ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್, ದೇಶ್ ದ್ರೋಹ್ ಇತ್ಯಾದಿ..

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2016-03-02 20:51:15
  |     |  ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಕ್ಷಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ತರೀ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಎಕಚ್: ಕಸೊ ಪುಣೀ ಅಧಿಕಾರ್ ಜೊಡ್ಚೊ. ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಗೋಲಿ!

 

ಆಪುಣ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 1925 ತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಾಕ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಜಾಂವ್, ಬ್ರಿಟಿಶಾಂ ವಿರುಧ್ ಝುಜ್ಚಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್ಲಿ. ಆರೆಸ್ಸೆಸಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ರಾಷ್ಟೃ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಹಿತ್ ಆಪುಟ್ ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟೃ್. ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ರಾಷ್ಟೃ್ ನ್ಹಯ್. ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಹತ್ಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮತೀಯ್ ಘರ್ಷಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆರೆಸ್ಸೆಸಾಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣೆ ಶೀದಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಂವ್ಕ್ ಆರೆಸ್ಸಸಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಚಾರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ 1951-ತ್ ರಚ್ಲೆಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಕ್ಷಾ ಭಾರತೀಯ್ ಜನಸಂಘ. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಕ್ಷಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜನಸಂಘಾಕ್ 1975-ಚ್ಯಾ ತುರ್ತ್ ಪರಿಗತಿ ನಂತರ್ ಜನತಾಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸತ್ರೆ ಪಂದಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಬ್ಲಿ. ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿರೋದಾಭಾಸಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಭಾರತೀಯ್ ಜನಸಂಘ್, ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಲೆಂ.

 

ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಬಾಜಪಾನ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಫರಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ದೇಶಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸರ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವರ್ನಿ, ಆರೆಸ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಗುಪಿತ್ ಇರಾದೆ, ಉಧಾಹರಣಾಕ್ ದಲಿತ್, ಅಲ್ಪ್-ಸಂಕ್ಯಾತ್ ತುಚ್ಛಿಕರಣ್, ಸರ್ವ್ ಶೆತಾಂನಿ ಕೇಸರಿಕರಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಹುಮೆದ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ.

 

ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಪುನರ್ ರಚುಂಕ್ ಚಡ್ ಹುಮೆದ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರೆಸ್ಸೆಸಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ. ಹಾಚೆಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನ್ ಎಬಿವಿಪಿ ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರೀ, ಆತಾಂ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಬಾಜಪಾ ಆಸೊನ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲಾಂ.

 

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ಜೆಎನ್.ಯು.     

 

ಜೆಎನ್.ಯುಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ, ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಖಾಶೆಲ್ಯಾ (exclusive) ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ವಿವಾದಾ ನಂತರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಕುತೂಹಲ್ ಭರಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

 

ಜೆಎನ್ ಯು, ದೇಶಾಂತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಅನಿಕೀ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ 1969-ತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಸಲಿಂ 46 ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಜೆಎನ್ ಯು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಅನುಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. National Assesment and Accreditation Council (NAAC) ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಣೆ ಅನುಸಾರ್ ಜೆಎನ್ ಯು ಕ್ 4-ತ್ 3.9 ಅಂಕ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ಜೆಎನ್ ಯುಂ-ತ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೇವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೊಡ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಲಾಂಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಚ್ ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ, ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಎನ್ ಯು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಚೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಟ್, ಸೀತಾರಾಂ ಯಚೂರಿ (ಸಿಪಿಐ (ಎಂ), ಪಿ.ಸಾಯಿನಾಥ್, ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್, ಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್; ನೇಪಾಳಾಚೊ ಮಾವೋ ಉಗ್ರ್ ವಾದಿ ಬಾಬುರಾಂ ಭಟ್ಟಾರಾಯ್, ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕೆಲಿ ದಿವಗಂತ್ ಸಾಕೇತ್ ರಾಜನ್, ಇತಿಹಾಸ್ ಕಾರ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ, ರೊಮಿಲಾ ಥಾಪರ್, ತಶೆಂ ಮುಜಾಫರ್ ಆಲಂ, ರಿಸರ್ವ್ ಬೇಂಕಾಚೊ ಸಹ್ ಗವರ್ನರ್ ಹರೂನ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಐಎಎಸ್ ಒಫಿಸರ್ ಹಾಂಗಾ ಶಿಕ್ಲೆಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

 

ಹಾಂಗಾ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಕತ್ ಪಾಠ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಜೀವಂತ್ ಸಮಸ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ತರ್ಕ್, ಸಂಶೋಧನ್ ತಶೆಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತರೀ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಂಚ್ ಅಶೆಂ: ಜಾತೀಯ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಶಾಹಿ, ರಾಜಕೀಯ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪಣ್ ತಶೆಂ ಪುರೋಹಿತ್ ಶಾಹಿಚ್ಯಾ ಅಪವಿತ್ರ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತಿರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ದಲಿತಾಂಚ್ಯಾ, ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತಾಂಚ್ಯಾ  ಶೋಷಣಾ ವಿರುದ್ಧ್ ರಗತ್ ಖತ್ಕತ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಶೋಷಿತ್ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಪಂಥೀಯ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಜೆಎನ್ ಯುಂ-ತ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಲಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾಂತ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ದಲಿತ್, ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್, ಉತ್ತರ್ ಪೂರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಅಜಾದಿ ಲಾಗೊನ್, ಥೈಂ ನಿಯುಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸೇನಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ಜುಲುಮಾಯೆಚೆರ್,  ಜೆಎನ್ ಯುಂ-ತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕಾಶ್ಮಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಹುನ್ ಹುನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲೊನಂಚ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. (ಜೆಎನ್ ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕು. ಶೆಹ್ಲಾ ರಶೀದ್ ಶೋರಾ ಕಾಶ್ಮಿರ್ಚಿ).

 

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಂಥೀಯ್ ವಿಚಾರ್ ದಾರಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾಸಂಭವ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಬಾಜಪಾ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜೆಎನ್ ಯುಂ-ತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷದಾಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ಯೀ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. 2001ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಾಂತ್ ಎಬಿವಿಪಿಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆಂಚ್ ನಿಮಾಣೆಂ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಸಿಪಿಐಚೊ (ಚಡ್ ಪ್ರಬಾವಿಕ್ ‘ಎಂ’ ನ್ಹಯ್!) ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಎಬಿವಿಪಿಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ.

 

ಜೆಎನ್.ಯು ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿಂಚೊ ಅಡ್ಡಾ?

 

ಎದೊಳ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ತಾರೊಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಜೆಎನ್.ಯು ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರ್ಕೆರ್ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿಂಚೆಂ ಕುಳಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ವಘೋಶಿತ್ ಕಟ್ಟರ್ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಾದಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತೂನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೊ ಪ್ರತೀಕಾರಾಚೊ ಫೆಂಡ್ ಬಂಧ್ ಜಾತೆತ್ ನಾ!

 

ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾಶ್ಮಿರಿ ಕವಿ ಆಘಾ ಶಾಹಿದ್ ಆಲಿಚೊ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ ‘The Country Without a P.O.’ ಹಾಚೆರ್ ಸಂವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಜೊಡ್ ಲ್ಲಿ. ಆಘಾ ಶಾಹಿದ್ ಆಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಕವಿ. ಮೊಘಲ್ ರಾಯ್ ಅಕ್ಬರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಕಾಶ್ಮಿರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಡಿಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗುನ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಹಬ್ಬಾ ಖಾತಿನ್ ಹಿಣೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಜಣಾಂನಿ ಮೊಘಲಾಂಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕಾಶ್ಮಿರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನಂಚ್ ಆಸಾ.

 

 

ಕಾವ್ಯ್ ವಾಚನಾಚ್ಯಾ ನೀಬಾನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದೆಸ್ವಾಟುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುನ್. ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾಶೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಝಲ್ ಗುರು ಆನಿ ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮಕ್ಬೂಲ್ ಭಟ್ ಹಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ್ ಕ್ರಮಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಬಿವಿಪಿನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ರದ್ಧ್ ಕರಯ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾ ಡಿಎಸ್ ಯು, ಜೆಎನ್ ಯು, ಎಸ್ ಎ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಪಂಥೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಂಚಿ ಸಹಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಉಗ್ರ್ ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಾರೀ, ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಜೆಎನ್ ಯು ಕೆಂಪಾಸಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಶಾಂತಿ ಭಿಗ್ಡಲ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

 

ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ಬಗರ್ ಯೀ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ್ ಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ಲೆ ಕಾಶ್ಮಿರಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾಯ್ಲೆಯ್ ಜಮ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಮನುವಾದಿಂಥಾವ್ನ್, ಜಾತೀವಾದಾ ಥಾವ್ನ್, ಭಂಡ್ವಳ್ ಶಾಹಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಜಾದಿ ಮಾಗೊನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಭಾಷಣ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಭಾರತಾ ವಿರುಧ್ ನಾರೆ ಉಟಯ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಭಾಷಣ್ ಚಡುಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂತುಂ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ದೇಶ್ ಭಕ್ತಾಂನಿ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಕಸಲೆಯ್ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ನಾರೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲನ್ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ನಾರೆ ಉಟಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ದೇಶಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಟಿ.ವಿ. ಚೆರ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ನಕ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕೋಣ್ ಕೋಣ್ ಶಾಮಿಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎದೊಳಚ್ ಕಳ್ಳಾಂ. ಜೆಎನ್ ಯು-ಚಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಖಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಾ ಭಿತೆರ್ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲಾಕ್ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತಾತ್.

 

ದೇಶ್ ದ್ರೋಹ್, ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್     

 

ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ, ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುಂಕ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಅಜೂನ್ ಯೀ ಉರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕಾನೂನಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ರಾಷ್ಟೃ್ದ್ರೋಹಾಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಯೀ ಏಕ್. ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೋದಿನ್ ಅಸಲಿಂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಕಾನೂನಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ! ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಾಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ಬುಕಾಂತ್ ಯೀ ನಾ ತರೀ ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ಕಾರ್ ತೆಂ ವಾಪ್ರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದೇಶ್ ದ್ರೋಹ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಿ ಜಾಲಾಂ. ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಆರೋಪ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಡೊ. ಬಿನಾಯಕ್ ಸೇನ್ ಹಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತೊ ಎಕ್ಲೊ ವಯ್ಜ್ ತಶೆಂ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾವೋ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ಮಾವೋವಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಾಕಾ ಜೀವಾವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾ. ತಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲೆಲೊ ಆಪ್ರಾಧ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್: "ತಾಣೆಂ ಪರೋಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನಕ್ಸಲ್ ವಾದಿಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ರೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬಿತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಕಾ ಫಕತ್ ನಕ್ಸಲ್ ವಾದಿಂಚೆರ್ ಅನುಕಂಪ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ತೊ ನಕ್ಸಲ್ ವಾದಿ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ನಕ್ಸಲ್ ಸಾಹಿತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗಾಂಧಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆಕತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ತೊ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಗೀ?" ದೇಶ್ ದ್ರೋಹ್, ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಜೆಂ ಏಕ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಶಾಂತೆಕ್, ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ವಿರುಧ್ ಬಡ್ಕಾವ್ನ್ ಹಿಂಸೆಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಜೆ.

 

ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಾಚೆಂ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಲಬ್ ನ್ಹಯ್. ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್,  ದೇಶ್ ದ್ರೋಹ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ, ತಶೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ, ಲೊಕಾಂಚಿ ಭಾವನಾಂ ಉಸ್ಕಾಂವ್ಚೆ ಸಬ್ಧ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದಿಸಾ, ಗಣತಂತ್ರ್ ದಿಸಾ, ಗಡಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಮೊರ್ತಾನಾ, ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮದೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಬಾವೋದ್ವೇಗಾನ್ ಭರೊನ್ ‘ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕೀ ಜೈ’ ಮ್ಹಣ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ ಆನಿ ಆಮಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕಚ್ ಸೀಮಿತ್ ಯೀ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆಚಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಶಿತ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸಹಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್, ಎಕ್ಲೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬರೊ ಖೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ಜಾತಾ! ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ದೇಶ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಭಾರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೆರ್!

 

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವಾಕ್ಸರಿ ಕರ್ತ್ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ ಜೋನ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: ‘Patriotism is the last refuge of the scoundrel’ ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೇಕಕ್ ಅಂಬ್ರೊಜ್ ಬಿಯೆರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘..with all respect to.. I beg to submit that it is the first’

 

ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೇಖಕಿ ಜೋನ್ನ್ ಕೆನೆಡಿಚೆಂ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊವ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ: ‘ಖರೊ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂ ಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.’

 

ಆಮ್ಚೆ ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್ ಅಸಲೆ ಮಣ್ಯೆತ್ ಗಿ?

► ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

 

 

COMMENTS

Walter Lasrado , Malad West, Mumbai 400095 Mar 03, 2016

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದೇಶಾಚೆಂ ನಾಗರಿಕ್ಪಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪುತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ವಾದಿ ಭಾರತೀಯಾಂ ವಿರೋದ್ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಆತಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ತೊ ನಾಟಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜನತೆಕ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ತೊಲೊ. ಸದಾಂಕಾಳ್ ನ್ಹಯ್!

ಫಿಲಿಪ್ ಮುದರ್ಥ್ , ನವಿ ಮುಂಬಯ್ Mar 03, 2016

ಏಕ್ ಬೋವ್ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್. ವಾಚ್ತಾನಾ, ಹಜ಼ಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪಂಥ್ ಖಂಯ್ಚೊ? ಹಾಂವ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಚೊ ಗೀ, ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿಚೊ ? ಹ್ಯಾ ಸಾಂಸರಾಂತ್, ಉಜ್ವ್ಯಾಂನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ, ದಾವ್ಯಾಂನೀಯ್. ದೊನೀ ಪಂಥಾಂಚ್ಯಾಂ ರಾಜ಼್ವಟ್ಕಾಯೆಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚೆರ್ ತಶೆಂ ಸೆಜ್ ಸಾಂಬಾರಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭೂಗೋಳಾಂತೀ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಥಾಪ್ಲೆಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತರ್, ಉಜ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋದ್ ದಾವ್ಯಾಂನಿ ಆವಾಜ಼್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ದಾವ್ಯಾಂಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಿಕ್ಲೆಲೆಂಯೀ ಸತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್? ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಸರ್, ದಾವ್ಯಾಂಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಸಬಾರ್ ದೆಶಾಂನಿ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ದೂಧ್ ಆನಿ ಮೊಂವ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಗೀ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಏಕ್ ದೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆತಾಂಚೆಂ. ದೇಸಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ತ್ ದಾವಿ; ಕಾನುನಿ ವೆವಸ್ತ ಗೊರ‍್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾಂನಿ ದೆಣಿರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ, ಸೆಕುಲರ್. ಆರ್ಥಿಕತೆಕ್ ಉಜ್ವಿ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಝುಜ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಕಾನುನಿ ವೆವಸ್ತಾ ದೇಸಿ ಮಣ್ಜೆ ವೇದಿಕ್ ಕಾಳಾಚಿ, ಏಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹಿಂದು ರಾಮ್‍ರಾಜ್, ಕರುಂಕ್ ಕಿನ್ನ್ಯೋಂ ಕರ್ತೆಲೆ ಆತಾಂ ಏಕ್ವಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ದುಸ್ರೆ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳ್ ಹೊ, ತಾಂಚೊ The conflict has just begun, will have a lot of fireworks indays to come, hurtling towards inevitable civil war.