ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ . . .

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2012-12-24 21:02:53
  |     |   

"ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ"
- ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ

 

 

ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ
ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ.


***


ಸಾಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆಚೊ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್
ಮಳ್ಬಾಕ್‍ಯಿ ಆಮಾಲ್ ಚಡ್ಚೊ ವೇಳ್!

ಕಾಂತಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುನ್
ತಳ್ಟ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡೊನ್
ಸದಾಂಯ್ ಸುರ್ ಮುರ‍್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮುದರಣ್ಣಾನ್
ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ
ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಧೊಂಪ್ರಾಗಾಂಟಿಚೆಂ ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರಯ್ಲಾಂ!

ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ
ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ.

 


***


ತಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಟೀಣ್ ವೊತಾಂತ್
ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಪಾಚ್ವಿ ಪ್ರಕ್ರಿತಿ!

ಹಿತ್ಲಾಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಸಾವ್ಳೆಂತ್‍ಯಿ
ಘಾಮೆವ್ನ್, ಮಾಡ್-ಮಾಡಿಯೊ ಚಡೊನ್
ಪೊಪ್ಳಾಂ, ನಾರ‍್ಲ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಪೊರ‍್ಬು ಮಾರ‍್ಸೆಲ್
ಭಾಯ್ಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ನೆಗಾರುನ್, ಸ್ವಂತ್ ಖರ‍್ಚಾನ್
ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ!

ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ
ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ.

 


***

ಥೊಡಿ ಪಾನಾಂ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್;
ಜಿಣಿಯೆಕ್‍ಯಿ ರೂಚ್, ಪರ‍್ಮಳ್ ದಿತಾತ್!

ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್, ಘರಾನ್ ಘರ್ ಭೊಂವೊನ್
ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ತಾತಿತ್ಲೆ ಫಾಂಟೆ ವೊಡುನ್
ಬೆವಾಸೊಪಾಚೊ ವ್ಯಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕುಣ್ಬಿಣ್ ಕುಸುಮಕ್ಕಾನ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್
ರುಪ್ಯಾಚಿ ಮುದಿ ಕರುಂಕ್ ಘಾಲ್ಯಾ!

ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ
ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ.


***

ಥೊಡ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ವ್ಹಾಲಿಂಕ್‍ಯಿ
ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಧಿಗೊ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ!


ಘರಾಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತಿರ‍್ಕುಟ್ ಸುವಾತೆರ್
ಬೇಲ್ ಲಾವ್ನ್, ಸಾರೆಂ ಘಾಲುನ್, ಪೋಸ್ ಕರುನ್
ಸಾಂತೆಂತ್ ಪಾನಾಂ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿಧವ್ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯೆನ್
ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆವಿಣೆಂ ಧುವೆಕ್ ನರ‍್ಸಿಂಗ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ!

ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ
ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ.


***

ಪೆಂಕ್ಡಾಪರ‍್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ವಾಡನಾತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಝಡಾಂ
ಜಿಣೆಂ ರೊಂಬೊನ್ ವಚನಾಶೆಂ ರಾಕೊನ್ ವರ‍್ತಾತ್!

ಖಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್‍ಗಿ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾತೆಣ್
ವೆಪಾರಾಕ್ ಮೊಸಾಚೊ ಕೇದ್ ಲಾಗನಾಶೆಂ ವಿಕ್ಚೊ
ಧವೆಂ ಖೊಮಿಸ್, ಧವ್ಯಾ ಪುಡ್ವ್ಯಾಚೊ ನಾಯ್ತೊ ಇದಿನಬ್ಬಾನ್
ನವ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಯಾ!

ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ
ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ.


***

ಮೊಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ಯೆತ್
ಪೂಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರ‍್ಮಳಾಕ್?

ಗುಡ್ಸುಲಾಮುಕ್ಲ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಲಾವ್ನ್,
ಉದಕ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾ ಜಡಾಕ್ ಆಂಕ್ರಿ ಫುಟೊನ್
ಎಕಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಬೊಂಗೊ ಪಳೆವ್ನ್
ರಿಣಾಚಿ ಖಂತ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ!


ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ
ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ.


***

ಮಾತಿಯೆಂತ್ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ವಾಡ್ಟಾತ್
ತಾಂತು ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ
ಜಿವಿತ್ ಫುಲ್ತಾ.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಪ್ರಕಾರ್
ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ
ತಶೆಂ, ’ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ’...

ದುಡ್ವಾಮಂತ್ರಿಂಕ್ ಕಳ್ನಾತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಗಿ ಹಿ-
ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ದುಡು ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರಿ
ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ನಾ...
ದುಡ್ವಾನ್ ಜಿವಿತ್ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

(ಸ್ಪೂರ‍್ತಿ: ಸೆಪ್ತೆಂಬರ್ ೨೪ ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ, ’ವಾರ‍್ತಾಭಾರತಿ’ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್)

COMMENTS

Roshan Dsouza , Salmara Kudru Jan 29, 2013
Nice one Sir, We are really appreciate. Keep it up.

Alwy Pernal , Shirva Jan 04, 2013
tuja kalzamonak doschem hyo lan lan sangti maka kitya dosinanthsaibha wilson kai moja kalzamonanth cholestroll chadlamgy kitem? sunder kavita unchayek welyai kavyem n divor pobu kudmyanche jivith saith....

Vally Vagga , Mysore Dec 30, 2012
ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ , ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂತ್ಲೆಲಿ, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಚಾಚಿ ಕವಿತಾ! ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟಿಲಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಗಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

Hillary d Silva , Niddodi / Mira Road Dec 28, 2012
Chaar salaam tukaa Wilson.

Canute Kelarai , Abu Dhabi Dec 27, 2012
Wilson, Simply Superb!

Philip Mudartha , Qatar Dec 25, 2012
1. I read the verses attentively. 2. I had read varthabharathi editorial equally attentively. 3. I sat through the entire televised speech of our PM. He made a soft but sophisticated plea like a school teacher would. 4. He repeated the cliche Money does not grow on trees with utmost sincerity of a conservative economist, who knows wealth has to be created with hard work. 5. Partisans, skeptics, and cynic oppose-you-any-day kind twisted his words to impute literal meaning and telling us money does grow on trees. Even as they knew what trees he metaphorically referred to. 6. The PM and his government can be faulted of many things but not his sincerity and commitment to do his job, the way he understands it. His caliber may not be adequate to his opponents. His economics may not be to our liking, but it does not stamp out opportunities and livelihood romanticized by the poet.

Andrew L D Cunha , Mangalore Dec 24, 2012
ತುಜಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಉಲಯ್ತಾ ವಿಲ್ಸನ್. ರುಕಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ರೂಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಕರೊಡಾನಿಂ ಕಮಯ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ರುಕಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ರೂಕ್ ಪರ್ತಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ದಿಸಾ ಬರಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ತುಜೆರ್ ಬಾಳಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಪಡೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.