ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಏಕ್ ಫುಲ್, ರಾಸ್ ಖೊಲೆ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2017-09-08 09:09:00
  |     |   

ಚ್ಣೆಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪಳಯಾ. ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಭವ್ನ್, ಧರ್ತೆಗರ್ಭಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಚಿಂವೊನ್, ಏಕ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾತಾ, ತೆಂ ವಾಡೊನ್ ರೊಂಪಿ - ರೂಕ್ ವಾ ಝಾಡ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತು ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾತ್, ಫಳಾಂ ಜಾತಾತ್. ಸುಕ್ಣ್ಯಾ - ಸಾವ್ಜಾಂಕ್, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್, ಕಸಲೊಚ್ ತರ್ ಬೇದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ರೂಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ದಿತಾ, ಫುಲಾಂ ಫರ್ಮಳ್ ದಿತಾತ್.

 

ಎಕಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ವಾ ಝಾಡಾಚ್ಯಾ, ಪಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಳಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ವಾಂಟೊ, ಜಾಂವ್ ಫಾಂಟೆ, ಖೊಲೆ ವಾ ಕಾಂಟೆ, ಫುಲಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಫಳಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಸಂವಿದಾನ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್, ದೆಶಾಚೆಂ ಸಂವಿದಾನ್‌ಚ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ಪ್ರಚೋದನಾಕ್, ಪ್ರಲೋಭಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಖೊಲೆಚ್ ಫುಲಾಂಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂಚೆರ್ ಹಾತೆರಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಜಾತಾನಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೆಗಾನ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಹಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆರ್ ಆಸ್ಥಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ಮಾವ್ನ್ ಪಾಪುಡ್ನ್, ಹೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಮೊಡೆಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಕೀ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್. ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಹೊ ಆಕಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾನಾ, ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕುನ್ ವರ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದ್ತಾ.

 

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

 

 

ಖೊಲೆ ಘೊಸ್ ಘೊಸ್ ಲಾಂಪ್ತಾತ್
ಪುಣ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಎಕೇಕ್

 

ಫಾಂಟೊಭರ್ ಖೊಲೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ
ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪ್, ಪುರ್ಪುರೆ ಮಾತ್ರ್
ಪುಣ್
ಎಕಾ ಫುಲಾಕ್ ಆಸಾ ತಾಂಕ್ -
ಪರ್ಮಳ್ ದಿಂವ್ಚಿ

 

ರಾಸ್ ಖೊಲೆ ಸೊಡ್ನ್
ನಾಕ್ಶೆಂನಿ ಕಿಂಪ್ಚುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ
ಫಕತ್ ಫುಲ್ -

ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯೆ ತೆಕ್ಲೆಕ್ ಚಡಂವ್ಕ್
ಮುರ್ತೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಅರ್ಪುಂಕ್
ವಾ
ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಯೀ ಮಾನ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್

 

ಆತಾ’ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯೀ
ಹಾತೆರಾಂ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್

 

ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ
ಎಕಾ ಫುಲಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್
ರಗತ್ ಪಾಜ್ರೊಂಚೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ...
ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್;
ಆವಯ್ ಪಾಳ್ ಪಾಪ್ಸಲ್ಯಾರ್ ಯೀ
ಥೊಡ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂನಿ
ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂಯ್ ದೆಕ್ಲೆಂ...

 

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS