ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಬಾರ್ಕುರ್ಚೊ. ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ತಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೆ ವಿಶಯ್. ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ( ಕವಿತಾಸಂಗ್ರಹ್) ರುಪ್ಣೆಂ ( ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ) ತಾಚೆಂ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಲ್ಬಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ರುಪ್ಣೆಂ’ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತೋ ವಾವ್ರ್ ದಿತೇ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿಂತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ.

Recent Archives

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್        2016-09-12 21:24:54
  |     |   

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಫಾಟಾಪಾಟ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೀಚ್ ಖಬರ್. ಕೋಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಅಛ್ಚೆ ದಿನ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಪುಗ್ತಾನಾ, ಕೋಣ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಯ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆವಿಶಿಂ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾ. ದೋನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾಚಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ "ಹಿಟ್" ಫಿಲ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ, ಕಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಆನಿ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತ್, ಎದೊಳ್ ದೆಖಾನಾತ್ಲೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ದೆಖೊನ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್‌ಯ್, ಹ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಲೇಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ, ಪುಗಾರ್ಣಿ, ಬೆಂಡಪ್ ಆನಿ ಖೆಂಡಪ್ ವೆಬ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮ್ಹಾಜ್ಯಾನಿಂ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

 

 

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್. ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾಶೆಚಿ ಸೆವಾ, ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ?

 

ಜಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೊವ್ಳೆಚಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್, ಏಕಾ ಬೂಕಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್, ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಬ್ಯಾರ್‍ಯಾಂಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ "ಪಾಟಿಂಬೊ" ದೀವ್ನ್ ಮರೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಉಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್ ಈಶ್ಟ್, ಸಾಧರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಲೆಗೂನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಕಾ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ? ಕಶ್ಟಾವಾಂವ್ಟಿನ್ ಕಮಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಲಾಖಾಂನಿ ವಾಟಾಂವ್ಕ್ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭೊಗಾನಾ ಆನಿ ಕೋಣ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಭಾಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೀಯ್ ದಿಸಾನಾ.

 

 

ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ, ಫಿಲ್ಮಾಂ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೊಕೊ. ಪುರ್ತ್ಯಾನ್ ಪುರ್ತಿಂ ಮನೋರಂಜನಾಂಚಿ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಕಲಾತ್ಮಕ್, ತಿಂ ನಿರ್ಮಿತಲೆ, ಏಕ್ ಉದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ತೆಂ ನಿರ್ಮಿತಾತ್ ಆನಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಕ್ಕಾ ಉದ್ಯಮಿ ಜೆ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್, ತೆ ಮಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಜಿಕ್ತಾತ್. ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚಿ ಸಾಡೆಚಾರ್ ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾತಾರಾ ರೇಟಿಂಗಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಯಾ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಗೊಲ್ಮಾಲ್ ಆನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತೆ ತಸಲಿಂ ವಿಮರ್ಶಕಾಂನಿ ಬೆಂಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಶೆಂಭರ್ ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕರೋಡಾಂನಿಂ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಉಣ್ಯಾಬಜೆಟಿಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ತಸಲೆ ಆಜ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಲೆಗೂನ್, ತಿಥಿ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಬೋಕ್ಸ್ ಒಫಿಸಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಸ್ಡುನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

 

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೇಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ದಿಮ್ಕುರ್‍ಯಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ ಮಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕ್, ದಿರೆಕ್ತೊರಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಾ. ತೆ ಖಂಡಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಂಯ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ತೆ ಅನ್ಭೋಗಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಹೆತ್ವಂತ್ ಆಸ್ತಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ತೆ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಣಾಸ್ತಲೆ. ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಫುಗಾರ್ಚೆಂ, ಯಾ ಬೆಂಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ತಾಣೀಂಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್, ಪುತ್ನ್ಯಾಕ್ ಹೀರೊ ಆನಿ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ. ಕರೋಡಾಂನಿಂ ನಂಯ್ ತರ್‌ಯ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ವಾಟಾಂವ್ಕ್ ತೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಫಕತ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಚಿ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಯಾ ಸಾಂತಾಂಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಹೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಚೆನಾಂತ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್, ಪಡ್ದ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ, ಕುಶೆಲಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ತಂತ್ರಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್, ಲೋಕಾಮೆಚ್ವಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್ ಮಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತ್ ಏಕ್ ಉದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಟಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಸದಾಂಯ್ "ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ" ನ್ಹೆಸಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ.

►  ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

 

COMMENTS

ALWYN DANTHY , PERNAL Sep 23, 2016

Nice thoughts kishoo. Give a chance to producer n directors to learn from their experiments. Timely article.

James Fernandes , Barkur / Chicago Sep 13, 2016

The title keeps on reminding me my pre-teengage care free open air flying days.