ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2012-09-12 23:48:55
  |     |  ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ( ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದುಂಚ್ಯಾ,  ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ, ಕವಿತಾ : ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಧುಂವ್ರಿ ) ಆಜ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಉದೆಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಸುಗ್ಗೆಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಅಸೋಚ್ ಉರೊಂ ಆನಿ ವಾಡೊಂ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬರಯ್‌ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸಾ ತಶೀಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾಂ. ಹಿ ಕವಿತಾ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಧೊಸುಂ ಆನಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರುಂ.  

- ಎಚ್ಚೆಮ್

ಖೊಲೆ ಜಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್
ಪಾಕ್ಯಾನ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ
ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬೊರಿಯಾಂಚೆರ್
ಚಿವ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಥಾನಾಂ


ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಟಾಂಯ್ ತಶಿಂಚ್
ಹಾಡಾಂಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲೆಬರಿ
ಕಾಂಯ್ ಮಾಸಾಳ್ ನ್ಹಂಯ್

ಆಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮಿಲನ್
ರಮ್ಯ್ ನ್ಹಂಯ್; ನವ್ಯ್
ಮಾಸಾಮಾಸಾಚೊ ಖೆಳ್ ನ್ಹಂಯ್
ತೆಂ ಹಾಡಾ - ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್


♦ ♦ ♦


ಕರೆಂಟಾಚ್ಯಾ ವಯರಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಕ್
ನಾರ್ಲಾಕಟ್ಟೆಕ್ ಬಿಗ್ದುನ್
ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಧಾಕ್ಟುಲಿ ಧೊಲ್
ಬಡಯ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್

ತಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರಿಯೆಂತಸಲ್ಯಾ ಬೊಡಿಯೆಂನಿ
ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾನಾ
ಅಬ್ಬಾ! ಕಸಲೊ ಅದ್ಭುತ್ ಆವಾಜ್!
ಶೋಶಿತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿಯಾಂತಸಲೊ!
ಮಾರ್ನ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾತಸಲೊ!


♦ ♦ ♦


ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀ ಆಪುಡ್ನಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ
ತಶೆಂಚ್, ಆಮಿಂಯ್
ತಾಂಕಾ ಆಪುಡ್ನಾಂವ್, ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಜೊ ಖಂಯ್
ಚುಕೊನ್ ಬೋಟ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ
ಪಾಟಿರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಜೆರ್ಬಾಂದಾಚೆ ಮಾರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ
ತಾಂಚಿ ಪವಿತ್ ಕಾತ್
ಕಾತಿಕ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಸಮಾನ್ ಸಬ್ದ್
ಡಿಕ್ಶನರಿಂತ್ ಮಾತ್


♦ ♦ ♦


ತೊಚ್ ರಾಗ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ
ತುಜ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾರ್
ಕಾಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್
ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾ . . .
ದುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ ತಾಕಾ

ಆನಿ ತಶೆಂಚ್

ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್
ಮನ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

COMMENTS

Cyril Castelino , Mumbai / Mangalore Sep 25, 2012
Wow Wilson.. Superbbbbb.Motik Khan..Kalzak Nhannnn...Hats off to you. Come with more and give our brains little work in Konkani..Thanks HM for this good dose.Keep up the good work.

Anthony Cyril Sequeira , Kateel / Ahmedabad Sep 19, 2012
Nizaaki maarmik ani dukibharit kavita Wilson. Abhinanadan ani yashasvi tuka. Maka moja bhurgya ponar dekhlelya Chauti,Ashstamicha disancho, Firgaj Festancho, Kazara matva bhayla konsyancho, shaharncha margancho, sarkari daftaran tashen aspotrencho ugdas ailo. Hi dook ani nalisai parkovni korunk kalit aschyank maaytr bhgchi.

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi Sep 17, 2012
Wilson, I also would suggest you to type in proper Romi Lipi for our non-kannada readers please.. Kittall your consent please???

Joyer Noronha , Kinnigoli Sep 16, 2012
Touching poem, capable of drumming on the nude heart which has torn open the garb of social layering woven over ages. Bats skin had a outlet to its woes, atleast after being spread over the drum. Untouchables SKIN still awaits for such a day to dawn upon. Well woven poem that springs from Wilson’s genuine passion.

G.W.Carlo , Hassan Sep 16, 2012
ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯತಾಚಿ ಕಠೋರಾಯ್ ಭೊಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾನಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲಿ ಸಶಕ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೃತಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಮಂಥನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯಾತಾಚೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಗೆಲಾಂಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ವೋಳ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದಶಕಾಂ ಆಧಿಂ ಲೋಹಿಯಾನ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲಿ: "ದುಡು, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಆನಿ ಊಂಚ್ ಜಾತ್..ಹ್ಯಾ ತೀನಾಂತ್ ದೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪುರೊ, ತೊ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್!" ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂತು ಕಿತೆಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗಾನಾ. ಆತಾಂ ಹಾಕಾ ಕಂಪ್ಯುಟರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮೆಳೆವ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ? ಹಿಂ ಚಾರ್ ದೆಣಿಂ ನಾತುಲ್ಲೊ, ಬಾಮುಣ್‌ಯೀ ಜಾಂವ್ದಿ ತೊ ಆಧುನಿಕ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಡ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಕತ್ ದಲಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆದಿ ಕವಿ ಪಂಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: " ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಂ ತಾನೊಂದೆ ವಲಂ " ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಪಣ್. ಹಾಂತು "ಪಾಕೊ" ಫಕತ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಗಿ ವ ತಾಕಾ ಕಸಲೊಯ್ ಪೌರಾಣೀಕ್ ವ ಜಾನಪದೀಯ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ? ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ.

Stany Bela , Dubai Sep 16, 2012
ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಕ್ , ಉತ್ರಾಂ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದರ್ಶಣಾಚೆಂ ಪಯಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುಂ..? ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಸನ್..

V. Colaco , Bangalore Sep 16, 2012
ವಿಲ್ಸನ್, ತುಜ್ಯಾ ಅಭಿವೆಕ್ತಿಕ್ ಭುಲ್ಲೊಂ....

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Sep 15, 2012
ಮ್ಹಜೊ ಸಲಾಮ್ ತುಕಾ ವಿಲ್ಸನ್ - ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಿಂ ಸೂತ್ರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ-ಕಾತಿಂನಿ ಹಾಡ್ಟಾತ್ ವಿಶೇಷ್ ಕುತಂತ್ರಾಂ. ಬರವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ ವಿಲ್ಸನ್ - ಹಿಂಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ತುಕಾ ಮಂತ್ರಾಂ.

Kevin , UAE Sep 15, 2012
I like this poem very much!! Much appreciated!!

Andrew L D Cunha , Bejai Sep 15, 2012
ಅತೀ ಊಂಚ್ ಗುಣಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯ್ ಹೆಂ. ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಂ. ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

Alphonse Mendonsa , Pangla/Abu Dhabi Sep 15, 2012
ಹಾಂವೆ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬಾಬ್, ಪುಣ್ ತುಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಿವರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್. ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ಣುಂ ? ವಾ ತುಜ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವರ‍್ಣುಂ ? ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ , ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕವಿತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ ಉಕೊಲ್ತಾಂ. ಸಧಾಂಚ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ತುಜ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾಂ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ವಾಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Lloyd Rego , Taccode Sep 15, 2012
ವ್ಹಾವ್. ಕಸಲಿ ಕವಿತಾರೆ ಹಿ ವಿಲ್ಸನ್! ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯಾತಾ ಪಾ0ಗುರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ0ಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಉಕ್ಲಾಯ್ತಾ. ತುಜೊ ಕವಿತಾ ಬುಕ್ ಕೆದ್ನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾರೆ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ...

ALWYN DANTHY , PERNAL / Shirva Sep 14, 2012
Hats off to you Wilson. Kavita mulyar asi asaje. Lamb dig borovn volntir pattavnchi nai. Pannas povti vasle uppranth tu kitem sangonk vetai te kallem!!!

ವಿತೊರಿ , ಕಾರ್ಕಳ್ Sep 14, 2012
ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಬಂಡಾಯಾಚಿ ನವಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಿ ಧೊಲ್, ಹೊ ಬಂಡಾಯ್... ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ಆಸುಂ ಆನಿ ಹೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಶೆಂಚ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸುಂ.

Guru Baliga , Mangalore Sep 14, 2012
ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಮನ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್! ಹ್ಯೋ ವಳಿಯೋ, ಹೆ ಸಗಳೆ ಕವಿತೆಚೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ದಲಿತ್ ಸಂವೇದನಾಂಚೆ ವಯರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಂಚೆ ದಿಶ್ಟಿಕೋನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಭೋ ಅಪುರ್ಬಾಯೇಚೆ ಪುಣ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಖಂಡಿತಾಕಯ್ ಕರಚಿ ಕವಿತಾ. ಖರೇಪಣಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೇಚೆ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ "ಭಿತರ್ಲೊ ಸುದಿರ್" ಏಕ್ ಶಹರಿ ಬಾಮಣಾಲೆ "ನಶ್ಟ್ ಜಾವಪಿ ಬಾಮಣಪಣಾಚೆ ತಳಮಳ್" ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

Wilson , Kinnigoli Sep 13, 2012
nizaaki sugge kaaL. adbhuth kavitaa. haryek pavti sadya uthrani goond chinthap divcha wilsonan he pavti uthrayi illi zadayechi gunthlyanth. tharipun sadya vachpyaki apudchi kavitaa. hya kavithechya amalan ek dees kasoy kanthivine saryeth!

Philip , Bangalore Sep 12, 2012
ಕಾತಿಕ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಸಮಾನ್ ಸಬ್ದ್ ಡಿಕ್ಶನರಿಂತ್ ಮಾತ್ simply awesome Wilson