News Reports

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿಕ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಯುವ ಬರವ್ಪಿ- ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಕಾ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ಲಿ ಪಕ್ವತಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್

ಶೆಂಭೊರಾವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಳ್ವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ನವೆಂಸಾಂವ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಲಾ, ಜಾತೇಚ್ಚ್ ಆಸಾ, ತರ್‌ಯೀ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತೊ ಬಾಕಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಕರ್ಚೆತಸ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಚೆರ್ ನವೆಂಸಾಂವ್, ನವಿ ದಿಶಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಭ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಜುಲಾಯ್ ವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್, ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ’ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್’ ಘಡ್ಲೊ.

 

2015 ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಆರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರುಪಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ನಗದ್ ಐವಜಾಸವೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಸಂಗಟನಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್  ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್   ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ನ್, ಸಮಿತಿಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುನ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ರಿತಿನ್ ವಿಜೇತಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಿವರಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ದೊಗಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ (reference)  ಸವೆ೦  ಇ-ಮೇಯ್ಲ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ 10 ಆಗೊಸ್ತ್ 2015.

 

‘ಹೀರೊ’-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಚೆಂ ಲೊಕಾರ‍್ಪಣ್

ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚೊ ಆಲ್ಬಮ್ ‘ಹೀರೊ-Only Yours’ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಸೆಂಚ್ ಪರ‍್ಗಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾರ‍್ಪಣ್ ಜಾಲೊ. ಪೆರ‍್ನಾಲಾಂತ್ ‘ಹೀರೊ’ ಆಲ್ಬಮಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ, ಪೆರ‍್ನಾಲ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆರ‍್ತರ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾವೆಳಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಡೆವಿಡ್ ಕೊರೆಯಾ ಆನಿ ಎಲಿಜಾ ಕೊರೆಯಾನ್ ಸಿಡಿ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ, ವಿನ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

 

ಮೇರಠ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾ| ಜಾಕೊಬ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ನಾ

ಮುಳಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 27 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮೇರಠ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್,  ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬಾ| ಜಾಕೊಬ್ ಲೋಬೊ 53  ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ , ಆಜ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೆ. ಬಾ| ಜಾಕೊಬ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ 15 ಜುಲೈ,  ಸಾಂಜೆರ್ 3.00 ವೊರಾರ್ ಮೇರಠ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ.

 

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ : ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ

ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ,  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ , ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ಚೊ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಅಖಿಲ್  ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2015 ಜುಲೈ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.30 ವೊರಾರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ದೀಸ್ ಆಚರ್ಸಿತಾ. ಸಮೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂಕ್ ಒತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಕುಲದಾಸ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

ಪಿ. ಜಿ. ಕಾಮತ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಮ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.  ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆ ತರ್ಫೆನ್ ಡೊ| ಶಾಂತಿ ಪಿ. ನಾಯಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆ ತರ್ಫೆನ್ ಡೊ| ಮೊಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್, ತಮಿಳ್ ಭಾಶೆ ತರ್ಫೆನ್ ಡೊ| ಎಸ್. ಗೀತಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಮಲಯಾಳಂ ತರ್ಫೆನ್ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಐ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಫೆನ್ ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಹಾಣಿ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕಣಿ, ತಮಿಳ್ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಿರೂಪಣ್ ದೀವ್ನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

 

ರೋಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಧ್ಯಾವರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ಚೊ ನವೊ ಸಂಚಾಲಕ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆನಿ ತಿಚೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕಾರಾಂಚಾ ಬಹುಮುಖಿ ಗರ್ಜಾಂಖಾತಿರ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶೆವೊಟಖಾಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಥಿತ್ವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚಿ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಜಮಾತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಇಕ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಯಾನ್ ಡಿ ಸೋಜಾಚಾ  ಕರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ.

 

ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ 7 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಫೆರೆರ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣೆಂ ಪವರ್‌ಪೋಂಯ್ಟ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸೈಮನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

 

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ದೀಸ್ 2015

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ನವ್ಯಾಚ್ ಆಲೊಚೆನೆರ್ ’ಜಮ್ಯಾ ಗಯನಾಂ ಫೆಸ್ತ್’  ನಾಂವಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲಿಂ ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಎಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ 19 ತಾರ್ಕೆರ್, ಬೆಂದೂರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಅಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಆಸೊನ್ ವಿಲ್ಪಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ವೊತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

 

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ಸಿ ಆಫ್  ಹೊಲಿಲ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಚಲ್ಲಿ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಗೆತ್ಸೆಮನಿ ಮೊಳ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಕಿದ್ರೊನ್ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆ ಸಂಗಿಂ  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಅಸಲೆಂ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಚೆಂ ನಟನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ.

 

ಫಾ| ಲುವಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೆ.ಸ : ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸಭೆಚೊ ಫಾ| ಲುವಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್  ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರೊನ್ ಮಾರ್ಚ್ 5 ವೆರ್ 10  ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜೆಪ್ಪು ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 5  ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 6.30  ವೊರಾರ್ ಆನಿ ತೆಚ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಜೆಪ್ಪು ಫಾತಿಮಾ ಮಂದಿರಾಂತ್  ಮೀಸ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಫಾ| ಲುವಿಸ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಆನಿ  ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ

 

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಯಿತ್ ಗಿಮಾಳಾಸಂಮೇಳ್ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ , ಕ್ರಿಸ್ತಾಲಯ, ಫಾತಿಮಾ ರೆತೀರ್ ಮಂದಿರ್, ಜೆಪ್ಪು ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲುಇಮ ಕೊಂಕಣಿ ನಲಂದಾ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ  ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಯಿತ್ ಗಿಮಾಳಾಸಂಮೇಳ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾ. ಆತಾಂ ಹೊ ಸಂಮೇಳ್  ಎಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದೊ| ವಿಲಿಯಂ ದ ಸಿಲ್ವ ಹಾಣಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.  ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಯೆತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೆಳಾನುಸಾರ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. 

 

ರೋಹನಾನ್ ಆಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಜಾತಾ - ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಐವನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ

ವಿದಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ ಐವನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ರೋಹನಾನ್ ಆಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆ 20 ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಂತ್ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಾಶೆರಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿಂ ಫ್ಲೆಟಾಂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಸವ್ಲತೆಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಬೋವ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರೋಹನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಹಾತ್ ಆಸಾ."

 

ಚೌಳಿಕೆರೆ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ; ಜನೆರಾಚೆ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾರ್ಕೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಚೌಳಿಕೆರೆ ಲಾಗಿಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ನೊವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಭಾರತಾಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ರಾಯ್‍ಭಾರಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜರೆತ್ ಹಾಂಣಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ದಿ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನವೀನ್ ಡಾಯಸ್ ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಯೆತಲೆ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ