ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

"ಆಮಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸ್ಚಿಂ ಆರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾವಂವ್ಕ್..." - ನಿ| ಮೈಕಲ್ ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-07-10 12:35:54
  |     |   

ಸನ್ವಾರಾ, ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮುಳಾಚೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೈಕಲ್ ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೆ. ಫಕತ್ ವಾದ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನೀತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ದೊಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಯ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಣಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಫಕತ್ ಖಬ್ರೊ ಮಾತ್ ದೀವ್ನ್ ವೊಗೆ ಬಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಬಾದ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಆಂದೋಳನ್ ಚಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ. "ಆತಾಂಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಯೆತಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪರಿಸರಾಚೊ ನಾಸ್ ಆನಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಥರಾಚೆಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ಘರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತವಳ್ ಹರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಏಕ್ ತರೀ ಮಾಡ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಮಾಡ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಸಾನಾಂತ್" ಮ್ಹಣ್ ಜ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಆಕಾಂತ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

 

  

      

   

 

 

 

 

ಪಡೀಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಡಿ.ಸಿ. ದಫ್ತರಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಜ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಹೆಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಉಭೆಂ ಕರುಂಕ್ 487 ರೂಕ್ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾತ್. ಪರಿಸರ್ ವಾದಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚಿ ಅರ್ಜಿ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನಿತಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾಂಗೀ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ತಾತ್ ? ತರ್ ಲೊಕಾನ್ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ವಚಜೆ ? ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಹರ್ ಜಿವಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರ್ ನಾಸಾವಿಶಿಂ ಸಂವೇದನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ನಿತಿದಾರ್ ನಿತಿದಾರಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ’ಕಂಟೆಪ್ಟ್ ಒಫ್ ಕೋರ್ಟ್’ ಜಾಯ್ನಾ"

 

ಮುಂದರುನ್ ಜ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಹಾಂವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಮುಕೆಲ್ ನಿತಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ , ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋಡ್ತ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಬಲ್. ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕುಟ್ಮಾಜಿಣಿ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಕರುಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಕಾವ್ನ್ ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆವಾ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೊ ಕೊಡ್ತಿ ಆಜ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಸಯ್ತ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲಾಂತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆ ನಿತಿದಾರ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಪರಿಸರ್ ವಾದಿಂನಿ ಉಮೆದ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರಿಜೆ"

 

" ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾಂಗ್ತಾ - ಏಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸದಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ತೆರಾ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ಉದಕ್ ವೆತಾ. ಹೆಂ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್?" ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಜ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ದೆಕುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತೇ ಆಸಾಂ ಪಾವ್ಸಾ ಉದಕ್ ಜಿರವ್ಣಿ ( Rain Water Harvesting ) ಖಡ್ಡಾಯೆನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡಾ. ಕೋಣ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ನಾಂತ್. ಆಜಿಕ್ ಕಾಂಯ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಾಪರ್ಲೆಲೆಂ ಉದಕ್ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕರಿತ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಕರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತೆಂ ಉದಕ್ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಸಾ ಉದಕ್ ಜಿರವ್ಣಿ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಸಂಸ್ಕರ್ಣಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರ್ ಕಟೀಣ್ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ"

 

 

 

 

 

ಗೊರ್ವಾಂ ಚೊರಿ ಆನಿ ಅವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಪಾಗಪ್ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಜ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಕರಾವಳೆಂತ್ ನಂಯೊ ಆನಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರೀ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಚೆಂ ರಾವಾನಾ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಜಾಳಿ ವಾಪರ್ನ್ ಆದಿಂ ಜೆನ್ನಾಂ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಪಾಗಪ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ, ಜಾಳಾಚ್ಯಾ ರೂಂದ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಸಂತತಿ ಅಡ್ಕಳಿವಿಣೆ ವಾಡ್ತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಜಾತಾ ಕಿತೆಂ ? ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ನಿಶೇದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ’ಪರ್ಸೀನ್’ ಜಾಳಿ ವಾಪರ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೊರ್ವಾಂಥಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಪಿಲಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಧರ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಕೊರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳೆ ಪಿಲಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕೊರ್ವೊ ಆನಿ ಪಿಲಾಂ ಹೆ ಮನಿಸ್ ಪಾಟಿಂ ದರ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 79% ಮಾಸ್ಳೆ ಸಂತತ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊ - ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ"

 

" ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೊರ್ವಾಂಚಿ ಚೊರಿ. ಹಾಂಗಾಯ್ ಚೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚಿ ತರ್ನ್ಯಾಂ ವಾಸ್ರಾಂಚೇರ್ ಚಡ್. ವಾಸ್ರಾಂ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಫರಾ ಹ್ಯಾ ಚೊರಾಂನಿ ಆದಾರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಹ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಂಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಂಚೆ ಧೆಂಕ್ಳ್ಯೊ ಮೊಡ್ಚೆ. ಅಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೆ ಥಂಯ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ನಿಷ್ಪಾಪಿ ಮೊನ್ಯಾ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್ ? ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವಾಸ್ರಾಂಕ್ ಭರ್ನ್ ಖಂಯ್ ಗೀ ವ್ಹರ್ನ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕಸಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೀಫ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಭಾರತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸೊನೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಚ್ ಏಕ್ ’ಭೀಫ್ ಫಾರ್ಮ್’ ನಾ. ಹೆರ್ ದೆಶಾಂನಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಮಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚರೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ವಾ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕೊಣಾಮಾಯೆಚಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಚೊರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ನಿರ್ದಯೆನ್ ಮಾರ್ನ್ ಮಾಸ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅರ್ಬಿ ಗಾಂವಾನಿ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಭೀಪಾಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಚರೊನ್ ಖಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಡ್‌ ಲ್ಲಿಂ, ಫೊರ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಪೊರ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಕ್ ಸರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಮಾಸ್ ರೂಚ್ ಚಡ್ ಖಂಯ್. ಹೊ ದೇಶ್ ಬೀಫ್ ನಿರ್ಯಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾ ರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಆರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಖಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಗೊರ್ವಾಂ, ಬೊಕ್ರೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪೊಸ್ತಾಂವ್. ಹಿ ಕಸಲಿ ಆರ್ಥಿಕತಾ ? ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಆಸಾ ? ಹೆಂ ಆಡಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಬಿಫಾಮಾಸಾಚೊ ನಿರ್ಯಾತ್ ನಿಶೇದ್ ಕರಿಜೆ "

 

" ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಅಂಕೆ ಸಂಕೆ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ತೆ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಗೊರ್ವಾಂಚಿ ಡಕಾಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಪುತಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸರಾಸರ್ ಚಾರ್ ತೆ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕೇರಳಾಕ್ ಸಾಗ್ಸಿತಾತ್. ಹೆಂ ರಾವಾಜೆ ತರ್, ಸಕ್ತ್ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಖಾಣಾ ರೀತ್ ಬದ್ಲಾಜೆ. ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಆಜ್ 45 ತೆ 50 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಬೀಫಾಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ 40 ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಜಾಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಬಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಅರ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಲಾಗಿಂ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ. ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸಂತತ್ ವಾಡಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಮಗ್ರ್ ಜಣಸಂಕ್ಯಾಚಿ ನೀತ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ.

 

ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂ. ಕೆ. ಗಣಪತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂತಾಪ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಜ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮೊರ್ನಾಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದೂಕ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಆನಿ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ವಿಸರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ ಆನಿ ಸಿ.ಎನ್.ಎನ್. ಹಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಪೆರ್ಮಾನ್ನೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅಲ್ತಾರಿಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತನ್ಖಿ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹಾಂಕಾ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ " ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ಯಾಂ. ಕನಿಶ್ಟ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ತರೀ ಅಶೆಂ ಸ್ತ್ರ‍ಿಯಾಂಕ್, ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಪೊಪಾಂವ್ಚೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾಂಗೀ ? " ತವಳ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ " ಸರ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ"

 

ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಣಪತಿಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಶಾಸಕಾಂಗ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗಾಮಧೆಂ ಪರ್ಷಣ್ ವಾಡ್ಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ " ವ್ಹಯ್! ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ" ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಣಪತಿನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ನಾಕಾಗಿ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕೀ " ಹೆ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ " ಮ್ಹಳೆಂ.

 

ಆರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ತಸೇಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿ ನಿತಿದಾರ್ ಮೈಕಲ್ ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಸ್ಟೀವನ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಆರ್ಕಿಡ್

 

COMMENTS

Gerald Carlo , Hassan Jul 11, 2016

ಗಲ್ಫಾನಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ expatriates ಹಾಣಿ ಬೀಫ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿವೃತ್.ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಸಲ್ಡಾನಾನ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಯೀ ದಿಸಲ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಕಸಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯತಾ ದಾಕಾವ್ನ್, ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾರ್ನ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹುಸ್ಕೊ ದಿಸ್ತಾ. 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನಾಂ ಬೀಫ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾರತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ (ದೊನ್ ಮಿಲಿಯಾ) ಆನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ (ದೇಡ್ ಮಿಲಿಯಾ) ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್. ಅರ್ಬಿ ಭಾರತಾಚೆಂ (Unhygienic) ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್ ತರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಮಾಸ್ NRI ಭಾರತೀಯಚ್ ಖಾತಾತ್ ಗಿ? 2013 ವ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾ-ಸಂಕ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಭಾರತಾಚಾ ಬೀಫಾಚಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ವ್ಹಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (ಸಾವ್ದಿಂತ್ ಆಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಬೀಫಾಚೆಂ 53%)!

Victor Castelino , Boliye/ Dubai ( Via Facebook ) Jul 10, 2016

The expatriate population is more than the population of the Arabs in the Arab World. Western expatriates eat beef from Europe which is expensive; we, the less fortunate eat beef exported from India and Pakistan which is pretty cheaper. If the government can get some foreign exchange and we the non resident Indians can eat it without any fear of reprisals what is wrong in it? Do you want to treat the cows like "white elephants" once their use is over and spend money on them for the rest of their lives? For your information the Arabs do not eat Indian beef, we Indians do and we pay for it.