News Reports

ಅಮೃತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ,ಸನ್ಮಾನ್     -    ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ

ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣ್ ಅಗ್ನೇಸಿಯಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಹಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ’ ಅಮೃತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ’  ಒಕ್ತಾಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಬೆಥನಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಘರಾಂತ್, ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ದಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್,  ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೆಂ. 

 

ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸತಾಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಾ     -    Kittall Media Network

"ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್‌ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ.

 

ಹಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ - ಮಾ| ಗ್ರೆಗರಿ ವಾಸ್     -    Kittall Media Network

ಸೊಮ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ, ಕುರ್ಪೆಝರಿನ್ ತೆಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. ತಾಚೆ ಸೆವೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ 

 

ಎಚ್.ಜೆ ಗೋವಿಯಸಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್     -    Kittall Media Network

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯಾಂಗಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ ಗೋವಿಯಸಾಕ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮಹಾ ಜಮಾತೆವೆಳಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ. ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರತಿಶ್ಠಿತ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್,ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಸವೆಂ ಐವಜ್ 75,000 ರುಪಯ್ ಅಟಾಪ್ತಾ.  

 

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಯುವಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಟೊಪ್ 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್     -    Kittall Media Network

ರೂಪಿತ್‌ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ವಾರ್‍ಯಾದಳಾಚೊ ಕೆಡೆಟ್‌ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಅಥ್ಲಿಟ್ ಆನಿ ಉತ್ತೀಮ್‌ ಎಲೆಕ್ತ್ರೋನಿಕ್‌ ಗಿಟಾರ್ ವಾಜಾವ್ಪಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ನಿಹಾಲ್‌ತಾವ್ರೊ, ಎದೊಳ್ ಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ನವಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾರ್. ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಆಸಾತ್. ರುಬೆನ್ ಪಿರ್ಲುಕ್ ವಾಜಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್‌ ದೇಶ್ -ವಿದೇಶಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಚೊ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್.

 

ಸೋಫಿಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮುಹೂರ್ತ್     -    ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ

ಸೋಫಿಯಾ - ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ , ನವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಲಿಮಾರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಪ್ರಾಯಂತ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ, ನವೆಂಬ್ರಾಚೆ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಣಿ ಮಟ್ವಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಚಾಲ್ಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಫಲಕ್ ದಾಖವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್     -    Kittall Media Network

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಧಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

 

ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ     -    Kittall Media Network

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು' ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ 8ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚರಣಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ 'ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕಾಶ್' ಸಹಭಾಗಿತ್ವಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ 18 - 30 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ.

 

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ     -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್‌ ಅರ್‍ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್‌ ದಾಯ್ಜಿ-ದುಬಯ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಸತ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್‌ ಉಮೇದ್ವಾರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಅರ್‍ಜ್ಯೊ 2016  ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್‌ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.  

 

ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಂತ್ - ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ     -    Kittall Media Network

ಎದೊಳ್ ಚ್ ಗಲ್ಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಲಂಡನ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಥಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಚೆಕಡೆ ಪಾವೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ "ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬರೋ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

 

ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ 'ಅಕ್ಕ' ಸಂಮೇಳಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ     -    Kittall Media Network

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಯ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೊ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ರೋನ್ಸ್ , ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಕಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2, 3 ಆನಿ 4  ವೆರ್ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಚ್ಯಾ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಿಟಿಂತ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಿಟಿ ಕನ್ವೆಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 9  ವ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಮೇಳನಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾನಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೊ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್     -    Kittall Media Network

 ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ಆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ - ಕಿಟಾಳಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಐವಜ್ ಆನಿ ಖರ್ಚಾಚೊ ಥೊಡೊ ತರೀ ವಾಂಟೊ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. 

 

ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ : ಪಯ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವ್ಧೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ     -    Kittall Media Network

ನಳಂದಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಟ್ ಹಿಕಾ ಪೂರ್ಣ್ ಆವ್ಧೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಪೂರ್ಣ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಲಂದಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

ವಿನ್ಸಿ, ಪಾಂಬೂರ್ ಆತಾಂ ಡೊ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ವಾ, ಪಾಂಬೂರ್     -    Kittall Media Network

ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚ್ಯಾ, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ವಾ ಹಾಂಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾನ್ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

ಆಗೋಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್     -    Kittall Media Network

ಆಗೋಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ವರ್ಸುಗೆಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಹಂಪನ್‌ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಕೆ. ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಆನಿ ಲೇಖಕ್, ಕೇಕಿ ಎನ್. ದಾರುವಾಲಾ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಆಸಾ: "ಕವಿತಾ: ಎಕೆ ಸೊಧ್ನೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್".

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ