ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ದಾಭೋಲ್ಕರಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-08-25 23:59:54
  |     |  ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೊಸ್ತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ತಾರಿಕೆಚೊ ದೀಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಬೋವ್ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್. ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಂ, ವಾಸ್ತು-ಜ್ಯೋತಿಶ್ ಶಾಸ್ತಿರ್, ಪೊಕೊಳ್-ಕುರ್ಡ್ಯೊ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ- ಹ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೊ; ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಏಕ್ ಕಾನೂನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧಾ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ನರೇಂದ್ರ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತೊ. ಪುಣೆಚ್ಯಾ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ್ ದಿವ್ಳಾಲಾಗಿಂ ಸಾಕಾಳಿಂಚೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಸಂಕ್ಯಾವಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೊಟಾರ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಮಿಕಾಂನಿ ಗುಳೊ ಮಾರುನ್ ತಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದೆವೊತ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂ ’ಅಜ್ಯಾಪಾಂ’ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧಮ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತರಿಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂ ವಿರೋದ್ ಏಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾನುನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಝುಜೊತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಕಾನೂನ್ ಸರ್ವ್ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಪಡತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಭೋಲ್ಕರಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೆ ಹೆ ಥೊಡೆ ಉತ್ರಾಂಥೆಂಬೆ.

 ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಮತಿಂತ್ ಫಾತರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

ದೆವಾಚೆಂ ಕಲ್ಪನ್

ತ್ಯಾ ದೀಸ್...

ಪಿಸ್ತೂಲಾಂತ್ಲೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಜಾವ್ನ್

ಆಪುಣ್‍ಯಿ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಣ್

ಆಪ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ರೂಪ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್

ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್‍ಚ್ ಸಯ್!ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್

ದೂದ್, ತುಪಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಶೆಕಾಂತ್

ತ್ರಪ್ತಿ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್

ತ್ಯಾ ದೀಸ್

ನಾಸ್ತಿಕಾಚೆಂ ರಗತ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ?

ಬೀಫ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಚ್ಯಾ

ಪೊಟಾರ್‌ಯಾ ಬಾಬಾಂನೊ...

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಚ್ಯಾ

ರಗ್ತಾತಾನೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?ದಾಭೋಲ್ಕಾರಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ

ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್

ಪವಿತ್ರ್ ತಂತ್ರಿಂನೊ...

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತರೀ

ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್

ಥಂಯ್ಸರ್ ಶಿಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಗತ್

’ಅಸುದ್ಧ್’ ಜಾಯ್ತ್!


 
ಸೊಮ್ಗೊಳಾನ್ ಎಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕಂಯ್-

"ತುವೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ

ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ವಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನೆ?"

ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ-

"ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತುಮಿ

ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ,

ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಭೊಂವ್ತಿಂ

ಪರ್ಮಳಾಚಿ ಊದ್‍ಬತ್ತಿ ಪೆಟವ್ನ್,

ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಂ ಶಿಂಪ್ತಾತ್ ನೆ...

ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಕಿತೆಂ ಗಾಂಜಾ ಪಿಯೆತಾವೆ?"
ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ದೀವ್ಳ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್

’ಚಂದಾ’ ವಿಚಾರುಂಕ್

ಘರಾ ಬಗ್ಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಲಾಗಿಂ

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ-

"ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್‌ಚ್ ನಾ ನೆ?"

ತಾಣಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ-

"ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಪಿಡಾ ಯೇನಾ"!


 
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂಚ್ ತಮಾಶೆಕ್

’ವಾಸ್ತುತಜ್ನಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್’

ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್

ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ-

"ನ್ಹಂಯ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ...

ತಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್

ಕಸಲೀಯ್ ಖಂತ್ ಹುಸ್ಕೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆತಾತ್ ಮು...

ತಿಂ ಕಾಂಯ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ವೆ?"

ತ್ಯಾ ವಾಸ್ತುತಜ್ನಾನ್ ಗಂಭೀರ್ ಪಣಿಂ

"ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್"-ಇತ್ಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ!


"ಪಿಡೆಂತ್ ವಳ್ವಳನಾಸ್ತಾಂ,

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳನಾಸ್ತಾಂ

ಬರೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಬಾವ್ಡೊ ದಾಭೋಲ್ಕರ್"

ಮ್ಹಣ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೆಲೊ,

ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ

ಎಕ್ಲೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸನಾತನಿ

ದೆವಾವಯ್ರ್‌ಚ್ ದುಬಾವ್ ಪಾವ್ಲೊ ಕಂಯ್!"ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ

ಪ್ರೇಯ್ಸ್ ದ ಲೋರ್ಡ್, ಪ್ರೇಯ್ಸ್ ದ ಲೋರ್ಡ್"

ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಿಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊ ಮಾರುನ್

ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲೊ ಕಾಂದೊ,

ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಕಿಡ್ನೆಂತ್ಲೆ ಫಾತರ್,

ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪೊಪ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಘೆಟೊ

ವೊಕ್ತಾವಿಣೆಂಚ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂನಿ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಲೊ

ರೆತಿರಿಸ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ಳೊ.

"ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ ಹಾಂಗಾ?"

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕ್ಶೆಣೆವಿಣೆಂ.

"ಕಾಂಯ್ ನಾ... ಶೆಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಳೊ ಪಡ್ಲಾ

ದೆಕುನ್ ವೊಕ್ತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.."

ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ ಲಜೆವಿಣೆಂ! 
’ಜಿವಾಸಮಾಧಿ’ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾಂಗಾಟ್ಲ್ಯಾನ್

ಧರ್ಣಿಪಂದಾ ಆಸೊನೀ

(ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ

ಭೂಗತ್ ಜಾಲ್ಲೊ)

ಜಿವಾಸಮೇತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ

ಅಜ್ಯಾಪೀ ದೆವೊತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ

"ಅರೆ! ದಾಭೋಲ್ಕರಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲಿಗಿ?""

ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗಾರುನ್

ಸಂತೊಸ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ

ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಂಯ್!

 

- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ :

 

♦     ರೋಳ್ಣ್


♦     ಪಾಡ್ಕೊ

 

♦     ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ?

 

♦     ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಚೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ


♦     ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ


♦     ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ್


♦     ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆಕ್


♦     ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ

 

COMMENTS

Philip Mudartha , Mumbai Aug 31, 2013
Bhov borem AsA. Porbi kavik.

Anthony Cyril Sequeira , Kateel / Ahmedabad Aug 28, 2013
Wilson, very good write-up on a recent unforgettable incident. Keep it up.

Albert Mascarenhas , Vamanjoor, M lore. / Israel. Aug 27, 2013
Vodthanthlya Sobeeth, Pormolik fulank motve aavk thoshem..., Devakee, mosryankee gerz. Arthaborith Kavan.

Melwyn , Pernal Aug 26, 2013
Awesome :)