ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ - ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಆನಿ ನಾ.

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-08 03:58:25
  |     |   

ವಿ ಜೆ ಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚೊ ಸರ್ದಾರಾಂಚೆಂ ಸಿನೊಲ್ ನಾಟಕ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಅಪ್ರತಿಮ್ ನಟನಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಶಿಮಾಂವ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಖೆಳೊನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕಲಾ ಪೋಶಕ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೊ -   ಜೋರ್ಜ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ,   ಜುಲಾಯ್ ನೋವ್ ತಾರಿಕೆರ್ , ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ.  ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ  ರೀತ್ ಫಲ್ಯಾಂ ,  ಇಕ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ , ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ , ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಖಾಸ್ಕೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ದುಕಾಚಿ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ.  ಹಾಂವ್, ಚಡುಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಲೊಕಾನ್, ಪತ್ರಾಂನಿಂ, ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ  ವಿಸರ್ನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ - ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ " ಕಿಟಾಳ್ ಕ್ಲೊಸಪ್ " ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ತಯಾರೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್,  ಅಚಾನಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪಯ್ಲಾಂ. ಕ್ಲೋಸಪ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಖಾತಿರ್  ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಿವರ್, ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಲಾಯ್ಭ್ರೆರಿ, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಂವೊನ್ - ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಫೊಟೊ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್  ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆ. ಫಕತ್ ತಾಂಚೆ ಉಲೊಣೆಂ ಶೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲೆ.  

 

ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಕ್  ಹಾಂವೆ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ , ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣೆ ,  ವಿ ಜೆ ಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನಾಟಕ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್  " Signet Of Sardars" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚೆಂಚ್  ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್  ತೊ ಮುಕೆಲ್ ಪೋಶಕ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಹ್ಯಾ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣೆಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಮಿ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಿಒಡಿಪಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತೊ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ.  ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಲಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ  ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊ. ವಿಲಿಯಂ ದ ಸಿಲ್ವ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ’ತರ‍್ಜಣ್ -  ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್’ - ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸಂವಾದಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣೆ -  ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಡೊ| ವಿಲ್ಲಿನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

 

 

 

 

ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಶಿಮಾಂವ್ಚೊ ಕಿರ್ದಾರ್ ಅಸೊ ರಿಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಗೀ - ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ - ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್‌ಯೀ ರಾತಿಂ  VISION ಆಯ್ಲೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ , ಆನಿ ಜರಿತರಿ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ನಾಟಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಕೆಲೊ ತರ್ ಹೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಡ್ ಹಿಟ್ ಜಾತೊಲೊ. ತುಮಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಫಾವೊತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕೃತಿ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಣ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಹೊ ಬೂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರೇಟನ್ ಹಾಂವ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾಂ.

ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಮಾಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಫಕತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.      

ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ , ಮುಳಾನ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಚೊ. ಆತಾಂಯೀ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ತಾಚಿಂ  ಥೊಡಿಂ ಘರಾಂ ಆನಿ  ದುಕಾನಾಂ ಆಸಾತ್ ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಡಾಸ್.  ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಏಕ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊಯೀ ತಾಣೆ ಬಾಂದ್ಲಾ ಖಂಯ್, ತೇರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್.   ತೊ ಮರಿಯೆಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಕ್ತ್.  ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ -  ಫಲ್ಯಾಂ  ಯೆಜಾಯ್‌ಗೀ ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್  - ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಯೇ , ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್,  ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇನಾಕಾ ಆಮಿ ಘರಾ ಆಸಾನಾಂವ್,  ತೆರ್ಸಾಕ್ ವೆತಾಂವ್ - ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ.  ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಟಾವಳೆಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಚೊಂಕ್  ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಣಿ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೇಯ್ ಪಾಟಿಂ ಫೊನ್ ಕರುಂಕೀ ನಾ. ಪೂಣ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ತೊ ಉಟೊನ್ ವಚತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ  ಚಿಂತುಂಕ್  ನಾ.

 

 

ಮಾಯ್ , 26 , 1940 ವೆರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ , ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ ಕೊಮ್  ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ.  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಲೆಕಾಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಯೆನ್ , ಕುವೆಯ್ಟ್ ಪಾವೊನ್. ಥಂಯ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ - ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡುಣೆಂ 33 ವರ್ಸಾಂ, ಲೆಟರ್ ಒಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹ್ಯಾ ವಿಬಾಗಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ.  

ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೊ ಭಾವುಕ್ ಜಾತೊಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಮಾತಿ ವಾವಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊರ‍್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್  ಕಣ್ಗಿ ಖಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಮರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪರ್ಸೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಣೆ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಬಸ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಣಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಹಾತ್ ಬರಪ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ರಬ್ಬರ್ ಬೊಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್. ಖೆಳಾಂತ್ ತರ್ ಉಸ್ತಾದ್. ತವಳ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳೊಂಕ್  ರಾಂವ್ಚೆಂ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬೋವ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೋ.  ತಾಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಬಂದ್ರಾಂತ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೆಕಾಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್.  ತಾಚೆಂ ಹಾತ್ ಬರಪ್ ಆನಿ ಲೆಕಾಂಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪರಿಣತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ಕಜನ್ ಭಾವ್ ಫ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ತಾಕಾ ಕುವೆಯ್ಟ್ ವೆಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ 33 ವರ್ಸಾಂ ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ - ಆನಿ 1990  ಕುವೆಯ್ಟ್ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್  ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೇಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮಾತ್ ತೋ  ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಫುಮಾರ್ ಜಾತೊಲೊ.    

"ಕಿತ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ,  ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ , ಪತ್ರಾಂ ,  ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ - ಸಗ್ಳೆ ಗೆಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಜಿ ಎಮ್ ಮೊಟಾರ್ಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಜಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಥೊಡೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಮಾತ್."     

 

 

 

 

ತಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 1974  ಇಸ್ವೆಂತ್. ಮರಿ ಮಾಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್.  ಪತಿಣ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಚಿ, ತವಳ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯೀ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಎಕಾಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

"ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಭುರ್ಗೊ -  ಪಯ್ಲೊ ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ ತರ್ ಧಾಕ್ಟೊ ಲ್ಹಾನ್. ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ತಸೆಂ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಯೆತಾನಾಂ ಧಖೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲೇಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ದೆದೆಸ್ಫೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಮಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ -   ಆತಾಂ ದೊಗೀ ಚೆರ್ಕೆ ಶಿಕೊನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ  ವ್ಹಡ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ ಸಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರ‍ೇಲಿಯಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಧಾಕ್ಟೊ , ಅಬುಧಾಬಿಂತ್."

 

 

ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ( 1 ಮಾಯ್ 1974 )  ಮಾ| ವಿಲಿಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ

 

ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಗೂಗಲ್ ಟೊಕ್ ಹಾಚೆರ್ ತೋ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಸದಾಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ.

ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಕ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್. ಭುರ್ಗೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೋ ವೆದಿಕ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಕತ್ ನಟನ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ನಾಟಕ್ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತೀ ತಾಣೆ ಉರ‍್ಬಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್ - ಮೌಶಿ, ವಿದೊವ್, ಸುನೆಕ್ ಸ್ವಾಗತ್, ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಂ ಬರೊ ಜಾ.

ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಪಳೆ ( ಜೊ ಸಾ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ) ವಿದೊವ್ ( ಲುವಿಸ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಆನಿ ಸಾಯ್ಮನ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ) ಬಂದೀವಾನ್ ( ಗೊಡ್‌ಫ್ರೀ ಪಿಂಟೊ) ಶೆಗುಣಾಂಚಿ ಸುನ್ ( ವೊಲ್ಟರ್ ಮೊಂತೆರೋ ) ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ( ಎಂ ಪಿ ಡೆಸಾ ) ಭಾಂಗಾರ್ ಮನಿಸ್, ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ  ( ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ ಕೊಸ್ತಾ ) ಅಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ , ಜಳ್ಚಿ ವಾತ್  ( ಎ ಟಿ ಲೋಭೊ ) ಮೊರ್ನಾಂತ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ( ಸಿರಿವಂತ್ ) ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ( ವಿ ಜೆ ಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ )  ಹೆ ತಾಣೆ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ನಾಟಕ್.

 

ವಿ ಜೆ ಪಿ ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿಂ ಸಿನೊಲ್ ನಾಟಕಾಂತ್  ಸರ್ದಾರ್ ಶಿಮಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಪ್ರದರ‍್ಶನಾಂನಿ ತಾಣೆ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

 

 

 

 

ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಮಾವ್ಶಿ ನಾಟಕ್ ಭಿಸ್ಫ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮಥಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ವಾರ್‌ಪಣಾ ವೆಳಾರ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ತೋ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಫ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೋ.

ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಘರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖರ್ಚಾರ್ ವರ್ನ್ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.  ಜೊ ಸಾ ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂ , ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿರಿವಂತಾಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ವರ್ತಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆ ಶೋ  1980 ಇಸ್ವೆಂತ್  ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ  ಲೊರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊಚೊ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್‌ಚೊ ನೊವ್ರೊ ತಶೆಂ ವೊಲ್ಟರ್ ಮೊಂತೆರೋಚೊ ಶೆಗುಣಾಂಚಿ ಸುನ್ ಹೆ ನಾಟಕ್ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ -  ತೋ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಫಾ| ಫೆರ್ನಾಂದ್  ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ  ಹೊಲ್ ( ಆದ್ಲೆಂ) ಬಾಂದುಂಕ್ ತಾಣೆ  ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ತೋ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ.  

ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ  ಏಕ್ ಬರೊ ನಟ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲೆಚೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಮೋಗಿ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಲಿಗೀ ಉಣಿ ಸೆವಾ ದಿಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾತಾನಾ  , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಇಲ್ಲಿ ತರೀ ತಾಚಿ ಒಳಕ್ ದೀಜೆ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿಂ ಸಿನೊಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಪಿಂತುರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ದವರ್ನ್ಂಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪಯ್ಲಾಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಅಧುರ‍್ಯಾ ಸಪ್ಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ , ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ , ಹಾಂವೆ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಪಣ್  ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

- ಎಚ್ಚೆಮ್

COMMENTS

Stephen Quadros Permude , Permude Jul 12, 2012
Shocked. May the departed soul rest in eternal peace. May Almighty grant solace to Iry Aunty and family.

Wilma , Bantwal Jul 11, 2012
ಅಪೂರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಥಂಯ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯಾಂಚೆಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಜ್ ಅಂತರ್ಲಾ. ಅಸಲೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆ ಆದಿಂ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪುಣಿ ಕರುಂದಿ.

Wilson Kinnigoli , Kinnigoli Jul 11, 2012
Very sad to hear this. I didn’t know about him. But after reading this I really feel sad that we lost someone precious.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Jul 10, 2012
ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾಚಿ ಅಚಾನಕ್ ಖಬರ್ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ವೆತಾತ್; ಕಿತ್ಯಾ ಆತಾಂಚೆ ತರುಣ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಚರಿತ್ರಾ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಸರ್ತಾತ್ ತಿ ಭಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆ ಪ್ರೊ| ಆಲ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನ್, ಲಿಯೊ ಸೊಜ್, ಮೊ| ಅಚ್ಚು ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಮಾ| ವಿಶೆಂತ್ ಮಿನೇಜ್, ಬೆನ್ನಾ ರುಜಾಯ್, ಡೊಲ್ಲಾ, ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾಞಾ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾಞಾ, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್, ಹೆನ್ರಿ ಡಿ

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi Jul 10, 2012
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚಿ ಚಡ ವ್ಹಳಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂನಿ , ಸಾಯ್ಟಿಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್, ಒಳೊಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತುಜೆಂ ಲೇಕನ್ ವಾಚುನ್ ಕಳ್ಟಾ - ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ನಿ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ನಿಜಾಕೀ ಶ್ಲಾಘನೀಯ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ ಉಡಾಸ್ ದವರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಖಡಾಪ್ ಹಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಇತಿಹಾಸಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಅನಿ ತಾಂತು ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಾರಿಚ್ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆಚೊ ಆನಿ ರೊಮಾಂಚಕ್ ಪಾತ್ರ್. ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ನಾಟಕಾಂ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಬಾಬಾನ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೋವ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತಂವೆ ತಾಚಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಳಕ್ ಕರುಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ತಾಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕೊಣಾಚಾನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಡೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ಒಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತುಜೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಚ್ವಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್ , ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ವ್ಹರ್ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಲಾಕಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ದೇವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಸುಕ್ ಫಾವೊ ಕರುಂದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಅನಿ ತಾಚಾ ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.