ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2011-07-01 00:31:06
  |     |    

 

 

ಸುರ‍್ಯೊ ಆಡೊಸ್ ಜಾತಾಸರ್
ಜನೆಲಾಂತ್ ಲಿಪ್ಚ್ಯಾ ಲಜೆಪಾಶ್ಟ್ ಚೆಡ್ವಾಬರಿ
ವಣದಿಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ತಾ
ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ.

ಸಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಚಿಂ ಚಾರ್  ರೊದಾಂ
ಹಿಕಾ, ತರ್‌ಯಿ ಹಾಣಿಂ
ಘುಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್
ಕಾಳ್ಜಾಕ್, ವೊಂಟಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ.

ಆಂಬ್ರಾಪೊಲೊ ತಾಂಬ್ಶೆತಾನಾ, ಸಾಂಜೆರ್
ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡಿಯೆಬರಿ,
ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾ ಹಿ ಗಾಡಿ
ಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ
ಸರ್ಕಲಾಲಾಗಿಂ ರಾವ್ತಾ-
ಬಿಗಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್,
ಪೂರಾಯ್ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರುನ್.

ಭಿತರ್,
ಲಕ್ಶ್ಮಿ ದೆವಿಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್
ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
‘ವೆಪಾರ್ ಬರೊ ಚಲೊಂ’
ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತಿಯಾಂಮುಳಾ
ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಡಬ್ಬೊ.

ನೆಕೆತ್ರಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್
ಪೆಟ್ತಾ ಸ್ಟವ್, ತ್ಯಾಯ್ ಉಜ್ಯಾಕ್
ದರ‍್ಯಾಬರಿಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಾಜ್
ತಾಂತಿಯಾಂಸವೆಂ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಂಯ್
ಅರ್ದೊ ಉಕಡ್ತಾ ಧಗಿಕ್.
ತಾಚೆ ಘಾಮಾಥೆಂಬೆ ಪರ‍್ಜೊಳೊಂಕ್
ಸ್ಟವ್ವಾಚೊ ಉಜೊಚ್ ಸುರ‍್ಯೊ.

ವೆಪಾರಾಕ್ ಊಬ್ ಲಾಬ್ತಾ ಸವ್ಕಾಸ್
ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಶ್ಯಾವಾಲೆ, ಕುಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ,
ಭುಕೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದುಬ್ಳೆ, ರುಚಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗಿರೇಸ್ತ್
ಥರಾವಳ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ರಾಸ್.
ಗಿರೆಸ್ತಾಂಲಾಗಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಂತ್ ತರ್,
ದುಬ್ಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಲೆ ತರ್
ಏಕ್ ದೋನ್ ರುಪಯ್
ಫಾಲ್ಯಾ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಆವ್ಕಾಸ್.

ಶೆಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂದಿಕ್ ಸಯ್ತ್
ಘಾಮ್ ಸುಟತ್
ಹ್ಯಾ ಧಗಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್.

ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಜೆಖಾಂಬ್ಯಾರ್ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ
ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್
ಹೊ ಅಖ್ಖೊ ಭೊಂವಾರ್
ಕಲಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿತಿಯೆಬರಿ ಸೊಬ್ತಾ.
ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಯ್.

 

 

(ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಹಾಂವ್
ಹ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಚೊ
ನೀವ್ಸ್ ಪೆಪರಾಂಚೊ ವೆಪಾರಿ.
ದಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆನ್
ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ)

 

***

 

   ಉಕಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಂತಿ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್
  ಆಜ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ, ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚ್ಯಾ
   ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿಯೆಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ.

   ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತಿಂ
   ಹಳೂ ಫೊಳ್ಯಾಕ್ ಕುಟ್ಟುನ್, ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಸೊಲ್ನ್,
   ಸರಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲೊ
   ಕಾಗ್ದಾಕುಡ್ಕೊ ವೋಡ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್,
   ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂಗಿಸ್
   ಮದೆಂಚ್ ಧರ‍್ನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ; ಖಿಣಾನ್
   ತಾಂತಿಯಾಚಿಂ ದೋನ್ ಅರ‍್ದಾಂ.

   ಪಿಯಾವ್, ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ
   ಶೆಣಾವ್ನ್, ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾನ್ ತಿಂ ಅರ‍್ದಾಂ
   ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲಿಂ.

   ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್, ಆಶೆನ್
   ಏಕ್ ಅರ‍್ದ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ
   ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ-


   ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂತ್,
   ತಾಂತಿಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ
   ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೆವಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್!

    ತಾಚ್ಯಾಯ್ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ರ್
    ದಾಟ್ ಅಕ್ಶರಾಂನಿ ಛಾಪ್ಲಾಂ-
    ‘ಬುರ‍್ಶ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ
    ತಾಂತಿಂ ಗಲೀಜ್; ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ’.

    ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ‍್ದ್ ಖಾತಚ್
    ಪರತ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಬಾಬಾಕ್:
    ತಾಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಉಬೆಕ್‌ಚ್ ತಾಚೆಂ
    ಅರ್ದೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಉಕಡ್‌ಲ್ಲೆಂ!

 

 

 

ತಾಂತಿಯಾಚೆಂ ಆನಿಯೆಕ್ ಅರ‍್ದ್
ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ-

ಆಮ್ಲೆಟ್, ಸಿಂಗಲ್‌ಗೀ ಡಬಲ್?
ಬ್ರೆಡ್ ಘಾಲಿಜೆಗೀ?
ಹಾಫ್ ಬೋಯ್ಲ್, ಪಾಲ್ಟಿಗೀ?
ಉಕಡ್ಲೆಲಿಂ ತಾಂತಿಯಾಂ, ಏಕ್ ಗೀ ದೋನ್?
ಲಾಯ್ನ್ ರಾವೊನ್ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹನ್ಚ್ಯಾಂ.
ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಕ್ ಪುರ‍್ಸೊತ್‌ಚ್ ನಾ.
ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ!


(ವಡಲ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಹಾಂವ್
ಹ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಲಾ ಭೊವಾರಾಚೊ
ನೀವ್ಸ್ ಪೇಪರಾಂಚೊ ವೆಪಾರಿ.
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಮುಕೇಲ್ ಖಬರ್-
ಬಾಬಾನ್
ಉಪಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ)

ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕಾಗ್ದಾಕುಡ್ಕೊ ಪರತ್
ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಾರ‍್ಕಿಲೊ ಹಾಂವೆಂ-

ಅರ‍್ದೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಉಕಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್...
ಹಾಂವೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ಉಕಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತಿಯಾಚೆಂ ಕಿಸ್ಪೊರ್!!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಟಿಲ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕವಿ. ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಬರಂವ್ಚೊ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ , ಜೊ,ಸಿ.ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ,ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ನವಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವಕ್ತೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಶೆತ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲಿ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ವಿಲ್ಸನ್ ತಸಲೊ ಕವಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ವಯ್ಚಾರಿಕತೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೊಂದ್ವಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ಶಿರ್ ವಾ ಝರ್ ಕೆದಿಂ ಸುಕತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಭೊಗಾನಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಪಾಲೆಲ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಸಾಖಾಸ್ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ , ವಯ್ಚಾರಿಕತಾ ಕಿರ್ಲಾತಾ ಆನಿ ಪೀಲಾಂ ಕಾಡ್ಟಾ  ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್  ವಾ ಚಾರ್ ಮಾರ್ಗಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ?

- ಎಚ್ಚೆಮ್.

COMMENTS

Ronald Sabi , Moodubelle Nov 18, 2013
It covers volumes of deep thought process in a hilarious way.

Savious Crasta , Kavoor / Qatar Nov 14, 2013
ಬೋವ್ ಸೊಬಿತ್ ವೈಚಾರಿಕತಾ. ಎಕಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಗೂಡ್ ಅಂಗ್ಡಿಂತ್ ಇತ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಸೂಕ್ಸ್ಜ್ಮ್ ದೃಷ್ಠಿಕೋಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಮಾತ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಬೋವ್ ಬೊರೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂತ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಾಂ ಅನಿಕೀಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಬೊಂದೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಶೆತಾಂ.

Wilma Sequeira , Ahmedabad / Israel Sep 12, 2011
Hi Wilson,A beautiful POEM.I really loved it.Keep up the spirit.Waiting to read many more poems from your side.

Vincy Pamboor , Pamboor Jul 19, 2011
Very well written poem. Practical mind would think practically either in poem or prose. Ramdev is immeterial to a hungry stomach. Well done Wilson. Keep it up.

G.W.Carlo , Hassan Jul 07, 2011
ತಾಂತಿ ರಾಂದ್ಚೆ ಸ್ರಜನ್ ಶೀಳತಾ ತರ್,ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ವೈಚಾರಿಕತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ಗಿ?- ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ.

Rita Sequeira , Bandra,Mumbai Jul 07, 2011
Beautiful poem by Wilson Kateel.I request H M to start an exclusive column for Konkani Poetry in Kittall and publish good poetry at least once a week.Also please start Ladies Corner and encourage women writers.

Lancy Pinto Nayak , Kulshekar /Kuwait Jul 06, 2011
ವಿಲ್ಸನಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ರುಚ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಧಾರ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರವ್ಪಿ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಸೈಂಭಾನ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ವಿಂಗಡ್ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಚೆ -ಆಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿಂ "ಕಿಟಾಳಾಂ" ಉಸಾಳ್ತಾನಾ , ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.. ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಉಕೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಂತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾರ್ಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಜಾಂವ್ನ್ , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹ ಮ್ಹಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ,ಆಂತರ್ಮಾಳಾಂ ಆನಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಉಸಳ್ತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ? ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ಫಕತ್ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ ದೇವ್ ದಿಸ್ಲೊ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ವಿಲ್ಸನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಡಿಯೆಚೆರ್ ತಾಂತಿಂ ಖಾತಾನಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ನವೆಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ALWYN DANTHY , PERNAL/ SHIRVA Jul 06, 2011
patlya sabar tempa tavn hnve vaslya poiki unsli kavta. konkani kavita prakaranth hi yek garjechi n jaiaschi novi shaily. pun asli kavita balanth javnk wills2,mel n hmk matr sadhkonna!!!

Wilfy , Kinnigoly/UAE Jul 06, 2011
Kinnigolicha katyar bosun amlet kellebari zalen Wilson tuji kavita vachun. Wonderful.

Alphonse Mendonsa , Pangla/Abu Dhabi Jul 03, 2011
ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಸಾನ್, ಕಿತೆಂ ಅಪೂರ್ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಕಾವಿತಾಚಿ. ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಖುಶಾಲ್ ಭರಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಿನಾಪ್ಪಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಅನಿ ನಿಮಾಣೆ ಪುಸ್ಲಿ ಕರಿ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ ದೆವಾಚಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್.ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ... ವಿಲ್ಸನ್... ವಾಳೊಂದಿತ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ತುಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ....ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತುಜೆ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್...

Jocy siddakatte , siddakatte Jul 02, 2011
wilson-achi kavita mhonntana ti vachinastam mukhar vecheporinch na! tachea kavitani mhaka khub xikoilam...apurbhayechi kavita hi, lage raho wilson bai....jai ho

Reema Pinto , Kateel Jul 01, 2011
Nice one Wilson... Very well written...Keep it Up.God Bless u and best wishes....

Kevin , Bangalore Jul 01, 2011
And once again Wilson at his best.Want to c more and more poems from him.. Nice one..Wilson.

Albert Mascarenhas , Vamanjoor / Israel. Jul 01, 2011
Devan Dhulithavnn Monnshak russelo ani aplo swaas divnn thaka jeev dilo. Shilpi ani Kumbaar, Fathra kudkyak ani Mathye mudyaak aplya Zannva yecha kallen roop dithath. Theshem, Seenapannan thanthi gutlaavn dillya Kagda kudkyaa thavnn Yithlla apurbayeche neez Ghedith, Antherengi thavnn, Goond chinthpa thavnn thuvhe boroilaim. Willson Kateel, thuka deenvass ! ! ashinnse thuji lekhana, Bhadd mothink vozvaad fankovdi ! ! ! Ani thum Bhava HM.., Roose polovnn samajicha lokak vantchanth thum Aprathim. Boryaak Sangath divso, Devak Sangath ditha ! ! Konknech borem zavche sangatha, thumcheyee borem zaav mhonn magtha ! ! !

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿ& , ಮಂಗ್ಳುರ್ Jul 01, 2011
ವೈಚಾರಿಕತಾ

Wilson , Kinnigoli Jul 01, 2011
ವೈಚಾರಿಕತಾ ಪಾನಾಗಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರವ್ನ್, ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ dialogue ಮಾರ್ನ್, ಭಾಷಣಾ ಬಿಗ್ದುನ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತಿ ಸಾದ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾದ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾನಿಯೀ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ರಾಕ್ಸಾಕಾಸ್ತಾರ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ತಿ ತಾಂಕ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಹೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆನಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ Romanticism ತಾಂತು ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೈಚಾರಿಕತೆಚ್ಯಾ ಧಾರಿಕ್ ಬಡ್ಡ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ!