ಕುಡ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡಾಚೆ೦ ನವೆ೦ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ವ್ಹಾಡಿಗ್’ ಮೊಕ್ಳೀಕ್

       2013-11-08 10:17:36
  |     |  ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆ೦ಬರ್ ಪಯ್ಲೆರ್ ಎಡಪಡವಾ೦ತ್ ಜುವಾ೦ತರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ಉಗ್ತಾವಣೆಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕುಡ್ಮಿ ಜಾನಪದ್ ನೃತ್ಯಾ೦ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಗೋಪಾಲ ಎಂ.ಗೌಡಾ ಹಾಚೆ೦ ತಿಸ್ರೆ೦ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ವ್ಹಾರ‍್ಡಿಗ್’ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾಲೆ೦. ಸ೦ಸಾಧನಾತ್ಮಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊ೦ಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಬಾಪ್ ದೊ|ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿ೦ಟೊನ್ ಹೆ೦ ಕಾರ‍್ಯೆ೦ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಅಕಾದಮಿಚೊ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೊ|ಪಿ.ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊ೦ಕಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಚೊ ಸ೦ಚಾಲಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

 

 

ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಾಚೆ೦ ಉಗ್ತಾವಣ್ ವಕೀಲ್ ಪಿ.ಪಿ.ಹೆಗ್ಡೆನ್ ಕೆಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಸ೦ದರ್ಭಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ 89 ಕುಡ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ಕ್ ಥರಾಯಿಲ್ಲೆ೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ್ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಚಿ ಆವಯ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ವಿ. ಶೆಡ್ತಿನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆ೦. ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮೆನೆಜಿ೦ಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಜಯ ಗೌಡಾ ಹಾಣಿ೦ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 350 ಲೋಕ್  ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. 

              
ಮಾನೇಸ್ತ್ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ಕುಡ್ಮ್ಯಾಲಿ೦ ಗುಮ್ಟಾ೦ ಆನಿ ತೊಣಿಯಾ೦ ಪೊದಾ೦, ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕುಡ್ಮಿಂ ಗಾದಿ ಆನಿ ಗುಮಟ್ - ಹಿ೦ ತೀನ್ ಪುಸ್ತಾಕಾ೦ ಸ೦ಶೊಧನ್ ಕರುನ್ ಲಿಕುನ್  ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದಮಿನ್ ತಿ೦ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾ೦ತ್.

 


ಖುದ್ದ್ ಎಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣೆ ಆನಿ ಹಾಣೆ೦ಚ್ ತರ್ಭೆತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾನ್ ದೇಶ್‌ಭರ್ ಕುಡ್ಮಿ ಜಾನಪದ್ ನೃತ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲಾ೦ ಆನಿ ದಿತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾ.


ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಗೋಪಾಲ, ಬೃಹತ್ ಗೃಂಥಾಲಯಾಚಿ ಆನಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಲಯಾಚಿ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ಖ್ಯಾತ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕ್ ‘ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ’ -ಚ್ಯಾ ಸ೦ಪಾದನಾ೦ತ್ ಮೊಠೊ ವಾವ್ರ್ ದಿತಾ.


ಕಿಟಾಳಾರ್ ಗೋಪಾಲ ಎಂ. ಗೌಡ ಹಾಂಚೆ ಲೇಕನ್ :


     ಗುಮಟ್

 

COMMENTS

ರಾಜೇಶ್ , ಎಡಪದವು Nov 08, 2013
ನವೋ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ.