Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಪ್ರೀ ರೆಕೊರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕ್, ನಾಟಕ್ ನಯ್ - ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

Kittall Media Network        2017-08-23 09:28:06
  |     |   

" ನಾಟಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಾಚೆರ್ ( prerecorded) ಚಲೊಂಕ್ ನಜೊ, ತೆ ಸಗ್ಳೆಂಯ್ ನೀಜ್ ಉಲೊಣ್ಯಾಚೆರ್ ಚಲಾಜೆ. ಲೆಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಟಕ್ ವಚೊನ್ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್ ? ನಾಟಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾರ್ ಚಲಾಜೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೆರ್ ನಯ್. ಹಾಂವ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆವೀಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ - ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ " ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ತಾಕೊಡೆ.

 

 

ತೋ ಸೊಮಾರಾ, ಅಗೊಸ್ತ್ 21 ವೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ನಾಟಕ್, ’ಶಿಕಾರೆಗಾರ್’ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

 

ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಟೈಟಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಟಕ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸಂಸಾರ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಯ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕೀ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ’ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’ ಏಕ್ ಬರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಸಲೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಜೆ"

 

" ಹಾಂವ್ ನಿಶ್ಟುರ್‌ಪಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ - ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾ ತರ್, ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಕ್ ವಚಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಾ, ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ನಾಂತ್. ಎಕಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಾಲ್‌ಭರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಆಸಾತ್ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ನಾಟಕ್ ಬರೊ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ , ಮನಾಕ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್, ಕಾನಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಪಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಪಳಯ್ನ್. ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಚಿಂತಪ್. ಪೂಣ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರಾ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್. ಆತ್ತಾಂ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಬರಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ, ಬೋವ್‌ಶಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಕ್ ಉಮೆದ್ ಭರುಂಕ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಸತ್ ಗಜಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತುಮಿ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾತ್ ? ವೊಲ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಮತ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಟಕ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆದಿಂ ನಾಟಕಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆತಾಂ ’ಪ್ರೊಂಪ್ಟಿಂಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ. ಜೆಂ ಘಡಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಜೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?  ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಕಾರಣ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಲೆಂತ್ ವೊಂತ್ ಮನಿಸ್, ಕೊಂಕ್ಣೆತ್ ಉರ್ಲೆನಾಂತ್ ? ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕೀ ಗೆಲೆನಾಂತ್? ಫಕತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಘೆವ್ನ್ ಫೋಟ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲೆಗಿ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ"

 

ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್ಪಾರ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಬೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜ್ - ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂನಿ ತುಳು ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾಲೆ. ತುಳು ತರ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ತರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆಚೆ ವಾ ಹೆರಾಂಚೆಂ. ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಚಾರ್ ಸೆಲ್ಲಾಂಚೊ ಪ್ಯಾನಾಸೊನಿಕ್ ರೆಡಿಯೊ ಮೊಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ತಟ್ಟೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ರೇಡಿಯೊ ಸಿಲೊನ್ ವಾ ಸಿಬಾಕಾ ಗೀತ್‌ಮಾಲಾ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ಕಾಳ್. ದಾಂಡಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಡಿಕ್ ಚಿಮ್ಣೆಚೆಂ ತೇಲ್ ವೊತುನ್, ವಸ್ತುರಾಚಿ ಗುಡ್ದಿ ಮಾರ್ನ್, ವೋಲ್ ಆನಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂವ್. ದಾಂಡಾರೊ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಿಂವಾಕ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ಸೊಜಿ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಜಿಬೆಚ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ಕಾತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಯೆತಾಲಿ. ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ. ಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಮಾರ್ನ್ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಳು ನಾಟಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ನೀದ್ ಜಾತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತುಳು ನಾಟಕಾಂನಿ ಚಡುಣೆ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸ್ತಾಲಿ. ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆಂ, ಏಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ವಿಲನ್ ಚಡಾವತ್ ನಾಗೇಶ್ ನಾಂವಾಚೊ ಆಸ್ತಾಲೊ " ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪಿನೆನ್, ದೋಂಟಿಡ್ ಕುಟ್ಟಿಯನಾ ನಾಗೇಶಾ " ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಚಡಾವತ್ ತುಳು ನಾಟಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಾಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕ್ ಕೋಡ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಲಾಗಿಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ದುಬ್ಳೊ ಏಕ್‌ ಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಜಾತಾಲೊ, ನಾ ತರ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾತಾಲೊ, ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್‌ಮೆನ್, ಇಂಜಿನಿಯರಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ತೆದಾಳಾ ನಾತ್‌ಲೆಂಚ್. ನಿಮಾಣೆ ಗ್ರೇಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕಡೆನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ.ತೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿಂ -  ನಾಟಕಾಂಪ್ರಾಸ್ ಪದಾಂ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

 

ಊಟ್‌ಗೋ ಊಟ್ ಬೆಲಾ
ನವ್ರೊ ತುಜೊ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಗೆಲಾ
ವಿಚಾರ್ತಲೊ ಪಪ್ಪಾ ಮೆಲಾ

ಮುಕ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ್
ಪಾಟ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್

 

ಗತ್ ಜಾಲಿ ಗತ್, ಗತ್ ಜಾಲಿ ಗತ್, ಗತ್ ಜಾಲಿ ಗತ್ ಹಾಯ್
ಯೆಂಮ್ಕೊಡಾಂತ್ ಆತ್ಮೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಗಾಯ್
ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಆತ್ಮೆ ಕಮಾಯ್ತಾಂವ್,
ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲುನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಜಮಾಯ್ತಾಂವ್
ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಳಾಕ್ ಲುಸಿಫೆರಾಚಿ ಲದಿನ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್.

 

ಅಶೆಂ ನಾಟಕಾಂ ಮಧೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ದೆಕ್ಣಿ ಜಾತಲಿ, ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲುನ್, ಆಂಗಾಕ್ ಕರಿ ಪುಸುನ್, ನಾಚ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ವೇದಿ ವಯ್ಲೆ ಉಡೊನ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಬಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ದಾಂವ್ತಾಲೆ. ಹಾತ್ ಲಾಟ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ವೊಡುನ್ ನಾತಾಲೆ. ಆನಿ ಆಮಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಸೊಡ್ನ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ನಾಂವ್ಚೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಕರಿ ದೆಂವ್ಚಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಾಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

 

"ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲೊ ಕಾಳ್ಯಾ - ಧವ್ಯಾ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೊ. ರುಕಾರ್ ಎಂಟೆನಾ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ತೆಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಹಾಲವ್ನ್ ’ಆಯ್ಲೆಂರೆ ? ಆಯ್ಲೆಂರೇ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಅಕೇರಿಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾಚಿಂ ಕನ್ನಡ ಜಾಂವ್, ಹಿಂದಿ ಜಾಂವ್ ಪಿಂತುರಾಂಯ್ ತಶಿಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿವಾರ್ ತಸಲೆಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್. "

 

"ಹಳ್ತಾರ್ ಪರಿಗತ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಬಿದ್ರ್ಯಾಂತ್ ರಂಗಸಂಗಮ ಆಯ್ಲೆಂ. ಡೊ| ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾನ್ ವರ್ಸಾಕ್ 20 ನಾಟಕ್,  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 20 - 50 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಕಲಾಜಗತ್ತು ಮುಂಬಯಿ ಥಾವ್ನ್ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಸಲೆ ಬರ್ಸ, ಬೊಲ್ಲ, ಊರ್‌ದ ಮಾರಿ, ಭೂತದ ಇಲ್ಲ್ ತಸಲೆ ನಾಟಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ತುಳು ಭಾಶೆಚೆರ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಬುದ್ದತಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೊಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಬರ್ಸ ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ವಾಪರ್ನ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬಿಜ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಭೂಮಿಕಾ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಚೊ ’ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ’, ಮಾಗಿರ್ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣಚೊ ’ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಶಲ್’ ಅಶೆಂ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತುಳು ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ರಮಾನಂದ ಚೂರ್ಯಾನ್ ’ಆಮಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್’ ತಸಲೊ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ."

 

" ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತುಳು ನಾಟಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. 'ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್' ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರುನ್ ಪೋರ್ ಪೋರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆ ನಾಟಕ್ ಕೊಮಿಡಿಂತ್ ಗೆಲೆ, ನಿಮಾಣೆಂ ದೋನ್ ದೃಶ್ಯಾಂನಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲಿ. ಆತಾಂ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಲನ್ ನಾ, ಹೀರೊಯ್ ನಾ, ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ಪಿಂತುರ್ ಚಲ್ತಾ. ’ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ’ ತಸಲೆಂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೀಯ್ ಬದಲ್ಲೆಲಿ ಪರಿಗತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾ."

 

"ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಟಕ್, ಬಳಾಚೆ ಜಾಲೆನಾಂತ್, ತೆ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೆ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತೂಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಯ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ರೇಡಿಯೊ ನಾಟಕ್ ’ಮರ್ಣಾ ಕಾಟೊ’ ( ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ’ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್’ ಮೆಳ್ಳಾಂ) ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಾಜಯ್ ಪವಾರಾಚೊ ’1 2 3 ಟೆನ್ಶನ್ ಫ್ರೀ’ ನಾಟಕ್ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ರಾವ್ತಾ. ಎಕಾ ಬಸ್ ಸ್ಟೊಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಲೊಕಾಚಿ ಜಿಣಿ ರಾಜಯ್ ಪವಾರಾನ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್. ಪೂಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ತಿ ಸಂಗತ್ ದಿಸಾನಾ. ಗೊಂಯ್ಚೆ ತಿಯಾತ್ರ್, ಜಡಾಯೆಚೆ ನಾಟಕ್ ನ್ಹಯ್, ಪಣ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. "

 

"ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಆತಾಂ’ತಾ ಆಮ್ಚೆ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನ್ಹಯ್, ಇಗರ್ಜೆನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಯ್. ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ದುಡ್ವಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ದುಡು ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾನಾ, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ಆಸಾ. ತಾಣಿಂ ಧರ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚೊ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರೆ ಲೇಖಕ್ ಉಬ್ಜಾಜೆ, ವಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಕಾಡಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ತಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾಶೆಕ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಂಗೀತಾಕ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಅಶೆಂ. ತವಳ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾ"

 

ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಂನಿ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಆಸಾ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ತಾಂಕ್ ತಿತ್ಲಿ ನಾ, ತಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತೊ ಅನಿಕೀ ಬರೆಂ ಕರುಂದಿ, ತಾಕಾ ತುಮ್ಚೊ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿನಂತಿ. ಜೋನ್ ಎಮ್. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಏಕ್ ಬರೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಥೊಡಿ ಹಾಳು ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ತಾಲೆಂತಾಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ರಿಚ್ಚಿಚೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಚೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ"

 

 

 

 

 

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಲೆಂ ಶಿಕಾರೆಗಾರಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ವಾಚುನ್, ಮಟ್ವೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಶಿಕಾರೆಗಾರ್ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ಲಿಂ. ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಘೊಳಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣಿ ಪಾಳಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

 

ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಭೆಕ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. "ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶಿಕಾರೆಗಾರ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರೀ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ’ಪಾಂಚ್ ಮೊರ್ನಾಂ’ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್, ದುಸ್ರೊ ’ತುಂ ವರ್ತೊ ದನ್ಯಾ’ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಂಡಲಾಂ ಆಸಾತ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸ್.

 

" ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಉಭೊ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹೆ ಖಾತಿರ್ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೊ ಕಾಳ್. ಜಶೆಂ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೊ ಉಪೆಗ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ನಾಟಕಾಂನೀಯ್ ನವ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕುಣ್ ಸಾದರ್ಪಣಾಂತ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೋಚ್ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ತಲೆ ಎಕಾ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗಡ್, ಪೇಸ್ ಬುಕ್ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಬೆಂಡುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಮೆದಿಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಆದಿಂ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಚುಂಕ್ ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾಜೇ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಶೆಂ ನಾ. ವೆದಿರ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾನಾ, ನಾಟಕಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಜಾತಾ. ನಾಟಕ್ ಪಳಯ್ತಲೆ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ತರ್, ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್. ವಿಮರ್ಸೊ ಚುಕಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ, ಹೆ ಪರಿಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸಾನಾ " ಮ್ಹಣ್ ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

 

ವೆದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಣಿ ಅನಾವರಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾಟಕಾಚಿ ಹಾತ್ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಂ. ಜೋನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಂಕಾ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಸವೆಂ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆಜ್ ಮುಹೂರ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಮಣಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ನ್ ನಾಟಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಎಂ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರೀ ಬರೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಲಿಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೊಫ್ ಶೋ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಯಶಸ್ವೀ ಫಕತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಾ. ಕೃತಿ, ಕಲಾಕಾರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ಫಕತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ನಾಟಕ್. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕೃತಿಚ್ ಪ್ರಧಾನ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಚ್ಚಿಚೊ ’ಪಾಂಚ್ ಮೊರ್ನಾಂ’ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಆತಾಂಚೊ ನಾಟಕ್ ’ಶಿಕಾರೆಗಾರ್’  ಚಡ್ ಕರುನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊ ನಾಟಕ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಬರಯ್ಣಾರ್ ರಿಚ್ಚಿ ಆನಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆಲ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ತಾಬೆನ್ ದಿಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ 3000 ವರ್ಸಾಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಏಕ್ ದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರಾಮಾಯಣಾಂತ್ ಪುಷ್ಪಕ್ ವಿಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ತೆಂ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರ್ ಜಾಲಾಂ. ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ಲಿಂ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂ ಫುಡಾರಾಂತ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾಲಿಂ ತರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ವಿಮರ್ಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್. ತೋ ಕಸೋಯ್ ಆಸೊಂ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಮ್ಹಳಾಂ " ತುಮಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಪೆನ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಗತ್ ವರ್ನ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಫಕತ್ ನಾಟಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಪಳಯಾ. ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಊಣ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ ದೋನ್ - ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ನಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡಾ"

 

 

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಾಂತ್ ’ಕೊಂಕಣ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ , ಕೊಂಕಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಭುಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂತ್ ಅನ್ನಾ ಫ್ರಾಯರಿಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸೊಜ್, ಕಾಪುಚಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಆಜ್ ದೋನ್ ರಿತಿಂನಿ ಆಮಿ ಕೊಂಕಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಏಕ್ - ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರೆಂ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಆಸ್ಚೆಚ್ ಬೋವ್ ಥೊಡೆ. ದೆಕುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಥಂಯ್ ಮೊಗಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆನಿ ಸೊಡ್‌ದೊಡಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಗರ್ಜ್. ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ’ಖತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ ಘಾಟಾರ್’ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ತೋ ಏಕ್ ಬರೊ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಚಡ್ ಪ್ರಬುದ್ದತಾ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಪಾಟ್ಲಿಂ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪಳಯ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಥಂಯ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಆಮಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಸಕತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತವಳ್ ಮಾತ್ ಆಮಿ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ದುರ್ಸೊಣೆಂ, ಠೀಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೊಂ ಉಪೆಗ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೋ ಸಾರ್ಕೊ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ"

 

 

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಮ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ರಿಚ್ಚಿಚಿ ಉಮೆದ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನವ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಮುಹೂರ್ತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಜಮೊ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ನಾಟಕಾಕ್ ಹೆಂ ಹೊಲ್ ಪಾವಾತ್‌ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ತಾ.  ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಗುಣಾಮಟ್ಟಾಚೆ ಆಸೊನ್, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಪ್ರಾಥವಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ’ಧರಣಿ ಮಂಡಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ’ ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್, ಪಿ.ಯು.ಸಿಂತ್, ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆನಿ ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಟಕ್‌ಚ್ ನಾಟಕ್. ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಚ್ಯಾ ಭೊರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಯ್ಜಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಮಿತ್ರ್ ಡಯಾನಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ " ಆಮಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್" ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಗಲ್ಪ್, ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆ ಎಕುಣ್ 9 ಶೋ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ನಟನಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಸುಗ್ಗೆಕಾಳ್. ಕಾರಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ’ಕ್ವಾಲಿಟಿ’ ಆನಿ ’ವೃತ್ತಿಪರತಾ’ ಹಾಂವೆ ಆದಿಂ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ ನಾ. ರಿಚ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಮನೋಭಾವಾಚೊ ಮನಿಸ್. ತೋ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೋ ಕಿತ್ಲೊ ’ಕಮಿಟೆಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಿತ್ಲೊ ’ಪ್ರೆಶರ್’ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂಯ್ ಥೊಡಿ ಫುರ್ಸತ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಾಟಕಾಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಜೀವನ್ ವಾಜ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಉಷಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ನೈಜಿಲ್ ಪಿರೇರಾ, ರೋಶನ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಹ್ಯಾನ್ಲಿ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಸ್ಟೆಫಿ ಪಿರೇರಾ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಯೋಜಕ್ ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಪಿರೇರಾ, ದಿವೆ ಆನಿ ಅವಾಜ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ವೆದಿ ಸಜಯ್ಣಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಹರೀಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಹಾಂಕಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

ಕವಿ, ಲೇಕಕ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ರುಜಾಯ್ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

 

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ : ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್

 

COMMENTS