ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಮಾಸಾ ಆಂಗಡ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2015-12-08 18:24:00
  |     |  ಮಾಸಾಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಫಕತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಕುಂಕಾಡ್ ಮಾತ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಜಿವೆಂ ಮೊಲಾಯ್ತಾತ್, ಆಂಗ್ಡಿವಾಲೆ ಜಿವೆಂಚ್ ತುಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸದ್ರೆ ಮುಕಾರ್ ಹಲಾಲ್ ಕರುನ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ ತಶೆ ಫೊಡಿ ಕರುನ್ ದಿತಾತ್. ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮಾಸಾಕ್ ಮೋಲ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ - ಕುಂಕ್ಡಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಪೂಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾನ್ ಮೊಲಾಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಕ್ ಜೀವಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಕ್ ನಿವೇಶ್ ತರ್, ರುಸುಮ್ ಪಾಕಾಂ ಸಮೇತ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲಾ ತರೀ, ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಫೊಡಿಂಚಿಂ ಮಾತ್ ಖಂತ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಕ್. ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಚೊ ನಿವೇಶ್ ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚಿ ಮರ್ಜಿ - ಹಾಂತು ಜರೊನ್ ವೆಚೆಂ ಕರ್ಮ್ - ತುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ! ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಬಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂಬಂದಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಸಂಬಂದ್ ತುಕ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

 - ಎಚ್ಚೆಮ್

 

 

ಸಕಾಳಿಂಫುಡೆ ಮಾಸಾಆಂಗಡ್
ತೋಂಡ್ ಉಗಡ್ತಚ್
ಮಾರ್ತಾ ಘಾಣ್-
ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಝಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ
ಸಾಂದಿಂನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚಿ.

 

ಲೊಕ್ಡಾಘುಡಾಂನಿ ಕುಂಕ್ಡಾಗಳೆ
ಲಾಸ್ತಾತ್ ತಾನೆನ್
ನಾಕಾಫುಡಾಂ, ತೊಂಡಾಂನಿ ಉಸಳ್ಚ್ಯಾ
ಹುನೊನಿಂ ಉಸ್ವಾಸಾಕ್
ದೋವ್‍ಯೀ ಘಾಮೆಲಾ ಪಾಕ್ಯಾ ತಗ್ಡಾರ್.

 

ಪಾಕಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್, ಕಾತ್ ವೊಡುನ್
ಬೊಟಾಂಸಮೇತ್ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಬೆಂಡುನ್
ಕುಡಿ ಸಾಫ್ ಜಾತಚ್
ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿತ್ ಆಂಗಾಚ್ಯೊ ಫೊಡಿ?
ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಪಯ್ಲೊ ಗಿರಾಕಿ.

 

ತಾಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾತಾರ್ ಫಾತರ್
ಕಿತ್ಲೊ ಕಿಲೊ ತುಕ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಮಾಸ್
ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ!
ತುಕ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಜೆಂಜ್ರೊನ್
ತಾಚೆಂಯ್ ಆಂಗ್ ಜರ್ಲಾಂ ಪಳೆ.

 

ತಾಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ಆನಿಯೆಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕುಂಕಡ್
ಗಾಂಟಾಯಿಲ್ಲೆ ಪಾಕಾಟೆಚ್ ಖೊಡೊ!
ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲೆ ನಿಸ್ತೇಜ್ ದೊಳೆ
ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾತ್-
ಸಾಣ್ಯಾಫಾತ್ರಾಕ್ ಸುರಿ ಧರ್ತಾನಾ
ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಂಕ್!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS

Roshan Sequeira , Bajpe Dec 13, 2015

Monshacha chaltya jivithanthli nistej ghadithank jeev borchi kavitha

Philip Mudartha , Nerul Dec 11, 2015

ದ್ರಶ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾತ್ ಜಿವಿಂ ಜಿವಿಂ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿಂ. ಸಂದೆಶ್ ಸೊಧ್ತಾಂ ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಲಾಗಾನಾಂ. ಪರೆಶಾನ್ ಜಾವ್ನ್, ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾವ್ಣೆಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಥೈಂಸರ್ ಬೊಂಬ್ ಫುಟ್ಲಾ-ಗಿ ವ ಉಜ಼ೊ ಪೆಟ್ಲಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ. ನಾನುಕ್ ಕಸಲೆಂ ಬ್ರೆಂಡ್ ದಿಸ್ತಾಗಾಯ್? ...wink

Lancy Henry Moras , Bajjodi, Saudi Arabia Dec 10, 2015

ವಿಲ್ಸನ್ ಪರ್ಬಿಂ ತುಕಾ.

Alphonse , Pangla Dec 09, 2015

Wilson, the best once again.. Hats off...

Monica Mathias , Dublin/ Ireland Dec 08, 2015

ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾನಿಂ ವಿಣ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಭೊವ್ ಚ್ಚ್ ರುಚ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್.  ಪರ್ಬಿಂ ತುಕಾ.