Personality

"ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ..." - ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ.     -    Kittall Media Network

"ಸಮಾಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಲೋಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾ ಹುದ್ದೊ ಆಸೊಂಕ್ ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ 

 

ಗ್ರೇಸ್ತಾರುಪಾರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ : ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್     -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆವಿನಾಶ್ ಕಾಮತ್, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತೀಶ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊಶಿಯಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ 

 

ಅಂಕೋಲಾಚಿ ಕೊಗುಳ್ - ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ     -    ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

80 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯ್‌ ತರೀ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಕ್ ಭಾರೀ ಉಮೆದ್. ಸರಿಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಹಜಾರಾಕೀ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಪದಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾಯೆನ್‌ ತಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆರ್‌ ಕಿತೆಂಚ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. 

 

ರಫಾಯೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಿವೃತ್ತ್     -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಳಾವಳ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಚೊ ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಳಿಯೆಚೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳೊಕ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಭೊವ್ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

 

ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ನೆಕೆತ್ರ್ - ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್     -    ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಡೆನಿಸಾಬಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಜೂನ್ ತರೀ ಏಕ್ ಸರಳ್ ಆನಿ ಸಾಧೊ ಕುಟ್ಮಾ ಜೀವಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊಚ್ ಸಾಂದೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಪಳೆತಾ. ತಾಂಚೆಂ ಸುಖ್ ದುಖ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಖಂಯ್ ನಾ ಸಮಧಾನ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಶಾಂತಿ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಡೆನಿಸಾಬಾಚೊ ಉಕಲ್ಲೊಲೊ ಹಾತ್. 

 

ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಉತ್ರೊನ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಖರಾರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಡೊಲ್ವಿನ್     -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಕೊಂಕ್ಣೆತ್ ಸಂಗೀತ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯತ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಡೊಲ್ವಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ " ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಹರ್ಯೇಕಾ ಭಾಶೆಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ - ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಂತೀಯ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್"  ಮ್ಹಿನತೆಕ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಡೊಲ್ವಿನ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ತಪಸ್ವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

 

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವೊಯ್ಸ್ - LHM     -    ಚಿಕ್ಕ ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಎಲ್.ಎಚ್.ಎಮ್. ಮ್ಹಣ್ತಾ - "ಹಾ೦ವ್ ಕುಡಿ೦ತ್ ಇತ್ಲೋಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸುಲ್ಲೊ೦ ಕೀ ವೆದಿರ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಅಭಿಮಾನಿ೦ಚ್ಯಾ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಉಬೊನ್ ವಚಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೊ೦ " 

 

ಕಲಾ ಮಾಂಚಿಯೆಚಿಂ ಧ್ರುವ್ ನಕ್ಷತ್ರಾಂ - ಡೊನಿ ಆನಿ ಆಶಾ     -    ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಡೊನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಉಣೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ’ಹೀರೊ-ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ’. 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಮಾಳಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಪೇತ್ರಿಚೆಂ ನಕ್ತಿರ್ - ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ'ಸೊಜಾ     -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

“ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆ ಆಭಿರುಚೆ ವರ್ವಿ ಅಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಆಂಕ್ರಿ ಪುಟ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಪ್ಪನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಣೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಪಣ್ ದೆಕ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಅಪುಣ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಬೊಂವ್ತಾನಾ, ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ ತಡಿರ್ ಉಭೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಪಾಚ್ವೊ ಸುವಾದ್ ಘೆತಾನಾ, ಲಗ್ನಾ ಮಟ್ವಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಣಾಚಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಘಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಾಯ್ತಾಲೊಂ. 

 

ಭಾಂಗಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್     -    ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪರ್ಕ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಗೀ ? ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾವೊಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ, ಸಾಹಿತಿಂಚಿಂ ಪ್ರತಿಭಾ ಫಕತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣೆನ್ ಬಾವೊನ್ ವೆಚಿ ಹಾಂವೆ ಖುದ್ದ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಿಸ್ತ್- ಬಾರ್ಕುರ್ಚೊ ಆಲ್ವಿನ್ ಆಂದ್ರಾದೆ     -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾಕಿಯ್ ಚಡ್ ಆಲ್ವಿನಾನ್ ‘ಕುಂದಾಪುರ್ ಕನ್ನಡ’ ಭಾಷೆಚೆ ನಾಟಕ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಎಕ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿಯ್ ಆಲ್ವಿನಾನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಸುರ್ವೆಚೊ ನಾಟಕ್ ರಚ್ತಾನಾ ಆಸ್ಲಿಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉರೊವ್ನ್ ಆಜ್ ‘ಕುಂದಾಪುರ್ ಕನ್ನಡ’ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತಾ ಪಯ್ಕಿ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ’ದುಬೈ ಹುಡ್ಗ’ ನಾಟಕಾಚಿಂ 106  ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. 

 

ಸೌಹಾರ್ದ್ ಸಾಂಕೊವ್, ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಥಿಕ್ - ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್     -    ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ಲೆ ಆನ್ಭೊಗ್ , ತಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಚೆ ಘುಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಲೊಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಭ್ಹುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಂಯ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೆವಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಶೆಂ ಸುಂದರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ದೆಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.

 

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ - ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಆನಿ ನಾ.     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ವಿ ಜೆ ಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚೊ ಸರ್ದಾರಾಂಚೆಂ ಸಿನೊಲ್ ನಾಟಕ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಅಪ್ರತಿಮ್ ನಟನಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಶಿಮಾಂವ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಖೆಳೊನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕಲಾ ಪೋಶಕ್  -  ಜೋರ್ಜ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ,   ಜುಲಾಯ್ ನೋವ್ ತಾರಿಕೆರ್ , ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ