ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಜಲ್ಮಾದಿಸಾ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2015-08-31 14:07:26
  |     |   

ಕಾಲ್ಚೆ ಸಾಕಾಳಿಂ (ಆಗೋಸ್ತ್ 30) ದಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ನಿದೆಚೊ ದೊಳೊ ಘಶ್ಟುನ್ ಥೊಡೆ ಖಿಣ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಮತಿಪಾಶ್ಟ್ ಹಂತಕಾಂನಿ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಶೋದಕ್, ಸಾಹಿತಿ, ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಎಮ್. ಎಮ್ ಕಲಬುರಗಿಚಿ ಗುಳೊ ಘಾಲುನ್ ಖುನ್ ಕೆಲಿ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ನರೇಂದ್ರ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತಾನಾ ರಗತ್ ಪೆಟ್ತೇ ಆಸಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಂಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹೊ ಅಂದಾಜ್ ನೀಜ್ ತರ್, ಆಮಿ ಆಕಾಂತ್ ಉಚಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಖುನ್ ಕರುನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ದೊಗಾಂ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಂತಕಾಂವಿಶಿಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಂಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಪಾಶ್ಟ್ ಮೂಳ್ಭೂತ್‌ವಾದಿಂಚೊ. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಜಾಂವ್ದಿ, ತುಮಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ನಾಕಾತ್, ತುಮಿ ಕೊಣ್ ನ್ಯಾಯಾದೀಶ್ ಗಿ - ಅಸಲಿಂ ಸಯ್ಲಾಪಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕೊಣೀ ಉಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮತಿಪಾಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ "ಆಮ್ಚೆವಿರೋದ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿಚ್ ಗತ್" ಮ್ಹಣ್ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ತಾಂಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ. ಆಸೊಂ, ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾರಾಂದ್ಣಿರ್ ಶಿಜ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಪ್ ಆಜ್ "ಜಲ್ಮಾದಿಸಾ" ಕವಿತೆರುಪಾರ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಘಾತಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊದ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಖುನಿಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮನ್ ಯೇತ್? 

 

- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

 

ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್

ಖುನಿಯೆಂಚೆ ಖಬ್ರಾಂಮದೆಂ!

 

ಬಂದುಕೆಚೊ ಗುಳೊ ರಿಗೊನ್
ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಬರಿ
ರಗ್ತಾಳ್ ಮಳ್ಬಾಹರ್ದ್ಯಾರ್
ಲಾಸ್ತಾ ಸುರ್ಯೊ!

 

ಕಿತ್ಲೆ ಉಸಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಗಿ ಗುಳೆ
ವಿಚಾರ್ವೊಂತಾಂಚೆ ಮೆಂದು ಫಾಪ್ಸುಂಕ್;
ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಉಬ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಗಿ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ
ಕುರ್ಡ್ಯಾಪಾತಿಯೆಣ್ಯಾಂವಿರೋದ್
ಸಾದ್‌ಲ್ಲೆ ಗಳೆ ಕಾಪುಂಕ್ -
ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ!

 

ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಕ್ ನಕ್ತಿರಾಂಚೆ
ದೊಳೆ ಧಾಂಪುಂಕ್
ಸಕತ್ ಗೀ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ತೀರ್?

 

ದೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್
ಭಿಜೊನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಧಗ್ ಭೊಗುಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗತ್

 

ಹಾಂವ್ ಮಾತ್
ಹಳೂ ಉಸ್ವಾಸಾ ವಾರ್‍ಯಾನ್
ಕೆಕಿವಯ್ಲ್ಯೊ ವಾತಿ ಪಾಲ್ವಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ
ಪೊಪ್ಸಾಂನಿ ವಾದಾಳ್ ಭರುನ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಉಜೊ ಫುಂಕ್ತೇ ಆಸಾಂ...

 

ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಲಿಕ್ಣಿ
ಸುರಿ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್!

 

COMMENTS

vanitha crasta , kundapur Sep 14, 2015
nice poem. thuja hya chinthpak patinbo labundi mun ashetha

DIANA SHAREL LBO , mangalore Sep 06, 2015
Nice Poem Wilson Kateel

Wilfred R Pangla , Muscat Aug 31, 2015
Woww...Wilson...What a poem !!!

Melka , Miyar Aug 31, 2015

Desak akant udela

ghonkcha petyani ragat chaklan

ani tankan nees-pez ruchhen na

rakgta vine need podchi na

petyank sankal galije zallo doni

porganvak gela petyank

sankal bandchen takai naka konna!

ragta rangar toyi mogar podla mu…