ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ರೋಳ್ಣ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-07-07 08:09:45
  |     |  ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ಘೊಣಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಜೆನ್ನಾ ಸಮಾಜ್ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ , ಪ್ರಲೋಭನಾಕ್ ವಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬಳ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಅನೊಖೀ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್  ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಟೀಲ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಎಕ್ಲೊ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್,  ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಾಜ್ರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೀಕಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಂನಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್  ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹುಸ್ಕೊ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ್ತಾ. ರೋಳ್ಣಿಂತ್ -  ನಕ್ಲಿಂ ಜಿಡಿಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಖೊವವ್ನ್, ಭಾಂಗ್ರಾ ಪುಂಗಿ ಫುಂಕ್ಚ್ಯಾ , ಪಿತುಳೆ ಕಾನಾಚ್ಯಾಂಕ್ , ಆಳ್ಯ್ಮಾಸಾತೆಂ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಯೆವಾಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ರಗ್ತಾಮಾಂಡೆಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ತಾ. ರೊಳ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊರ್ಪಾಂಚ್ಯೊ ಚತುರ್ ಜಿಬೊ ಕೊಳಿಂದ್ರಾಂಕ್ ಮಾಳಯ್ ಚಡೊಂಕ್, ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಉಡ್ಚೆಂ ತಾಲೀಮ್ ದಿತಾನಾ, ಬುಕಾಪಾನಾಂನಿ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ , ಖರ‍್ಯಾನ್ ರೋಳ್ನ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಳಯೇಚೇರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ತಾ.  ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಾ ಸೂಂಬೆ ಕವಿತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್,  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಕವಿತಾ.

- ಎಚ್ಚೆಮ್.

 


ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್‍ಯೀ
ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ ತಿತ್ಲಿ
ಆಕರ್ಶಕ್ ಹಿ ರೋಳ್ಣ್!

ದೊರಿಯೆಬರಿ ಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ
ವಿಕಾಳ್ ಸೊರೊಪ್ ಆಸಾತ್
ಹಾಂತುಂ, ಸವೆಂ
ಜಿಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಮುಖ್‍ವಾಡಾಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ
ರಗ್ತಾಮಾಂಡೊಳ್ಯೊ, ಆನಿ
ಥೊಡಿ ಯೆವಾಳಿಂ-
ರೊಳ್ಣೆಕ್ ಸಯ್ರೆ ಯೆತಾನಾ
ಆಳ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾತೆಂ ಧರುಂಕ್.

ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಪುಂಗಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ
ಸಂಗೀತ್ ಆಲಾಪ್ ಕರ್ಚೆಬರಿ
ತಿಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಪರ್ಮಾಣೆ
ಆಪುಣ್‍ಯಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾತ್!

ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ-
ಸೊರ್ಪಾಂಕ್ ಕಾನ್‍ಚ್ ಆಸಾನಾಂತ್
ಪೂಣ್ ಪುಂಗಿವಾಲ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ಪಿತುಳೆಚೆ!
ಕಾನ್ ಫುಂಕುನ್ ಪುಂಗಿ ಲುಟ್ಟಾತ್ ಸೊರೊಪ್
ಹೆಂವೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ-
ಸೊರ್ಪಾಂಚಿ ಜೀಬ್ ಬೋವ್ ಚತುರಾಯೆಚಿ!

ಹ್ಯಾ ರೊಳ್ಣೆಂತ್
ವಿಶೇಸ್ ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳ್ತಾ-
ಕುಳಿಂದ್ರಾಂಕ್ ಮಾಳಯ್ ಚಡ್ಚಿ!
ಆನಿ ಬಾಂಯ್ತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್
ತಾಂಕಿಪ್ರಾಸ್ ಉಡ್ಚಿ!

ರೊಳ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೊಬಾಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್
ಆಂಗ್ ವಿಸ್ರತಾನಾ
ಸೊರ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕಾವಿಶ್ಯಾಂತ್
ಚಿಂತಾ ಕೋಣ್?

ಸರ್ಪಾದೋಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್
ಲಾಬ್ದೊನ್
ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಆಂಗಯ್ತೆಲ್ಯಾ
ಭಕ್ತಿಕ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂವಿಶಿಂ
ಸಾಂಗೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ!

ರೋಳ್ನ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಾವುರ್ಲೆಲಿ
ವ್ಹಾಳಯ್
ಆಪ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್
ಭೊಲ್ಚೆವ್ನ್
ಬುಕಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಬಸೊನ್
ಪಾನಾಂ ಖಾತೆ ಆಸಾ

ಪೂಣ್ ಗಾಂವಾತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಮುಂಗುಸ್
ಹಾಂಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾತ್
ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ...

ಹ್ಯಾ ರೊಳ್ನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿಂನಿ
ಬಾಂದುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್
ಬಗ್ಲೆನ್ ಆನಿಯೇಕ್  ರೋಳ್ನ್-
ಕೊಂಕ್ರ‍ಿಟಿಚಿ,
ಎ.ಸಿ., ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಮೆರಾಂನಿ ಸಜ್‍ಲ್ಲಿ
ಎಕ್ದಮ್ ಆದುನಿಕ್ ರೋಳ್ಣ್!

ಆತಾಂಚಿ ರೋಳ್ಣ್
ಆನಿ ಫುಡೆಂ
ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಜಾತೆಲಿ!!

 

-ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ :


♦     ಪಾಡ್ಕೊ

 

♦     ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ?

 

♦     ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಚೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ


♦     ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ


♦     ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ್


♦     ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆಕ್


♦     ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ

 

COMMENTS

Wilson , Kinnigoli Jul 09, 2013
Very nicely framed poem. Very nice comparison. ಮುಂಗುಸ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸರ್ಪಾವರ್ನಿ ಬಳ್ವಂತ್‌ಚ್ಚ್. ತಾಣಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ನಿಯಮ್. ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾತಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್‍‌ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಭಿಗ್ಡೊಂಚೆ???!!!!

Wilma , Bantwal Jul 08, 2013
Apurbhayechi bandaay kavitha..

Alphonse Mendonsa , Pangla Jul 08, 2013
This kavitha really thought provoking and wake up call for all the konkani people to fight and not to become cowards. Very well narrated Wilson and hope it will yield good results. Once again a very well written poem based on current situation. I also remember the sayng " Mazar dhole dhampun doodh piyetha " you know what I mean.

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Jul 08, 2013
ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆರ್ಥಾನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ, ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಬ್ಚಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ರೋಳ್ಣಿ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಪಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ ಹಿವಾಳುಲ್ಲೊ ತಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಮುಂಗುಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ? ಬೋವ್‌ಶಾ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಖಾಣ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳ್ ಹೊ - ರೋಳ್ಣ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಳಯೆನ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಬುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ ತಾಂಣಿಂಚ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ರೋಳ್ಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಜಾಯ್. ವಿಲ್ಸನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಬೋವ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಕವಿತಾ - Well done Wilson. Hats off to you.

Antony Miranda , Kanajar / Kuwait Jul 08, 2013
Great. Very nice.

ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಆಡು ಮರೊಳಿ , Mangalore Jul 08, 2013
ನಾಗ್ಡೆ ಸತ್...ಆನ್ಯೆಕಾ ರೊಳ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಾರ‍್ಯಾ ಸರ್ಪಾಚಿ ಮೂರ್ತ್ ಉಬಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಸೊಬಾಯ್ ಯೇತ್. ಸರ್ಪಾಕ್ ಕಾನ್ ನಾಂತ್ ತರೀ ದೆಕ್ತೆಲೆ ಕೆಪ್ಪೆ/ಕುಡ್ಡೆ ನೈಂ. ಬೊಡ್ಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಸೊರ್ಪಾಂಕ್ ಚೆಂಚ್ತೆಲೆ ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸೊರೊಪ್ ವೀಕ್ ಒಂಕ್ತಾತ್. ವಿಲ್ಸಾನಾಕ್ ಜೈ ಹೋ!

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Jul 08, 2013
ರೊಳ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೊಬಾಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಆಂಗ್ ವಿಸ್ರತಾನಾ ಸೊರ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾ ಕೋಣ್? ಹೆಂ ಖರೋಖರ್ ಸತ್. 99% ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ಪಾಂಚಿ, ತೇಂಯ್ ವಿಕಾಳ್ ಸರ್ಪಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಸನಾ. ತೆ ಫಕತ್ ರೋಳ್ಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್. ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಚ್ ತಶೆಂ. ಢಾಮ್ ಢೊಕೊಳ್, ಭಿತರ್ ಪೊಕೊಳ್ - ಮ್ಹಣ್ಚೇಂಯ್ ಹಾಕಾಚ್. ವಿಲ್ಸನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಹೆಂ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ವೀಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಾಗೀರ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಗಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕೊಣೆ?