ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್

ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್

ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ ರೋಶನಿ ನಿಲಯಚೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪದ್ವೆದಾರ್. 2009 - 10 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಗಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, 2012 - 13 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರೋಶನಿ ನಿಲಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಯುವತಾರೆ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್, ರಾಕ್ಣೊ, ಆರ್ಸೊ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಕವಿತಾ. ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ’ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್’ ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

Recent Archives

ರಯ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ತಾ ?

ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್        2015-08-29 21:07:23
  |     |  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲಾಚೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್, ನೇಗಿಲು ಹೊತ್ತ ರೈತ ... ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಲೇಖಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಆಪಡ್ನಾತ್ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ವಿಶಯ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಬರಪ್ ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಆಡ್ ವಾದ್ ನಯ್ ಬಗಾರ್ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ರಯ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೃಷಿಯೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೊವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.


ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಂ ಆದಿಂ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲೀಂ ಘಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ : ಜಾಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಯ್ತ್ ಕೊಬಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ದಿತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಉಡೊನ್ ಆಪುಣೀ ಜೀವ್ ದಿತಾ.


ಅನ್ಯೇಕಾ ಘಡಿತಾಂತ್, ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ವಾಯೆಂತ್, ಕೊಬಾಂತ್ ಆನಿ ಕೆಳ್ಬ್ಯಾ ಕೃಷೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಯ್ತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾ.


ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಖಬ್ರೊ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಟಿ.ವಿಚೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

 

 

ರಯ್ತ್ ದೇಶಾಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ( ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ) ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಟಿಚೇರಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ವ್ಹಯ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮರ್ಯಾದೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆಬ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಬಾರಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಮಾತಿಂ ಮುಡ್ಡಿತಾಲಿಂ ಅಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾಕ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿತೆಲಿಂ. ಪೂಣ್ ವರ್ಸಾಂ ಮೆರೆರ್ ಆಬ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಚಿಂ ನಾತ್ರಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಸೊಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಶೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಶಹರಾಂ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಶಹರಾಂನಿ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾದೆ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲೆ. ಆಧುನಿಕತಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಹರ್ ಸ್ತರಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಗಾದ್ಯಾಂ ಮೆರೊ, ಭಾತ್ ಕಣ್ಶಿ, ಕೊಬು ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾಚ್ಯಾ ವಾಲ್ ಪೇಪರಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಮಧೆಂಯಿ ಥೊಡೆ ರಯ್ತ್ ಕೃಷೆಂತ್ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್, ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿ ತೆ ಫಕತ್ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೆ ರಯ್ತ್.


ಆಜ್ ದೇಶಾಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ ರಯ್ತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ರ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಚೆ ರಯ್ತ್ ಸುಶೆಗಾನ್ ಆಸಾತ್, ಪೂಣ್ ಅರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ರಯ್ತ್ ತೀನ್ ಎಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಲೆ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೆ ರಯ್ತ್ - ಹೆಂ ಅಮಿ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ.


ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಉಸ್ತಿತಾನಾ, ಕೊರೆಂ - ಪಿಕ್ಕಾಸಾಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂನಿ ಭಾವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ - ಭಾಂಗಾರ್ ಉಸ್ತುಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌‌ಚ್ ಸಯ್.

 

ಅರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಭಾತಾಚೆ ಕೃಷೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಉಣಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಬಾ ತೆವ್ಶಿಂ ರೈತ್ ಘುಂವ್ಲೆ. ಭಾತಾಚೆ ಗಾದೆ, ಕೊಬಾಚೆ ಗಾದೆ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲೆ. ಕಾವೇರಿ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊಬು ಕರುಂಕ್ ಅನುಮತಿ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಸುಮಾರ್ 75 ಹಜಾರ್ ಎಕ್ರ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕೃಷಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆತಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್‌ಪಾಕ್. ಪಾಂಚ್ ಸಾಕ್ರಿಚೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವರ್ಸಾಕ್ 26 ಲಾಕ್ ಟನ್ ಸಾಕರ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೋಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಅಧಿಕ್ ಫಳ್ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಮಂಡ್ಯಾಕ್ ತರ್ ಅಧಿಕ್ ರೈತಾಂಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊಯ್ ಮಂಡ್ಯಾಂತ್ . . . ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?


ಕೊಬಾಚೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ಚಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಕೊಬಾ ಕೃಷೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿ ಚಡಾತ್ತ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ತಾಂದು ಮೆಳ್ತಾನಾ, ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳ್ಳೆ ನಾಂತ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಕೊಬು ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಸಾರೆಂ ಆನಿ ರಾಸಯನಿಕಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮೊಲಾಂಯ್ ವಾಡ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುನ್ ಸಾರೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ರಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆ.

 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಕರ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾಸ್ತಾನಾಂತ್ ಕುಸೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಕರ್ ವಿಕುನ್ ವಚಾನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂಚ್ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ರೈತಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲೆನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ರಯ್ತಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.


ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮ್ ಭರ್‍ಲಾಂ ತರೀ, ಡ್ಯಾಮಾಚೆಂ ದುರಸ್ತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೈತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಉಬ್ಜಾಲೆ. ಕಾಮಾಚೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಉದಕ್ ನಾ, ಉದಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಸಯನಿಕ್ ನಾ, ಅಶೆಂ ಸಮಸ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆತಾನಾ ರೀಣ್ ಯೇವ್ನ್ ರಯ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ನೋಟಿಸ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಸಲ್ವಣೆಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಯ್ತಾನ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ದಿಲೊ.


ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ವಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ, ಬ್ಯಾಗ್, ಬೂಕ್, ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್, ವರ್ಸಾಂತ್ ಚಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಧಾ ಬಾರಾಂ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಯ್ಶೆ ಖಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ರೋಗ್ ಆಯ್ಲೊ, ಈಟ್, ತೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬೆಳೆ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರ್ ಖಾಲಿ.


ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾನಿ - ವಾಡ್ ಉಣಿ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಬಾಂದಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್, ಮಾಗಿರ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಖಂತ್ ಬಾಂದಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನೋಟಿಸ್! ಲೋನ್ ದಿತಾನಾ ಆಸ್ಚಿ ಮೊವಾಳಾಯ್, ರಯ್ತ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕೀ ಆಸಾನಾ.


ಆಜ್ ಪಾಚ್ವಿ ಧರ್‍ತಿ ಜರ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾ ತರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ರಯ್ತ್, ಕೊಣಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಡ್ ವೇಲ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಶೆತಾಂವ್. ತಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕ್ತಾಂವ್. ಹೆ ಬಾವ್ಡೆ ರಯ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಚ್ವೆ ಪ್ರಕೃತೆರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್‌ಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಡಿತ್ ಮೊಗಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ತಾಂಣಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ನ್ ‌ಚ್ ತಾಂಕಾ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಾಂ.

 

COMMENTS