ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಭಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪಿಜ್ಜಾ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-06-12 13:01:59
  |     |   

ಹೊ ದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಆಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಆಜ್ ನೀಜ್ ಪೇಜ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ಟೆಕ್ಸಾಂ ಆನಿ ಸೆಸ್ಸಾಂ. ರೇಶನ್, ವೋಟರ್, ಯೂನಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರ್ಡಾಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಉರವ್ಣಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಟೆಕ್ಸಾಚಿ ಕಾತರ್. ಪೂಣ್ ಪರ್ಜೆನ್‌ಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಮಾತ್ ಬೋವ್ ರಂಗೀನ್. ಅಛ್ಛೇ ದಿನ್ ! ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಮನ್ ಪಿಸ್ವೊಂಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ. ಅಕೇರಿಕ್, ಆಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಚೊ ಫಕತ್ - ಕುಡ್ಕೊ ಪಿಜ್ಜಾ. ತ್ಯಾಯ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಹಜಾರ್ ಶರ್ತಾಂ. ಅಛ್ಛೇ ದಿನ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ - ಸುಣ್ಯಾಚೊ ಘಾಸ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉರ್ ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಯೀ ಖಲಾಸ್! ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

 

 

ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ 

ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಶೀಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ
ಕುಡ್ಕೊ ಪಿಜ್ಜಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ-
ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್

 

ಖಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್
ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತೋಂಡ್ ಉಗಡ್ತಾನಾ-
"ರಾವ್!" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ-
ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕ್-

 

ಪಯ್ಲೆಂ
ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತೋಂಡ್ ಧು
ಘಾಣ್ಟಾ, ಬ್ರಶ್ಶಾಂತ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್
ಶಾಂಪೂ ಘಾಲ್ನ್ ನ್ಹಾ
ಬರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್
ಕೇಸ್ ಉಗಯ್
ಚಡ್‍ಚ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾರ್ ಲೆಕಾಪ್ರಾಸ್

 

ಉಪ್ರಾಂತ್
ಏಕ್ ರಾವ್ಳೆರಾಸಾರ್ಕೆಂ ಎ.ಸಿ. ಹೊಟೆಲ್ ಸೊಧ್
ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಮೇಜ್ ವೀಂಚ್
ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಸಂಗಿ ಬಸ್
ಫಳ ಫಳ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ನಿತಳ್ ಭೊಶಿ ಘೆ, ಪೂಸ್
ತಾಂತುಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದಾಯ್
ದೋನ್ ಝಿಳ್ಮಿಳ್ಚ್ಯಾ ಕುಲೆರಾಂನಿ
ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡ್!

 

ಉಪ್ರಾಂತ್
ಕಾನುಲ್ ಕಾಡಿಯೆನ್
ಕಾನ್ಪೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆತಿತ್ಲ್ಯಾ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಪೀಂಜ್
ಆನಿ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೆಬರಿ
ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಲಾಯ್!

 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್
ಸುಣ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್
ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಭಿಕಾರಿ!
ಆಘಾತಾನ್ ದೆಕ್ತಾ ತೊ-
ಲಾಚಾರ್ ಬೊಟಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಕ್
ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಿಸರ್ ಮಾಸಾಂಯ್
ಕುಡ್ಕೊ ಪಿಜ್ಜಾಸಾಂಗಾತಾ
ಸುಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ

 

ಭಿಕಾರಿ ಆತಾಂ
ವಳ್ವಳ್ತೇ ಆಸಾ...
ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ-
ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚಿ ದೂಕ್ !

 

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS

Kevin Pinto , Dubai Jul 20, 2016

This is the actual truth....Excellent poem Wilson..

Roshu , Bajpe Jun 17, 2016

Wilson, Heart Touching. Very Nice