ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಶಿಚೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-03-28 10:48:37
  |     |  ಆಮಿ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್. ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಪಾತಿಯೆನಾಂವ್. ಪೂಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಶಿಬ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾಂತೀ ಪಾತ್ಯೆನಾಂವ್ ಪೂಣ್ ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಗಾಂ ರಾಯಾಂಕ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್. ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಘೊಳ್ಟಾನಾ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತೀ ಸಾಮ್ಕೆ ಹೇಚ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಡೊ| ಅಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಭಾಯ್ರ್ , ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾ. 

 

 

ತೊ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಶಿ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ
ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೊಪ್ ವಾಪಾರ್ತಾ!

 


*

ಫೊನ್ ಕರುನ್
ನಾಂವ್ ಆನಿ ಜಲ್ಮಾತಾರೀಕ್
ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ . . .

ತುಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ಮರಣ್,
ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಜೀಣ್
ಕಾಂಯ್ ಭುತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆತಾತ್
ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಚ್ ಖಿಣಾನ್
ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾ!

 


*


ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್
ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ
ಗಳವ್ನ್ ಸೊಡಾ . . .

ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಜೀನಾಚಿ ಸಾಂಕಳ್‌ಚ್
ಗಳ್ಯಾಕ್ ಘಾಲುನ್, ಜಿವಾ ಕಣಾಂಕ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ
ಅಮ್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಂಭೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್
ಅಮ್ಕ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮತಾ ಮ್ಹಣ್
ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಧಲಯ್ತಾ!

 


*

ಘರ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾ
ವಾ ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ . . .

ಖಂಯ್ಗೀ ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಕಿಯೆಂತ್
ಸಾಳಿಯೆನ್ ಬೊಲೆಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್
ತುಮ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಆನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ
ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಒದ್ದಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ!

ಸುಖ್ ಸೊಂತೊಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್,
ಆಪ್ಣೆಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ದಿವ್ಳಾಕ್
ಏಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಇರ್
ದಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್
ದೈವೀಕ್ ಲೋಂಚ್ ವಿಚಾರ್ತಾ!

 


*

ಘರಾಭಿತರ್ ಪೂರಾ
ಉಂದ್ರಾಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಮ್ಹಣ್
ಚುರ್ಚುರೆ ಉಚಾರಾಗೀ . . .

ತೊ ಸರ್ಪಾದೋಶ್ ಮ್ಹಣ್
ಖಿಣಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕರ್ತಾ.
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಘಡಿಯೆ
ಏಕ್ ಸೊರೊಪ್ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ತಾನಾ
ತ್ಯಾ ರೊಳ್ಣೆಕ್ ಮುತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊ
ಪರಿಣಾಮ್ ಹೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ!

ದೋಸ್ ನಿವಾರುಂಕ್, ನಾಗದೆವಾಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿದಿಕ್
ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಳೆ ಉಂದಿರ್ ಆಂಗಯಾ ಮ್ಹಣ್
ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖಜಾನ್ದಾರಾಬರಿ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ!


*


ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚಿಂ
ಹಾಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಖೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಗಾಕ್ ಲಾಗನಾ ಮ್ಹಣಾ . . .

ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ ತೊಂದ್ರೆ
ಹ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾ ರಾವಯಾ; ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್
ಮಂಗ್ಳಾರಾ, ಸುಕ್ರಾರಾ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್
ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿತಾ!

ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
ಬಾಮುಣಾಂಕ್ ಶಿತಾದಾನ್ ಕರ್ಯಾ
ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಿತಾ.

 


*

ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾತಾ ತರ್
ಲಾಭ್ ಜೊಡುಂಕ್
ಪರ್ಯಾರ್ ವಿಚಾರಾ...

ತುಮ್ಚಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್
ದಫ್ತರಾಂತ್ಲೆಂ ಗಡಿಯಾಳ್ ಬದ್ಲುಂಕ್
ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾ!
ಆಪ್ಲೆಂ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇ-ಮೇಯ್ಲ್ ಕರ್ನ್,
ಖರ್ಚಾಚೊ ದುಡು ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್
ಒನ್‌ಲಾಯ್ನಿರಿಚ್ ಪುಜಾ ಕರುನ್
ಪ್ರತಿಫಳ್ ದಿವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ!

 


*

ತೊ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಶಿ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್
ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಭುಂಯ್ ಘುಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್
ಚವ್ತೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ
ಅನಿಕೀ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಲಾಂ ತಾಣೆಂ!

ತರಿಪುಣ್
ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ

ಭರ್ಪೂರ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ.

ಗ್ರಹ ಗತಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜಜೆ ತರ್
ವಿಗ್ಯಾನಿ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ದುರ್ಬಿನ್ ಮಾಂಡ್ತಾ
ಪೂಣ್ ತೊ
ಕಸಲ್ಯೊಗಿ ಶಿಂಪಿಯೊ ಶಿಂಪುನ್
ಧರ್ಣಿರ್‌ಚ್ ಸಾಸ್ಪತಾ!- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

COMMENTS

M M ALVARES , Mangalore Apr 06, 2013
Fantastic satire...we read and still knock the doors of such cheaters....now-a-days they are sophisticated.....

Irine Rebello , Kateel, Kulshekar, Mangalore Apr 06, 2013
ಭೋವ್ ಬರಿ ಕವಿತಾ ವಿಲ್ಸನ್. ಕಾಂಯ್ಂಚ್ ದೆಣೆಂ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಫುಂಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯ್ ವಾಣಿಚಿ ಕೋಣಾಕೀ ಗರಜ್ ನಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ಖಂಚಿ ಸಲಹಾ ಮೆಳಾತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತುಂವೆಂ ಕಳಯ್ಲಾಂಯ್. ತುಜೆ ಥೈಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಕವಿ ಝಳ್ಕಾತಾ. ಅನಿಕೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣಾ ಆಶೆತಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ಥೈಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂ.

Ravish , Dubai Apr 01, 2013
Good one Wilson,keep going.. All the best..God bless

Vincent Pinto , Adu Maroli Mar 29, 2013
ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್...ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್(ಕಿರಿಸ್ತಾನ್) ಆಧುನಿಕ್ ಜೊತಿಶಾವಿಶಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ? ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಉದಾಕ್, ತೇಲ್, ಮೀಟ್ ವಿಕುನ್, ಹೆಂ ತೆಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಅನ್ನಾದಾನಾಚೊ ದುಡು ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕವಿತಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್ ದಿಸ್ತಾ.