Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಫ್ರಾಯ್ ಥಾಪ್ಚಿ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಯ್ - ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅನಿಲ್

Kittall Media Network        2017-08-21 18:04:47
  |     |   

" ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೆಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಭಾಶೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಣಾರಿ ಮನಿಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಥೊಡಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿಶಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಜಾಂವ್ ಪತ್ರಾಂಚಿಂ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಒಳಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಯೆತಾತ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಿಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಪತ್ರಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಪಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ನಯ್." ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸ್ಥಾನೀಯ್ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ತೊ 'ದಿವೊ' ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಹಾಣಿ ಆಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3.30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಬಲ್ಮಠ ಬಿಷಪ್ ಜತ್ತನ್ನ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 'ದಿವೊ ಸಹಮಿಲನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

 

 

ಮುಂದರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ " ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಪತ್ರಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾತೇ ಯೆತಾ. ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಭಾರತಾಂತೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಪತ್ರಾಧರ್ಮಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ದಿತಾತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಜ್‌ಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತಾಣೆ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅಂಕ್ಡೆ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ - ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚೊ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್, ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಬೋವ್ ಉಣೊ ವಾ ನಗಣ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸ್ಲೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಫಕತ್ ಶಹರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್. ತಾಂಕಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಪಡೊಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ" 

 

"ಪತ್ರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಥಾಪ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಫಕತ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ ತಶಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ ತಾಂಚೆ ಕಾಮ್. ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚೆರ್ ಎಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸೊಡಿಜೆ. ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬೋವ್ ಚಾಲಾಕೆನ್ ಖಬ್ರೆಂತೀ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೊಂಪ್ತಾತ್. ಖೊಲಾಯೇನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಹೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ ? ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುಳಾವೊ ಫರಕ್ ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಖಬರ್ ನಯ್. ಫಕತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಮಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೇರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಥಾಪ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವಿಪ್ರೀತ್ಕಾಯೆಕ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಥಾಪ್ತಾನಾ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್. ಕಸಲೆಚ್ ದಾಕ್ಲೆ, ರುಜ್ವಾತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬರಯ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ವಾಚ್ಪಿ ಪತ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಹಜ್ಪಣಿ ವಿಮುಖ್ ಜಾತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಂವ್ಚೆ, ಸಂಪಾದಕ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ಆನಿ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್."

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ದವರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಚೆರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅನ್ಬೋಗಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುನ್ ಡೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಖಾಸ್ಗಿ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಎಫ್. ಐ. ಆರ್ ಘಾಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಫ್. ಐ. ಆರಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಪತ್ರಾರ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಮಾತ್ ಛಾಪ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಎಫ್. ಐ. ಆರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಏಕ್ ಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಚಡಿತ್ ಜೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವರ್ದಿ ಕೆಲಿ. ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಹೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಛಾಪ್‌ ಲ್ಲಿ ಫಕತ್ ಖಬರ್ ಮಾತ್ "

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚುರ್ಚೆರೆ ಉಚಾರ್ನ್ ಡೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಏಕ್ ಚಿಕ್ಣಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ತೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ವೆಲೆಂ, ತವಳೀ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್, ಚವ್ತ್ಯಾಕ್ ವೆಲೆಂ. ತವಳೀ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ. ಆನಿ ಜೆನ್ನಾಂ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ, ಮ್ಹಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಕಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ, ವಯ್ಭವ್ ಆಸಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಗವ್ರವ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕ್ವಟ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕೊಣೆ ತರೀ ಮುಕಾರ್ ಸರಾಜೆ"

 

 

 

 

 

 

 

'ದಿವೊ' ಪತ್ರಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರಾನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಶ್ರೀ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರಿನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್, ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

 

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ದಿವೊ ತರ್ಫೆನ್ ವೆದಿರ್ ಆಪವ್ನ್ ಎಕೇಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ 'ದಿವೊ' ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊನ್ ದಿವೊ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ಧೋರಣಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ " ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಶೆವೊಟ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವಾ ಬದ್ಲಾಪ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಂಶೆ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ಕಿತೇಂಯ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಭಂವ್ತಣಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಮಸ್ಸ್ಯೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಲೇಖಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಂತ್. ಜರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಘೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ? ದಿವೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್"

 

ಪೂಣ್ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ " ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾ - ಕುಂಟ್ಯಾಂಚಿ. ಲೇಖಕಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ಸಂಪಾದಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಿಜೆ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ, ತಾಕಾ ಇಜಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ" ಮ್ಹಣ್ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

 

ಸಹಮಿಲನ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊನ್ ದಿವೊ ಪತ್ರಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂಚಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

 

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ರೂಬೆನ್ ಮಚಾದೊನ್ ಪಿರ್ಲುಕೆರ್ ಕಾಂತಾರ್ ವಾಜವ್ನ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶಿರ್ವದಾಂ ಮಾಗ್ಲಿಂ. ಕು| ಪ್ರೀಮ್ ರೊಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ದೋನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.  

 

 

 

 

 

ಸಭಾಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ, ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಉಮರ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಆನಿ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೇರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸಾನ್ ಕುವೆಲ್ಹೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಶ್ರೀ ಸಂತೊಶ್ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ : ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್

 

 

COMMENTS