ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಏಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ - ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2014-06-10 13:53:19
  |     |  ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ವಾ ಅನೇಕ್ ದೆವಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಖಾಸ್ಕಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಪ್ಣಾಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರಾಂಕೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಜಜೊ ಮಾತ್ ಖರೊ ಆನಿ ನೀಜ್ ದೇವ್, ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಸರ್ಗ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಆಶೆನ್ - ಅರ್ಧ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಎಕಾಕುಶಿನ್ ತರ್, ದೆವಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಂಮಧೆಂ ದೇವ್‌ಭಕ್ತ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ರಿತುವಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್‌ಯೀ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆನಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ವಾಚ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

-  ಎಚ್ಚೆಮ್

 

"ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಸರ್"
"ನಮಸ್ಕಾರ್ ಸಾಂಗ್"

"ತುಮಿ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಗಿ?"
"ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರೀ
ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆನಾ"

"ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?"
"ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಶಿಣಾನಾ,
ತಾಣೆಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್ ಶಾಬಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ

ಮಿಸಾಂವಾಂಚೊ ಕಂರ್ಡೊ ಭರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಕಲೆಕ್ಶನಾಕ್ ಘರಾ ಯೇನಾ,
ತಾಚೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್‌ಯಿ ನಾಕಾ ಲೇಕ್ ದಾಕಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೊರೆ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ

ಅಪ್ರೂಪ್ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಂಗಿ ದೀವ್ಳ್ ಪಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್
ಚುಕೊನ್ ಗೆಲಿ ಶೆಳಿ ಮ್ಹಣಾನಾ,
ತೊ ಕೊಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾ"

"ದೆವಾಕ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಗಿ ತುಮಿ?"
"ನಾ, ಆಯ್ಕಲಾಂ ಮಾತ್ರ್"

"ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ನ್
ಬರೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್ ನೆ?"
"ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ದೆವಾಂವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್ ತುಂ?"
"......"

"ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ..
(ಹೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ;
ಒಫ್ ದಿ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಆಸೊಂ)"
"ಸಾಂಗಾ ಸರ್"

"ಪೋರ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ
ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿಂ ದುರಾಂ ಸಾಂಗೊನ್..."
"ವ್ಹಯ್ ಗಿ. ಕಸ್ಲಿಂ ದುರಾಂ?"

"ಆಪ್ನಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ
ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಬೊಬೊ ಮಾರ್ನ್ ಕರ್ಕರ್ ಕರ್ತಾತ್,

ಎಕಾಮೆಕಾ ಶಾಂತಿ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಕರ್ತಾತ್,

ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್; ಪೂಣ್...
ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್

ಮಣಿಯಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚ್
ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್....

ಕಿತ್ಯಾಗೀ ತುಜೆಕಡೆ ಹೆಂ ಪೂರಾ
ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ
ತುಂ ಪುಣೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾಯೆ...
ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ"

"ಅರೆ! ವ್ಹಯ್ ಗಿ? ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ?"
"ದೆವಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ
ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮಾಯಾಗ್!"

"ಅರೆ! ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?"
"ದೆವಾವಿಶಿಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರುನಜೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್
ಆನಿ ದೆವಾಕ್‌ಚ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್
ಉರ್ತಾಯೆ ತೊ?"

"ಆಸೊಂ, ಕಸೊ ಆಸ್ಲೊ ತೊ ಪಳಂವ್ಕ್?"
"ಉಡಾಸ್ ನಾ"

"ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್...ಉಡಾಸ್ ಆಸಜೆ ನೆ"
"ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿಂ ರುಪ್ಣಿಂಚ್
ಉಡಾಸ್ ಉರನಾಂತ್ ಖಂಯ್
ಆನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಉರತ್..."

"ಹಾ ಹಾ..
ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಹೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುನಜೊ?"
"ಹೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಘುಟ್ ದೆಕುನ್"

"ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ
ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ
ಅಕ್ರೇಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ?"

"ವ್ಹಯ್,
ದೆವಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ವ್ಯರ್ಥ್
ಕಾಡಿನಾಕಾ!"

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

COMMENTS