ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ

ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ

ಜಲ್ಮ್ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಏಳಿಂಜೆ ಗಾಂವಾಂತ್. ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕಿರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂಪಯ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪದ್ವಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್. ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಡಾಂತ್ ಆನಿ ಫೆಲೊಶಿಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಡಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಕೊಲೆಜಿಥಾವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೈಬರ್ಗ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಕಾರ್ಜ್‌ಟ್ ಸನದ್. ವಾರ್ಬರ್ಗ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಎನೆಸ್ತಿಯೊಲೊಜಿ , ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್, ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಕೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಪೇಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಬರ್ನಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್, ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್, ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಬುದಾಬಿಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಂಲ್ಟಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್.
ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕೊನ್ ಬೆಂದುರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಮಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಲೇಕನಾಂ. ಹೆರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬುಕಾಚೆಂ ಪ್ರಕಾಶನ್. ಥೊಡಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತರಂಗ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

Recent Archives

ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಝಿಕಾ ?

ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ        2016-09-24 09:15:59
  |     |   

ಬಹುಶಾ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಹೆ ಲೇಖನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂಕ್‌ಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಿಯೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವೈರಸಾಚಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಚಡ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ರಿಯೊಂತ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಭಾವ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊಯಿ ಆಸಾ.


ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆನಿ ಮಲೇಶಿಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಾ ವೇಗಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವಾಲ್ ದಿಸಾನಾ.

 

ಝಿಕಾ ವಿಶಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಎಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾ.

 

ಜರ್ಮನಿಚಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಫ್ರೆಂಕ್‌ಫರ್ಟ್ ವಾರ್‍ಯಾ ಥಳಾಕ್ ಲಗ್ಸಾರ್ ಕೆಲ್ಸ್‌ಟರ್‌ಬಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶಹರ್ ಆಸಾ. ಸುಮಾರ್ 1980 ಇಸ್ವೆಚಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಥಂಯ್ಚಾ ಏಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಪ್ ಯೆತಲೊ. ತಾಕಾ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಚಾ ಪಿಡೆಚಾ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ಫ್ರೆಂಕ್‌ಫರ್ಟಚಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಪಿಡೆಸ್ತಾ ಕಡೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಶಿಲಾಯಿ ಪತ್ರಾಂತ್ ( referral letter ) ತ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಡೆಸ್ತಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಮಲೇರಿಯಾ ತಾಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಏಕ್ ಊಬ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ. ಆಶೆಂ ಆಸಿಯಾ ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೇರಿಕ ಗಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಹಿವೆಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ನಾಸ್ಲಿ.

 

ಆಶೆಂ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದೋನ್ಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀವ್ರ್ ನಿಗಾ ಘಟಕಾಂತ್ ಸರ್‍ಲೊ. ತಾಚಾ ಪಿಡೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊದುಂಕ್ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಮಲೇರಿಯಾ (Cerebral Malaria) ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜನರಲ್ ಪ್ರೆಕ್ಟಿಶಿನಾರಾಕಡೆ ಕಡೆ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಲೇಖಾಚೊ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ವಿರೋಧ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.ಮಾಗಿರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೆಲ್‌ಸ್ಟರ್‌ಜಾಕ್ ಶಹರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಜರ್ಮನಿಚಾ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪೆನಿ ಲುಪ್ತಾನ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಗೊ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತು ಜಶೆಂ ಖಾಣ್ ಫಳ್‌ವಸ್ತು, ಕೆಳಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಗೊ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪಿಡೆಚೊ ಅಣು ವಾವಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಜಳಾರಿ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮಲೇರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.

 

ಹಾವೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್‌ಯೀ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಮಾನಾಂ 3 - 4 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾತುಂ ಜಳಾರಿಯ್ ಯೆತಿತ್. ವಿಮಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಗೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರ್ನಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂತು ಜಿವ್ಯೊ ಜಳಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಯಾ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ಹೆ ವೈರಸಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಝಿಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

 

 

ಝಿಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?

 

ಝಿಕಾ ನಾಂವ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಯುಗಾಂಡಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾನಾಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ 1947 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಸೊದ್ಗುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಫ್ಲೆವಿವೈರಸ್ (Flavirus) ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ವೈರಸ್ ಎಡಿಸ್ ಇಜಿಪ್ಟ್ ಆನಿ ಎಡಿಸ್ ಆಲ್ಬೊಪಿಕ್ಟುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬ್ಚ್ಯಾ ಜಳಾರಿ ವರ್ವಿಂ ಯೆತಾ. ಪಿಡೆಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾ ಸುಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಹಳ್ದುವೊ ಪಾಪ್, ಜಪಾನಿ ಮೆಂದ್ವಾ ತಾಪ್ ಯಾ ನೀಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಪಾ ಬರಿಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

 

ಝಿಕಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ :

 

ಹಳ್ತಾಚೊ ತಾಪ್ ,ದೊಳೆ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ , ತಾಂಬ್ಶಿಂ ದಾಡ್ಕಾಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಂಗಾಚಾ ಇತರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಚಿಂ. ಹಳ್ತಾರ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್, ಮಾಸ್ಕುಟಿಂ ಆನಿ ಗಾಂಟಿನಿ ದೂಕ್ ಹಾತಾ ಪಾಯಾಚೊ ಗಾಂಟಿ ಸುಜ್ಚೊ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಲಾಗಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಲಾಗೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚಿ ಆನಿ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕುಂಟಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗೆಂ ತೀವ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಊಣ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೈರಸಾಚಾ ಪಿಡೆಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾ ವೊಕಾತ್ ನಾ. ತಾಪ್ ಆನಿ ದೂಕ್ ದೆಂವಂವ್ಚಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮೊಲ್ ತಸಲಿ ವೊಕ್ತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ರೊಗಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಉಪ್ಕರ್ತಾತ್.

 

ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಉಪಾಯ್:

 

ಜಳಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ. ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್‌ಗೊಳ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಜಳಾರಿ ವಿರೋಧ್ ಮುಲಾಮ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ. ಪಿಡೇಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚೊ. ಝಿಕಾ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 6 ಮಹಿ ಭಿತರ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪಳಂವ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಗರ್ಭ್‌ಧಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಂವ್ಚಿ.

 

ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹಿ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಪಿಡೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್. ಹಿ ಪಿಡಾ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್‌ಯಿ ಯೆತೆಲಿ ಆನಿ ಹೆಂ ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಸುಮಾರ್ ಕಾಳ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗು, ಚಿಕನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪಿಡೆಂ ಬರಿಂ ಸಭಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ Microcephaly ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆನಿ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಾಕ್ಸಾ ಪಿಲಾಂಬರಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಮಾಂದ್ಯಾ ಭುಗ್ಯಾಂಕ್ ಜನ್ಮೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ದೃಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

 

ಹಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್, ಯೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್.

 ► ಡೊ. ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ.

 

COMMENTS

Roshan Madtha , Mangalore Sep 24, 2016

Dear Doctor Thanks for the excellent information. This was really useful to me. I was in bad condition when both my kids had dengue 3 years ago. I never had vision on symptoms Later post infection I studied through internet and created some kind of awareness for rest of the present , which was really helpful. I am looking for few more articles on helath issues from you.