Novel Series

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 7     -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್, ರಿಶಭಾಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆ ವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಣಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ,ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ...‘ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಆಧಾರ್ಲೊ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್, ಆತಾಂ ಪರತ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾಂ....ತೊ... ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

 

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 6     -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ...ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ಸರಳ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಾ| ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಬಳಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಹಾತ್ ಬಳಾವೀಣ್ ಸೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ನೆಣಾಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ! ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್, ರಿಶಾಭಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಾಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಂ....‘ಟಂಯ್..ಟಡಂಯ್ ’....ಲೊಂಕ್ಡಾ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳೊ!

 

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ...ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 5     -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ, ರಿಶಭಾಚೊ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾವೆಳಾ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಬೂತಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂಚಾ ಉದ್ವೇಗಾರ್ ತೊ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಚಾ ಅಮ್ಸರಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿಂ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್, ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಚಾ ದರ್ವಡ್ಯಾಂ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ...ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ....

 

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 4     -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ರಿಶಭ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾರ್ಕೆರ್....ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಾಯಾನಾಕ್ ‘ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ ’ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ದೀವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೊಲೊ. ಪೂಣ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾವೆಳಾ...ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಲ್ವೊನ್, ‘ಆಜ್ ನೈಂತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೈರಣೆನ್ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಫಟವ್ನ್, ಸಮಧಾನ್ ಸೈರಣೆನ್, ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಲೊ.

 

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 3     -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಖಿಣಾನ್ ರಿಶಭಾಚಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಪಾವ್ಲಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲೊನಾಂ. ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಕೌಂಟರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ....ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚಾ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.! ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ...

 

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 2     -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್.... ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 

 

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 1     -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಆನಿ ತೆಂ ....ಕ್ಲೋಡಿಯಾ .....ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ. ತೆಂಯೀ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಲೆಜ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆ ಮೊಗಾಳ್ ಫಾಮಾದ್ ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. 

 

ನೀಟ್ ಗೀಟಾಂನಿ, ಚವ್ಕ್ ಚವ್ಕಟಾಂನಿ ಆನಿ ತ್ರಿಕೋನ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಂನಿ     -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಹಾಂವೆಂ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಭೋವ್ ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಖಾತಡ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹೆ ಫುಕಾರ್ ಉಬಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಆಪ್ತ್’ ಆನಿ ‘ಖಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? 

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 100     -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿಂತ್, ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ರಿಗಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಹಕ್ಕ್ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಆಸಾ, ಮೆಥ್ಯು!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ‘ತುಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ತುಜೆಂ ಲೀಜಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಜತಿಕ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ತುಂ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಹಾಳ್ ಸುರು ಕರ್, ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ ಆನಿ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ವೋಡ್. ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಚೊ ಹಕ್ಕ್‌ದಾರ್ ತುಂ, ಮೆಥ್ಯು.’ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲೆಂ.  

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 99     -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಹರ್ಯೆಕಾ ಒಪರೇಶನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಯೆತಾಂ!’ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲಾವಯ್ಲಿ ಬೊತ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ. ‘ಹಾಂವ್ ಆಮಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತರಿ ತಾಂಕಾಂ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್‌ಚ್ ಜಾಯ್.... ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಾಳು. ತಿ ದಾಡ್ಡೆವ್ನ್ ಹಳ್ದುವಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಣಾಂತ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಣ್? ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಟ್ರುಮೆಂಟಾಂ ಧರುನ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್, ಪಾಂಚ್ ಯಾ ಸ ಒಪರೇಶನಾಂ...

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 98     -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ಹಾಂವ್ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ನಾ.’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ಥೊಡಿಂ ಸುತಾಂ ಘಾಂಟಾಂವ್ಕ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಆಜ್ ಘಾಂಟಾತೆಲಿಂ. ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಲಾರಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಕರಾವಳಿ ವಯ್ಲೆ ರೆವೆಂಚೆ ಕಣ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂಪಿಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ರಾಕಾಜೆ, ಸರ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಜೆ!’

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 97     -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ದೆಕುನ್ ಹೊ ಶಿರಾಪ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭೆಜ್ಲಾ. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ, ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ, ಈವಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ನ್ಹಯ್, ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ. ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಸೊರ್ಮುಣಾಂತ್ಲಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಜಿಂ ಈವಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ. ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ರೆವರೆಂಡಾನ್ ಹಿ ಖಾಸ್ ಜಮಾತ್ - ಝಡ್ತೆಂಚಿ ಝುಜಾಂ - ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್. 

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 96     -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಆಸಾಯ್ ತರಿ ಹ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಚೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಹುನ್ನರ್ ತುಕಾ ಆನಿಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಶಿಕಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಶಿಕಯ್ನಾ.’ ತಾಣೆ ಕೊನ್ಯಾಕಾಕ್ ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಸಿಸೆರೊಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ. ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. 

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 95     -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ತರ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆ ಸೊದ್ನೆಕ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುಂಕ್‌ನಾಂಯ್?’ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹೊ ತುಮ್ಚೊ ಖಾಸ್ಕಿ ವಿಷಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾಸಾಭಾಸೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ? ಆತಾಂ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಹಾತ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್. ರೆವರೆಂಡಾನ್ ಆಯ್ಚೆ ಜಮಾತಿಚೊ ತೀಬ್ ದಿಲಾ ನ್ಹಯ್ - ಆಜ್ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಡ್ತೆಂಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ.’

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 94     -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ಸತಾಕ್ ಮೊಲ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಗ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ನಾ!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್. ‘ನಾ, ರಿಚರ್ಡಾಚೆಂ ಭಿಂ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.’ ಆತಾಂ ಮಾಲಿಸಾಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಹೆಲೀನಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ‘ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದೋಷ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ.’ ‘ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಕೂಚ್,’ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ ಲಿಲಿಯನಾನ್. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ