ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್

ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್

ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ ರೋಶನಿ ನಿಲಯಚೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪದ್ವೆದಾರ್. 2009 - 10 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಗಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, 2012 - 13 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರೋಶನಿ ನಿಲಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಯುವತಾರೆ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್, ರಾಕ್ಣೊ, ಆರ್ಸೊ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಕವಿತಾ. ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ’ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್’ ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

Recent Archives

ಮಾತಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಬಲ್

ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್        2013-07-18 23:03:36
  |     |  ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ರೋಶನಿ ನಿಲಯಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ವಿಗ್ಯಾನಾಂತ್ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಂದೆಲ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗ್ವೊಣೆಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕವಿತಾಯೀ ಬರಯ್ತಾ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಸಮಾಸಮ್‌ಪಣಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಧುನಿಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‌ಕಾಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್,  ಕಶೆಂ ಹಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‌ಕಾಯ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾ ತೇಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. ನಿಸರ್ಗಾಚಾ ನಿಯಮಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಧುಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಧುಳಿಕ್ ವೆತಾನಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮಾಫಿಯಾಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. 

- ಎಚ್ಚೆಮ್.
ಮಾತಿ ಪಾಂಗೊರ್ನ್
ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್
ದೋನ್ ವಿನಾಶಿ ಕುಡಿ
ಏಕ್ ಗಿರೇಸ್ತಾಚಿ , ದುಸ್ರಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚಿ

ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಾತಾ
ಮಾರ್ಬಲಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಾವೆಕ್
ಜೀವಂತಾತ್ತಾನಾ
ವೊಳ್ಸಾಲ್ಲೊ ಏರ್‌ಕಂಡೀಶನ್ಡ್ ಹವ್ಯಾಕ್

ಆಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್
ಮತಿಶಿರೆಚ್ಯಾ ಅಶಾಂತೆನ್
ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಸಾಕ್ರಿಚಾ ಸಯ್ತಾನಾನ್
ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂನಾ ಸಮಾಧಾನೆನ್
 
ಆತಾಂ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ನಿಕೆಪುನ್ ಬಾಂದ್ಲೊ ಜಯ್ತ್ ಫೊಂಡ್ ಮರ್ಬಲಾಚೊ
ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಭಾಯ್ , ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್  ಧಾವ್
ಸಮಾಧನ್ ನಾ ತಾಕಾ ಫೊಂಡಾಚ್ಯಾಯ್ ಭಿತರ್
ಕುಟ್ಮಾದಾರ್ ಝಗಡ್ತಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್

ದುಬ್ಳೊ ಬಾವ್ಡೊ -
ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಿಯೆಲೊ
ಮಾತಿ ಪಾಂಗೊರ್ನ್ ಸುಶೆಗಾನ್ ನಿದ್ಲಾ
ತಾಕಾ ನಾ ದಾವ್ ಮಾರ್ಬಲಾಚಿ,
ನಾ ಖಂತ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಝಗಡ್ಟೆಲ್ಯಾಂಚಿ. 

 

- ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಂದೆಲ್.

COMMENTS

Vanitha , Kundapur Sep 10, 2013
Nice....

Vally Vagga , Mysore Jul 20, 2013
ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಕಾ, ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ-ಭಗ್ಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಉಬಿ ಕರ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ !

Philip Mudartha , Mumbai Jul 19, 2013
If I ignore poetic license and comment on view-point only, it glorifies poverty. The marble does no harm to the dead. It does no good either. In most cases, it is the vanity of the living heirs.

ರೊನಿ ಅರುಣ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Jul 19, 2013
ಮ್ಹಜೆಂ ದುವ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ,ತಾಚ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ,ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ಮುಕಾರ್ ಉಚಾರುಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ " ಆಬ್ ಮಾತಿ ಪಾಂಗೊರ್ನ್ ನಿದ್ಲಾ". ಪರತ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ತುಕಾ ನಮಾನ್

Kiran , Nirkan Jul 19, 2013
Short Sweet...