ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಕಾಶ್ಟೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದುರಂತ್ - ಮ್ಯೂಝಿಯಂ !

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-08-16 11:48:02
  |     |  ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ವಾದ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ವಾಜ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಕ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ತಾಜ್ ಮಹಲಾಚೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ದವರ್ತಾ.  ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ನ್ಹಂಯ್; ರಾಂಯಾಂಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಆಸ್ತಾನಾ. ತೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಕಯ್ದಿಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಸವಯ್ ಘೊಳಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂನಿ ಪಿರಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಮಿ ಮತ್, ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಪಾಪುಡ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾದಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ಗಿ ? ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತ್. ಪೂಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್  ’ಡಿಫೆನ್ಸ್’.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆನ್ ಬರಯ್ತೊ ತರ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಚೆಂ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ವಿಸರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಉಲಯ್ತೊ.  ಹೆಂ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಸುಕ್ಯಾ ಪೊಪಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಮದೆಂ ದೋನ್ ಮಿರಿಯಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ತಿಕ್ಸಾಣ್ ವರ್ಣುನ್ ತಿಂ ಮಿರಿಯಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ವಿಂಚುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ...

ಎಕಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಾಚಿ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತೆ ಬಾಂದುಂತಿತ್, ತುಮ್ಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಟ್ಟಾ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಶ್ಟೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊಗೀ ?  ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆತವಳ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಕೆದಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಶ್ಟೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ! ಹೆರಾಂಚಿ ಗಾಂಡ್ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ? ಆಮಿ ತಾಂಣಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕುಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ! ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆನಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ!  ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಿರಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವನಾಂ ಬರಯ್ಜೆ?  ತೆದಾಳಾ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಶ್ಟಿ ಝಡ್‍ಲ್ಲಿ? ವಾ ಪಾಲಂವ್ ಉಬ್‌ಲ್ಲೊ ?  ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿರ್ ಕದೆಲ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಘರ್ಚೆ ಖಾಟ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಮಿ! ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ನ್ಹಂಯ್ ಗಿ? ಸಗ್ಳಿ ಸಮಾಜ್ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂ, ಘರ್ಶಣ್, ದ್ವಂದ್ವ್ ಉದೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೂರಾ ರಾಜಿ !

ಹಾಂಚೊ ವಾದ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಚಿಂತಿಜೆ ಕೊಣೆಂಯ್. ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ -  ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಕಿತೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾತಾ ವಾ ಭಾಯ್ರ್? ತ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ತಕ್ಲೆಂನಿ ವಾಪಾರುಲ್ಲ್ಯೋ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ತಾತ್? ತಶೆಂ ತರ್ ವಡ್ ನಾ ! ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಶೆಂ ನಾ. ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನ್ಹಂಯ್; ಬಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಕಿ - ದುಬ್ಳ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಆಮಿ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಗಾಂಲ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಟ್ನೆನ್ ಜೆವ್ತಾಂವ್? ನಾ ಬಾಬಾಂನೊ ಆಮಿ ಮಾಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಶೆಕುಂಕೀ ಶೆಕ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕೊಪಾಂ ಮಾಸ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಅಜೂನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿವಿ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಆಮಿ ಫೆಸ್ತ್ ಪರಬ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ವಿಚಾರ್ನಾಂವ್ ನೆ? ವಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಾ ಕರ್ನಾಂವ್ ನೆ?  ತೆಂಯ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಆವ್ಘಡಾಂ ಘಡ್ತಾನಾ ಆಮ್ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಾ ಕರ್ನ್ ಫಂಡ್ ರಚುನ್ ಆವ್ಘಡಾಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಾಂವ್ ಗಿ? ಕಾಂಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುಕೆವಿಶಿಂ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣೆ ಉಪಾಶೆಂಚ್ ರಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತುಮಿ??

ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಬಾಂದ್ತೆಲೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್.  ತರ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ - ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಚೆ ಮೋಲ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಟ್ವಾಣಾಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆನಿಮ್ತಿಂ ಗಿ ವಾ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುವರ್ವಿಂ? ತರ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ? ಕಾಶ್ಟಿ, ಕಂಡಿ, ನಾಂಗೊರ್, ಕರ್ಲಿಂ, ವಾನ್, ಮುಸೊಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ತೀಸ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ವಾಣಾಂತೀ ಹೆಂಚ್ ದವರಿಜೆ ಮು? ವಾ ಕಾಂಯ್ ಖೊಂಡ್ತಾನಾ ನವೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಾಸನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲಿ ಕೊಯ್ತಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಂಕ್ಣಾಚೆ ಚುರೆ ವಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ? ತರ್ ಓಕೆ. ಪೂಣ್ ಹೆಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ಅಸಲೆಂ ಕಟ್ವಣ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ.


’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೀಸ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ನಾಂತ್ ಗಿ? ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕನ್ನಡಾ ಭಾಶೆಂತ್ ’ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕವಿತೆಗಳು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾ.ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 22 ಭಾಶೆಚ್ಯೊ 83 ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೊ ಪೂರಾಯ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆಂಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ್. ಆನಿ ಹಾಂತು ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯೊಇ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಅರುಣ್ ಸಾಕ್ರದಾಂಡೆಚ್ಯೊ ದೋನ್, ರಾಜಯ್ ಪವಾರಾಚಿ ಏಕ್ ಆನಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಹಜ್. ಪೂಣ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಕವಿತೆಂ ಪಯ್ಕಿ ತೀನ್ ಕವಿತಾ ಮುಳಾನ್ ನಾಗ್ರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮುಳಾನ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಲಿಪಿಚಿ. ತರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚಿ ಏಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ತಾಂಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ? ತೆಂಯ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಚೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಡಿ. ಎನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಚೊ ಕಾಂತಾವರಚೊ ಡೊ. ನಾ. ಮೊಗಸಾಲೆ. ಮಲಯಾಳಿ, ನಾಗ್ರಿ ಲಿಪಿಚಿ ಕವಿತಾ ಮೆಳೊನೀ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚಿ ಕವಿತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದುರ್ಸಾನಾ. ಪುಣ್ ದುರ್ಸಜೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್. ನಾಗ್ರಿ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚರ್ಚೆಬರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಹಾಕಾ? ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ದೇಶ್ ಭಾಸ್ ಹಿಂದಿಕ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಪಾಂವೊಂಕ್ ನಾ? ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ತರ್? ಆನಿ ಆಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಂಯಾ... ಹ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ನಾಕಾ.... ? ? ?

ಇತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೂರ್ ನಾತ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾಂವಾಂತ್ಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ‍ಚ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್! ಕಾನಾಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಚಡ್ತಾವ್. ಆಮ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಪಾದಕ್ ಹಾಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಮೂರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!
 
ಆಸೊಂ, ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ಲೊ ’ಸಾಹಿತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಕ್ ದಾನ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊನ್ ವರುನ್ ಆಳೆ ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾವ್ಯಾಂ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಬರಿ  ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್‍ಯಿ ಅತಾಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ನಾತ್ರಾಂ ’ಅಳೆ ಹಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾತೆಲಿಂ!


- ವಿಲ್ಸನ್. ಕಟೀಲ್

 

ಮ್ಯೂಝಿಯಂ ಚರ್ಚಾ :


     ಇಗರ್ಜೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೋಯ್ ಜಾತಿತ್, ಮ್ಯೂಝಿಯಂ ನಾಕಾತ್ ? - ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು,ಚಿಕಾಗೊ.

     ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಜಾಯ್ತ್ , ಮ್ಯೂಝಿಯಂ ನಾಕಾ ?  - ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ವಾಜ್

     ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಸೊಡಾ, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವುರಾ - ಮೇರಿಯನ್ ಎಲ್ ಡಿಸೊಜಾ

     ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ? ? ?  - ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

     ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾ ? - ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

     ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಇಮೋಶನಲ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ? - ಕಿಟಾಳ್ ದಿಶ್ಟಿಕೊನ್ಸೊ.

     ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮ್ಯುಝಿಯಂ ಜಾಯ್ ? ಗಾರ್ಡನ್ ? - ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

 

COMMENTS

Melwyn , Pernal Aug 19, 2013
Dear Austin bab, hope you didn t feel bad by my comment. I highly appreciate your prompt and quick response to my comment. What about Bab Alphonse Mendonca’s valid queries raised earlier here on this Forum ? I strongly appreciate your love towards KONKANY and your generosity in supporting the organizations or individuals who work for konkany. The worth discussions and points raised by many writers and readers on this webpage regarding "MUSEUM", got no answers from the concerned organization. It proves that "Dal me kuch kaala", as rightly stated by Mr Alphonse, Nanu, Wilson and many others earlier. If you can clarify Bab Alphons’s particular doubt, as well as others, hope it will clear everything ! Now, please don’t say that, you are not bothered or responsible to do so. Being a MAJOR and a MATURED man, you have to do it.

Austin Prabhu , Nantur/Chicago Aug 19, 2013
My dear Melwyn Pernal, I am an adult and nobody can force me to do anything anywhere at any time. I was extremely busy as I visited Amsterdam,Germany, Ireland, Dublin, Prague and Poland during Lions International Convention. I am still working for living - 10 hours a day, plus my Lions activities kept me occupied and gave me no time to take part in this discussion earlier. I know what people think sitting in Mangalore, I am in touch with most of Konkani activities and activists. Assuming is not a good practice in life and paint others.

Melwyn Pernal , Pernal Aug 18, 2013
Wonderful discussions going on here. I felt Austin bab woke up bit late or forced to support the museum builders. Nothing wrong in that, if its done favorably. But most importantly, everyone realizing it that the new propaganda is just for making money not to serve the community neither Konkany as rightly mentioned by Wilson and Mr Alphonse bab. Let the discussion be continued... Jai ho Konkany..

Philip Mudartha , Mumbai Aug 18, 2013
Anthropological museum, well the plot gets murkier and I am excited. Someone will plead for my suggestions to bring the project to Pamboor...and establish a 200 plus acre dynamic linguistic, sociological, cultural and ethnic anthropological open museum at least after 15 years...I can do it if you donate generously...please hurry

Alphonse Mendonsa , Pangla Aug 18, 2013
There is a proverb in Konkani - Thuvem Hasth chorli mulyar, thane popol chorunk nagim ? Like this the arguments will never end Austin Baab. I have particularly asked one question ? Why audited accounts of the said organization are not put on public domains ? Why only annual report and Appeals, Appeals and only Appeals? You are saying why I am not raising my voice about other center? Why should I ? I have donated to this organization and they are responsible to me. I have not paid the other center ! First of all from where and why you brought the script issue here ? All museum appeals / interviews for fund raising are in English , What konkani scripts has do with that ? To my knowledge it is Edwin J F D Souza, Sahitya Academy General Council Member then raised his voice about award for literature or script issue in Academy as well as Raknno. A committee of eminent writers comprising was formed. But today, the issue is hijacked by your leader to gain publicity. Where are other committee members today ? Why they left out ? And why to blame writers now? Fine, let us agree for a moment that, a Museum was built by this organization in 2001. Then why it took them to wait for 12 years to chalk out a plan for so called world class museum ? I have learnt from some sources here in Dubai that, A NRI businessman from UAE has donated some lakhs of Rupees to this organization then in 2001 for this purpose. At that point of time land rates were very cheap in Mangalore, may be in some thousands. With that money why they didn’t purchased a land at a cheaper rate then ? Why they waited till 2013 ? For a hike in land price ? Is there any land mafia involved in this ? Will they give that NRI’s name to the new World Class museum now ? Or dump his name for the sake of people who donating in crores ? Can you throw some light on this Austin Baab? Now another question, When there was a world convention somewhere in 1995 UNITED leaders came asking for donations. Many of us paid donation to them looking at the great konkani Unity. We thought they will unite konkani like anything. After collection , Why these leaders parted ways ? Where the konkani unity gone ? What was the need to build two separate centres for konkani? Now why you are blaming outsiders say, Writes from Goa ? These people know how to play their political cards very well. They call Advani, Yadyurrapa one day and other day Margaret Alva and Prathibha Patil. They will even hold umbrella to Janardhan Reddy. Where is Reddy today ? And what is his contribution to Konkani and Culture ? For money you can hold umbrella to any Tom, Dick and Harry ? If you want details go to this link. http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=79616 It is unfair to blame BJP now, as they are not in power. Tomorrow if JDS comes to power they will hold umbrella to Kumaraswamy too. I have no objection building museum in their own hard earned money. Why they wanttax payers money ? Why they want public money ? Here you are blaming church and Archbishop. But for fund raising even they used Archbishop Moras here in Dubai. Why you need church help in fund raising ? In their anthropological museum will they depict atrocity of Portuguese missionaries during Inquisition ? Will the church keep quiet then ?

DENZIL DSOUZA , KELARAI Aug 17, 2013
Mr. Wilson Mentioned that Hindi is a National Language, But as per I know Indian Constution Doesn’t mention any language as National Language, but Hindi And English is the official language for Central govt, You can mention Hindi is one of the national language because which ever language mentioned in 8th schedule all are national languages.

Austin Prabhu , Chicago Aug 17, 2013
My Dear brother Alphonse, as I have more inside facts of the organization which came forward to build Konkani Museum in Mangalore, here I add my few cents: Shri Pundalik Naik is a main proponent of Devnagari script who is advocating the Devnagari script for Konkani and the acceptance of the same as a precondition to Konkani unity. The cause of the victimization of the Kannada Konkani literature at the hands of the Kendra Sahitya Akademy has never been taken up by any Kananada Konkani writers or groups. When Eric Ozario – non sahiti took bold step and filed a Writ Petition in the High Coourt of Karnataka against the injustice meted out to the literature in the Kannada and Roman Scripts in Konkani, by the Kendra Sahitya Akademi, many Konkani writers were not at all happy. The said Organisation was established in 2001 and a Konkani Museum. Even though it was a small museum, it was the biggest such thing in Konkani. 8 years later in 2009, in just one kilometer away a museum and library showed up as duplication. Nobody questioned this ever since this took place. But now on the contrary, many are questioning of the plan to build a world class museum for Konkani. These people who criticized forgotten two major things: 1. That the Museum that already exists, was established 8 years before the other and that their collection of artefacts and implements, is much larger. 2. Konkani Museum’ that is proposed to be established by this organisation, is an Anthropological Museum showcasing the rich and varied culture of Konkanis of all religions, castes, creeds, regions and dialects, residing from Gujarat to Trivandrum, on the west coast of India and spread around the world. This will be a world-class Museum at least 100 times bigger in size and stature, scientifically established, based on a vast, detailed research and documentation. While the said organisation do not claim to represent any particular community among Konkanis, they have always strived to respect all varieties and unite all Konkanis based on this respect. Another Songhotton is established and run on this principle, as also, all Konkani activities of organisation. The Organisation always welcome healthy competition in furthering the cause of Konkani. What is most dangerous here is that many have been spreading lies and misinformation. It is repeatedly said that they received Rs. 5 crore from the Government of Karnataka. This is a blatant lie. The truth is that the previous BJP Government had allocated Rs. 2 crore for the Konkani Museum, in the 2012-13 Budget. This was at the fag-end of their tenure. When the Congress Government came to power, the new Chief Minister preferred to scrap that Budget and revise the same. When they came to know of his intentions, they approached him with a request to revise the Rs. 2 crore allocations made by the BJP Government to Rs. 5 crore in the revised Budget. Though he agreed orally, when the Budget was placed before the Legislative Assembly, instead of revising their allocation, they were totally left high and dry. Now tell me my friends Alphonse and all where is justice? You are saying that they should ask and gather opinion from everyone, every association, etc., etc. This is a silly argument and how many public projects are built by gathering everyone’s opinion and inviting every association? I served Parish Councils and Diocesan and Archdiocesan groups in Mangalore and also here in the US. Even these councils and groups are not taking everyone’s opinion for their projects. Parish priest or Bishop or Archbishop suggests some project and every Tom, Dick and Harry say ‘yes’ loudly. Only for donations they ask everybody. It is impossible to get everyone’s opinion to do anything in this universe. All those who oppose this project and argue that all should work to uplift needy people in our communities, please remember – Government has enough money in their budget for such things. Money for the museum from the government will come from separate budget item. Government allocates separate amounts for all of their line items and such monies should go for such activities or projects. If Konkani doesn’t get these monies, someone else will receive for similar project.

Philip Mudartha , Mumbai Aug 17, 2013
The paragraph # 6 says things I want to elaborate next week..what exactly is the vision of the museum?

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Aug 17, 2013
ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಮನ್ಶಾ ಮತ್ ಅಸಿ ಘುಂವ್ತಾ - ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಏಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ; ಜೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಘುಮಾಟ್‍ಚ್ ಮಾರ್ತಾ. ದಾಖ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ - ಜ್ಯೊ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಸೊಂ - ಭಾರತಾಂತ್ ವ ಪರ್ದೇಶಾಂನಿ - ಏಕಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟ್‌ಚ್. ತೆ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ಉಲಯ್ನಾಂತ್, ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ರೇಂವೆ ರಾಶಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸುವಿ ಸೊಧುನ್ ತರೀ ವಿರೋಧ್ ಪಾಚಾರ್ತಾತ್. ಹ್ಯೆಚ್‍ಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್ ನಾ; ಹೆರಾಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಬಾರ್ ನಾ. ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತುಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ವ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಟೆಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ? ತೆನ್ನಾಂ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ನಿದೊನ್ ಘೊರೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ವ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ವಚೊಂಕ್ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಳ್ ನಾಸ್ಲೆಂ? ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಳ್ಟಾ ಹಾಂಗಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಚ್ ( ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ) ವೇದಿರ್ ಕದೆಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ಲಾಖೊಂ ಲಾಖಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಾನ್ ದಿಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಂಯ್; ಹಾಂವ್ ದಾನ್ ದಿತಾನಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಯ್ತ್ - ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಅಮೇರಿಕಾಂತಾ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಟಾನಾ ಕವನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಏಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಹುತೇಕ್ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಆನ್ಯೇಕಾಕ್ ತಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ, ಕವನ್ ಆಯ್ಲೆಂ; ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾ ಕಾಷ್ಟಿ ಥಂಡ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕೀ ರಡೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗಿ - ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.ಹಾಂವೆ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾನಾಪರಿಂ ಹೆರ್ ಕೋಣೀ ಏಕ್ಲೊ ಪರ್ದೇಶಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ದಾನ್ ದೀನಾ.ಸಭಾರ್ ವಳಕ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲುನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖುಶ್ ಆಸಾಂ. ಹೆಂ ದಾನ್ ಹಾಂವೆ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ.ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಭುಕೆಚೊ, ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ತಸೆಂ ವಸ್ತೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ; ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯಾಂ. ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಚಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಂಚ್ ಮಧೆಗಾತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದೇವಾಳಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇವಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ವಚಾನಾಂವ್? ತ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇವಾಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸಲಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ? ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಜೆಚೆಂ, ಮಿತ್ರಾಂಚೆಂ, ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿರೋಧ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ವ ಭ್ಯೆಂ ಆಮಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಏಕಾ ಆದಿ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ವೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ವಿರೋಧ್ ಮುಷ್ಕರಾಂ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್? ತಸೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲೊ ವಿರೋಧ್ ಹಾಡ್ಲಾ? ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಂ? ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಬಳ್-ಸಕತ್-ತಾಕತ್ ನಾ? ಹಾಂವೆ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಿಂ ವಿಶ್ಯಾತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ತುಂ ವಿಲ್ಸನ್; ಹೆ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚೆ ಮನಿಸ್ ಘರಾಚ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನೀ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮಾನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ-ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಿಜಾಸ್ಕಿ ದಾಖಂವ್ಕ್? ಜರ್ ಏಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಂತ್ ಬಳ್ ನಾ ತಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳಾ ಮೈದಾನಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆಚೆಂಚ್ ನಂಯ್; ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಜರ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆನ್ ಕಾಂಯ್ ದಿಲಾಂ ತರ್ ತಿ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಮೂಳ್ ಚೂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ದಾನ್ ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ನಂಯ್ - ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಮನ್ಶಾಚಿ ಸವಯ್‍ ತಸಿ - ಮನ್ಶಾನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜೊ ಶೆವಟ್ ಇತ್ಲೊಚ್ - ಜರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಪ್ಲೆ, ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ವ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಮವ್ನ್ ಏಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮ್ಯೂಝಿಯಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆ ಬಾಂದುಂದಿತ್; ಜರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಹೆರ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಭೋಜನಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಆಪವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ, ತಥಾಸ್ತು.

Norbert , UAE Aug 17, 2013
Wilson, Konkanichi sogli gozal aschi kastenthch ! Kasti kadlyar konkni samskrithi na bhava !! Dekun . . . the tumchya kastekuch hath galthath !!! Ani Austina tosle tumchi kasti sambala munthat !!!! What is wrong ??? Why you object ??? Konkani Kastek Jai !!!! Museum Javnuch Sai !!!!

Vivian , Dubai Aug 17, 2013
Adi color TV yethana kongee eklo munalo Color TV polenaka Dole Paad Jathath mun.... Elle Disa adhi Ganvar Volvo Bus Suru jaale ankelo munalo Volvo Bussr vosanaka AC cha varyak shel suru jatha mun.. Ashi zalya Museuma chi Duranth.. Thai Don Bosco hallache Navikaran karunk da vorsa thavn fakath meetinga chalthath pun eklyakee navikaran karunk javna.. Ajj kon gee eklo Museum thei ’konkne’ kathir karthana kityak hulop ? Janv thachya faidyak vaa .. hher kityakee.. Pun Naav konkneche asa ne ?

Alphonse Mendonsa , Pangla Aug 17, 2013
You are absolutely right Wilson. When we are raising this important issue some feel like we are jealous and we are of crab mentality. Neither they have proper clarifications nor the reason to support this project. For what purpose this project is being introduced and what way money is generated is a real shame to us and that too in the name of Konkani.

Canute , Kirem Aug 17, 2013
wilson kateelan borelle sama asa mun maka bogtha....musuim karchya bodlak cristanv lokak upyog zavnche bori kama karn diya...musium karn kai karunk nanth...hanv ek konkani book kadunk gello.vodle vodle konkani vishyanth ulethalyani maka kai support divnk na...thashe bezar zavn konkani borvnche une kele hanv..konkanecho mog kithlya zanak asa ani poischyancho mog kithlya zanak asa mun thedala kalle maka...musium karn nav jodchyaki ani laab karchyaki konkani bori karya karn thaka support karya...konkani library karn firgajani konkani prachar karya yuvazana thai...konkani lekak support karya, morchya konkani bokkak, peparank, websitek kumok karya.bore konkani singer asath thanka mukar hadunk kumok karya ani vodle prize asche konkani gayan spardo dovarn thanka mukar hadya.ye sodn musium bandalyar kithe suk? musium naka munana hanv poile konkani lekakak, peparank, websistenk support karn, voire hadya...magir musium bandya.nava kathir the bandalyar kai suk na ani thaka value na...ye muji bogana