ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಪಾಡ್ಕೊ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-06-11 10:10:12
  |     |   

ಸುರ್ಯಾ ವೊಂಟಿಯೆಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಕಿರ್ಣಾಂ ಝರಿ
ದೊವಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಟಾಂ ಪರ್ಜಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ,
ಬೊಂಗೆ, ತಣಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊಯ್ ಫುಲೊಂಕ್ ಆಯ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಫಾಂತ್ಯಾ ಫಾರಾಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ
ಭುಂಯ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್

ನೀದ್ ಖಳ್ನ್ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನೆನ್, ಮ್ಹಜಿ
ಶಿಮ್ಟಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳಯ್ತಚ್, ತಿಚೆಂ
ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂಮೂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೆಣಾಂ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಡಾಂಚ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ
ತಿಣೆಂ ಬೊಟಾಂನಿ ಕಿಂಪ್ಚಿತಾನಾ
ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ನಾತಿನ್ ವಿಸಾರ್ಲೆಂ-
"ಮಾಂಯ್ ಕಸಲೆಂ ವಾಸ್ರುಂ?"

ಹಾಂಡ್ಕಾರ್ ರೆಡ್ಯಾಬರಿ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ಲಿ ತಿಣೆ-
"ಪಾಡ್ಕೊ".


***


ದೊರಿ ಸುಟಯ್ತಚ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಬೊಂಬಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್
ಏಕ್ ನಿಸ್ರತಾಂ ಆನಿಯೆಕ್ ಧರುನ್
ತರ್ನೊ ತಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ವೊಂಟಿಯೆಕ್ ಧಾಡಾವ್ನ್
ಆನಿ ಕಿತೆಂ ದೂದ್ ಪಾನೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ
ಪರತ್ ಬಿಗ್ದತಾ ನಿಶ್ಟುರ್ ದೊರಿ.
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೆಕೀ ಲಾಂಬ್ ಪಾವಾನಾ ಆವಯ್ಚಿ ವೊಂಟಿ!

ದುದಾಥೆಂಬ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಗಳೊ ಬಿಜ್ಚೆಪ್ರಾಸ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಉಶ್ಟಾನ್ ತಿಚಿ ವೊಂಟಿ ಭಿಜ್ತಾ.

ಆವಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೆಂವ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್
ವ್ಹಡಿಲ್ನೆಚ್ಯಾ ಚೆಂಬಾಚೊ ಕಾಂಟ್‍ಯಿ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ
ವೊಂಟಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಶೆಣಾಕ್ ಉಸಳ್ಚ್ಯೊ ದುದಾಝರಿ ಪಳವ್ನ್
ಆಂಯ್ಡೊ ಘೊಟ್ತಾಂ


***


ದೆಗೆನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ-

ಪಯ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ ಕಂಯ್
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಕೀ ಬರ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ತಲಿಂ ಕಂಯ್
ಖಾವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ದಾಟೆಮೊಟೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಮಾಪ್ಳಿ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆಂ ದೀವ್ನ್ ವರ್ತೆಲೆ ಕಂಯ್
ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಭಾತೆಣ್ ಮೊಲಾಯ್ತಲಿಂ ಕಂಯ್

(ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾನಾ ಉಸ್ಳಲ್ಲೆಂ ಹುನೊನಿ ರಗತ್
ಕಸಾಯ್ ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿರ್ ಸುಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ
ಗೊಟ್ಯಾಂತ್, ಭಾತೆಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಟಿಯೆಂತ್
ದೂದ್ ಪಾನೆತಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!)


ಆತಾಂ ನವೆಂಚ್ ಕಾನೂನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕಂಯ್
ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕಂಯ್
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಕೀ ವಿಕುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ಕಂಯ್
ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಸಾರ್ ಪೊಶಿಜೆ ಕಂಯ್
ಮೊರ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ...

ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ... ಜಿವಿತ್‍ಯಿ ನಾ, ಮರಣ್‍ಯಿ ನಾ
ಅಕ್ಮಾನ್, ತಾತ್ಸಾರ್, ನಾಲಿಸಾಯ್...!


***


ಸಬಾರ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ನಾತಿನ್,
ಪಾಕ್ಯಾವಯ್ಲೊ ಕೊಲು ಪೂರಾಯ್ ಝಡೊನ್
ಕುಂಬು ಕಾಂಬಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಘುಡಾರ್ ಹಾತ್ ಚರಯ್ಲೊ

ಬೊರಿಯೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚಿಂ ಮಾಸಾಳ್ ಬೊಟಾಂ ಚರ್ತಾನಾ
ಹಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್
ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ವೊಡ್ಣಿ!

ಗಳೊ ಪೊಶೆತಾನಾ ಬೊಟಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ
ದಾಟಿಮೊಟಿ ಕಿರೆಂಟ್ ತಿಣೆಂ ಬಳಾನ್ ಚಿರ್ಡಿತಾನಾ
ತಳ್ಹಾತಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿಂ ಖತಾಂ!

ತ್ಯಾ ಖತಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ದಿಸ್ಲಿ!
ಪೂಣ್ ತಾಂತುಂ ಕಟೀಣ್ ಹಿಮ್ಸಾಣ್, ಕಾಂಟಾಳೊನ್
ತಿಣೆಂ ಖಿಣಾನ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಿ!!


***

 

ಹಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾ...,ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ಏಕ್ ಪುಣಿ ಭುಕೆಲ್ಲೊ ವಾಗ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ ಗಿ-
ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆನಿ ತೆಂ ಜಿವಾರಕ್ಶಣ್ ಕಾನುನ್
ಎಕಾಚ್ ಘಾಸಾಕ್ ಬೊಖಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ?!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ :

 

♦     ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ?

 

♦     ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಚೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ


♦     ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ


♦     ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ್


♦     ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆಕ್


♦     ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ

 

COMMENTS

Vinod Colaco , Bangalore Jul 17, 2013
A transition from struggle to survive unto struggle to die.. A narrow state(phase) between life and death.... made me to pass thru this phase..

Albert Mascarenhas , Vamanjoor, M lore. / Israel. Jun 21, 2013
Thuja hya kavithek chepem ukoltham Wilson. Kithlem nishtur seth, padko-Goto- ani chedum bala vishyaanth..., Vastha - vastham..., A. L. D Cunha berim, nizaiki..., chinthlyar mosthu asa hya kavithenth.

Kevin , Dubai Jun 16, 2013
Fantastic kavitha!! Good going :-)

Florine Roche , Mangalore Jun 14, 2013
Superb!!! Only Wilson can give that rustic touch and do full to a poetry of this kind - Well done.

Anthony Cyril Sequeira , Kateel / Ahmedabad Jun 13, 2013
Very good poem Wilson. Agony of "PADKO" is really pricking the heart of the reader. Some parents compare male children to "padko" with lack proper reason. All the best in future.

Joel , Mangalore / Bangalore Jun 13, 2013
Thought provoking poem, It shows the other side of human being. We don t want girl child, but when it comes to cows and goats we need female. A very much selfish human being.

Andrew L D Cunha , Mangalore Jun 12, 2013
"ಪಾಡ್ಕೊ" ಕವಿತೆಚೊ ತೀರ್ ಆನಿ ತೀರ್‍ಲ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಕಸಾಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಸವಾಲಾಂ ಉಡಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವಾನಾ. ಊಂಚ್ ಕವಿತಾ ಅಶಿಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಗಡ್ ಮೆರ್ ಅಸಾನಾ. ಭುಂಯ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನೆಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ "ಪಾಡ್ಕೊ" ಮ್ಹಣ್ ಗೊರೊಜ್ ಗಾಲ್ಚಿ...ಹಿಂ ವಿಲಕ್ಷಣಾಂ "ಮುಖಾರ್" ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಜೂನೀ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ! ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರಾಶೆಚಾ ಆನಿ ಹಿಮ್ಸಾಣೆಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಭರ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ದೊರಿ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗ್ಡಾತಾನಾ ನಶಿಬಾಕ್ ಶಿಣುನ್ "ಹಾಯ್ ದೆವಾ..ಹ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಏಕ್ ಪುಣೀ ಭುಕೆಲ್ಲೊ ವಾಗ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಂಗಿ..." ಮ್ಹಣ್ ವೊದ್ದಾಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಾಗಾಂಚಾ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚೆಂ ಸದಾಂದೀಸ್ ಆಮಿ ವಾಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್‍ಗಿ? ಕವಿತಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಧೊಸುಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಘರ್ಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಜರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅನಿ ಜರ್ ತಾಕಾ ಗಾದೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತೊ! ಪುಣ್ ಆಜ್ ಗಾದೊ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾಚಿ ಗತ್ ಕವಿತೆಚ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಚಿಚ್. ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಚಿ ಗತ್‍ಯ್ ತಿಚ್ಚ್. ಜಶೆಂ ಕುಂಬು ಕಾಂಬಿಪರಿಂ ರಯ್ತಾಚಿಂಯ್ ಹಾಡಾಂ ತುಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತೊಯ್ ಕಾಂಯ್ ’ವಾಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಖಾಗಾ" ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಕೊಣ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಗಾದೊ ಮೊಲಾಯ್ತ್ ಗಿ ಮ್ಹಣ್...ಬೊವ್‍ಶ್ಯಾ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತಶೆಂ ವ್ಹಡಿಲ್ ಗೊಟ್ಯಾಚಾ ಖಬ್ರೆರ್ ನಾ. ಪಾಡ್ಕೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತಿಂ ಪಾಡಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಗೊಟೊ ಆಸಾ..ದೀಸ್ ವಸುಂಕ್ ದೂದ್ ಆಸಾ.. ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತು ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್....

Wilma , Bantwal Jun 12, 2013
wa...wa... adbhuth kavitha. gotyanthlem drashy bhov sobith rithin varnilam.

Kiran , Nirkan Jun 12, 2013
Wilson, You are really a shining Diamond at Konkani Kavita World...

Alphonse Mendonsa , Pangla Jun 12, 2013
Hats off to you dear Wilson Kateel. A great heart-touching kavita from you really really nice. Keep up the good work and continue to writing and pen more poems for Kittall readers. All the best Wilson, YOU HAVE A GREAT TALENT. PRESERVE IT AND SHARE IT.

Wilson , Kinnigoli Jun 12, 2013
ಪುನೆಕೋಟಿಚ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಟವ್ನ್ ಅಜೂನ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಹಾಂವ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಚಿಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭೋವ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಲೊಟ್ಲಾಂಯ್. ಕವಿತಾ ವಾಸ್ತಾವಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಿಂ ರೂಪಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಶೆಣಾರ್ ಉಸಾಳ್ಚ್ಯಾ ದುದಾಥಾವ್ನ್ ಕಸಾಯ್‌ ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಣೊದಿಪರ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾನ್‌ಯೀ(ಆತಾಂ ಗೊಟೊಯ್ ನಾ ಗಾಯೀ ನಾ) ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲಾ. ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಿಲ್ಸನ್.

Prashant , Kuwait / Mangalore Jun 12, 2013
Kavitha baari bori asa,,,,sobith rithin varnan kelai,,,