Open page

ಖಾವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್...     -    ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ಸಗ್ಳಿಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಚಿಂತುನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಬ್ರಮ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಾವ್ಣೆ ಬಗ್ಲೆರ್ ಚ್ಚ್ ಭಜನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ತೊ ಖಾವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲಾ, ವಾಡ್ಲಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಹೆಂ ನೆಣಾಸ್ ಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತರಿ ಘರಾಕ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ವಾಪಾರುನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಾತ್ ’ನತಾಲಾಂ’ ನಿಬಾನ್. ರಾಗಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಕರುನ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂ ವಿವಾದಾನ್ ಕೊಯ್ತೆ ಉಬ್ರಾವ್ನ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಲೆಲೆಯ್ ವರ್ಸಾ ಅಖ್ರೇಕ್ ಗರ್ಧಾನಾ ಗೊಟೊ ಭಾಂಧ್ತಾತ್ ’ಫೆಸ್ತಾ’ ನಿಬಾನ್. ಪರತ್ ಅಯ್ಲಾಂ ನತಾಲ್ ಗಾವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಫೆಲಿಜ್ ನಾವಿದಾದ್ ನೆಣಾ ಅಸಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಡ್ ? ತಾಂಚೆಬರಿ ಅಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾವ್ಣೆಲಾಗಿಂಚ್ ಉರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಧೆವ್ಯಾಂ ಆಮಿ. ಮೆಳ್ತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ....

 

ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ     -    ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಉದರಗತೇಕ ಆಸಚೆ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲೋವಚೆ ಲೋಕಾಲೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸ್ಥಾನಾರಿ ಆಸಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಾಚೆ ಅನುದಾನಾರ ಚಲಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹರಯೇಕ ಪಂತಾ ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜಾತಾ ಆಸಚೆ 

 

ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಪುನ್ನವ ನಾಕಾ ?     -    ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಅಮಾಸ ಕೊಣಾಕಯಿ ನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹೋಣು ಸಕಡಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಅಮವ್ಯಾಸೆ ಕಾಳೊಕು ಅಜ್ಞಾನ ಆನಿ ಅಶುಭ ಸೂಚಕ. ಪುನ್ನವ ತಶೆಂ ನಯಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಳೆರಿ ಉಜ್ವಾಡು, ಚಾನ್ನೆಚಿ ರಾತ. ಜ್ಞಾನಾಚೆ ಕಣಜ. ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಕರಿಚೆ ಪ್ರಕಾಶ.

 

ಅಸಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ವೊಗೆಂ ಕಶೆಂ ಬಸುಂ?     -    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಜೆರಿಕ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ, ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತಾಕಾ ವರ್ತೆಂ, ಪೂಣ್ ಧಾ ಜನ್ಮಾಂನೀ ಧಾ ಜೆರಿಂನಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವನಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕವನ್ ಸಂರಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ!  

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ