ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಉತ್ರಾಂಕ್ ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ?

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2014-10-21 11:36:44
  |     |  ಪೋರ್ ಮಿತ್ರ್ ಜೋಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರಾನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಲಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರುನ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಿಚ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗಂಬೀರ್  ಚರ್ಚಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಅಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬರಪ್ ದಿತಾಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೋಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿಚ್ ಹಾಂಗಾ ಲಿಕ್ತಾಂ- "GVOM (ಗಲ್ಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓಫ್ ಮೆಂಗ್ಲೋರ್) ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸ್ಪರ್ದಿಂನಿ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ (ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ) ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣಿಂ ಲಿಕ್ಲೆಲಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ವರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಎದೊಳ್ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಏಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಿ ಬಸ್ಕಾ ಫಾವೊ ನಾಂ ಗಿ?.....".

 

ಆತಾಂ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ ವಾ ಲೋಯ್ಡಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ.  ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸಂಗೀತ್ ವರವ್ಣಿ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಪೂಣ್ ಎಕಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ "they are only poets" ಮ್ಹಣ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲೊ -

"ಮಾನೆಸ್ತ್..... ಗಾವ್ಪ್ಯಾ, they are "only" poets ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಕಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ expression ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಅಂಕೆ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ. ತ್ಯಾ ಪದಾಪಾಟ್ಲೆಂ ಭೊಗಪ್(feel) ತೆಂ ಪದ್ ಲಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸತ್ ಗೀ. ಏಕ್ ದುಕಿಚೆಂ ಗೀತ್ ಉಡ್ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮೀಟರ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಳೊ ಬರೊ ಆಸಾ, ಸಂಗೀತ್ ಚುಕವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ದಿಲೆಂ ಕೊಣೇಂಯ್..... ಅಸಲೆಂ ದುರಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಘಡನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಗೀತ್ ಲಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಧರಿಜೆ.".

 

ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಜೊಯೆಲ್, ಅತ್ತೂರ್ ಪೋಸ್ಟ್

 

ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಲೋಯ್ಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- " ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಧರುನ್ ವೆದಿ ಚಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮರ್ಯಾದ್. ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಲೊಕಾನ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಒಳ್ಕನಾಂತ್. ಜರ್ ತರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಫಕತ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕತೊ?" ಲೋಯ್ಡಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾರ್ಕಿಂಚ್. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂಕೀ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ "ಫಕತ್" ಪದಾಂ ಘಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲೊ? ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆವೆಳಾರ್ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕೀ ಅವಾರ್ಡ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ದೀವ್ನ್, ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಅಯ್ವಜ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚ್ಯಾ ( ಆತಾಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ )   ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಲಾಜರಸ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ. ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮಾನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂಕೀ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಠಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.
 
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ - ಸಂಗೀತಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೊ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್.  ಹೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಒಳ್ಕತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ ಕೀ ಹೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಸ್ವಾತ್‌ಪಣಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ವಸ್ತಿ, ಜೆವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾನಾ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್? ಸಾಹಿತ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ, ತಾಂಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ; ಪುಣ್ ಸಂಗೀತ್? ಗೊಂಯಾಂತ್ ಏಕೀ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಾಂತ್‌ಗೀ ?  ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಸಂಗೀತ್ ತಾಲೆಂತಾಂ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್? ಹಿ ಆನಿಯೇಕ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.


ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸೊರ‍್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಚಾಕ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ತೆಂ ಚಣೆಂಯ್ ಜಾತಾತ್, ಕಾಜ್ಚ್ಯೊ ಮೊಯೊಯ್ ಜಾತಾತ್ ವಾ ಲೊಣ್ಚೆಂಯ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ನೀಜ್ ನಶಾ ಆಸ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆನಿ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವಾಜ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.
 
ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕೊರೆಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.  ದಿಲೀಪ್ ಕೊರೆಯಾ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ GVOM ಸೆಮಿಫಾಯ್ನಾಲಾಂತ್ MC ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಕೀ ಮೂಳ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಗೀತ್ ಘಡ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್!  ಹಿ ಕಸಲಿ ಘುಟ್ಮೊಳ್?

 

ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕೊರೆಯಾ, ಪೆರ‍್ನಾಳ್ ಪೋಸ್ಟ್

 

ಎಕಾ ಪದಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಳಾನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ಚಿಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊ? ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್, ಮುಳಾನ್ ತಾಲೆಂತಾಚೆ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮೂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ ತಾಳೊ ಉಟೊಂಕ್ ನಾ? ಮುಳಾನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಸಾತ್... ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದರ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಯೇಜೆ.. ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾತ್ಸಾರ್ ಗಿ?

ಹೆಂ ಆಂಗ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಸಾವ್ಳೆಂಚೆಂ ಫೆಶನ್ ಶೋ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಮೂ! ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ.....??

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

COMMENTS

Joel , Mangalore / Bangalore Oct 30, 2014
Dear Rohan and Wilson, First of all sorry for the delayed response 1.We see so many Singing reality shows in TV/Live shows/Live Bands/Live DJ’s ( I myself being a DJ), I have never seen any singer or the host announcing the Lyricist or the composer of the song. 2.Whenever there is a reality show on TV or on Stage, or a public Performance where I am playing music of some other artist I have to pay the Royalty to the Music Company who has produced that Music. 3.Being a DJ myself my team takes the License from PPL ( Phonographic Performance Ltd. Or (IPRS The Indian Performing Rights society Ltd.) for any Commercial, public performance or for the Private Parties. 4.The License fee is depend on the no of people who attend, purpose and type of music it varies from RS 10,000 to few Lakhs 5.The Money received by PPL and IPRS is distributed to the original producers including from the Lyrists to the Original Singer after deducting the administrative costs Why can’t we follow the same in our community, you can sue the organizers for using your songs in public, Don’t give your lyrics for free, as far as I know many of the Konkani albums are not registered for Copyright, they simply produce and forget.

ವಾಲ್ಟರ್ ದಾ೦ತಿಸ್ , Bahrain Oct 27, 2014
ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಸನಾಚೆ೦ ಲೇಕನ್ ವಾಚುನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾ ಮಾಕಾಯಿ ಸಾ೦ಗ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಲೆ೦. ಪದಾ೦ ಬರೈಣರಾ೦ಕ್ ಚಾಕ್ಣ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಸೊಡಾ, ಭಿಕ್ಣಾ೦ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಭಗಾನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಫಕತ್ ಪದಾ೦ಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ಅನಿ ಪದಾ೦ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಬರಾಯ್ಣಾರ್ ಕೊಣ್ ತೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ತೊ ಭಾರೀ ಉಣೆ೦. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನುಭವಾ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಪದಾ೦ಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ಉಗ್ತಾಡ್ಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‍ಚ್ ತಾ೦ತು ಹಾ೦ವ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲೆ೦ ಪದ್ ಅಸಾ ಮ್ಹನ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆ೦ಯಿ ಆಸಾ!! ತರ್ ಕೊಕ್ಣಿ೦ ಪದಾ೦ಚಿ ಆಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಚಾಕ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಲೊಕ್ ತಿ ಉತ್ರಾ೦ ಆರಾವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ಅನಿ ಶಿಜೊವ್ನ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪದಾ೦ ಬರಯ್ಣಾರಾ೦ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾ೦ವ್ಟಿ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಸ್ರಾತಾ ತೆ೦ ಕಳಾನಾ.

Andrew L D Cunha , Mangaloren Oct 24, 2014
ಉದ್ಕಾವಿಣೆಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಕಶಿಂ ಉಡ್ಚಿಂ? ಉತ್ರಾಂವಿಣೆಂ ಪದಾಂ ಕಶಿಂ ಗಾವ್ಚಿಂ? ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಅಂದ್ರಾಮಾ!

Joel Attur , Karkal Oct 24, 2014
konkani sangeeth shetha nth boryanthle bore sahithi asath. Tanchi podam ami aikathaav, thi amka rusthath, spardhyani gaaithaav, inama jodthaav. Pun heim sahith liklelyanchi, talo, sangeeth, gayan kellyaanchi amka visar th podtha. Hya dishen spardhyani, sangeeth saanzeni konakni podam gaithana, tya podam gadnaar cho e udaas karn, taka maan kelyaar tancho vavr kaai sufol jaaith.

Melvyn Rodrigues , Mangalore Oct 24, 2014
ಮ್ಹಾಕಾ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾತಲ್ಲಿಚ್. ಆತಾಂ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ವಾಚ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಗಲ್ಫ್ ಓಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮೆಂಗಲೊರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆಸಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಲೊಯ್ಡಾಚಿಂ, ವಿಲ್ಸನಾಚಿಂ ಪದಾಂ ತಶೆಂ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೀಂಯ್ ದೋನ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ದುರಾದೃಶ್ಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಕಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಪದಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಯೆತಾನಾ, ಹೆಂ ಪದ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಯೆದೊಳ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಹೊ ವೆಗ್ಳೊ ವಿಶಯ್. ಇತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಘಟಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಪದ್. ಸುರ್‍ವಿಲೆ ದೋನ್ ಕಡ್ವೆ ಆಸಾ ತಶೆ ಮ್ಹಜೆ. ನಿಮಾಣೊ ಕಡ್ವೊ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ಸರಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾ. ಕೊಣೇಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾರ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ತಾಂಣಿ ವ್ಹಡ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ತ್ಯೊ ವೆಲ್ಯೊಚ್ ನಾಂತ್. ಕಾನ್ ಪಾಫುಡ್ಲೆ. ಆತಾಂಯ್ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಘಡೊನಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಎಮ್ಸಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತೀರ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಚ್ಯಾರ್ ವೊಳಿಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪೇಪರ್ ವಾಚ್ತಾ. ಹೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಜಾತಾ? ಜಾಣಾ ಆಸುನ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಮತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

MARK ANTHONY , CANADA Oct 24, 2014
MR. PHILIP MUDARTHA, LEGAL REMEDY CAN BE SOUGHT ON THE BASIS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ONLY IF SOMEBODY HAS CLAIMED THE CREDIT FOR THE LYRICS AND/OR MUSIC. THAT DOES NOT APPEAR TO HAVE HAPPENED HERE EITHER EXPLICITLY OR IMPLICITLY. THEREFORE, AS A LEGAL CASE ON THE BASIS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, THIS IS A NON-STARTER. I AM NOT A LEGAL EXPERT, BUT I CAN TELL YOU THAT RIGHT NOW.

Vincent , Mangalore Oct 23, 2014
From so many years Konkani Natak Sabha and other Organisations are organizing competitions why no one is interested to ask them these same questions? It looks like where the money there everyone wants to be.

Wilson , Kateel Oct 23, 2014
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಯೆಲ್, ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಕಾಜರ್, ಪರ್ತಾಪಣ್, ಗುರ್ವಾರಿಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ , ವೋಲ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕಾರ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತೇ ನಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಖ್ಯ್. ಸಂಗೀತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂಗೀತ್‍ಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂವಿಶಿಂ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪದಾಕ್ ಅನಾತ್ ಕರುನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ

Roshan , Bangalore Oct 22, 2014
Mr. Joel, you cannot compare songs sung at weddings and other functions with GVOM. Every programme has its own importance.

Pramod Mathias , Dubai Oct 22, 2014
Lyrics do play an important part in any song. I strongly believe that konkani people do give importance to lyrics. What about CHAFRA, he is not a singer but everybody knows him, Melvyn Rodrigues is all time popular and so is Lloyd Rego, and others. I have witnessed at least 2 GVOM semifinals (2014) and in both places all credit was given to the lyricist too. So lets unite and raise the flag of konkani high and not blow this issue out of proportion.

Joel , Mangalore / Bangalore Oct 22, 2014
Then how about songs sung at weddings and other functions? How about DJ s who play others music? How about remixed konkani songs in the internet?

Wilson , Kinnigoli Oct 22, 2014
Nizaaiki bezarayechi gajaal. Even I observed this in GVOM semifinals in muscat. I was expecting singers to tell at least composer and lyricist name. But it is surprising to know that organizers have instructed not to tell their names!!! This is utterly wrong. Eka saahithin barayille eka sangeethgaran rachullem podh gavnk zatha thar, thanche nanv sangonk kithya laaz?

Philip Mudartha , Navi Mumbai Oct 22, 2014
Seeking legal remedy against winning participant singers and GVOM is available if they have retained copyright on lyrics at the time the song albums were released. Its commerce, mates. Consult competent intellectual property rights legal counsel and sue for damages from GVOM and its local organizers. Good luck

Ek Konkani Sangeethgar , Mangalore Oct 22, 2014
Wilson has raised the right point so have the opinions of other commentators here but the issue is not just related to this much. Hya spordhya vorvi konak laab? hya spordhyani avkas melelle, vedi ani support melelle, sangeethghar, gavpi fude voson kithlya zanani konkani sangeethak kai thari dengi dilya? hya gavpyank itlo sahakar, prosthav, kumok melta pun thanche thavn konkni sangeethak kai thair pati mella? Original singer, composer, lyricsist, music arranger hanka kai credit na the ek gazal thar, hya spordhyacha gavpyank itlo support ani credit melta pole thanche thavn konknnek kasli dengi mellya? thoch support, kumok, vedi hya orginal composersank/lyricst etc hanka mello thar...??? original workersank kai support na pun fakath eka spordhyanth ek poti parzolon magir kai contribution dinathlyank itlo maan meltana...niz zavn vorsanchi vorsa conistently konkani musicanath kaam kellyank ani korchank koshe bogaje?

Ajith Peter Dsouza , Udupi/Dubai Oct 22, 2014
ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಮೋಲ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪೊದಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಇಶ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟೊವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ಕಾರಾನಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಣೊನ್ ನೆಟಯ್ತಾತ್..ಉತ್ರಾಂ ವಿಣೆ ಸಂಗೀತ್ ಅಧುರೆ..ಉತ್ರಾಂ ಪೊದಾಂಚೊ ಅತ್ಮೊ . ಖಂಚೆಯ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಬರಿ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುನ್ ಐವಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೆಲ್ಲೆನಾಂ ಖಂಯ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ತರ್ ತಾಂಕಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ. ಪೊದಾಂಚೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ. ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂತು ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚಿ ಕಡ್ದಾಯೆಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಯ್ತಂಲ್ಯಾಂಚಿ ಮಾತ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪೊದಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ತಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಜಾತಾ.

ANIL BYNDOOR , SPAIN Oct 22, 2014
ದುಡ್ವಾ ಧರ್ಪಾರ್ ಕೊರೊಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪೊನ್ಸರಾಂಕ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುಂಕ್ ,ಸಲಾಮ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಶೊವಾನಿಂ ..ಫೋದ್ ಲಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆ ಯಾ ಲಿಪೊಂವ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾ... ಎಕಾ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಸಂಗಿ ಜಗ್ಡೊನ್ ತಾಳಾಚೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಮೊಲ್ ....ಹ್ಯಾ ಶೊ ಒರ್ಗನಾಯ್ಸರಾಂಕ್ ಕಶೆ ಕಳಾತ್ ...ಉತ್ರಾ ನಾಸ್ತಾ ತಾಳೆ ಅಧುರೆ ..ಆನಿಂ ತಾಳೆ ನಾಸ್ತಾ ಉತ್ರಾ ಅಧುರಿ ...ಹೆಂ ದೊನಾಂಚೆ ಮಿಲನ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕ್ ಸುಂದರ್ ಪೊದ್ ಘಡ್ತಾ ...ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಯನ್ ,ಸಂಗೀತ್ ಮೆಳೊನ್ ತೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ .... ... ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಎಮ್ .ಸಿ ಬಾವಾಕ್ ಶೊ ಒರ್ಗನಾಯ್ಸರಾನಿಂ ಪೊದಾಚೆ ಮೂಳ್ ಪೊದ್ ಘಡ್ಪಿ,ಗಾವ್ಪಿ ,ಆನಿಂ ಲಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿ ..ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಮ್.ಸಿನ್ ಮೂಳ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಕ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ತೆಂ ಪಾಳಲ್ಯಾವಿಶಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಜಾಪ್ ದಿಸ್ಲೆ .. ..ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಸಿ ’ಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಇತ್ಲೊಚ್ ಗಿ..???....ಒರ್ಗನಾಯ್ಸರ್ಸಾನಿಂ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪಾಳ್ಚೆ ಹಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಗಿ..??..

Roshan , Bahrain Oct 22, 2014
What I have noticed in one of the Gulf countries is, most of the organisers are not at all interested in culture or music. They just want to climb the dais with suit-boots and boast their image. They will be happy if their photos appear on some of the websites tomorrow. Moreover, they don’t want to promote the local talents. This is because, they are scared of losing their chair! That’s why they maintain enough distance from talented Konkani people and import MCs from other Gulf countries. What was the need to import MCs from other countries when you have lot of capable personalities among you? Moreover, what is the need of a Konkani organisation which imports people from outside and ignores local talents? Not just that, there is grumbling among the youth community that the organisations take unilateral decisions, especially when it comes to taking major steps. That’s why talented persons and youths stay away from the organisations, and such kind of blunders keep happening. After all Gulf countries are not democratic! You just need to keep praising each other. Finally, both are benefitted, irrespective of your caliber, ability and talents!!!

Gladson , Brahmavar Oct 22, 2014
But today we have only a few musicians of this calibre...hence today most of the albums have lyrics by multiple people. Renowned poets like Melvyn, Elyer Wilson have contributed immensely for Konkani music through their meaningful, soul-stirring lyrics. But finally when the album releases, the composer and at times even the producer takes the cake. Lyricists are forgotten. I have seen some albums with the tag “XYZ presents” where the one who finally takes all accolades is not the singer, not the lyricist, not the composer, not the musician... XYZ ಅರ್ಪಿತಾ ಸುಮಧುರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ...ಪೂಣ್ ಹೊ ಅರ್ಪಿತಲೊ, ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರ್, ಗೀತ್‍ಕಾರ್, ಗಾಯಕ್, ಅಖ್ರೇಕ್ producer ಸಯ್ತ್ ನ್ಹಯ್...ಉತ್ರಾಂ ಕೊಣಾಚಿಗಿ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೆಂ, ತಾಳೊ ತಿಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆ...ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಅರ್ಪಿತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ... ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಜೂನ್ ಸಜ್ಮೊನಾ...ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಶೂನ್ಯ್...ಸಂಗೀತಾಚೊ ಉಗಮ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಆಸಾ...ಸಂಗೀತಾಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ...ವಾ ವಾ...ಕಸಲೆಂ ಪೋದ್...ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಭಿತ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಅವಡ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟ್? ಗೀತ್‍ಕಾರಾಂಕ್ ತಂಕಾ ಸಹಜಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಝಡ್ತಾ?

Gladson , Brahmavar Oct 22, 2014
Which organiser is bothered about the artists? Most of the times programmes are held just to increase the profile of the Association or an individual. Culture, love for mother tongue, encouraging the artists etc are only excuses. They just make use of artists to gain name and fame. Music is not just the property of musicians and singers. When a listener falls in love with a song, it is not only due to its music, tune or melody, but also because the lyrics are soul-touching. A commoner usually does not have deep knowledge about music and would hardly understand what is raga, tala, shruti, etc...but he or she does usually understand the lyrics, can even feel them and fall in love with a song just because he/she makes lyrics as his own. Take for example the songs penned by Jayant Kaikini, Gulzar etc...they become hit because they reach listeners heart directly. Earlier in Konkani, the composers used to pen the lyrics themselves...whether it is Wilfy Rebimbus, Melwyn, Jerome, Henry, Lawrence...almost all of their compositions are 100% theirs...from lyrics to composing music and setting the tune...

Pramod Rodrigues , Bengaluru Oct 22, 2014
"ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು" ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಕ್ ತೆನ್ನಾ "ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ" ಂತ್ ತೆಂ ಪದ್ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೋನು ನಿಗಮಾಚಾ ಕೀ ಚಡ್ ಮ್ಹಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೆಂ ಕಾನಾಡಿಂತ್ . ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ? ಜಾಗತೀಕರಣಾಚಾ ಪ್ರಭಾವನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಭಾಷೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೀ ಆಸಾ. ಸೀಮಿತ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಕವಿ ಅದ್ಬುತ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತೆಂ ಅಮ್ಚೆಂ ವಡ್ಪಣ್ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತೊ ಗೌರವ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ವಯ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೂಳ್ ಕವಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೌರವ್ "systematically" ನಿರಾಕಾರಿತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ shock ಜಾಲೊ. ಮೈಕ್ ಘೆಂವ್ಚಾನಿಂ ತಿಂ ಅಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜರೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪೆನ್ನ್ ದರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಯಾದಿ ಕಾಡಿಜೆ ...! ತಶೆಂ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ "ಪೆಲ್ಯಾಂಚೊ ವಸ್ತು ಚೊರಿನಾಕಾ" ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ದೆವಾಚೊ ಏಕ್ ಉಪಾದೇಸ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ..!!

Stany Bela , Dubai Oct 21, 2014
ಸಂಗೀತ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾನಿಂ ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಚಾ ವೆದಿನಿಂ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್/ಉಗ್ಡಾಸ್/ನಾಂವ್ ಉಚಾರಪ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನಾಚಾ ವಾದಾಥಂಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಮತ್ ಅಸಾ.ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಮನ್ಯ್ ಮರ್ಯಾದೆಚಿ ಗಜಾಲ್.ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್....ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ನಾಂವಾ/ ಪ್ರಶಸ್ತೆಖಾತಿರ್ ಹೆರಾಂಚಾ ಮಿನತೆಚೊ ಏಕ್ ಚುರೊ ಪುಣೀ ಭೊಗ್ತಾಂ/ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಯಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಅಟಾಂವ್ಕ್ ಬದ್ದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ.ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ.ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್!! ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೋಯ್ಡ್ ರೆಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹೊಚ್ ವಿಶಯ್ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್(ನಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ-ಮಾಫ್ ಕರಾ) ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ವಾಚ್ ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಾ.ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರುಲ್ಲೆಂ ಫರಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ಸಂಘಟಾಕಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ.ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿನಾ ತರ್ ತೆಂ ಏಕ್ "ಅಪುಟ್ ವಂಚನ್" ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್. ಕಶೆಂ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾವೆಳಾರ್ ಕವಿಚೆಂ,ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಣವೆಳಾರ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ,ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟಾವ್ನ್ "ಅನುಪ್ಕಾರಿ"ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಣ್ಕಾಣ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಜ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಯ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ-ಗಾವ್ಪ್ಯಾಚೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಯುಎಇಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾ GVOM ಸಮೆಫೈನಲ್ ವೆದಿರ್ ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ದಿಕಾಂಚಾ ಸಂಭಾಶಣಾಮಧೆಂ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಉಲ್ಲೇಖಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.ಎಕಾ ವರಯ್ಣಾರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾನಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊಯ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ.ಯುಎಇಂತ್ಲ್ಯಾ GVOM ಸಂಘಾಟಕಾಂಕ್,ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕಾಕ್,ಆನಿ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ.

Victor Castelino , Boliye / Dubai Oct 21, 2014
Plagiarism definition: "an act or instance of using or closely imitating the language and thoughts of another author without authorization...".

ಮೆಲ್ವಿನ್ , ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ Oct 21, 2014
ಒರ್ಗನೈಸರಾಂಕ್ ಮೂಳ್ ಗೀತ್ ಘಡ್ಣಾರಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಗೀತ್ ಸಾಹಿತಿಚೆ ಮೋಲ್ ಖಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ...ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ನ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ..ತಾಣಿಂ ರೈಸೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರ್ಯೆ ಒರ್ಗನೈಸ್ ಕರ್ನ್..ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ..ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಕಿ ಶಿಕೊಂದಿತ್ ಪಯ್ಲೆ.