ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ (ಕವಿತಾ, ಲೆಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂದ್) ರಾಕ್ಣೊ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಆರ್ಸೊ, ಸೆವಕ್ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಫುಲ್ ಹಾಂತು ರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್. ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ, ಭಾಶಣಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸಭಾರ್ ಕಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಭಾಶೆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದ್, ವಿನೋದ್, ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಲಿಖ್ಣೆ ಶೆತಾಂತ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ ದಿತೆ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಏಳ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

Recent Archives

ಖಾವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್...

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್        2017-12-23 19:07:32
  |     |  ಜಂಜಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಮಧೆಂ ತೊಚ್ಚ್ ಗೊಟೊ , ತಿಂಚ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ , ತ್ಯೊಚ್ಚ್ ಶೆಳಿಯೊ , ತೆಚ್ಚ್ ಗೊವ್ಳಿ , ತಿಂಚ್ ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆ ಅಮ್ಚೆಂ ನತಾಲ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂಗಿ?? ಹರ್ ವರ್ಸಾ ನವಿಂ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾವೆಂ ಖಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ?


ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್.


ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯೊಚ್ಚ್ ಖಬ್ರೊ, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚೊಚ್ಚ್ ಜಾಳ್ ವೊಂಕ್ಲೊ ತರ್ ಅಮಿ ಅಜೂನ್ ಖಾವ್ಣೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಚ್ಚ್ ಅಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಜ್ ಖಾವ್ಣೆರ್ ನಾ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಸೊದ್ಚೊ ವ್ಯರ್ಥ್. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಕ್ ತೊ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳೊ ಅನಿ ಖೊಡ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಮ್ಟಾಂನಿ ತಿಣೆ ತಾಕಾ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅಮಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಜ್ ಹಾಲ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ತಾ.


ಗಾವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಟಿಂಚೊ ಧುಂವರ್. ಧರ್ಮಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದುಭಾವಾಚಿ ನದರ್. ಪಾಪಾರ‍್ಯಾ ದಲಿತಾಂಕ್ ಅನಿತಿಚೆ ಮಾರ್. ಗಿರೆಸ್ತಾಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಹಾರ್. ಹಾಂಗಾಯೀ ನತಾಲ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ಲೊ ಯ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾ , ಕಿಡಿ ಗುಳಿಯೊ ವಾಂಟುನ್ ಖಾತಾ.


ಅಪುಣ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಂಕಾರ್ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್ ದಾರ್ಭಾರಾನ್ ಉಡ್ಲೊಲೊ ಡಮ್ಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾತಾನಾ , ಸಕ್ಕಡ್ ದೇವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಯಾಧಿಂನಿ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾತ್ . ತೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಪೆಲೊ ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೆ ದಿಸ್ ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್.


ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆಯಿ ಬೇಕರಿಂನಿ ಕೆಕಿ ಮೊಲಾಯ್ತಾತ್ ’ನತಾಲ್’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಚೊವ್ದಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೊವ್ದಾ ಜಣಾನಿಂಯ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಅನಿ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಕ್ ವಳ್ಕಾತೊಲೊ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮಾಸಾಂ ಶಿಜ್ತಾತ್ ’ನತಾಲಾಂ’ ನಿಬಾನ್.


ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಚಿಂತುನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಬ್ರಮ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಾವ್ಣೆ ಬಗ್ಲೆರ್ ಚ್ಚ್ ಭಜನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.


ತೊ ಖಾವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲಾ, ವಾಡ್ಲಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಹೆಂ ನೆಣಾಸ್ ಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತರಿ ಘರಾಕ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ವಾಪಾರುನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಾತ್ ’ನತಾಲಾಂ’ ನಿಬಾನ್.


ರಾಗಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಕರುನ್, ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂ ವಿವಾದಾನ್ ಕೊಯ್ತೆ ಉಬ್ರಾವ್ನ್, ವರ್ಸ್ ಭರ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಲೆಲೆಯ್ ವರ್ಸಾ ಅಖ್ರೇಕ್ ಗರ್ಧಾನಾ ಗೊಟೊ ಭಾಂಧ್ತಾತ್ ’ಫೆಸ್ತಾ’ ನಿಬಾನ್.


ಕಿತ್ಲಿ ತುಜಿ ದವ್ಲತ್ , ಕಿತೆಂ ತುಜಿಂ ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ಮರ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಮೌನ್ ಜಾತಾತ್, ದೆವಾ ಮಹಿಮೆಕ್ ಮೊನೆ ಜಾತಾತ್ . ಸಂಸ್ರಾವಾಯ್ಟಾಕ್ ಭುಲೊನ್ ಥೊಡೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚ್ಚ್ ವಿಸರ್ತಾತ್, ಜಿವಿತಾಂತ್ ನಿಸರ್ತಾತ್, ತೆಯ್ ಫೆಸ್ತಾಖಾತಿರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಖರ್ಚಿತಾತ್ ಖಾವ್ಣೆ ಬಗ್ಲೆನ್ಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್.


ಪರತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ನತಾಲ್ ಗಾವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಫೆಲಿಜ್ ನಾವಿದಾದ್ ನೆಣಾ ಅಸಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಡ್?! ತಾಂಚೆಬರಿ ಅಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾವ್ಣೆಲಾಗಿಂಚ್ ಉರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?


ಸಮಾಜೆಂತ್ ಧೆವ್ಯಾಂ ಆಮಿ. ಮೆಳ್ತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಥೊಂಟೆ ಕುರ್ಡೆ? ಪಾಂಗ್ಳೆ ಕೊಡ್ಕಾರ್, ಆರಿಗಾರ್...


ತಾಚ್ಯೆಬರಿ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಕರುಂಕ್ ನೆಣಾಂವ್ ಆಮಿ ತರಿ, ಝರಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ತಾಚಿ ಜಾಂಣಾಂವ್ ಆಮಿ. ಫುಡೆಂ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಮಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ. ತೆನ್ನಾ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚಿಗಿ , ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚಿಗಿ ದೇಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ಅಮಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ನತಾಲಾಕ್ ಖರೊ ಬರೊ ಆರ್ಥ್ ಯೇನಾ ಜಾಯ್ತ್?

 

► ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

 

 

COMMENTS