ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ನ್ಹಿಸಣ್ ಚಡೊಂಕ್... ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟೂಲ್ ?

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-04-14 19:12:18
  |     |   

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾನಾ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಶೆಂ ಕರ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತೇ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಬರೆ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ.

 

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಸಾಹಿತಿಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಸೊಭೊಯ್ತೊಲೊ ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪುಣೀ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಅಕೇರಿಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ವಾಚ್ಪಿ ಪುಣೀ ಫಾವೊ ಕರುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ ಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಧೊಶಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಕಡೆ, ಅಸೊ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಚ್ ಥೊಡೆ ದುಬಾವ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ವಚೊಂ. ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂಯ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

 

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಇಂಧನಾನ್, ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಯಂತ್ರಾಕ್ ಚಾಲನ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆ, ಆನಿಕೀ ಕಾಡ್ನ್ ಚ್ ಆಸಾತ್. ಬರೆಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮದೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ ಕೀ- ಇತ್ಲೆಯ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ?"ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚೊ" ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ. ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಕ್ರಿಯಾ. ತಿ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಚಿ ಸಕತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ "ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚಿ" ಕ್ರಿಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಯ್ ಜಾಲಿ ಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದುಬಾವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಯೀ ಆಸಾ. ನಾ ತರ್ ಅಶೆಯ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾ? ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ನೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚುಂಕ್? ವಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕೀ ಹ್ಯಾ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ಕಾಮ್ ಲಾಬೊಂಕ್? ವಾ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕೊಂಕ್; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆವಿರೋದ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಬರಿ ತಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್? ವಾ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ಪಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ವರುಂಕ್ ಅಶೆಂ ಬುಕಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಛಾಪುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ? ನಾ ತರ್ ಸಾಹಿತಿಂಥಂಯ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಶಾ ಪುರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ "ತುಜೊ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ತುಜೊ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಗಾಯ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಧೊಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಆಸೊಂದಿ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ದುಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್.

 

ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಲಿಪಿಚೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ "ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್?". ಆರೆ ಸಾಯ್ಬಾನೊ, ತುಮಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಗಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ "ವಾವ್ರ್" ಕರುನ್, ಕೊಣಾಕ್ ಗೀ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಲಾಬಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್, ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಬಸಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಿಜೆಗಾಯ್? ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಕಾನಡಿ ಆನಿ ದೇವನಾಗರಿ ಅಶೆಂ ದೊನೀ ಲಿಪಿಂತ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ "ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆ" ಮ್ಹಣ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ. ತೆದಾಳಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಮೊನ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆ, ಪ್ರಸ್ತಶ್ತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣಿಂಚ್ ಉತ್ರಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಗೀ ವಾ ಲಿಪಿವಾದಿಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಹ್ಯಾ "ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಗಾಯ್? ಹಾಣಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಚ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಹಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್.

 

 

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿಯೆಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲಾ. ಆನಿ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಸಾದೊ ಸಂದರ್ಭ್ ನ್ಹಯ್. ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿ ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಲಾ! ಅರೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್? ಸಂಬಂಧ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆತಾತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೇ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆತಾತಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮಾಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಕೀ "ಹಾಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ". ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ? ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕರ್ನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೀ? ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವೆಕ್ತಿನ್, ತೇಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಉದ್ದೇಶಾಖಾತಿರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಗಿ? ವಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಾಹಿತಿ ವೊಗೊಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊಯ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಗಿ? ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ವಾವುರ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ ಲ್ಲೆಂ - ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ದುರುದ್ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಮಾನಾಚೆಂ ಕದೆಲ್, ಕದೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಿ ಉರ್ಲೆಂ ನಾ ಬಗಾರ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡುನ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸ್ಟೂಲ್(ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಟೂಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ) ಕೆಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಚಡ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೊ ಸಾಂದೊ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್; ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಪೀಠಾವಿಶಿಂ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಕ್ "ತುಂ ಕೋಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್. ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ತುಂ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಬಾಂದುನ್ ದಾಕಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಟೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್!

 

 

ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾಕ್ ಕೋಣ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

 

ಆಮಿಂಚ್ ಥೊಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಕವಿ , ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಪಾವ್ತೆಂ, ಹೆಂ ದುರಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಡಾವ್ಯೆತೆಂ. ತೇಯ್ ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ದುಕ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಟಸ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಚ್ ವ್ಹಡ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ.

 

ಅಸಲ್ಯಾ ಪೂರಾ ಕರ್ತುಬಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಳತ್.


ಇತ್ಲೆಂ ಘಡೊನೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಸಾಕ್ಶೆಪ್ರಜ್ಞಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಮಿ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ನ್ಹಿಸಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಟೂಲ್ ಕಶೇಂಯ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಖಾಯಮ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾ ಆಸಾ, ತೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದೆಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಚ್ ಸುರು ಕರ್ತೆಲೆ. ತವಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಸಗ್ಳೆ ತಾಂಕಾಂ "ಜೈ" ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಖಾತಿರ್ ಹಾತ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲೆ.

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS

Melwyn , Pernal Apr 22, 2016

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಮ್ಚಿ ಮೊನಿ ಸಮಾಜ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ’ಪಾಡ್ತ್’ ಘೆಂವ್ಚಿ ಜವಬ್ದಾರಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಭವಿಷ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾಪರ್ಲೆಲಿ ಸಂಗತ್ ನಿಜಾಕೀ ಲಜೆಚಿ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ.

Philip Mudartha , Navi Mumbai Apr 19, 2016

I will use the term political patronage to include patronage by all kinds of authorities of establishments: royal, governmental, and religious and other socio-cultural bodies constituted by them. Arts & Crafts, Poetry & Literature and allied creative activities have always thrived under political patronage in all cultures since antiquity. However, such patronage extracts a price: an unwritten covenant to conform, bend, crawl and surrender between the receiver and giver. The Avant garde outcasts and rebels are always sought to be nipped in the bud by the denial of political patronage, by which the system safeguards the traditional value systems of the community. However, history bears witness to the birth, growth and thriving of non-conformist creative geniuses with social patronage. Either the commoners or the elites among the community provide them subsistence level patronage. Such patronage providers have risked the wrath of providers and takers of the political patronage. It is needless to say that the political patronage system begets its own heirloom and thus sustains itself for all times. Avant garde, with sustained social patronage, eventually is absorbed into the mainstream and loses its initial rebellious sheen. By definition, Avant garde can be repulsive to the community and not receive any social patronage while bearing the brunt of the wrath of political patronage system. Such Avant garde folks often are starved, jailed or simply ignored to die leaving pure artistic marvels which, centuries later, are discovered, auctioned and bought by billionaire art collectors. The Konkani writers, fine artists and activists of the diverse Konkani Communities living under the wings of patronage systems of various state government jurisdictions, religious establishments and socio-cultural bodies too display the historical behaviours I have described. The use of foul language to launch tirades against each other, albeit without explicitly naming anyone but replete with sufficient hints to the identity of the antagonists, may be repulsive to the average readers and lovers of the language, but it is not surprising. After all, they too are human. While I would have preferred that they displayed superior sensibilities than the average reader like I would, such a wish in itself speaks of my Avant garde naïveté of trying to stay above the patronage systems and yet be heard through this column. I am aware that this is a Konkani website and a response in the language was called for. I could have chosen any of the five scripts of the language. Or, I could have used the Kannada script of this website. In opting for English, I give a message to the patronage providers; of whom, it is alleged, that they cannot read or write Konkani.

Roshan , Mangalore Apr 19, 2016

It is very clear now that what will happen if politicians are allowed in academic fields. The mistake has happened. I think it is for the first time the academy has been misused to such an extent. Now it is time to wake up and make sure that the academy comes back to scholars.

Florine Roche , Mangalore Apr 18, 2016

ವಿಲ್ಸನ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ತುವೆಂ  ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೊರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್  ಆತ್ಮಶೋಧನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರಜ್ ಆತಾಂ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಣ್ ತುವೆಂ  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಯ್.  ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಪುಣಿ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್  ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ್ ಕರ್ನ್   ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಿತ್ ಮಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್  ತಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಂವ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾಂವ್ ತಾಂಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಅಶೀರ್ ಮನೋಭಾವಾಚೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.  ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ,  ಆಪ್ಣಾಚೊ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ... ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ನಗಣ್ಯ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚೊ ಹೊ ಮನೋಭಾವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಕಾಡೆಮಿ ವಯ್ರ್   ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್  ಆನಿ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿರ್  ಆಡಳಿತ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೆಳ್ಚಾ ಐವಜಾಂತ್ ವಡ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ವಿವಿಧ್ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್  ಫಾರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ  ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಗುರ್ಕಾರಾನಿ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ  ಅಸಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಅನಿ ಸಾಹಿತಿಂಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ಚೊ ಜೊಡ್ಲಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್  ಆಸಾ. ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ತಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾಂ ಮಣ್ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಮೊಂವ್ ಸಾರವ್ನ್ ಲೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ್ ಅನಿ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ  ಭಿತರ್ಲೊ ಘುಟ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರೀ ಸಕ್ಕಡ್ ವೊಗೆ ರಾವೊನ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆತಾತ್.  ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್   ಮೇರಾ ನಂಬರ್ ಕಬ್ ಆಯೆಗಾ ಮಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್.  

ಆಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಬೊರೊಂವ್ಕ್ ಯೇನತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಭಾಷೆಕ್ ಆನಿ  ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್.  ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾನಾಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಡೊಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ.  ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್  ಠಿಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್  ಸಬಾರಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ಲಾಬಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. ಹಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ  ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಆವಾಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಉಟೊಂಕ್  ನಾ ಮಣ್ ಸವಾಲ್  ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಜೂನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್  ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಸಂಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ಬೊರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಂತ್ ಹೆ ಲೋಕ್ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಹೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಎದೊಳ್ಚಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ  ಆನಿ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ  ರುಜ್ವಾತ್. 

ಆತಾಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಆತಾಂಚೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್  ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್  ಯೆವ್ಯಾಂ.  ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಲೊರೆನ್ಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕವಿ ವೊಲ್ಟರ್  ದಾಂತಿಸಾಕ್ ತುಂ ಕೋಣ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ  ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫಾವೊ ತಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ನಹೀ ತ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾಚೊ "ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್" ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ  ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್  ಆತಾಂ ಭಡ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರವೇಶಾಚಿ  ವಾಟ್ ಸುಗಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಮ್ಯಾರುನ್ ತಾಕಾ ತಿಸ್ರೊ ಹಾತ್ ಕರುನ್ ಖಾಯಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದವಾರ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಮಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ ಕಿ  ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜನಪ್ರತಿನಿದಿಚಿ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ ಘಾಲ್ನ್  ಆಪ್ಣಾಂಚಿಚ್ಚ್  ವಾಟ್  ಸುಗಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಪ್ಲೊ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ್  ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್.  ಬಹುಶಾ ಹೆಂ  ಪ್ಲಾನ್  ಅನಿಕೀ ವಡ್  ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್  ಏಕಾ ಖಾಯಂ ಚಪರಾಸಿಕ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜಕಾರಿಣಿಂ ಆನಿ ಸರಕಾರಿ ಆಫಿಸಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಳಾವಳ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ಲಾನಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ.  ನಾ ತರ್  ಜಾಹೀರತ್ ದೀವ್ನ್ ಹೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ನಿಷ್ಠಾವಂತ್ ಕಾಮೆಲಿ ಮಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್.   ಹೊ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ್  ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಚಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ  ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾ ದ್ವಾರಿಂ ರುಜು ಜಾತಾ.  ತರ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಮೆಲಿ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.  

ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  ಯೇಂವ್ಕ್  ಕಾರಣ್ ತಾಂಚೆ ಅಶೀರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅನಿ ಸ್ವಾರ್ಥ್‌ಪಣ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ವರ್ತನಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪೇಜ್  ಶಿಜಂವ್ಚೆ  ಆಮ್ಚೆ ಸ್ವಘೋಷಿತ್  ಕಪಟಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ ಮಣ್ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಆಸ್ತಲೆ.