ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಪಿಯಾವಾಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ದುಕಾಂ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-11-05 20:44:06
  |     |  ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡೊನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿಚ್. ಪಿಯಾವಾಕ್ ಆನಿ ದೇಶಾಚಾ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಾಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಗಾಂಚ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತಸಲೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಕವಿ ಪಿಯಾವ್ ಮೊಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಘೊವ್ - ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್, ಮೊಗಾಚಿಂ ಸಮೀಕರಣಾಂ, ಮೋರ್ನ್, ಬನಾವಟಿ ದುಕಾಂ, ಅನ್ನದಾನ, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಾನ್ ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಿಯಾವಾಚ್ಯಾ ತಾಕ್ಡೆರ್ ದವರ್ನ್ ತೊಲ್ತಾ. ನಿಷ್ಪನ್ನ್ -   ಕಾಂಯ್ ದುಕಾಂ, ಕಾಂಯ್ ಕಳ್ವಳೆ, ಕಾಂಯ್ ಚುರ್ಚುರೆ. ಪಿಯಾವಾಚೆ ಆನಿ ಪಿಯಾವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ.  ತ್ಯೊ ಆಸಾ ತಶೆಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾಂ.


- ಎಚ್ಚೆಮ್

 

ಸಾಂತೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ
ಸದಾಂಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಆಯ್ಕೊನ್
ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ನವಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲಿ-
"ಪಿಯಾವಾಚೊ ರಾಗ್
ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ..."

 

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ
2 ಕಿಲೊ ಪಿಯಾವ್ ಆಯೆರ್ ದವರ್ಲೆ
ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್
ಲೊಕರಾಂತ್ ದವರ್ಲಾಂ ಕಂಯ್-
ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಖಾತಿರ್!


 

ಪಿಯಾವ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್
ಭಗ್ನ್ ಮೊಗಿ ಆಸ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ
ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಾ...

ಕಾಳೀಜ್ ಶಿಂದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ಮೊಲಾಯ್ತಾನಾಂಚ್
ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ
ದುಕಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾ!

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್
ಮೊಗಾನ್ ಹಾಂವೆಂ
ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಸರ್ಲ್ ಮಾಳ್ಳೆಂ.
ರಾತ್ ಭರ್ ತಿಣೆಂ
ಮ್ಹಜಿ ತನ್ಕಿ ಕೆಲಿ-
"ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್
ಕಾಂದೊ ಕೊಣಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್?"!

 

ಆತಾ’ತಾಂ
ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಪಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ
ಮೋಲ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ
ಪಿಯಾವಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಲಾಂಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮು...!

 

ಆಜ್ ಕಾಲ್
ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲ್ಯೊ
ಮಾಜ್ರಾನ್ "ಮಿಯಾಂವ್" ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ
"ಪಿಯಾವ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್
ಆಕಾಂತುನ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಕಂಯ್!

 

ಮರ್ಣಾಮುಕಾರ್
ದಾಕವ್ಣೆಖಾತಿರ್ ರಡ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್
ದುಕಾಂ ಯೇನಾಂತ್ ತರ್
ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ!

 

ಧರ್ಣಿಪಂದಾ
ವಾಡ್ಚೊ ಪಿಯಾವ್ ಆತಾಂ
ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತೆಂತ್
ವಿಕ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾ...
ಪೂಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್
ಗುಡ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳಾನಾ
ಉಮ್ಕಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಮೆಳಾನಾ!

 

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್
ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂತೆಂತ್
ಕೊಂತಾ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್
ಆಜ್
ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್
ಪಿಯಾವ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಮೋಲ್ ಚಡ್!

 

ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್
ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ವಾಡ್ತೆಲ್ಯಾ
ಶಿಕ್ಪಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಯೆಜ್ಮಾನಿ
ಆಜ್ ಕಾಲ್
ಡೊನೆಶನಾ ಬದ್ಲಾಕ್
ಪಿಯಾವ್ ವಿಚಾರ್ತೆ ಆಸಾತ್ ಕಂಯ್!


 

ಸಕಾಳಿಂ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಆವಯ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ
ಸಾಂಜೆರ್ ಪರತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಸ್ತಿಲೆಂ ಕಂಯ್
ಆಂಗಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್
ಬಗಾರ್ ತಿಚೆ ಸವೆಂ ಚುಕೊನ್
ಚಾರ್ ಪಿಯಾವ್‍ಯೀ ಮಾತಿಯೆಪಂದಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ.
ತಾಂತ್ಲೆ ದೋನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಾನ್ ದಿಲೆ
ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾವೆಳಾರ್
ಪಾದ್ರಿನ್ ಹೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೆಂ ಸಯ್ತ್!

 

ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ತೆ ತೇಗ್
ಜೆವ್ಣಾಂವಿಶಿಂ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಲೆ
ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ-
"ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಪೊಡಿಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ
ಮಾಗಿರ್ ಪೂರಾ ವೋಬ್‍ಚ್"

ದುಸ್ರೊ-
"ತುಂ ತರೀ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಸಾಯ್ಬಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ವೊಬಾಫೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ"

ತಿಸ್ರೊ ಗತ್ತಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ-
"ತುಮ್ಚೆವರ್ನಿ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಸಾಯ್ಬಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊಡಿಚ್ ನಾಂತ್
ಬರಾಬರ್ ಏಕ್ ದೋಯ್ ಪಿಯಾವ್‍ಚ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ!"

-  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS

Rosita , London Mar 14, 2014
Nice poem

Vanitha Crasta , Kundapur Dec 05, 2013
This poem is funny, but it was the real fact of recent days. I like this poem.

Wilma , Bantwal Nov 05, 2013
Ravi kaanaddannu kavi kanda munchem hakach gi kithem! Apurbayechyo volli.

Ajith Peter Dsouza , Udupi / Dubai Nov 03, 2013
Bov sobith varnan..satha khatancho salad piyavani borun aslo..sundar kavitha.

Melvyn Rodrigues , Mangalore Nov 01, 2013
hangasor piyav ek neeb zavn ghevn somajantlim kastallam wilsonan ustilyeant. Bhov apurbai disli

Vincy Pinto , Angelore Oct 31, 2013
ಎಕಾ ಪಿಯಾಂವಾಚೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್, ತೆಂತೆಸಾಂವ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೆಪ್ಪಿ ದಿವಾಳೆಕ್ ಪಿಯಾಂವ್ ಪುಟೊಂವ್ಯಾ.

Naveen Kulshekar , Mangalore Oct 31, 2013
Apurbaechi kovita! Monak sontos ditaani piavak ason nanch korteleank kanteani marta!