ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಮ್ಹಜೆ ದೇವ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2017-10-02 19:23:56
  |     |   

ಕಾ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ’ದೇವ್’ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣಿಂಯ್ ಖಾಸ್ಗಿ. ಹ್ಯೆಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ದೆವಾಳಾಕ್ ಸಂಗಿ ಯೆತಾ ಆನಿ ಮಾಗ್ತಾ. ತರ್ ಯೀ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಚ್ಯೆ ಶಾಯ್ಲೆಂತ್ ಯೀ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಜೀವ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಲ್ತಾರಿಮುಳಾಂತ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಮಾಗ್ತಾ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್. ಏಕ್ ಜೀವ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಮಾಗ್ತಾ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ ತಕ್ಲಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲುನ್. ತರ್ ಯೀ ಹಾಂಚೆಮದೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯೆ ಶಾಯ್ಲೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ನಾಂತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಗ್ಚ್ಯೆ ಶಾಯ್ಲೆಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಿಮಾಣೆ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಮಾಗ್ತಲೊಯ್ ದೇವ್ ಚ್ ಆನಿ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಯೀ ತಯಾರ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿವಯ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ ದೊಳ್ಯಾಂಫುಡೆ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಚೆರ್ ಮಾನ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಆನಿ ತೇಂಯ್ ಮಾಗ್ಚಿ ರೀತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸೊನ್ ಯೀ.

  

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ದೆವಳಾಭಿತರ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ವಾ ದೋನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಮದ್ಲ್ಯಾ ಗವ್ರವಾಥಂಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಯೀ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳೆಪಣಾಂಕ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂ ತ್ ಯೀ ಮಾಗ್ಚಿ ರೀತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ ತರ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಚ್ ಶಾಂತ್ ಪಣಾಚೆಂ ದೆವಾಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ "ಧ್ವನಿ" ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳ್ಕತಾ. 

 

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

 

ದೊಗಾಂಯ್ ಆಮಿ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾಂವ್

ಎಕಾಚ್ ದಾರ್ವಾಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ - ದೇವುಳಾಕ್

ತೂಂ ವಚೊನ್ ಸರ್ಪಾಡ್ತಾಯ್ ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಳಾಂತ್

ಆನಿ ಹಾಂವ್ ದಿಂಬಿ ಮೊಡ್ತಾಂ - ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್

 

ತೂಂ ಪಳಯ್ತಾಯ್ ಫಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್

ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕ್

ತೂಂ ಮಾಗ್ತಾಯ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್

ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ತಕ್ಲಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲುನ್

 

ದೆವಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಮಿಂ ದೊಗಾಂಯ್

 

ಸರ್ಪಡೊನ್ ತೂಂ, ಮಾಗ್ತಾಯ್ ಕಿತೆಂ ? ನೆಣಾಂ ಹಾಂವ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್, ತುಮಿ ದೋಗ್‌ಯೀ, ದೇವ್‌ಚ್

 

ದೆಕುನ್ ತೂಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಉಟ್ತಾಂ

ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಮೊಡುನ್

 

► ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS