News Reports

ಡೊ| ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್     -    Kittall Media Network

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ 35 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಸೆವೆಚೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜೆರಿ, ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ,  ಡೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚಿ ಉಡುಪಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಕೂಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸುನ್ ಜುಲೈ 1 ತಾರಿಕೆ ಪಾಸುನ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ.

 

"ಆಮಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸ್ಚಿಂ ಆರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾವಂವ್ಕ್..." - ನಿ| ಮೈಕಲ್ ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೀಫ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಭಾರತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸೊನೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಚ್ ಏಕ್ ’ಭೀಫ್ ಫಾರ್ಮ್’ ನಾ. ಹೆರ್ ದೆಶಾಂನಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಮಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸ್ತಾತ್. 

 

ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಮಸ್ಕತ್ : ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ದಿಲೀಪ್ ಕೊರೆಯಾ, ಪೆರ್ನಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್     -    ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್., ಪಾ೦ಗ್ಳಾ.

ಸಾ೦ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಸಾ೦ ಪಾವ್ಲಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಮಸ್ಕತ್-ಒಮನ್, ಹಾ೦ಗಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇ೦ದ್ರ್,( MCCP)ಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸಾವಾಚೊ ಸ೦ಭ್ರಮ್. ಹ್ಯಾ ಸ೦ಘಟನಾಕ್ 2016-17 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಎಕ್ ಫಾಕಿವ೦ತ್ ಮುಕೆಲಿ ತಸೆ೦ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದಿಲಿಪ್ ಕೊರೆಯಾ ಅವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿ೦ಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ - ಪಯ್ಲೊ ಕವಿಮೇಳ್

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮುಂಬಯ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ತರೀ ಥಂಯ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕವಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್. ಹ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಂಗೀತ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಆನ್ಭೋಗ್, ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ- ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಟ್ಟಾಭಿತರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ.

 

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ದೀಸ್

"ಸಾಂತ್ ಭಕ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ - ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಖಾಲ್ತೆ ಆನಿ ಭೊಳೆ. ಫಾ| ರೋಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಅಸಲಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಯಾಜಕ್. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬರೊ ವಾ ಖೊಟೊ ತೆಂ ತೊ ಲೆಕಿನಾತ್ಲೊ. ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರೀತ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ವಚೊನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರು. 30,000/- ಹಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಕೆಲೊ " ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ಬಾ| ಡೊಲ್ಪಿ ಪಾಯ್ಸ್.

 

ಆರ್ಸೊ 2015 ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

" ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಕ್ ಇಶ್ಟಾಂಪ್ರಾಸ್ 'ದುಸ್ಮಾನ್' ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ತರಿಕೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ನಿಶ್ಟೆನ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‌ಪಣಿಂ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿ ಸನದ್ ಜೋಡ್ನ್ ತೋ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಖರ್‍ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳುನ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬ್ಯೂರೋ ಚೀಫ್ ಆನಿ ಪ್ರೆಸ್‌ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್. 

 

ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2015 ಅನುವಾದ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ ಧಾ ಹಜಾರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.  ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್, 2016 ಜನೆರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ 'ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್' ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿತಲೆ. 

 

ಜುಡಿತ್ ಬಾಯೆಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಿ, ರಾಜಕೀ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಕು| ಜುಡಿತ್ ರೀಟಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಿಕಾ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವರ್ ಕವಿ ಲುವಿಸ್ ಇರೇನಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್ ಜುಡಿ ಬಾಯೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ

 

ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಹಾಂವ್ ಮಾವ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ನಾ - ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್

ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಖಾತೀರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾಚೆಂ ದಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಧೋರಣಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಮನೀಸ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂಕ್ ಆಡ್ ವೆಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ. 

 

ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ

ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆದಿ ಕಲಾವಿದಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ - ಮಂದಿರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತೆನ್ ’ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಪ್ರವೇಶಾಂಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ನಾಟಕ್‌ ಕೃತಿಯೆಚಿ ಪ್ರತಿ ಜನೆರ್ 31 , 2016 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಫಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಘಟಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಆಶೀರ್ವಚನ್

ಬೆಳ್ಳೆವಿಶನ್, ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ, ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ (KWAA) - ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ನವೆಂ ಧಪ್ತರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಶಾಲ್ ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಬೆಂದೂರ್‌ವೆಲ್ ಕುನಿಲ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಆಸೊನ್, ಬೆಂದುರ್ ವಾರ್ಡಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೋರ್ಪರೇಟರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಫಿಂತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

2016 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಗವ್ರವ್ ಅರ‍್ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್  ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ 2015 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.  

 

ಭಾಶಾಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ನಜೊ - ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್, ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಜಾತಿಚೊ ಹೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್  obsession  ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆನ್ನಾಂ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾತಾ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಸಲ್ವಾತಾ ಆನಿ ಟೆರರಿಸಂ ಉದೆತಾ. ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಕಸ್ಲ್ಯೋಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಪ್ರಾಸ್ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ನಂಯ್" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾಮಾದ್ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್. 

 

ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್, ತುಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ, ಪಿಂತುರಾಂ - ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಯುವ ಬರವ್ಪಿ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹಾಕಾ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಉಡುಪಿಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ ತಾಣಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಗಾಚೆಂ ತಶೆಂ ಒತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ತಶೆಂ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಮೃತಾಯೆನ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ. 

 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ವರ್ಸಾಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್: ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ 'ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ - ಚವ್ತೊ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಖ್ಯಾತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ತಶೆಂ ಲೇಖಕಿ ಆರುಂಧತಿ ಸುರ್ಬಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲಿ. ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ 9980136297 ಫೊನ್ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಯಾ kavitatrust@gmail.com ಹ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ