ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆಕ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2012-08-06 04:21:50
  |     |  [ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಟೀಲ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ , ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಕವಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ಮತಾಂದ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೇರ್ ಭಜ್ರಂಗಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್, ಪಬ್ಬಾಚೆರ್ ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ನಾಚ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್ ,  ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಕಸಾಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆನಿ  ರಯ್ತ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಪತ್ರಾವೊಚಿ ಫಳಾಧಿಕ್ ಭುಂಯ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ , ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್  ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ ತೋ.  ತಾಚ್ಯೊ ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹೋಮ್‌ಸ್ಟೇಂತ್ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ, ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಶಯ್ಲೆಂತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅಮಾನುಶ್ ಘಡಿತ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ  ಕವಿತಾ. ಕೊಮ್ ( konkanipoetry.com ) ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್   ]

 

 

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ತಕ್ಲೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಖೊಂವ್ಚಿ ತೊಪುನ್ ವಿಚಾರ್
‘ಸುಟಯ್ಜೆ ಹಿಂದುತ್ವಾ ಭುತ್?’ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ತೊಂಡಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ವೊಂಟಾಂಕ್ ಖೊಂವ್ಚಿ ತೊಪುನ್ ವಿಚಾರ್
‘ತುಂಯ್ ವೊಡಿನಾಂಯ್ ಘೊಟ್?’ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ಹರ‍್ದ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಖೊಂವ್ಚಿ ತೊಪುನ್ ವಿಚಾರ್
‘ರಗ್ತಾಂತ್ ಪಾರ‍್ಕಿಶಿ ಜಾತ್?’ಬಿಯೆರ್
ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ಬೊಂಬ್ಲೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ಆನ್ಕಿಟೆಕ್ ಖೊಂವ್ಚಿ ತೊಪುನ್ ವಿಚಾರ್
‘ಪೊಟಾಕ್ ಖಾತಾಯ್ ಶಿತ್?’ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಚೆಂಚ್ ಪುರುಶತ್ವ್ ತರ್
ತೆಂ ದಾಕ್ಶೆನಾಸ್ತಾಂ ಭೆತ್!

 

***

 

ಬಿಯೆರ್ ಬೋತ್ಲ್ ತಾಪ್ಲಿ ಆತಾಂ
ಸುರ‍್ವೆರ್ ಆಸ್ಲಿ ಥಂಡ್
ಗುಡ್ದಿ ತಿಚಿ ಉಗಡ್ಚೆ ಆದಿಂ
ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಉಗಡ್ತಾಂ ತೋಂಡ್ಬಿಯೆರ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಾ ತುಕಾ
ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ ಸವಾಲ್ ಏಕ್-
ಹಕ್ಕಾಚೊ ಓಪನರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ
ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿ ಚೂಕ್?

 


-ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

COMMENTS

Cyril Castelino , Mumbai/Mangalore Sep 03, 2012
Very good kavita. It will surely eyes of fanatics and politicians. Beer bottle has enough capacity do anything as described in this poem. Let beer bottle only take the lead and correct the corrupt and crooked minds of these so called sanskriti keepers....God bless..

Dolphie , Byndoor / Dubai Aug 12, 2012
ಫುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲೆಚಾ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಧಾರೆಚೆ ನದರ್ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ಖಂಚ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಕವನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕುಡಿ-ಮೊನಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ ಧಾರಿಂ ಉಂಚಾಬಳ್ ಜಾಲಿಂ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವನ್ ನೆಟಯ್ಲಾಯ್, ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Anthony Cyril Sequeira , Kateel / Ahmedabad Aug 12, 2012
Wilson, Good poem, punching words, timely and spontaneous re-action. Keep going.

ರೋನ್ ರೋಚ್ , ಕಾಸ್ಸಿಯಾ Aug 12, 2012
ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲೆ ತಕ್ಲೆರ್ ತಾಂಚಾ ಫುಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರಂಭ್ ಕರುನ್ ... ಪುರುಷತ್ವ್ ತಾಂಚೆಂ ಭೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕೇರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಕ್ , ಮಹಾನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತೂನ್ ಅಭಿನಂದನ್. ವಿಲ್ಸನ್ ತುಂ ಮಾತ್ ಬಿಯೆರಿಚ್ಯಾ ಬೊತ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕವಿತಾ ಬಿಯೆರ್ ಸರಾಗ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತಶೆಂ ದೇವ್ ತುಕಾ ಉಂಚ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಫುಡಾರ್ ದೀಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Naveen , Kateel / UAE Aug 11, 2012
Supper Wilson. Nice way To Hit The Enemies.Powerful Words With High Kick.And Of Course Nice Way To Support Recent Cause.And As A Friend Of You I Need To Say This "You Always Rocks Man".Im Proud To Be Ur Friend.Gud Luck Buddy.

Andrew L D Cunha , Mangalore Aug 11, 2012
ಕವಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾನಾ ಕವಿತಾ ಚಾಟಿ ಜಾತಾ...ಬಿಯರಾಚಿ ಖೊಂವ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಡಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ಅನ್ಕಿಟೆಕ್ ತೊಪ್ತಾ.

Nelson , Kateel Aug 10, 2012
kavita vornunk zatet na maka.....pun ani mukar hvj che piyetana tanka amal zaith gi na mun gottuna pun visrashe naanth tuka...

Charles D Mello , Pangala Aug 10, 2012
Wilson, Kateel...it is just not a poem...It is a call to all youngsters. Although I am quite old...my blood boils when I see such stupid actions in the name of Hindu culture....!!!?????

Priyanka , Mumbai Aug 10, 2012
tooo good... good job Mr.Wilson,..keep writing..

Joyer, Kinnigoli , Kinnigoli Aug 08, 2012
apurbayechi ... bothl.... munje...kavitha

Albert Mascarenhas , Vamanjoor, M lore. / Israel. Aug 08, 2012
Wow....! Bari rusli thuji beer Wilson. Thalibani sene k Vaslyaar Amaal nai, Horbosee sutokasa. Unpadyaank vasunk kellyaree..., natvajemoo....? ? !

Nithan , Kinnigoli Aug 08, 2012
good work wilson

Melwyn , Pernal Aug 07, 2012
Hi Wilson, keep writing dear. It s really awesome.. Keep it up.

Sylvia Lobo , Kinnigoli Aug 07, 2012
Wonderful Poem.

Hilary d Silva , Mira Road / Niddodi Aug 07, 2012
ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ ಅಮಾಲ್ ತುಜೆ೦ ಇತ್ಲೆ೦ ಫೆ೦ಡಾ ಸ೦ಗಿ೦ ಭರ್ಸೊನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಘಾಟಾರಾ0ನಿ ವಾಳ್ಳೆ೦....!! ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಫುಟ್ ರಗ್ತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾರು೦ ಬೊಬಾಟ್ ಬಾಯ್ಲಾ೦ ವೊರ್ಬೊಸ್ ಸೊಡ್.....!! - ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ

Kevin , UAE Aug 07, 2012
Wilsonaa Apurbai..!!

Oscar , Vagga Aug 06, 2012
Standing Ovation..!!!

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi Aug 06, 2012
Wow . . . Wilson, great,, a fitting answer to our enemies. an apt reading and a supper kavita. You have a talent. this is what we need to support our cause and stand for to win our race. good one. keep it up..Let us pressurize by whatever means to put these goons in jail for ever...

Ronald Sabi , Moodubelle Aug 06, 2012
Wilson Katil, beautiful. Hope it becomes a reality and the beer bottle gets life to attack the miscreants!!

Wilma , Ahmedabad Aug 06, 2012
Hi Wilson.... beautifully written..I enjoyed it..Keep writting !!!

Melka , Miyar Aug 06, 2012
SUPER ! No other words.

Eddie Sequeira , Mangaore / Doha Aug 06, 2012
ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಬಿಯರಿಬರಿ ಬಾರಿಚ್ ರುಚ್ಲಿ.

Praveen Tauro , Kulshekar / Mangalore Aug 06, 2012
ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ ಪೋನ್ನುಲೆನ್ ಬುಡ್ಲೆಏ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡಾ೦ಡಾ ಪರ್ಲೇ ಆಣ್ಣಾ ಎಂಕ್ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಆಣ್ಣಾ .... ಬರ್ಥಡೆ ಎನ್ನ

Praveen Tauro , kulshekar Aug 06, 2012
ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ ಪೋನ್ನುಲೆನ್ ಬುಡ್ಲೆಏ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡಾ೦ಡಾ ಪರ್ಲೇ ಆಣ್ಣಾ ಎಂಕ್ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಆಣ್ಣಾ .... ಬರ್ಥಡೆ ಎನ್ನ

Clarence , Ferar / KSA Aug 06, 2012
Superb !!!!

Naveen Kulshekar , Mangalore Aug 06, 2012
Ek opurbaechi kovitha! aiz heach beer ani whisky bothle vorvim amchea samazant zalam onixt,na konnak ghor bodik,na konnak monxeaponn.samaz,;piddear zavnk,ghor vibadun vochonk tich bothl!

ALWYPERNAL , PERNAL / SHIRVA Aug 06, 2012
MALLYACHI BEER,KAMATH MAMUL B DAY,RAO,SHETTY,POOJARI,SALYIO.....STAYHOME MATHR PORBUGELE!!!!CHAUTI MUKAR GANESHA TANDAV!!!! 66 SAWATANTRYA DEESAK PRASTAVAN TASE HI KAVITHA..VIVIDATENTH EKATHA!!!!

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Aug 06, 2012
ವ್ಹಾವ್, ಏಕ್ ಲಾಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ವಿಲ್ಸನ್; ಭಾರಿಚ್ ರುಚ್ಲೆಂ. ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ ಫೆಂಡ್ ತುಜೊ ಕಾಡ್ ಹಿಂದು ತಾಲಿಬಾನಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಜಯ್ಲಾ ಶಿತ್‍ಚ್ ವಾಡ್!

Marvin , Miyar Kuwait Aug 06, 2012
Simply Awesome.........