Poems

ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಜೆಜುನ್ ಗೊರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ. ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ,ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ  ಜೊಕ್ಚೆಂ ಮಾಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ದುರ್ದಶಾ.

 

ಸೊಭಾಯ್     -    ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಸಮಾಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಶಪಾತಿ. ಗೊರೆಂ, ತಾಂಬ್ಡೆಂ, ಧವೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ರಂಗಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಶೆಕ್ ವೊಂದಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

 

ಮ್ಹಜೆ ದೇವ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ದೆವಳಾಭಿತರ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ವಾ ದೋನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಮದ್ಲ್ಯಾ ಗವ್ರವಾಥಂಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಯೀ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳೆಪಣಾಂಕ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂ ತ್ ಯೀ ಮಾಗ್ಚಿ ರೀತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ 

 

ಏಕ್ ಫುಲ್, ರಾಸ್ ಖೊಲೆ     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ರಚ್ಣೆಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪಳಯಾ. ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಭವ್ನ್, ಧರ್ತೆಗರ್ಭಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಚಿಂವೊನ್, ಏಕ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾತಾ, ತೆಂ ವಾಡೊನ್ ರೊಂಪಿ - ರೂಕ್ ವಾ ಝಾಡ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತು ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾತ್, ಫಳಾಂ ಜಾತಾತ್. ಸುಕ್ಣ್ಯಾ - ಸಾವ್ಜಾಂಕ್, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್

 

ನೆವಿಲಾಕ್...     -    ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ

ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ಸುಶೆಗಾಚೆಂ ಟೊನಿಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ದೂಕ್ ಸೊಸನಾತಸಲಿ. ಆತಾಂ ಅಸಲಿ ದೂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನೆವಿಲ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಳಾ ಭಿತರ್ಲೊ, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ 

 

ವೇಳ್     -    ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಉರಯಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ವೇಳ್ ಮುಕಾರ್ ಚ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ವೇಳ್ ಸಂಪ್ ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ದಿತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ವೇಳ್ ಜಾಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ 

 

ವಿಂಚವ್ಣ್     -    ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ

ರುಕಾಜಮ್ಯಾಕಡೆ ಏಕ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕತಲ್ಯಾಚೊ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಹಾಂತುಂ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಜಾಲಾ. ದಿಶ್ಟಿಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ತಾ, ತಿಚೆರ್ ತಣ್ ವಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ...

 

ಬಾಯೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಶಿಕಪ್, ಕಾಮ್, ಚಲಿಯಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿಂ - ಅಸಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಯ್ರಾವಿಶಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. 

 

ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಯಾಂ ಗೊ     -    ಸ್ಟೀಫನ್, ವಾಮಂಜೂರ್

ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಧರ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಿಜನಾ.. ಮನಾಂಯ್ ಭಿಜ್ತಾತ್. ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಮಾತಿ ಮಾತ್ರ್ ಪರ್ಮಳನಾ.. ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾತ್. ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿವಾಳ್ತಾತ್, ಯಾದಿ ಕಿರ್ಲತಾತ್. 

 

ಬಿದಿವೇಶ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಪತ್ರ್     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಘಟಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಬಿದಿವೇಶ್ಯೆಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಧರ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ವವಿಮರ್ಸೊ, ಸೊಭಾಯೆಪ್ರಜ್ಞಾ, ಅಭಿವೆಕ್ತಿ, ಅನಾಮಿಕ್ಪಣ್, ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಮೊಲಾಂ ಬಳಾದಿಕ್ ಪರಿಕರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತಾ

 

ಭಿಕ್ಣೆಶಿ ಭೆಸ್     -    ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಆಕೃತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ. ರೂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತರ್, ರೂಕ್ ಚಿರುನ್ ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ್ ಉರಜಾಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತೀಯ್ ಉರಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ...

 

ಗರ್ದಾನಾಗೊಟೊ     -    ರೋಬಿನ್, ನೀರುಡೆ 

ಏಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಝಳ್ಕತಾ. ರೊಬಿನ್ ನೀರುಡೆಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್

 

ದುಡು ದುಡು ದುಡು     -    ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದುಡ್ವಾಚಿ. ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು...

 

ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾ೦ತ್     -    ಚಿಕ್ಕ ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಥರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಕೇಸ್, ವೊಂಣ್ತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ಶಿಸಾಂನಿ ಆಂಗಡ್ ಉಘಡ್ಚಿ...

 

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ದೀಂವ್ ಕಣ್ಸಿ?     -    ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪೊಸ್ತೆಲೊ ರಯ್ತ್ ಚ್ ಆಜ್ ಉಪಾಶಿಂ ನಿದ್ ಲ್ಲೆಂ ಬೀಕರ್ ವಾಸ್ತವ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮೊಡಿಂ ತರೀ ವರುಂಕ್ ಯೆಯಾ. ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ, ತೀಯ್ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೀ ಕಶ್ಟ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಮ್ನ್ಯಾಚೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂನಿ ಶೆತಾಮಾತಿಯೆಕೀ ವೀಕ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂ!

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ