ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2012-11-16 20:44:07
  |     |  ಹೊ ದೇಶ್ ಅಜಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ , ಹಾಂಗಾ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆತಾಂಯೀ ತಸೇಚ್ ಆಸಾತ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉದ್ಯಾನ್ ನಗರಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನಾ ಶೀಳ್  ಪಾಂಚ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಕವೀಕ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತೀ , ಭುಕೆಚೆಂ ವಿಕೃತ್ ರೂಪ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಫಕತ್ ಪೊಟಾಚಾ ಭುಕೆಕ್ ಕೊಪೆ ಖಾವ್ನ್  ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ , ಕುಡಿಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬವ್ನ್ ವಾರ್ ತುಟವ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೀಟಾಂತೀ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ವಿಕೃತ್ ರೂಪ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ,  ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ಭೊಗುನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿ ,  ಕರ್ಕಸ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾ ಕಿಂಕ್ರಾಟೆಂತ್ ಆನಿ ಚಾನಿಯೆ ಬೊಬೆಂತ್  ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್  ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ  ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತಾ ಖಂಡಿತ್ ವಿರಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿ. 

- ಎಚ್ಚೆಮ್  

 

 

ಫಾಂಟ್ಯಾವಯ್ಲೊ ಕಾವ್ಳೊ
ಹಟ್ ಧರುನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ತಾ-
’ಖಾ ಖಾ ಖಾ’

ದೊರ‍್ಯಾವಯ್ಲಿ ಚಾನಿ
ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ಬೋಬ್‍ಮಾರ‍್ತಾ-
’ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್’

ಥಂಯ್ಚ್ ಸಕಯ್ಲ್, ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆನ್
ಉಶ್ಟೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ
ಪೋಟ್ ಕುಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ
ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್-

ಕೊಣೆಂಗೀ ಉಡವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ,
ಆನಿಕಿ ಪುರ್ತಿ ವಾಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ
ವೊಮ್ತಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡ್!

ತ್ಯಾಯ್ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ತೊಪುನ್ ಆಸಾ-
ಕೊಣೆಗೀ ಕೊಪೆ ಖಾವ್ನ್,
ಚಿಂವೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಕಾಂಟೊ!

ಭುಕ್ ಆನಿ ಖಾಣಾಂಚಿಂ
ಕಿತ್ಲಿಂ ವಿಕೃತ್ ರುಪಾಂ!
ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್!

ಚಿಂತೂನ್ ಚಿಂತೂನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲಾಂ.
ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್,
ತಾಚೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್, ಬೊಬಾಟ್-

"ಖಾ ಖಾ ಖಾ"!
"ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್"!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

COMMENTS

Rosita , London Dec 18, 2014
Apurbayeche kavitha wilson . (Y) kalzak lagle ...

Anthony Cyril Sequeira , Ahmedabad / Kateel Nov 30, 2012
Mogall Karlo Baab, Wilsonchi kavita `Kasliy Dharunai` vasun havem dillya abhipraye babtim tumchi mechvan mahka dillya khatir tumkam Devborem korum muntham. Wilsan ani haum ekach zarichem udak piyeun,ekach modkentlem jeun vadllyam. Haum wilsonacho Baplyo. Havm gaavant aastana maka Taranga, Sudha tasole haptyale pushtak vaschi pisai aasulli. Ani tosolem pishem Wilsonak lagullem. Ani aattam tem bov mukar pavlam. Panondi!!! Tumche vrttent tasench sahityacha pravrttent tumkam trupti melondi,ani laamb aavk ani bori bolaiki labondi munon aashetam. Tumcho abhimani, - Anthony Cyril Sequeira.

Vally Vagga , Mysore Nov 28, 2012
ಎಚ್ಚೆಮಾಚಿಂ ಜೊಕ್ತಿಂ, ತಕ್ಲೆ ಉತ್ರಾಂ. ಪಿಂಟೊ ವಾ.ಚ್ಯಾ, ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಪಿಂತುರಾ ಸಂವೆ,

Ashwin , Kumbla Nov 28, 2012
Good poem. It is an apt existential issue. Keep it up.

Savious Crasta , Kavoor / Qatar Nov 27, 2012
Hi wilson. Very nice. Mostu une jan esle chintap chintath.. really odd and extraordinary thought. hats off:)

G.W.Carlo , Hassan Nov 27, 2012
ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟಿಲಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಝರ್ ಪುಣಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾಗಿ ? ಹೊ ಅಂತೊಣಿ ಸಿರಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ತಾಂತ್ಲೆಂಚ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಮೂ?

Anthony Cyril Sequeira , Kateel / Ahmedabad Nov 27, 2012
Mogal Wilson, bov marmik ani vastavik kavita.Koyracho dabbo sabar songtik arso dharta. Todyank tatun aplem melem ani ustem galunk ani todyank aplya potacho grass jodunk!!!. Suvat ek Karnyo ani vidana anek!!!. Tuja muklya kamanth vortem jaith magtam.

Wilma , Bantwal Nov 23, 2012
wilsonachi kavitha mulyar thi vishes asajayich. thanthu naval na:-) bhov apurbhayechi kavitha.

Alwy , Pernal / Shirva Nov 21, 2012
Tani dogaini ka ka mun kele n kavoile Pimpre kirlon yetana tanchi ti bukh tambli. Potak kan katana masle kapa jirtana garbhantle pimpre Kantya tase tople ani kasryadabbyak pavle Chani chinv mulyari pano ditalem darun jala Wilson kase itli bori kavita liktai saibha KITTALL chinchavnk tuji kavita jali sabharank preran!

Stany , Kateel /Qatar Nov 19, 2012
Wilson....Using poetry as a medium of expression is a commendable talent. Nakedness of this world you brought through a simple and unique way. Deepness of the truth comes alive here. May God Bless you and expecting many more from you........

Kevin , UAE Nov 19, 2012
Very touching poem!!! awesome buddy!!!

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Nov 18, 2012
ಏಕಾ ನಾಜೂಕ್ ಶೈಲೆಚೆಂ ಕವನ್ ವಿಲ್ಸನ್, ವಾಚುನ್ ಸಂತುಷ್ಠ್ ಜಾಲೊಂ! ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ತುಂವೆ ಖಂಚಯ್ಲೆಂಯ್; ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Andrew L D Cunha , Mangalore Nov 18, 2012
ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಪಿಂತುರಾವರ್ವಿಂ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ.

Shikeram, , Suratkal / Mangalore Nov 18, 2012
Very nice thought, simple presentation surrounded with deep gravity of the truth, the one to be accepted as a fact in life. Well done Wilson, keep it up

ರೊನಿ ಅರುಣ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Nov 18, 2012
ವಿಲ್ಸನ್, ಮಾಕಾ ತುಜೆರ್ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾ!

Philip Mudartha , Qatar Nov 17, 2012
Just one word: AWESOME.

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ , ಮಂಗಳೂರು Nov 17, 2012
ಕಾವ್ಳೇಚೀ "

Glany Fernandes , Mangalore / Dubai Nov 17, 2012
ಕಚ್ರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಚ್ರೊ ಸೊಧುನ್, ತಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ಥೊಳ್ ಏಕ್ ಥರಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್ ತೊಪ್ಚೆ ಕಾಂಟೆ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜೀವ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಾಪ್ಸುಂಚೆ ನಾಂತ್‌ಗೀ ? ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Kiran Machado , Kayyar,Saudhi Nov 17, 2012
Hi Wilson Dattu. Heart touching poem. Really nice one. This poem is very true.

Naveen , Kateel / UAE Nov 17, 2012
Wilson, I am not getting any words. Unique man with unique thoughts. You are simply awesome Bro and your poem’s too. We expect many more from u buddy.

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi Nov 17, 2012
Hi Wilson, your thoughts are exra-ordinary. It is one of the unique poem based on harsh reality. Very well written. Hats off to you.

Andrew L D Cunha , Mangalore Nov 16, 2012
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಥರ್ಥಾರಾಯಿಲ್ಲಿ ಅತೀ ಊಂಚಿ ಕವಿತಾ. "ಭುಕ್ ಆನಿ ಖಾಣಾಂಚಿಂ , ಕಿತ್ಲಿಂ ವಿಕೃತ್ ರುಪಾಂ! ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್!" ವಿಲ್ಸನ್ ತುಜಾ ಉತ್ರಾಂಕೀ ಹಜಾರ್ ರೂಪಾಂ...ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಕೀ ಹಜಾರ್ ಮುಖಾಂ.....