾಮಿನಿ ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಕ್ ನವೆಂಚ್ ಘರಾಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತಾಟ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜಿಚಾ ಬಗ್ಲೆಚೆಂ ಎಕಾ ಕೂಡಾಚೆಂ ಘರ್ ತಿಣೆ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ಲಾನ್‍ಶಿಂ ದೋಗಾಂ ಪಿಲ್ಕಾಟಿಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಚೆರ‍್ಕೊ. ಕಾಮಿನಿಕ್ ಘೊವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಕಾ ಏಕ್ಲೊ ನಯ್, ಜಾಯ್ತೆ ಘೊವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲಿ ಕಾಮಿನಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಂ ವಠಾರಾಚೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಅಸುರ‍ಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಜಾಯ್ತೆ ದಾದ್ಲೆ ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೆ ಆವ್ಚಿತ್ ಚುರುಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

 

ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಚ್ ಅಪ್ಲೆ ಘರ‍್ಚಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ತೊಡ್ಪೆಂ ಘೆಬ್ನ್ ಬೀಡಿ ಭಾಂದುಂಕ್ ಬೊಸ್ತಾಲಿ, ಕಾಮಿನಿ. ಪಾಲಂವ್ ಗಳವ್ನ್ ಉಬಾರ್ ಹರ್ದೆಂ ಪ್ರದರ‍್ಶಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಿಚೆರ್ ದಾದ್ಲೆ ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ಆಕರ‍್ಧಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಲೆ. ಆಕ್ಶೇಪ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬೀಡಿಯೆಚೆಂ ತೊಡ್ಪೆಂ ಮೆಟಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾಮಿನಿ ತಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಸೆವಾ ಕರ‍್ತಾಲಿ. ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ತಿ ಬೀಡಿ ಭಾಂದುನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಕಾರ‍್ಯಾನಿರತ್ ನಾ ಮಣ್ಚೊ ಅರ್ಥ್. ತೊಡ್ಪೆಂ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾದ್ಲೆ ಸಮ್ಜಾತಾಲೆ. ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ತಾನಾ ದುಸ್ರೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

 

ತಿತ್ಲಿ ಸಮ್ಜಾಣಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಸ್ಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮನೇಜರ್ ದಿವಕರ್ ಕಾಮತ್ ಸಭ್ಯ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಮಣ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ. ತಾಣೆ ಸಮೇತ್ ದನ್ಪರಾಂ ಘುಟಾನ್ ಕಾಮಿನಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮಿನಿಚಿ ಸೆವಾ ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆಚಾ ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಮಣ್ಚೊ ದುಬಾವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ. ತರೀ ದೋಗ್ ದಾದ್ಲೆ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಪಯ್ಲೊ ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆಚೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಘೊವ್. ತೊ ವರ‍್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಾ ರಜೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಕಾ ರಜೆರ್ ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ಗೊಪ್, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ರಮ್ಮ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಚಾಂಯ್ತೀ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಮಿನಿನ್ ಪಾಲಂವ್ ಗಳವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆ ವಿರೋಧ್ ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಮೊಸ್ರಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿಂ.

 

ದುಸ್ರೊ ಸಾವಿತ್ರಿಚೊ ಸಾಟ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಘೊವ್ ನರಹರಿ ಭೊಟ್. ನರಹರಿ ಭೊಟಾಕ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಂಚಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೋಗಾಂಯ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಹೊ ಕಾಂಯ್ 1970 ದಶಕಾಚೊ ಕಾಳ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾಲಾಗಿಂ ಮಾತ್ರ್. ತಾಚೆಂ ಪರ‍್ನೆಂ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ ವೊಕ್ಸ್ - ವ್ಯಾಗನ್ ಬೆಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ಕಾರ್ ಲೊಟುಂಕ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಕಾಮಿನಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಿಚಿ ಮಜತ್ ತಾಣೆ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಲೊಟ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆರ‍್ಸ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾತಳ್ ಕಾಪ್ಡಾ ಪಾಟ್ಲೆ ಉಬಾರ್ ವಿಸ್ವೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕ್ತೆಪರಿಂ ತಾಚೆ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆ. ಘಡಿಬರ್ ತೊ ಗಿಯರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ.

 

ಕಾಮಿನಿ ಆನಿ ತಿಚೆ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭೊಟಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಲೊಟುಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಾವಿತ್ರಿಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಣೆ ರಾಗಾನ್ ಘೊವಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾರ್ ವೊಚ್, ಬಸ್ಸಾರ್ ವೊಚ್, ನಾಕಾ ತರ್ ಚಲೊನ್ ವೊಚ್. ಪುಣ್ ಕಾಮಿನಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಘೊವಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಲೊಟುಂಕ್ ವಠಾರಾಚೆ ತರ‍್ನಾಟೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆಂಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭೊಟಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಥಂಡ್ ಘರ‍್ಶಣಾಚೆರ್ ಮುರ‍್ಮುರ‍್ತಾಲೊ.

 

ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಂಗಿಂ ದೋಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮಿನಿಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನಿರ‍್ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ’ಭಯ್ಣಿಕ್ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ವಿನತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾವಿತ್ರಿಕ್ ತಿ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾವಿತ್ರಿನ್ ’ಫೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮಿನಿಕ್ ರೀಗ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಮಿನಿ ಪಾಟ್ಲೆ ದಾರಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ಫೋನಾರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಭೊಟಾಕ್ ನಾ ಮಣೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಸಾವಿತ್ರಿಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೋನಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತಿಣೆ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫೋನಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ದಿತಾನಾ ಭೊಟಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾಮಿನಿನ್ ಫೋನಾರ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ತಿಚೆಂ ಮಾದಕ್ ಶರೀರ್ ದೊಳೆಭರ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ.

 

ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಕಾಮಿನಿಚಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ನದರ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚಾ ಕೊಬಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

 

"ತುಜೊ ಕೊಬು ಮೊಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲಾ. ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಕೆದಾಳಾ?" ತಿಣೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

 

"ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿಕ್. ಚಡ್ ದೀಸ್ ನಾಂತ್." ಭೊಟಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಜಾಪ್.

 

"ಖಂಡಿತ್ ಗೋಡ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮೆಳ್ತೊಲೊಮೂ?" ತಿಣೆ ಶೇಲೆ ಕರ್ನ್ ಲೆಂವ್ಟೆ ಘಾಲ್ಲೆ.

 

"ಕೊಬಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಹಕ್ಕ್ ಸಾವಿತ್ರಿಚೆಂ." ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೆ ಗೊರ‍ೆ ಗಾಲ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ. "ತಿಚಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಜಾಯ್,"

 

ತಿಚೊ ಅಬ್ಲೆಸ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಲೊ. ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಕಾತಾರ್ನ್ ತಾಚಿ ರೊಸಾಳ್ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. "ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು ಚೊರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವ್ರತ್ ದವರ‍್ಲಾ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಕೊಬಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಘೆವ್ಯಾಂ." ಮಣ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ.

 

ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿಕ್ ಫಕತ್ ನೋವ್ ದೀಸ್ ಉರುಲ್ಲೆ. 

 

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ನರಹರಿ ಭೊಟ್ ಸಕಾಳಿಂ ಗಳಾಯೆನ್ ಉ‍ಟ್‍ಲ್ಲೊ. ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಚಾ ಪಿಯೆತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್ಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜಿಚಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾಲಿ. ಕೆದಾಳಾ ತಾಣಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊಲ್ ಜನೆಲಾಕ್ ಆನಿ ದಾರಾಕ್ ಅಪ್ಟಾತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಮಧ್ಲೆ ವಠಾರಾಚೆ ಭುರ‍್ಗೆ. ಹಾಂಗಾಸತ್ ಖೆಳಾನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಚೊನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪೋಲಿ ಖಾಸ್ತಾಚೆ, ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮರ‍್ಯಾದ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

 

ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಖೆಳ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಆಚಾನಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾಂ ಜನೆಲಾಚಾ ರೀಪಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬೊಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಟಾಲೊ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ರಗ್ತಾ ವತ್ತಡ್ ಚಡ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ವೊಚೊನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಧೆಂಕ್ಣೆ ಘಾಲುಂಕ್ ತೊ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಬೊಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ತಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ನವೊಚ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬೊಲ್. ಬೊಲ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಣೆ ಮೆಜಾರ್ ದವರ‍್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂಗಿ ಫುಸ್ಪುಸೊನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾರಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್ಲಿ, ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಆಡ್ಚಾಲಿಂ. ತಾಣೆ ಚಾಯೆಚೆಂ ಕೊಪ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ.

 

ತಿಮೊತಿ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

 

"ಆಮ್ಚೊ ಬೊಲ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪಡ್ಲಾ." ತಿಮೊತಿನ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್."

 

"ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖೆಳಾನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್." ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ‍್ಲೆ. "ಬೊಲ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ."

 

"ಪ್ಲೀಜ್..." ತಿಮೊತಿನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

 

"ನಿಕಾಳ್ತಾಯ್ಗಿ ನಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್." ಭೊಟಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ.

 

ತಿಮೊತಿನ್ ತಿರಾಸ್ಕಾರಾಚಿ ನದರ್ ಭೊಟಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟ್ ಕೆಲಿ. ಅಪುಣ್ ಜಿಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಆನಂದಾನ್ ಭೊಟಾನ್ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬೊಲ್ ಅಪ್ಟಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಟಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಿಮೊತಿಚಾ ತೋಂಡಾರ್ ನಿರಾಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಚೊ ಸಂತೊನ್ ಬಾಳ್ವೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.

 

ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಆನಿ ಆಶೆನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆ ಬಾರಾ - ಪಂದ್ರಾ ಕೊಬು ತಾಚೆ ನಾಣ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೂಳಾ ಸವೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ!

 

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಕ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಗೂಂಡಾಯೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಬು ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾವಿತ್ರಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉದೆಲಿಂ. ತೊ ಆಘಾತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭೊಟ್ ಕಷ್ಟಾಲೊ. ಕೊಬಾಂಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಚಾಕೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ ಧೊವಿ ’ಕೊಜಾಂಟಿ’ ಶಾಂಭಾವಿ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಂವೆಚೆರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಿ ಖಬರ್ ಕಾಮಿನಿನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್ ಚೊರಿ ಕರ‍್ತಾನಾ ಅಪ್ಣೆ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಕಾಮಿನಿಕ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಚೊರಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿಷಯ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತಿಣೆ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿಲೆಂ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚಾ ಪಾಟ್ಲೆ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆನಿ ಕಾಮಿನಿಚೊ ಜುಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.

 

ಕಾಮಿನಿಚಿ ವರ‍್ದಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗಳಾಯಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ನರಹರಿ ಭೊಟ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಗೆಲೊ.

 

"ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊರಿಯೆಚೆಂ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ." ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

"ಕೆದಾಳಾ ಚೊರಿ ಜಾಲಿ? ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ?" ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಸವಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. "ಪಯ್ಶೆ? ಭಾಂಗಾರ್?"

 

"ಪಯ್ಶೆ -ಭಾಂಗಾರ್ ನಯ್." ಭೊಟ್ ಹುಸ್ಕಾರ‍್ಲೊ. "ಹಿತ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಬಾಂಚಿ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಚೊರಿ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಸಾ."

 

"ಕೊಬಾಂಚಿ ಚೊರಿ?" ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಚಾ ತೋಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ’ಕಿತ್ಲೆ ಕೊಬು? ಶೆಂಭೊರ್ ದೊನ್ಶಿಂ?"

 

"ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲೆ ಬಾರಾ - ಪಂದ್ರಾ. ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿಕ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಆಶೆನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆ." ಭೊಟ್ ಚುರ‍್ಚುರೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

"ಚೊರಿಯೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೋಣ್?"

 

"ಆಮ್ಚಿ ಸೆಜಾರ್. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಮಿನಿ."

 

"ಕಾಮಿನಿ? ತಿಚಿ ಚಾಲ್ ಬರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ರೈಡ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಪಡೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತುಕಾ ಕಶಿ ತಿಚಿ ಚಂಗಾಯಿ?" ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತೂಹಲ್‍ಭರಿತ್ ಜಾಲೊ.

 

"ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚಿ ಈಶ್ಟಾಗತ್ ನಾ. ತಿ ಫಕತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ." ಭೊಟ್ ನರ‍್ವಸ್ ಜಾಲೊ.

 

"ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಚಂಗಾಯಿ ಕರುಂಕ್ ನಿವ್ಣೆ ಸೊಧ್ತಾ?" ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ನಕ್ಲಾಂ ಕೆಲಿಂ. "ತುಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲೆ ಬಾರಾ - ಪಂದ್ರಾ ಕೊಬು ಚೊರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪೊಕ್ರಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂಯಿ ಸೆಜಾರ‍್ಚೆ ಅಂಬೆ, ಕಾಜು, ಚಿಕ್ಕು, ಪೆರಾಂ ಚೊರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆ ಜೈಲಾಕ್ ವೊಚಾಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?"

 

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾ ಲಾಗಿಂ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಚ್ ಅಪ್ಣೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ವರ‍್ದಿ ತಾಣೆ ಸೆಜಾರಾ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ. ಉದಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಬಾಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆಚೊ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯ್ ರಾಗಾನ್ ಮುರ‍್ಮುರ‍್ಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ತಿಮೊತಿಕ್ ತಿಣೆ ಆಲ್ತಾರಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ.

 

"ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್‍ರೆ, ತುಂವೆ ಭೊಟಾಚೆ ಕೊಬು ಚೋರ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾಯೆರೆ?" ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆನ್ ಪುತಾಚೊ ಕಾನ್ ವೊಳಾಯ್ಲೊ. "ಭೊಟಾನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕೆಲಾಂ ಖಂಯ್."

 

ಪೋಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್? ತಿಮೊತಿ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ಪೋಲಿಸಾಂನಿ ಖೊಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾರ್ ವೆಲೆಂ ತರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನಾಲಿಸಾಯ್!

 

"ಹಾಂವೆ ಕೊಬು ಚೊರುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮಾಮ್ಮಾ." ತಿಮೊತಿನ್ ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ಹಾಂವೆ ಕೊಬು ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರದೀಪ್, ಗಾಡಿ ಶೀನಾಚೊ ಪುತ್ ಕೇಶವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಲ್ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ರೆಂವೆರ್ ಬೊಸೊನ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಖೆಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್."

 

"ತೆಂಚ್ ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತುಂ ತೇರ‍್ಸಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯಿ. ಸಾರ‍್ಕೊ ಪಾರ‍್ಪೊಳ್ ಜಾಲಾಯ್ ರೆ  ತುಂ." ತಿಣೆ ಪುತಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡ್ಲೆ. "ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಕಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕರ‍್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಅಪ್ಣಾಚಾ ಅಂಗ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ವರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಟಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಳ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ವಾಟೆನ್ ಉದಾಕ್ ವಾವಯ್ಜಾಯ್. ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತುಕಾ."

 

"ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊಗಿ ನರಹರಿ ಭೊಟ್?" ತಿಮೊತಿಚಿಂ ತರ‍್ನಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿಂ. "ಮಿಲಿಟರಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮಣ್ ತುಂವೆ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭೊಟಾಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಬೂಧ್. ತ್ಯಾ ಸೈತಾನಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೊಲ್ ಚೊರ‍್ಲಾ. ತಾಚೆಂ ಬೆಟ್ಟೆ ಕಾರಾಚೆಂ ಟಯರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತೊ ಸಮಾ ಜಾತೊಲೊ."

 

"ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾ ಬೂಧ್ ಬೊಸ್ತಾಗಿ?" ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯ್ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ಲಿ. "ತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿ ಈಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಘಾಲ್."

 

ತಿಮೊತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ತೊ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆಚಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಬು ಚೊರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಕಾಮಿನಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ತಿಮೊತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ಹೊ ಏಕ್ ಮೊಸ್ರಾಚೊ ತೀರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್!

 

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಚಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಮೊಡಾಂ ಉಟ್ಲಿಂ. ಝಡ್ ವಾರ‍ೆಂ, ಜಗ್ಲಾಣೆ ಆನಿ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಚೊ ನಾದ್. ತಿ ರಾತ್ ತುಫಾನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪಾವ್ಸ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ಸರಿತ್ ವಾಜ್ಲೊ. ಪರಿಸರ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಜೇವ್ನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆನಿ ನರಹರಿ ಭೊಟ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ.

 

ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚಾ ಪಾಟ್ಲೆ ದಾರಾಕ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ. ಹಾತಿಂ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ ಭೊಟ್. ಸಾವಿತ್ರಿನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

 

"ಕೋಣ್ ಥಂಯ್?" ತಾಣೆ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

 

"ಹಾಂವ್ ಕಾಮಿನಿ. ಮಾಕಾ ಬ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ." ಕಾಮಿನಿನ್ ಖರ‍್ಶೆವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

 

ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ಸತ್ರಿ ಧಾಂಪುನ್ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲೆ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಭಿತರ್ ಮೆಟ್ ದವರ‍್ಲೆಂ ಕಾಮಿನಿನ್. ತೇಗಾಂಯ್ ಭಿಜೊನ್ ಉದಾಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಗಳ್ತಾಲೆಂ. ಥಂಡ್ ವಸ್ತುರಾ ಪಾಟ್ಲೆ ಕಾಮಿನಿಚೆ ಉಬಾರ್ ವಿಶ್ವೆ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಕರ‍್ಚೆ ಪರಿಂ ಭೊಟಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತುವಾಲೊ ಹಾಡ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ಪುಸುಂಕ್ ತೊ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲೊ.

 

"ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ‍್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್?" ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. "ಕಿತೆಂಯಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀಸಾಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಪಾಟಿಂ ವೊಚ್."

 

"ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿಂಚ್ ರಾಕಾಜಾಯ್" ಕಾಮಿನಿ ಆಕಾಂತಾನ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲಿ. "ಕೊಬಾ ಚೊರಿಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೊಪ್ಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಬಹುಶ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟೆ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ನಳೆ ಫುಟೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಪಡ್ಲೆ ತರ್? ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ ತರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ."

 

ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಕಾಂಚೆಂ ಥೆಂಬೆ ಫುಟೊನ್ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಲೆ.

 

"ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಹಾಡ್ತಾಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರುಮಾಂತ್ ನಿದ್ಯೆತ್." ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿಚಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ.

 

ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಸಾಲಾಂತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಟೇಬಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡಯ್ಲಿ. ಕಾಮಿನಿಕ್ ಆನಿ ತಿಚೆ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸುಂಕ್ ತುವಾಲೊ ದಿಲೊ. ತಾಂಚಿ ನಿದ್ಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಜಾತಾಚ್ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕೊಬು ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘೆಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾವಿತ್ರಿಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಖಂತಿಚಿ ಛಾಯಾ ಆವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಭೊಟಾನ್ ಬಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಚೆರ್ ತಿಣೆ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

 

"ತ್ಯಾ ಲಜ್ಮಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂವೆ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರೀಗ್ ದಿಲಿಯ್?" ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾಗಾನ್ ಚಾಳ್ವಾಲಿ. "ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಭೃಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ತಿಂ ವೆತಾಚ್ ಆಖ್ಖೆಂ ಘರ್ ಧುವ್ನ್ ಪುಜಾ ಕರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರಿಜಾಯ್"

 

"ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಬಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಬಾವ್ಡಿ ತಿ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಡ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಯಾಂ. ಸರ್ವ್ ಸಮಾ ಜಾತೆಲೆಂ." ತಾಣೆ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಅಪ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಕಾಮಿನಿಚಾ ಯೆಣ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಚೆಂ ಶರೀರ್ ಫುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

 

"ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ವ್ರತ್ ದವರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಮೂ?" ತಿಣೆ ಘೊವಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. "ಭುರ‍್ಗಿಂ ವಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಸಾಟ್ ಭರ‍್ಲಿಂ ತರೀ ತುಜೊ ಕುಡಿಚೊ ಅಂಗಾಲಾಪ್ ಆಜೂನ್ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ."

 

ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ನಿರಾಶೆನ್ ವಾತ್ ಪಾಲ್ವಯ್ಲಿ. ಕೂಡಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಚರ‍್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಸಾವಿತ್ರಿಕ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಯೆಣೆ ಕೆದಾಳಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ವಯ್ರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊ. ಬಗ್ಲೆನ್ ಘೊವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ಚುಕ್ಲಿ. ಸವ್ಕಾಸ್ ನೀಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ನರಹರಿ ಭೊಟ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪೆಂಕ್ಟಾಚೆರ್ ಧೊವೆಂ ಪಾತಳ್ ಪಾರದರ‍್ಶಕ್ ಫುಡ್ವೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಹೆರ್ ವಸ್ತುರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

 

"ಹ್ಯಾ ವೇಸಾರ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?" ಕನಿಷ್ಟ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಆಕಾಂತ್ಲಿ.

 

"ತುಫಾನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಕಿಚಡ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಕೊಬು ಲಾಂವ್ಕ್ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ." ತಾಣೆ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

 

"ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಬು ಲಾಂವ್ಚಿ ಕಿತೆಂ ಗಿರಾಂತ್ ತುಕಾ?" ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾಖುಶೆನ್ ಚಾಳ್ವಾಲಿ. "ತ್ಯಾ ಕಾಮಿನಿಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ."

 

"ತಿಂ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾವೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ರಾತಿಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನೀದ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಸುಶೆಗ್ ಘೆತಾಂ." ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

 

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ  ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಚಾನಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ನಗ್ ಸೊಭೊಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೆ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಿಚಡ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಬು ಸಾರ‍್ಕೆ ವಾಡ್ಲೆನಾಂತ್. ಚೊರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಚಾ ರೊಸಾಳ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ನಾಣ್ಯೆಚೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಘಾಣ್ ಉಟ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾವಿತ್ರಿಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಘೊವಾಕ್ ಜೋರಾನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹರಿಕಥೆ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಪೊಜ್ಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

 

ಭೊಟಾನ್ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲಿ ನಾ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ತಾಚೊ ಕೊಬು ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಆಘಾತ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

► ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

 

COMMENTS

Walter Lasrado , Nakre / Malad (W), Mumbai 400 095 Sep 24, 2016

Very good story. Classic. Congratulations.

Victor Castelino , Boliye / Dubai Sep 24, 2016

Bhotan kobu ganyak dilli kanni ruchli. Deo boren korun.